INSTRUKCJA OBSŁUGI OSCYLOSKOP OS-360

Komentarze

Transkrypt

INSTRUKCJA OBSŁUGI OSCYLOSKOP OS-360
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSCYLOSKOP OS-360
1. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
PŁYTA CZOŁOWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pokrętło regulacji ostrości.
Regulacja astygmatu.
Pokrętło regulacji jaskrawości obrazu.
Wyłącznik zasilania.
Wskaźnik sygnalizuący włączenie przyądu.
Pokrętło przesuwu w osi Y kanału A.
Dla rodzaju pracy X-Y ralizuje przesuw w osi X.
7. Przełącznik rodzaju pracy osculoskopu :
A
tylko kanał A
B
tylko kanał B
A&B praca dwukanałowa -kanały A i B przełączane elektronicznie:
a) dla szybkości podstawy czasu od 0.5 s/dz do 1ms/dz (bez ekspansji) z
częstotliwością około 100 kHz.
b) dla szybkości powyżej 1ms/dz (bez ekspansji) z częstotliwością podstawy czasu.
Σ
algebraiczna suma sygnałów z kanałów Ai B .
X-Y kanał A steruje tor odchylania poziomego.
kanał B steruje tor odchylania pionowego.
TEST rodzaj pracy TESTER- zobrazowanie charakterystyki prądowo- napięciowej
dwójnika dołączonego między gniazdo TEST i masę.
8. Pokrętło przesuwu w osi Y konału B.
2
9. Przełącznik zmiany polaryzacji przebiegu w kanale B .Dla rodzaju pracy Σ pozwala na realizację
sumy lub różnicy sygnałów z kanałów A i B.
10.Przełącznik ekspansji podstawy czasu.
11.Wskaźnik współczynnika czasu przy ekspansji x10.
12.Wskaźnik współczynnika czasu przy ekspansji .
13.Pokrętło płynnej regulacji współczynnika czasu .Wartości kalibrowane są w lewym skrajnym
położeniu ,po zaskoczeniu zapadki.
14.Przełącznik współczynnika czasu.
15.Pokrętło wyboru poziomu na sygnale wyzwalającym ,od którego następuje wyzwolenie
podstawy czasu.
16.Przełącznik wyboru zbocza na sygnale wyzwalającym, od którego jest wyzwalana podstawa
czasu[MG1]  Wyzwalanie od zbocza narastającego
 Wyzwalanie od zbocza opadającego.
17.Wskaźnik sygnalizujący wyzwolenie podstawy czasu.
18.Przełącznik rodzaju wyzwalania podstawy czasu.
AUTO
podstawa czasu pracuje zarówno przy braku jak i w obecności sygnału
wyzwalającego
NORM
podstawa czasu pracuje tylko w obecności sygnału wyzwalającego
TV
wyzwalanie sygnałem telewizyjnym
HF
(wciśnięcie klawisza AUTO i NORM)- synchronizacja sygnałem o dużej
częstotliwości i małej amplitudzie.
19.Pokrętło precyzyjnego przesuwu poziomego.
20.Pokrętło zgrubnego przesuwu poziomego.
21.Przełącznik wyboru źródła sygnału wyzwalającego.
A
sygnał z kanału A
B
sygnał z kanału B
EXT sygnał zewnętrzny doprowadzony do gniazda 23.
A&B (wciśnięte klawisze A i B) dla rodzaju pracy A&B sygnał wyzwalający pobierany
jest
naprzemian z kanału A i B
50 Hz (wciśnięte klawisze B i 50 Hz ) sygnał o częstotliwości sieci zasilającej.
22.Pokrętło regulacji czasu podtrzymania. Reguluje czas pomiędzy kolejnymi przebiegami rozciągu
podstawy czasu. Służy do eliminacji rozdwojeń obrazu dla rodzaju pracy podstawy czasu HF.
23.Gniazdo wejściowe zewnętrznego sygnału wyzwalającego
24.Przełącznik współczynnika odchylania w kanale B.
25.Kalibracja wzmocnienia kanału B
26.Przełącznik rodzaju sprzężenia wejścia kanału B.
27.Gniazdo wejściowe BNC kanału B.
28.Pokrętło płynnej regulacji współczynników odchylania kanału B. Wartości kalibrowane są w
prawym skrajnym położeniu, pozaskoczeniu zapadki.
29.Pokrętło płynnej regulacji współczynników odchylania kanału A. Wartości kalibrowane są w
prawym skrajnym położeniu, pozaskoczeniu zapadki.
30.Gniazdo wejściowe BNC kanału A.
31.Przełącznik rodzaju sprzężenia wejścia kanału A.
32.Kalibracja wzmocnienia kanału A.
33.Przełącznik współczynnika odchylania w kanale A
34.Gniazdo masy.
35.Gniazdo testera.
36.Zacisk wyjściowy kalibratora.
37.Przycisk lokalizacji strumienia.
3
2.PRZEZNACZENIE
Oscyloskop OS-360 jest przenośnym ,dwukanałowym ,zasilanym z sieci 220V oscyloskopem
labolatoryjnym ,z możliwością użytkowania w warunkoch przemysłowych .
Oscyloskop przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zakrytych i ogrzewanych .
Powinien być obsługiwany przez odpowiednio wykfalfikowany personel. Ze względu na Ι klasę
ochronności powinien być zasilany z gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym. Przeznaczony
jest do pomiarów przebiegów elektrycznych w paśmie od 0-50Hz . Oscyloskop wykonany jest
całkowicie na elementach półprzewodnikowych , co zapewnia dużą niezawodność. Warunki pracy
odpowiadają warunkom określonym w PN-85/T-06500/01 dla przyrządów grupy B.
+50C - +400C
max 80% przy +250C
700 - 1060 hPa
• zakres temperatur pracy:
• wilgotność względna :
• ciśnienie atmosferyczne:
• brak bezpośredniego nasłonecznienia
• dopuszczalne zmiany położenia:
• wentylacja :
• wibracje:
• zakłócenia radioelektryczne:
czas pracy:
+-300C
swobodna
pomijalnie małe
pomijalnie małe
nieograniczony
3. DANE TECHNICZNE:
3.1 LAMPA OSCYLOSKOPOWA:
• Lampa:
• Rodzaj ekranu:
• Pole pomiarowe:
• Luminofor:
• Pełne napięcie przyśpieszające:
• Zniekształcenia geometryczne:
• Błąd prostopadłości:
• Lokalizacja strumienia:
jednostrumieniowa ,z odchylaniem
elektrostatycznym, płytki zwykłe
prosrokątny
8cm x 10cm podzielone na działki co 1 cm, skala
wewnętrzna bez paralaksy.
typ KG-2, barwa fluorescencji zielona,poświata średnio
krótka.
12kV.
obwiednia rasteru obrazu powinna leżeć pomiędzy
bokamiwyznaczonych centrycznie na ekranie
współosiowych prostokątów o wymiarach
91mm x 80mm i 89mm x 79mm.
<=10
po naciśnięciu klawisza ? obraz zostaje sprowadzony w
obręb pola pomiarowego.
3.2 ZASILANIE:
•
•
•
•
Napięcie zasilania:
Pobór mocy :
Wkładka bezpiecznikowa topikowa:
Czas nagrzewania:
220V +-20% ; 47-63 Hz
<= 80VA przy 220 V
WTAT 250/630
30 min
3.3 TOR Y:
4
Rodzaje pracy w torze odchylania pionowego:
A
tylko kanał A
B
tylko kanał B
A&B
praca dwukanałowa - A iB przełączane elektronicznie:
a)
dla szybkości podstawy czasu od 0,5 s/dz do 1ms/dz z częstotliwością około
100k Hz (praca siekana).
b)
dla szybkości powyżej 1ms/dz z częstotliwością podstawy czasu
(praca przemienna).
c)
przy synchronizacji A&B praca siekana zmienia się automatycznie na
siekaną.
Σ
algebraiczna suma sygnałów z kanałów A i B
X-Y
kanał A steruje tor odchylania poziomego.
kanał B steruje tor odchylania pionowego.
TEST
rodzaj pracy TESTER.
Rodzaje sprzężeń wejścia A i B ze wzmacniaczem:
⊥
wejście wzmacniacza Y dołączone do masy
=
stałoprądowe
~
zmiennoprądowe
Zmiana polaryzacji obrazu : tylko w kanale B
Współczynniki odchylania :
12 kalibrowanych pozycji w sekwencji 1-2-5 od 2mV/dz do 10 V/dz.
Płynna regulacja współczynnika odchylania :
umożliwia ciągłą zmianę wartości współczynnika odchylania między
sąsiednimi wartościami kalibrowanymi ; w skrajnej pozycji tłumienia
zwiększa współczynnik do >25 V/dz.
Błąd podstawowy współczynnika odchylania : <=3%
Błąd dodatkowy współczynnika odchylania
wywołany zmianątemperatury otoczenia :<= 0,15 %/0C
Błąd dodatkowy współczynnika odchylania dla rodzaju pracy Σ:
<= 2%
Zakres przesuwu pionowego:
>=6dz
Błąd liniowości :
+-10 % tj.zwiększenie o 1mm obrazu sygnału o
wysokości 1cm przesuwanego w osi Y w obrębie pola
pomiarowego.
Składowe impedancji wejściowej:
rezystancja :
1MΩ+-2%
pojemność równoległa:
26pF +-3pF
Prąd wejściowy kanału A i B:
<=1 nA
Maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu A i B :
+-250V
Szerokość pasma - 3dB:
sprzężenie
2mV/dz
5mV/dz-10mV/dz
=
0 Hz-40Hz
0Hz50Hz
~
10Hz- 40Hz
10Hz-5-Hz
Czas narastania w kanale A lub B:
dla 2mV/dz:
<=8,75ns
dla 5mV/dz-10mV/dz:
<7ns
Przyrosty i zniekształcenia odpowiedzi impulsowej
przy wysokości impulsu 5 dz nc śr. ekranu:
<=0,3dz
Zwis ustalony po czasie 10s do 15 s w kanale A i B :
<=4%
5
Niedokładność zestrojenia tłumików :
dodatnia :
<2%
ujemna:
<2%
całkowita:
<3%
Linia opóźniająca:
opóźnienie wizualne
>25ns
Przesunięcie czasowe między kanałami A i B:
<2ns
Współczynnik odsprzężenia kanałów między sobą dla 30mhz :
>100
Przemieszczenie lini zerowej :
a) przy płynnej zmianie współczynnika odchylania :
<0,3dz
b) przy skokowej zmianie współczynnika odchylania:
<1dz
dla 2mV/dz
<0,5dz
dla 5mV/dz-10mV
c) przy zmianie polaryzacji w torz B:
<1dz
Dryft:
krótkookresowy:
<0,2dz/h
długookresowy:
<0,5dz/h
Przemieszczenia okresowe :
<0,1dz
Szumy w kanale A lub B w pozycji 2mV/dz
<0,2V
3.4 RODZAJ PRACY X-Y TOR X:
Współczynniki odchylania :
12 kalibrowanych pozycji w sekwencji 1-2-5 od 2mV/dz do 10 V/dz.
Błąd podstawowy współczynnika odchylania : <=3%
wywołany zmianą temperatury otoczenia :<= 0,15 %/0C
Błąd dodatkowy współczynnika odchylania dla rodzaju pracy Σ:
<= 2%
Maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu A i X :
Zakres przesuwu pionowego:
>=7dz
Szerokość pasma - 3dB:
=
0 Hz-1,5MHz
Czas narastania w kanale A lub B:
dla 2mV/dz:
<=8,75ns
dla 5mV/dz-10mV/dz:
<7ns
Przyrosty i zniekształcenia odpowiedzi impulsowej
przy wysokości impulsu 5 dz nc śr. ekranu:
<=0,3dz
Zwis ustalony po czasie 10s do 15 s w kanale A i B :
<=4%
Niedokładność zestrojenia tłumików :
dodatnia :
ujemna:
<2%
całkowita:
Linia opóźniająca:
opóźnienie wizualne
Przesunięcie fazowe między torem X iY przy f=1MHz:
<2%
<3%
>25ns
<30
3.5 PODSTAWA CZASU:
Współczynniki czasu:
a) bez ekspansji:
b) z ekspansją x10:
22 pozycje w sekwencji 1-2-5
odczyt sygnalizowany diodami
do 50ns/dz do 0,5s/dz
do 5ns/dz do 50ms/dz
Błąd podstawowy współczynników czasu:
a) bez ekspansji:
<3%
b) z ekspansją x10 dla 5ns/dz:
5%dla pierwszych 10
działek
c) z ekspansją x10: <5%
Błąd dodatkowy współczynnikówczasu
6
wywołany zmianą temperatury otoczenia: 10ms/dz-0,5s/dz:
<0,15%/0C
50ns/dz-5ms/dz:
<0,1 %/0C
Błąd liniowości współczynnika czasu :
<10%
Płynna regulacja współczynnika czasu:
pokrywa współczynniki czasu
między zakresami i zwiększa
największy współczynnik
do
ponad 1s/dz.
Zakres regulacji czasu podtrzymania:
Zakres przesuwu w osi X:
>175ns
a)
b)
zgrubny +dokładny: >10dz
dokładny :
>1dz
3.6 STABILIZACJA OBRAZU :
Rodzaj stabilizacji:
dla rodzaju pracy HF:
synchronizowana z dzielnikiem częstotliwości.
dla pozostałych rodzajów pracy:
wyzwalana.
Rodzaje pracy:
AUTO
podstawa czasu pracuje zarówno przy braku jak i w obecności sygnału
wyzwalanącego.
NORM
podstawa czasu pracuje tylko w obecności sygnału wyzwalanącego.
TV
wyzwalanie wydzelonymi impulsami lini dla współczynników czasu
50ns/dz-50µs/dz
wyzwalanie wydzielonymi impulsami bramki dla współczynników
czasu 0,1ms/dz-0,5s/dz.
HF
synchronizacja sygnałem o dużej częstotliwości i małej amplitudzie.
Sygnalizacja wyzwalania podstawy czasu:
zświecenie diody 17 TRIG`D na płycie czołowej.
Rodzaj sprzężenia wzmacniacza sygnału wyzwalającego:
zmiennoprądowe
Wybór zbocza wyzwalającego:
 Wyzwalanie od zbocza narastającego
 Wyzwalanie od zbocza opadającego.
Maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu synchronizacji :
zewnętrznej TRIG IN (napięcie stałe lub stałe + międzyszczytowe): +250V
Pojemność wejścia TRIG IN:
28pF +-3pF
Źródło sygnału wyzwalającego :
Źródło wyzwalania
A
B
A&B
(klawisze A i B jednocześnie
wciśnięte)
Rodzaj pracy toru Y
A,B,A&B,Σ
A
B
A&B
Σ
7
Sygnał wyzwalający
sygnał z kanału A
sygnał z kanału B
sygnał z kanału A
sygnał z kanału B
sygnał pobierany jest przemiennie z częstotliwością podstawy
czasu z kanału A iz kanału B.
W torze Y wymusza pracę
przemienną dla wszystkich
współczynników czasu.
sygnał z kanału B
EXT
50 Hz
(klawisze B i EXT jednocześnie
wciśnięte)
A,B,A&B,Σ
A,B,A&B,Σ
sygnał zewnętrzny
sygnał o częstotliwości sieci
zasilającej
Progi wyzwalania dla poszczególnych rodzajów pracy podstawy czasu (sygnał sinusoidalny):
Rodzaj pracy
AUTO, NORM
TV
HF
H
V
Pasmo,częstotliwość lub zakres
współczynników czasu
10Hz - 20Hz
20Hz - 5MHz
5MHz - 15 MHZ
10 Mhz - 50 Mhz
bez
50ns/dz -50µs/dz
0,1ms/dz -0,5s/dz
ekspansji
Minimalna wartość sygnału
wyzwalającego
wew. [dz]
1
0,3
1
0,5
2
zew. [dz]
0,4
0,2
0,4
0,3
0,8
Drżenie podstawy czasu dla rodzaju pracy HF przy wyzwalaniu
zewnętrznym sygnałem sinusoidalnym 50 MHz o wysokości 2 dz :
<1ns
Zakres regulacji poziomu wyzwalania (sygnał sinusoidalny):
NORM:
wew.:
>16dz pp
zew.:
>6V pp
AUTO:
zakres poziomu zależy od wielkości
sygnału wyzwalającego:
wew: obraz 0,5dz pp:
~0,5%
obraz 5dz pp;
<5dz
zew: sygnał 190mV pp:
~250mV
sygnał
2mV pp:
<2V
3.7 KALIBRATOR:
Sygnał kalibratora:
Napięcie wyjściowe:
Błąd roboczy :
fala prostokątna 1kHz o polaryzacji dodatniej z linią
bazową na potencjale masy .
1V pp na obciążeniu 1MΩ
częstotliwości:
amplitudy:
Rezystancja wyjściowa:
<0,5%
<3%
450Ω +-9Ω
3.8 TESTER :
Sygnał sterujący:
Rezystancja źródła sygnału:
Współczynnik odchylania w osi X:
Błąd roboczy wpółczynnika odzchylania w osi X:
Zakres przesuwu w osi X:
zgrubny:
dokładny:
Współczynnik odchylania w osi X:
8
sinusoidalny 50Hz
napięcie 14V +- 10%
500 Ω +-5%
2V/dz
<5%
>5,5dz
>+-0,5dz
5mA/dz
Błąd roboczy zera prądu gniazda TEST:
Błąd roboczy współczynnika odchylania w osi Y:
+-1mA w stosunku do środka ekranu
<5%
3.9 MODULACJA JASKRAWOŚCI:
Sprzężenie:
stało prądowe, sygnał +3V wygasza obraz
Rezystancja wejściowa:
1.6kΩ ±20%
Czułość dla sygnału sinusoidalnego 50kHz : 2Vpp powoduje zauważalną zmianę jaskrawości przy
minimalnym jej poziomie.
Zakres częstotliwości przy sygnale 6Vpp :
0+500kHZ
Maksymalne dopuszczalne napięcie na wejściu modulacji jaskrawości z AXIS IN < napięcie stałe
lub stałę+ międzyszczytowe zmienne > : ±10
3.10. WYMAGANIA KLIMATYCZNE:
Przyrząd spełnia wymagania wytrzymałości i odporności wg PN-75/T-06500/06 dla przyrządów
grópy B przy warunkach kondycjonowania wstępnego:
temperatura: 23°C ± 2C°
wilgotność względna: 45% + 75%
ciśnienie: 860 + 1060hPa
Przyrząd poddawany próbie:
wytrzymałość na suche gorąco < + 55°C; wil;gotność względna ≤ 20% czas 8h >
wytrzymałośc na zimno < -25°C; czas 8h >
wytrzymałość na wilgotne gorąco stałe < w opakowaniu transportowym, +40°C; wilgotność
93±2/3%; czas 96h >
po czasie regeneracji w warunkach kondycjonowania wstępnego spełnia wszystkie wymagania.
3.11 WYMAGANIA MECHANICZNE:
Przyrząd bez opakowania, po próbie wytrzymałości na udary wielokrotnie < dla przyrządów grópy
M3 >, zgodnej z PN-88/T-06500/07 i PN-85/E-04605/02 spełnia wszystkie wymienione
wymagania niniejszej instrukcji.
Parametry próby :
ilość udarów:
przyśpieszenie:
czas trwania impulsu:
kształt impulsu:
4000
150m/s2
8ms
połowa cyklu przebiegu sinusoidalnego
3.12. WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI:
Przyrząd spełnia wymagania bezpieczeństwa obsługi wymagane dla przyrządów I klasy
ochronności o napięciu zasilającym 220V wartości skutecznej wg PN-84/T-06500/05.
3.13. DOPUSZCZALNE ZAKŁUCENIA:
Przyrząd nie wytwarza zewnętrznego pola elektromagnetycznego lub napięć przekraczających
poziom N.wg PN-84/E-06208/02
3.14. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
9
Wykonanie wszystkich części oraz montaż mechaniczny i elektryczny są zgodne z dokumentacją
konstrukcyjną wg rusunku zestawionego H-6865-129 oraz z normami:
PN-86/T-06502. PN-85/T-06500/01+10. Pn-76/T-02030. PN-78/T-04502. PN-84/E-04600. PN85/E-04605/02. PN-84/E-06208/02.
4. EKSPLOATACJA
4.1. BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI:
Źrodło zasilania
Przyrząd spełnia wymagania I klasy ochronności, w związku z powyższym powinien być
być
zasilany z gniazda sieciowego ze stykiem ochronnym zerowania.
maksymalne dopuszczalne napięcie zasilające 250Vsk jest określone jako napięcie między
bolcami na wtyku sieciowym lub jako napięcie między dowolnym bolcem we wtyku
zasilającym a masą oscyloskopu.
Symbol we wnętrzy oscyloskopu oznzczający napięcie >1000V.
Bezpieczniki
Dla uniknięcia uszkodzeń należy stosować wkładki bezpiecznikowe topikowe zgodne z
oznaczeniem na tylnej płycie oscyloskopu < WTAT 250/630 >.
Nie należy włączac i eksploatować oscyloskopu w atmosferze wybuchowej.
Masa elektryczna oscyloskopu
Masa gniazd wejściowych oscyloskopu i masy dołączonych do tych gniazd sąd
pomiarowych są połączone z masą oscyloskopu i stykiem ochronnym we wtyczce sieciowej i nie
mogą być
dołączone do punktów będących pod napięciem w stosunku do styku ochronnego.
Strojenie i naprawy
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy oscyloskopu należy wyłączyć zasilanie i
odłączyć oscyloskp od sieci. Strojenie i naprawy może przeprowadzić tylko odpowiednio
wykwalifikowany personel.
Obudowa
Nie nalży eksploatować przyrządu ze zdjętą obudową.
4.2. WŁACZENIE DO SIECI:
Rączka służąca do przenoszenia, umożliwia podparcie oscyloskopu w pozycji wygodnej do
pomiarów. W pozycji podpierającej oscyloskop płytą czołową ukośnie do góry, rączka wsuwa się
około 1cm w zawiasy i zostaje zablokowana tak, że jej obrót wokół osi nie jest możliwy. Pokrętła
przesuwów: 6, 8 i 20 należy ustawić w położenie środkowe, przełącznikiem 7 wybrać rodzaj pracy
A, przełącznikiem 18 - rodzaj wyzwalania AUTO, pokrętło jaskrawości 3 - w położenie środkowe.
Po włączeniu wtyki sznura sieciowego do gniazda ze stykiem ochronnym i włączeniu oscyloskopu
przez wciśnięcie przycisku 4 zaświeci się dioda 5 sygnalizująca włączenie oscyloskopu do sieci. Po
kilkunastu sekundach, popojawieniu się linii na ekranie należy ustawić pokrętłami 3 i 1 optymalnie
jaskrawości i ostrości. Korekcję astygmatyzmu można przeprowadzić pokrętłem 2.
Zaleca się ustawienie pokrętłem płynnej regulacji wzmocnienia 28 i 29 w prawym skrajnym
położeniu < aż do zaskoczenia zapadki >, gdyż późniejsze zapomnienie i odczyt współczynnika
odchylenia może spowodować powstanie dużego błędu.
10
Pulsowanie diody 11 lub 12 sygnalizuje, że pokrętło13 płynnej regulacji współczynnika czasu
znajduje się w pozycji niekalibrowanej. Kalibrawane współczynniki czasu są przy pokrętle 13 w
lewej skrajnej pozycji < po zaskoczeniu zapadki >.
4.3.PRZYGOTOWANIE DO POMIARÓW:
Po 30 minutech od włączenia < czas nagrzewania > wykonaj poniższą procedurę.
Ustaw rodzaj pracy podstawy czasu AUTO; współczynnik czasu 10µs/dz; rodzaj pracy A;
sprzężenie "~". Przesuwem
6 ustaw linię na środku ekranu. Reguluj potencjometr 42 <
dostępny od dołu oscyloskopu > tak, aby przy przełączeniu przełącznikiem 33 z 5mV/dz na
10mV/dz, linia nie przesuwała się. Ustaw rodzaj pracy B; sprzężanie "~". Przesówem
8 ustaw
linię na środku ekranu. Reguluj potencjometr 41 < dostępny od dołu oscyloskopu > tak, aby przy
przełączaniu przełącznikiem 24 z 5mV/dz na 10mV/dz, linia nie przesuwała się.
Do kalibracji współczynników odchylenia pionowego kanału A i kanału B służą dwa pokrętła 25 i
32 oddzielnie dla każdego kanału, dostępne na płycie czołowej oscyloskopu. W celu
przeprowadzenia kalibracji należy przełączniki współczynnikow odchylenia 24 i 33 ustawić w
położeniu 0.2ms/dz, przełączniki spżęrzenia 26 i 31 w pozycji" = " a pokrętła płynnej rwegulacji
wzmocnienia 28 i 29 w położeniu kalibrowaym < prawym skrajnym >.
Przełącznik wpółczynnika czasu 14 należy ustawić w pozycji 0.2ms/dz <bez ekspansji - przełącznik
10 wciśnięty; dioda 12 świeci światłem ciągłym >.
Do wejścia kalibrowanego kanału należy przyłożyć sygnał z wyjścia kalibratora oscyloskopu i
regulując pokrętłem wzmocnienia GAIN < 25 lub 32 > ustawić przebieg na wartość nominalną,
tj.5dz.
O ile oscyloskop ma pracować z sondą, kalibrację toru odchyenia pionowego należy przeprowadzić
razem z sondą. Sonda powinna być skompensowana, tzn. przebieg na ekranie powinien być
przebiegiem prostokątnym.
Sprawdź błąd współczynnika czasu < okres przebiegu powinien wynsić 5dz >.
5.4 POMIARY
5.4.1. POMIAR WARTOŚĆI NAPIĘCIA:
Uwaga: Pamiętaj o kalibracji współczynników odchylenia i kompensowaniu sondy przed
pomiarem.
Mierzony przebieg doprowadza się do gniazda wejściowego Y.Dla sprzężenia ` = ` wejście jest
sprzężone stałoprądowo ze źródłem sygnału ,co umożliwia pomiar napięcia stałego lub napięcia
zmiennego razem ze składową stałą.
Sprzężenie `=`może być stosowane do większości pomiarów.
W pozycji `~` można dokonywać pomiarów małych sygnałów (minimalny współczynnik
odchylania) nałożonych na dużą składową stałą .Ograniczeniem jest tu maksymalne dopuszczalne
napięcie wyjściowe równe 220V.
W pozycji `⊥` można ustawić poziom odniesienia bez potrzeby dołączania oscyloskopu do źródła
sygnału.Wejście wzmacniacza zastaje wówczas dołączone do masy , a źródło sygnału jest
obciążone impedancją wynikającą z szeregowego połączenia kondensatora 22nF i rezystora
1MΩ.
Na rysunku 4.1 pokazano przykład pomiaru wartości między szczytowej napięcia zmiennego.
11
Rys. 4.1 Pomiar wartości międzyszczytowej
Upp [V]= Y[dz]
x ku[V/dz] x
ku - współczynnik odchylania
tłumienie sondy
W celu pomiaru napięcia ze składową stałą ,sprzężenie wejścia należy ustawić w pozycji `⊥` ,
rodzaj wyzwalania podstawy czasu na AUTO ,przesuwem Y poziom odniesienia.
Po zmianie sprzężenia na `=` należy odczytać wartość napięcia rys. 4.2
Rys. 3.2 Pomiar napięcia ze składową stałą
a) ustawienie poziomu odniesienia
b) pomiar wartości napięcia od poziomu odniesienia
Oscyloskopem można również dokonywać pomiarów małych napięć nałożonych na stałe napięcie,
przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie wejściowe +-220V.Trzeba wówczas ściśle
przestrzegać poniższego algorytmu :
− ustawić w oscyloskopie sprzeżenie `=`
− połączyć masę obiektu z masą oscyloskopu
− dołączyć do badanego napięcia jedną końcówkę kondensatora ,o wyrzymałości większej niż
poziom napięcia stałego
− dołączyć drugą końcówkę kondensatora do masy (dla zmniejszenia udaru prądu ładowania
można poprzez rezystor).
− po naładowaniu kondensatora dołączyć jego końcówkę do masy i dołączyć do wejścia
oscyloskopu
− po zakończeniu pomiarów najpierw należy odłączać od wejścia oscyloskopu końcówkę
kondensatora , a następnie rozładować go.
4.4.2 WYZWALANIE PODSTAWY CZASU:
12
Dla większości zastosowań podstawę czasu wyzwala się sygnałem wewnętrznym,
dostarczonym z kanału A lub B w zależność od pozycji przełącznika SCURCE 21 . Wielkość
sygnału wyzwalającego nie zależy od rodzaju pracy toru odchylenia pionowego. O ile
doprowadzimy do prawidłowego wyzwalania podstawy czasu sygnałem np. z kanału B, to zmiana
rodzaju pracy przełącznikiem 7 na jeden z rodzajów: A,B A&B,Σ nie spowoduje zmiany warunków
wyzwalania.
Wpływ warunków wyzwalania mają pokrętła: współczynnik odchylenia i płynna regulacja
współczynnika odchylenia. Przełącznikiem 16 wybieramy zbocze przebiegui, od którego chcemy
wyzwolić podstawę czasu. Pokrętłem 15 ustawiamy poziom wyzwalania, od którego ma nastąpić
wyzwolenie podstawy czasu. Na rys.5.3. pokazano wpływ pokrętła 15 i przełącznika 16 na punkt
wyzwalania i położenie czasowe przebiegu.
Dla porównania różnyvh przebiegów < dla zachowania stałych warunków wyzwalania >
można wyzwalać podstawę czasu przebiegiem doprowadzonym do gniazda TRIG IN i wciśnięciu w
przełączniku SOURCE klawisza EXT. Obserwowane w tym przypadku różne, doprowadzone do
gniazd wejściowych Y sygnały, będą miały wspólny czasowy przebieg odniesienia.
Możliwe jest doprowadzenie sygnału wyzwalającego do gniazda TRIG IN przez sondę
RC 10ΩM 1:10; Jednak w tym przypadku uzyskuje się zmniejszoną czułość układu wyzwalania.
Podczas wyzwalania podstawy czasu przebiegami o wyższych częstotliwościach, po ustaleniu
rodzaju wyzwalania HF < wciśnięte klawisze AUTO i NORM >, regulację w celu uzyskania
stabilnego obrazu należy przeprowadzić jednocześnie pokrętłami 15 i HOLDOFF. Wpływ pokrętła
HOLDOFF na wyzwalanie przegiegami o częstotliwościach mniejszych od 2MHz jest do
pominięcia.
---------------------------------------------------------
Rys. 4.3 Wybór punktu wyzwalania na mierzonym przebiegu.
13
Podczas obserwacji przebiegów telewizyjnych zaleca się przełącznik rodz. wyzwalania 16 ustawić
w pozycji TV .W zależności od ustawionego współczynnika czasu ,podstawa czasu wydzieli z
zespolonego sygnału wizyjnego , impulsy synchronizujące i wyzwalanie będzie następować od
inpulsów lini albo od impulsów ramki.
Przy rodzaju wyzwalania TV należy przełącznikiem 16 ustawić taką polaryzację jaką w
zespolonym sygnale wizyjnym mają impulsy synchronizujące.
-------------------------------------------------------------------Dla rodzaju pracy A&B i rodzaju wyzwalania A&B możliwe jest stabilne zobrazowanie dwóch
niesynchronicznych przebiegów. Przy takim rodzaju pracy i rodzaju wyzwalania ,niezależnie od
ustawionego współczynnika czasu w torze Y,przebiegi będą wyświetlane naprzemiennie (zostaje
wymuszona praca ALT). Dla uzyskania prawidłowego wyzwalania, przebiegi muszą być
przesuwami Y (pokrętła 6 i 8 ) utawione tak na ekranie , by zachodziły na siebie.
Na rys. 4.4 pokazano przykładowo prawidłowe ustawienie przebiegów przy rodzaju pracy A&B i
rodzaju wyzwalania A&B.
Rys. 4.4 Przykładowe przebiegi przy rodzaju pracy A&B i rodzaju wyzwalania A&B.
4.4.3 POMIAR CZASU:
Podczas pomiaru czasu współczynnik czasu musi mieć wartość kalibrową - pokrętło 13 musi być
w lewej skrajnej pozycji. Dioda 11 albo 12 świeci światłem ciągłym i bezpośrednio wskazuje
współczynnik czasu. Po ustawieniu przesuwami ↑↓ i ↔ wybranego punktu przebiegu na wybranej
pionowej linii odniesienia należy odczytać długość X wyrażoną w działkach. Czas otrzymujemy
przez pomnożenie tej wartości przez ustawiony współczynnik czasu.
Rys. 4.5 Pomiar odcinka czasu.
4.4.4 POMIAR PRZY PRACY TEST:
14
Po włączeniu rodzaju pracy TEST ,na ekranie uzyskujemy poziomą linię. Jest to linia zerowego
prądu ( do gniazda TEST nic nie dołączone ).Należy teraz zewrzeć gniazdo TEST do masy
oscyloskopu (np. do gniazda 34).Uzyskaną poziomą linię zerowego napięcia należy przesunąć
pokrętłami ↔ 19 i 20 na wybraną pionową skali lampy.
Po usunięciu zwarcia i dołączeniu między gniazdo TEST i masę badanego dwójnika na ekranie
oscyloskopu uzyskuje się prądowo-napięciową charakterystykę. W przypadku dołączenia
elementów lub sieci zawierającej reaktancje (np.kondensatorów o pojemnościach już powyżej 0,1
µF) widoczne będą rozdwojenia charakterystyki .
W przypadku sieci nieliniowych i z reaktancjami testor jest raczej przydatny do pomiarów
porównawczych ,niż do dokładnej analizy ilościowej.
Na rys. 4.6. pokazano przykładowe charakterystyki (linia zerowego napięcia jest pogrubioną ).
Rys. 4.6 Praca TEST - przykładowe charakterystyki :
15
a) rezystor 800Ω
b) kondensator 1µF
c) dioda
d) dioda z wstecznym przebiciem
e) dioda połączona równolegle z rezystorem
f) dioda połączona szeregowo z rezystorem
5.SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO:
5.1 OGÓLNE WARUNKI BADAŃ:
Zgodnie z PN-86/T-06502 p.4.2.1. badania należy wykonać na oscyloskopie gotowym do pracy .
Przed badaniem należy przeprowadzić reklimatyzację w warunkach odniesienia. Przed badaniem
należy przyrząd zostawić włączony do sieci o napięciu znamionowym na czas co majmniej 30
minut. Przy badaniach należy stosować sinusoidalne i impulsowe przebiegi odniesienia zgodne z
PN-86/T-06502. Błędy podstawowe należy sprawdzać w warunkach odniesienia wg poniższej
tablicy.
Warunki odniesienia
Wielkość wpływająca
Temperatura otoczenia
Wilgotność względna
Ciśnienie atmosferyczne
Napięcie sieci zasilającej
Współczynnik zawartości harmonicznych
napięcia zasilającego
Drgania i wstrząsy
Położenie przyrządu
Pole magnetyczne i elektryczne
Prędkość ruchu powietrza
Zakłócenia radio-elektryczne
Jaskrawość natężenia wiązki elektronowej
Wartość znamionowa lub zakres
23 0C +- 20C
45% + 75%
860 -1060 hPa
220V
h<5%
pomijalnie małe
poziome normalne
pomijalnie małe
0 - 0,2 m/s
pomijalnie małe
dowolna wartość
16