W sprawie konkursu „Goodyear Cup 2009” prosimy kontaktować się z

Komentarze

Transkrypt

W sprawie konkursu „Goodyear Cup 2009” prosimy kontaktować się z
Regulamin Konkursu „ALSO & HPE - Projekt nagroda”
I.
Postanowienia ogólne
1.
Konkurs „ALSO & HPE - Projekt nagroda” zwany dalej „Konkursem” stanowi przedsięwzięcie marketingowe ALSO Polska
sp. z o.o. wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod nr KRS 0000536656 zwanej dalej „Sponsorem”, na celu wyłonienia w drodze rywalizacji
Handlowców najefektywniej sprzedających Produkty promowane w Konkursie.
2.
Sponsor jest podmiotem finansującym Konkurs, a także wyłącznie zobowiązanym do świadczenia nagród w Konkursie.
3.
Obsługę i realizację Konkursu Sponsor zleca Ervest sp. z o.o. spółka komandytowa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr
KRS 0000560482 z siedzibą przy ul. Czapli 57, Warszawa 02-781 – zwanej dalej „Organizatorem”.
4.
Konkurs przeznaczony jest dla Handlowców czyli pracowników Partnerów Handlowych prowadzących sprzedaż produktów marki
Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. lub osób fizycznych świadczących na rzecz Partnera Handlowego na podstawie
umowy cywilnoprawnej usługi polegające na sprzedaży produktów Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. (zwanych dalej
„Uczestnikami lub „Uczestnikiem”).
5.
Za Partnerów Handlowych należy przyjąć przedsiębiorców, będących Partnerami Handlowymi ALSO Polska Sp. z o.o. zajmujących
się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sprzedażą promowanych produktów Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o.
zakupionych bezpośrednio od Sponsora, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej: dokonują zakupu produktów
marki Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od Sponsora, nie prowadzą sprzedaży
detalicznej oraz prowadzą odsprzedaż produktów marki Hewlett Packard Enterprise Polska sp. z o.o. na rynku komercyjnym na
rzecz użytkowników końcowych, którzy nabywają te produkty w celach innych niż ich dalsza odsprzedaż (zwanego dalej
„Partnerem” lub „Partnerem Handlowym”).
6.
Konkursem objęte są wszystkie produkty HPE dostępne w ofercie ALSO Polska Sp. z o.o. z kategorii Storage oraz Serwery (dalej:
„Produkty promowane w Konkursie”) i zakupione w okresie trwania Konkursu u Sponsora.
7.
Celem Konkursu jest rywalizacja Uczestników, dokonujących zakupów Produktów promowanych w Konkursie bezpośrednio od
Sponsora oraz wyłonienie i nagrodzenie Uczestników, którzy osiągną najlepsze wyniki oraz najszybciej zarejestrują zakup.
8.
Przystąpienie do Konkursu stanowić będzie jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.
9.
Organizator i Sponsor zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformują Uczestników za pośrednictwem poczty
e-mail. Treść wszelkich komunikatów i informacji w sprawie przebiegu Konkursu podawana będzie do wiadomości Uczestników za
pośrednictwem poczty e-mail. Poza postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie, obowiązujące dla Uczestników będą
także komunikaty i informacje w sprawie przebiegu Konkursu, pochodzące od Sponsora lub Organizatora przekazane za
pośrednictwem poczty e-mail.
10. Wszelkie informacje pozyskane w związku z niniejszym Konkursem zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów w nim
przewidzianych. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników i podlegające ochronie stosownie do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm./ będą mogły być
przetwarzane przez Sponsora i Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, chyba, że uczestnicy złożą
oświadczenia zezwalające na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu.
11. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem będzie Sponsor, który będzie miał prawo je
powierzyć innym podmiotom, w tym Organizatorowi, z którymi będzie współpracował przy realizacji Konkursu.
12. Uczestnicy, przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla
realizacji Konkursu.
II.
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.
Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie Handlowcy, realizujący sprzedaż Produktów promowanych w Konkursie w okresie
trwania Konkursu, którzy spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2.
Warunkiem uczestnictwa Handlowca w Konkursie jest otrzymanie zgody na udział w Konkursie od Partnera Handlowego oraz
rejestracja zakupu na stronie https://www.also.com Rejestracja do udziału w Konkursie oznacza jednoczesną akceptację
Regulaminu Konkursu.
3.
Sponsor zastrzega sobie prawo do potwierdzenia z Partnerem Handlowym faktu udzielenia zgody Partnera Handlowego na udział
Uczestnika w Programie. Sponsor może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości w przypadku uzyskania informacji o braku
zgody Partnera Handlowego na udział Uczestnika w Konkursie.
4.
W Konkursie może wziąć udział tylko jeden Handlowiec od danego Partnera Handlowego - decyduje kolejność zgłoszeń.
5.
Każde zgłoszenie do Konkursu zostanie zweryfikowane przez Sponsora.
6.
Sponsor zastrzega sobie decyzję w sprawie pozbawienia Uczestnika prawa do udziału w Konkursie w przypadku rażącego
naruszenia zasad Regulaminu, a także postępowania naruszającego dobre obyczaje handlowe, narażającego na szwank dobre
imię Sponsora, jego renomę lub interesy. Usunięty uczestnik traci prawo do uzyskania nagrody, a jeśli nagrodę już otrzymał
Organizator może żądać zwrotu nagrody lub jej równowartości.
7.
Uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie w przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu został rozwiązany stosunek prawny
łączący Uczestnika z Partnerem.
8.
Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora oraz pracownik Sponsor. Za pracownika uważa się osobę
zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.
III.
Czas trwania konkursu
1.
Konkurs trwa od 26.09.2016 do wyczerpania puli promocyjnej, co oznacza, że w Konkursie uwzględniane będą zakupy
Promowanych produktów w Konkursie w tym okresie.
2.
Sponsor i Organizator zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany okresu trwania Konkursu, o czym poinformują Uczestników
za pośrednictwem poczty e-mail.
IV. Kryteria konkursu
1.
Wyniki rywalizacji będą miały charakter rankingu.
2.
Kryterium rozstrzygającym o wynikach Konkursu jest data rejestracji zakupu Produktów promowanych w Konkursie na stronie
https://www.also.com/. Podstawą do weryfikacji zarejestrowanych zakupów będą raporty sprzedaży sporządzane przez
Sponsora.
3.
Sponsor i Organizator zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z konkursu sprzedaży w cenach specjalnych.
4.
Z raportów sprzedaży zostaną wykluczone obroty na produktach które zostały już premiowane w innym Konkursie Sponsora.
5.
Produkty promowane Konkursem muszą być zakupione w okresie od 26.09.2016 do wyczerpania puli promocyjnej. Sponsor i
Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu.
6.
W Konkursie nie bierze się pod uwagę zakupów, które zostały zwrócone do Sponsora, a Sponsor zaakceptował ten zwrot i
wystawił fakturę korygującą.
7.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu trwania konkursu.
8.
O ostatecznych wynikach Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty e-mail.
9.
W uzasadnionych przypadkach Sponsor może przesunąć termin ogłoszenia wyników. O fakcie przesunięcia ogłoszenia i o nowym
terminie ogłoszenia Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.
V.
Nagrody dla Uczestników
1.
Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, którzy zajmą premiowane miejsca.
2.
Ogólna pula nagród w konkursie wynosi 15.000 zł.
3.
Nagrodami w Konkursie są vouchery:

Za zakup i rejestrację produktów z kategorii Storage o wartości 50,000 zł netto dowolny voucher o wartości 500zł

Za zakup i rejestrację produktów z kategorii Storage i Serwery o wartości 100,000 zł netto dowolny voucher o wartości
1000zł

Za zakup i rejestrację produktów z kategorii Storage i Serwery o wartości 200,000 zł netto dowolny voucher o wartości
2000zł
2
4.
Po przyznaniu nagrody partner może wybrać pomiędzy voucherami: Pandora, Yes, Apart, Sephora, Go Sport, Decathlon, ,
Douglas, Tesco, Carrefour, Rossman, vouchery paliwowe BP, Orlen, IKEA.
5.
Każdy produkt można zarejestrować tylko raz w wybranej kategorii
6.
Nagrody będą doręczane przez Organizatora za pośrednictwem poczty kurierskiej na koszt Organizatora w ciągu 15 dni roboczych
od daty ogłoszenia wyników Konkursu oraz uzyskania od nagrodzonego danych podatkowych oraz adresu wysyłki. Organizator
doręczy nagrody zgodnie z listą nagrodzonych Uczestników przekazaną przez Sponsora. Termin ten może ulec zmianie, o czym
nagrodzony Uczestnik zostanie niezwłocznie zawiadomiony.
7.
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8.
Uzupełnieniem nagród dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są nagrody pieniężne stanowiące 11,12%
wartości przysługującej Uczestnikowi nagrody, udzielane z przeznaczeniem na zapłatę należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego od nagród wygranych w Konkursie i pod warunkiem złożenia przez Uczestnika oświadczenia o takim przeznaczeniu
nagrody pieniężnej oraz wpłaceniu tej kwoty Organizatorowi, jako płatnikowi tego podatku lub osobie przez niego wskazanej,
przy odbiorze nagrody.
9.
Uzupełnieniem nagród dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są nagrody pieniężne stanowiące 11,12%
wartości przysługującej Uczestnikowi nagrody, udzielane z przeznaczeniem na zapłatę należnego zryczałtowanego podatku
dochodowego od nagród wygranych w Konkursie i pod warunkiem złożenia przez Uczestnika oświadczenia o takim przeznaczeniu
nagrody pieniężnej oraz wpłaceniu tej kwoty Organizatorowi, jako płatnikowi tego podatku lub osobie przez niego wskazanej,
przy odbiorze nagrody.
10. Fakt wręczenia nagrody Uczestnikowi Konkursu zostanie potwierdzony przez Organizatora protokołem odbioru nagrody,
wskazującym nagradzanego Uczestnika Konkursu, wartość oraz datę wręczenia nagrody. Odbiór nagrody musi zostać
potwierdzony na piśmie przez Uczestnika Konkursu.
11. Sponsor ani Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niedopełnienia obowiązków podatkowych przez Uczestników.
12. W razie zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji takich przepisów dokonanej przez upoważnione organy, Sponsor i
Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad rozliczania podatku od nagród uzyskanych w ramach Konkursu. Sponsor i
Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wynikłe wskutek zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji, wszelkie
dodatkowe wydatki Uczestników, stanowiące skutek obowiązków podatkowych i innych ciężarów publicznoprawnych.
VI. Postępowanie reklamacyjne
1.
Uczestnikom przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej osiągniętych w konkursie wyników. Uczestnik zobowiązany jest
złożyć reklamację do Organizatora listem poleconym w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wyniku – decyduje data
stempla pocztowego. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.
Uczestnik składający reklamację zobowiązany jest przesłać kopie faktur VAT potwierdzających dokonanie zakupu produktów
objętych konkursem.
3.
Decyzje w sprawach zasadności reklamacji podejmuje Sponsor, a Organizator poinformuje na piśmie zgłaszającego reklamację w
terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji o wyniku jej rozpatrzenia.
VII. Postanowienia końcowe
1.
Niniejszy dokument stanowi wiążący strony Regulamin Konkursu, ustalający obowiązujące zasady i warunki uczestnictwa w
Konkursie, rywalizacji konkursowej, przyznawania nagród oraz prawa i obowiązki Sponsora, Organizatora oraz prawa i obowiązki
Uczestników.
2.
Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Sponsora Konkursu i Organizatora.
3.
Postanowienia Regulaminu mogą być przez Organizatora zmieniane. Ewentualne zmiany nie będą rodzić dla Uczestników
niekorzystnych skutków w zakresie praw do nagród ustalonych Regulaminem w jego pierwotnej treści.
4.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym
zwłaszcza art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.
5.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem lub interpretacją Regulaminu Organizator ma prawo do jego
wiążącej wykładni.
3