Osoba do kontaktu: Stanisław Kogut (tel. 32 376 90 20)

Komentarze

Transkrypt

Osoba do kontaktu: Stanisław Kogut (tel. 32 376 90 20)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zabrze, dnia 16.07.2013r.
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu przedstawia zapytanie ofertowe w sprawie
ekspozycji w środkach komunikacji plakatów reklamowych promujących projekt „Razem do
szkoły” PO KL działanie 9.6.1 współfinansowanego ze środków EFS w środkach transportu na
terenie województwa śląskiego.
Opis zamówienia:
Liczba plakatów: 100, format: A3.
Okres ekspozycji w środkach komunikacji: 15.08.2013r. - 15.09.2013r.
Wykluczenia z z możliwości realizacji zamówienia :
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi
w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
o uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
o pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
o pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej,
potencjalny wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania ww. powiązań.
Kryteria oceny oferty:
Cena, szacunkowa liczba osób, które będą miały kontakt z reklamą.
Termin składania ofert: 30.07.2013r., godzina 12 (decyduje data wpływu)
Termin realizacji: od 15.08.2013r do 15 .09.2013r.
Forma płatności: przelew 14 dni
Oferty proszę przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu , 41-800 Zabrze ,Plac Dworcowy 6 z dopiskiem:
REKLAMA
Lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]
Osoba do kontaktu: Stanisław Kogut (tel. 32 376 90 20)
Biuro Projektu „Razem do szkoły”: Stowarzyszenie Misericordia, Plac Dworcowy 6, 41-800 Zabrze, Tel. (032)
3769020, Fax. (032) 3769021, email: [email protected], http://www.wszechnica.zabrze.pl.