cele i tematyka zajęć koła matematycznego dla uczniów klasy i

Komentarze

Transkrypt

cele i tematyka zajęć koła matematycznego dla uczniów klasy i
CELE I TEMATYKA
ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW
KLASY I GIMNAZJUM
1. Wstęp
Głównym celem koła będzie pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na
lekcjach matematyki. Z tego względu większość tematów (pierwszych siedem) to tematy
pokrywające się z działami programu nauczania matematyki dla trzeciego etapu
edukacyjnego (klasy I – III gimnazjum): Matematyka z plusem (zgodnego z podstawą
programową obowiązującą od 1 września 2009 r.) Realizowane one będą równolegle z
tematami na lekcjach. Tematy te przeplatane będą zajęciami przygotowującymi do
konkursów matematycznych i tematami dodatkowymi wykraczającymi poza program
nauczania klasy pierwszej gimnazjum. Na realizację przewiduje się 36 godzin lekcyjnych
(18 bloków po 2 godziny lekcyjne).
2. Cele
- rozszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach
matematyki
- zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania klasy
pierwszej gimnazjum
- popularyzacja matematyki wśród uczniów
- rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów
- przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
- kształcenie umiejętności logicznego myślenia
- rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej
3. Tematyka ( w nawiasie ilość godzin przewidzianych na realizację)
- działania na liczbach wymiernych (4 godziny)
- ciekawe zadania procentowe ( lokaty bankowe, podatki) (4 godziny)
- figury geometryczne (rozwiązywanie zadań dotyczących własności figur płaskich)
(2 godziny)
- wyrażenia algebraiczne (upraszczanie wyrażeń algebraicznych, zapisywanie treści
zadania w postaci wyrażenia algebraicznego (2 godziny)
- równania i nierówności (ciekawe zadania tekstowe) (4 godziny)
- proporcje (wielkości wprost proporcjonalne, wielkości odwrotnie proporcjonalne,
złoty podział, czyli boska proporcja) (2 godziny)
- symetrie(symetria względem prostej, symetria względem punktu. oś symetrii figury,
środek symetrii figury) (2 godziny)
- zadania z konkursu matematycznego „Kangur” (4 godziny)
- zadania z wojewódzkich konkursów matematycznych (4 godziny)
- elementarne wiadomości z teorii liczb (liczby pierwsze i złożone, algorytm Euklidesa,
sito Erastotenesa, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, cechy podzielności, liczby
doskonałe, liczby zaprzyjaźnione) (2 godziny)
- ciekawostki matematyczne (wstęga Mobiusa, tangramy, paradoksy matematyczne)
(2 godziny)
- inne systemy liczenia(system dwójkowy) (2 godziny)
- zagadki matematyczne i logiczne (2 godziny)
Przygotował : Cezary Kacprzyk

Podobne dokumenty