Warszawa, dnia 20 maja 2003 roku - Zespół Szkół nr 83

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dnia 20 maja 2003 roku - Zespół Szkół nr 83
1
Warszawa, dnia 10 – 12 marca 2014 roku
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI
urodzonych w latach 2007 - 2008 kandydatów do klas pierwszych SP Nr 152
w roku szkolnym 2014/2015
Zespół Szkół Nr 83 w Warszawie
Gimnazjum Sportowe Nr 17
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 152
imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02 - 398 Warszawa – Ochota
telefon (+4822) 822 66 08 lub 659 13 81 fax: 22 824 51 34
NIP: 526-24-47-319 REGON: 000 800 315 EKD: 801020
http://dabrowska.edupage.org
e–mail: [email protected]
Konto bankowe: Rada Rodziców ZS Nr 83
Bank Millenium
36 1160 2202 0000 0001 8136 4936
Status prawny: sześcioklasowa szkoła podstawowa z klasami o profilu sportowym.
Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 32
Dyrektor Zespołu Szkół: Stanisław Ryszard PIECH,
Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół: Monika Iwona MAZANKA
Kierownik świetlicy:
Dorota Alicja WOŹNIAK, Tel. 506 437 091
Kierownik administracyjny:
Sławomira DOBILIS
Sekretarz szkoły:
Przybysław WIELGO Tel. 506 437 434
Pielęgniarka szkolna:
Małgorzata JAKUBOWSKA Tel. 506 437 354
KLASY PIERWSZE:
Planuje się powołanie 1 oddziału dla dzieci sześcioletnich liczącego 25 miejsc oraz dwóch oddziałów dla dzieci
siedmioletnich.
Zmianowość: klasy pierwsze uczą się na pierwszą zmianę (800) przez pierwszy okres roku szkolnego, klasa dla
dzieci sześcioletnich przez cały rok szkolny. W następnych latach przewidywane jest zmianowość.
Zajęcia edukacyjne w klasach I – III (pierwszy etap edukacyjny wg nowej ramówki):









zajęcia zintegrowane w wymiarze 12 godzin tygodniowo (w tym po 1 godzinie edukacji przyrodniczej, społecznej i technicznej, 5
godz. polonistycznej, 4 godziny matematycznej);
edukacja komputerowa 1 godzina;
edukacja muzyczna 1 godzina;
edukacja plastyczna 1 godzina;
religia w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
język angielski – bezpłatny, obowiązkowy w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
wychowanie fizyczne w ramach kształcenia zintegrowanego w wymiarze 3 godzin tygodniowo;
gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, zajęcia wyrównawcze i terapia pedagogiczna (reedukacja) - dla dzieci zakwalifikowanych
koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe według zapotrzebowania dzieci i propozycji wychowawców..
Nauczyciele wychowawcy:
- mgr Jolanta Anna Gołos – klasa 1a (dla siedmiolatków lub mieszana)
- mgr Kamila Zakrzewska – klasa 1 b (sześciolatki)
- mgr Katarzyna Szwed – klasa 1 s – usportowiona (zasadniczo dla siedmiolatków, test predyspozycji w dniu
12 marca 2014 roku (środa) i 14 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 18.00
Programy i podręczniki: do decyzji MEN .
2
Zajęcia pozalekcyjne: obowiązkowe zajęcia ruchowe dla klasy usportowionej zintegrowane z planem zajęć dzieci.
(1–2 godziny tygodniowo), ZAJĘCIA INNE: koła plastyczne, literackie, taneczne itp.
Ocenianie: wyłącznie opisowe w całym pierwszym etapie edukacyjnym.
Religia: mgr Anna Łyszkowska Etyka: mgr Katarzyna Gąsowska
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Marta Małecka
Pedagog szkolny: mgr Anna Czerwińska, przyjmuje udzielając porad we wszelkich trudnych sprawach
psychologicznych i pedagogicznych, pomaga zapisać się na badania specjalistyczne, pomaga
w uzyskaniu pomocy specjalistycznej i materialnej (bezpłatne posiłki, kolonie, stypendia itp.).
Osoby w trudnej sytuacji materialnej prosimy o kontakt z pedagogiem, dyrekcją
lub sekretariatem (zapewniamy dyskrecję). Tel. 506 437 283
Logopeda: dr Ewa Jeżewska - Krasnodębska, diagnozuje wady i zaburzenia mowy, udziela pomocy w ich
usuwaniu |(nieprawidłowa artykulacja głosek).
Nauczyciele terapii pedagogicznej: mgr Małgorzata Tys
Świetlica szkolna: czynna w dniach pracy szkoły, w godzinach 700 – 1700 mogą uczęszczać uczniowie zapisani
i zakwalifikowani = dzieci, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w ciągu dnia pracy.
Stołówka szkolna: czynna w dniach pracy szkoły, w godzinach 1200 – 1430; cena obiadu 5,00 zł.
Rodzice proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły do dnia 30 czerwca 2014:
 skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (do wglądu);
 wniosku bilansowego 6 – latka;
 karty zdrowia ucznia (tzw. sztywna);
 dwa zdjęcia.
Rozpoczęcie roku szkolnego:
29 sierpnia 2014 r. (piątek) godz. 1700 – stroje codzienne,
01 września 2014 r. (poniedziałek) godz. 1215 – stroje uroczyste, „obietnica pierwszaków” (tzw. Ślubowanie)
Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową:
https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl
Wejście od środy, 12 marca 2014 roku do wtorku, 25 marca 2014 roku.
Do środy, 26 marca 2014 roku do godz. 15.00 w szkole pierwszego wyboru składamy wydruki podań
podpisane przez obydwoje Rodziców / Opiekunów.
28 kwietnia 2014 roku godz. 13.00 opublikowanie listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
28.04 -07.05 – pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka, 9.05.13.00 – ostateczna lista przyjętych
M I S J A
Zespołu Szkół Nr 83 w Warszawie



(...) Podstawy teoretyczno – filozoficzne.
Kształcenie, wychowanie i opieka prowadzone w szkołach wchodzących w skład Zespołu oparte są na:
filozoficznych zasadach personalizmu1;
podstawowych założeniach psychologii humanistycznej2;
zasadzie pomocniczości3.
Programy oddziaływań wychowawczych.
Programy oddziaływań wychowawczych opracowywane i realizowane przez społeczności poszczególnych szkół
wchodzących w skład Zespołu powinny koncentrować się na następujących kwestiach:
1
Podstawowe założenia personalizmu sformułował we Francji w latach trzydziestych E. Mounier): człowiek jest osobą, jednością duszy
i ciała, stworzoną do życia we wspólnocie, mającą wolność wyboru, przeznaczeniem człowieka jest wykroczenie poza granice własnego
„ja”. Personalizm podkreśla niepowtarzalny walor OSOBY (=jednostkowy, całkowity i samoistny podmiot cielesno – duchowy zdolny
działać w sposób rozumny dobrowolny i społeczny w celu ubogacenia siebie i innych ludzi w zakresie prawdy i dobra) i jej nadrzędność
względem wszelkich wartości materialnych oraz struktur społecznych i ekonomicznych, które winny być podporządkowane dobru osoby
ludzkiej i służyć jej rozwojowi przy pełnym poszanowaniu wolności; osoba ludzka winna być zawsze traktowana jako podmiot i cel, a nie
jako przedmiot czy narzędzie działania lub środek do celu. Personalizm broni autonomii i godności człowieka, przeciwstawiając się
w pewnym stopniu cywilizacji konsumpcyjnej (pierwszeństwo „być” niż „mieć”).
2
Kierunek w psychologii współczesnej zapoczątkowany w USA w latach sześćdziesiątych przez A. Maslow’a i C. Rogersa. Niezmienna
natura ludzka wydaje się raczej „dobra niż zła”, rozwijanie osobowości polega na realizacji potencjalnych możliwości jednostki,
przezwyciężanie trudności ma wartość twórczą w rozwoju osobowym; twórcy kierunku podkreślają konieczność bezwarunkowej akceptacji
osoby (nie czynów) wychowanka oraz konieczność empatii i autentyczności ze strony nauczyciela – wychowawcy.
3
Szkoła pełni funkcję pomocniczą, wspomagając rodziców, rodzinę, prawnych opiekunów dzieci w codziennej pracy wychowawczej,
w kształtowaniu osobowości dziecka czy młodego człowieka. Bardziej samodzielna rola przysługuje nauczycielom w ściśle dydaktycznej
części procesu rozwoju, ale i tu działają oni niejako na zlecenie i z upoważnienia rodziców, władza wychowawcza szkoły wynika z i jest
przedłużeniem władzy rodzicielskiej.
3











Tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku i życzliwości, rozwijanie poczucia wspólnoty w całej społeczności szkolnej
(ten punkt zamierzeń wychowawczych dotyczy nie tylko uczniów).
Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i kolegów, wywiązywania się z coraz poważniejszych zadań, rozwijanie
obowiązkowości, w tym odpowiedzialności za słowo.
Kształtowanie właściwie rozumianych postaw tolerancji; nauka wyraźnego odróżniania ocen osób (czego robić nie należy)
od ocen ich czynów, postaw i poglądów.
Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów problemów na szczeblu społeczności
szkolnej.
Uświadomienie konieczności reagowania na zło, dyskryminację, dokuczanie słabszym; rozwijanie postaw altruistycznych
– gotowości do niesienia pomocy innym; radzenie sobie w sytuacjach trudnych, w tym umiejętność skutecznego szukania
pomocy w przypadkach różnych zagrożeń, stania się ofiarą przemocy itp.
Kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru komunikatów dochodzących ze świata zewnętrznego, umiejętnego
korzystania ze źródeł informacji, środków społecznego przekazu i dóbr kultury.
Rozwijanie postaw patriotycznych, miłości do Ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego i przeszłości, przy jednoczesnym
szacunku dla innych kultur oraz wspieraniu poczucia wspólnoty z europejską cywilizacją łacińską.
Przygotowanie do życia w rodzinie, właściwego wypełniania ról dziecka, a w przyszłości matki lub ojca w oparciu
o tradycyjny system wartości.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, szacunku dla naturalnego środowiska człowieka i świadomości
ograniczoności jego zasobów.
Zapobieganie szeroko rozumianym patologiom poprzez realizację - własnymi siłami jak i przy zaangażowaniu
specjalistów z zewnątrz - zaplanowanych programów i projektów profilaktycznych.
Kształtowanie wrażliwości uczniów na piękno i bogactwo języka polskiego, w tym szczególne zwracanie uwagi
na poprawność wypowiedzi oraz słownictwo jakim młodzi ludzie posługują się na co dzień.
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 152
imienia Marii Dąbrowskiej w Warszawie
SP Nr 152 istniejąca od 1 września 1970 roku, jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową, przyjmującą wszystkie
dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz, w miarę możliwości spoza obwodu szkoły,
w szczególności te bardziej zainteresowane zwiększoną aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu.
Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, szczególną uwagę
zwracając, w pierwszym etapie kształcenia na adaptację dzieci w szkole jako miejscu przyjaznym, wychowaniu
do obowiązkowości i nauce „bycia uczniem”.
Drugi etap edukacyjny powinien stać się okresem szczególnie intensywnego rozwoju aktywności poznawczej dziecka.
Celem działalności dydaktycznej szkoły, począwszy od tego etapu jest wyposażenie ucznia w komplet umiejętności i –
w mniejszym stopniu – wiadomości koniecznych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu oraz zaspokajanie
(i wykorzystywanie) naturalnej, wrodzonej u każdego dziecka i młodego człowieka ciekawości świata.
Cały proces dydaktyczny musi być ukierunkowany na wyposażanie ucznia w tzw. kompetencje kluczowe:
 planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się;
 skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;
 efektywne współdziałanie w zespole;
 rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;
 wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, najczęściej wskazanych przez nauczyciela oraz efektywne i sprawne
posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami przetwarzającymi informacje, w tym komputerem.
 odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz nabycie potrzebnych w tym względzie doświadczeń i nawyków.
Od 1973 roku prowadzimy oddziały sportowe przygotowujące dzieci do aktywnego uprawiania sportu. (...)
Szkoła powinna zapewniać szybkie rozpoznawanie oraz pełną (w miarę możliwości) diagnozę przyczyn wszelkich
trudności szkolnych tak w zakresie zaburzeń procesów poznawczych, jak i zachowania się uczniów. Szkoła ma obowiązek
wskazać, a w miarę możliwości zorganizować tym uczniom i - w miarę potrzeby ich rodzinom - udział w różnych formach
dostępnej pomocy specjalistycznej4.
4
zajęcia reedukacyjne, logopedyczne, dydaktyczno – wyrównawcze, pomoc poradni psychologiczno – pedagogicznej i zdrowia
psychicznego i tym podobne.