Generuj PDF z tej stronie

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie
Sprzedaż Aktywów
Źródło:
http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-innych-aktywo/4292,Przedsiebiorstwo-Eksploatacji-Rur
ociagow-Naftowych-PRZYJAZN-SA-oglasza-nieograni.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 10:22
Strona znajduje się w archiwum.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.
ogłasza nieograniczony pisemny
przetarg na sprzedaż pojazdów
Oferty nalezy składać najpóźniej do dnia: 11.06.2013 r. do godz.
15:00 w Kancelarii PERN ,,Przyjaźń" S.A. w Płocku, ul.
Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych ,,Przyjaźń" Spółka Akcyjna z siedzibą w
Płocku (09-410) przy ul. Wyszogrodzkiej 133, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru
Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, wysokość kapitału zakładowego i
wpłaconego: 1.235.977.500,00 zł, NIP: 774-00-03-097, REGON: 000044641, [dalej: Organizator]
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY, PISEMNY PRZETARG
na sprzedaż następujących pojazdów:
MODEL/
RODZAJ
POJAZDU
Aktualny
nr rejestr.
1
WP19982 TOYOTA
RAV 4
ciężarowy
2002 336 000 7420000587
14.065,00
17.300,00
Płock
2
WP37097 TOYOTA
RAV 4 A2
ciężarowy
2004 120 000 7420000636
14.634,00
18.000,00
Płock
MARKA
Rok
Przebieg
prod.
Nr
inwentarzowy
Cena
Lokalizacja
wywoławcza
pojazdu
brutto
L.P
Cena netto
MODEL/
RODZAJ
POJAZDU
L.P
Aktualny
nr rejestr.
3
CARAVELLE 7DZ
WP21105 VOLKSWAGEN - 2,5 TDI
2002 288 000 7410000598
osobowy
4
WP59574 TOYOTA
HIACE 2.4 D
ciężarowy
5
WP48836 TOYOTA
6
MARKA
Rok
Przebieg
prod.
Nr
inwentarzowy
Cena netto
Cena
Lokalizacja
wywoławcza
pojazdu
brutto
20.000,00
20.000,00
Płock
1999 392 000 7420000526
6.098,00
7.500,00
Płock
HIACE 2,4 D
VAN
ciężarowy
1997 228 000 7420000511
5.772,00
7.100,00
Płock
WP30475 TOYOTA
HIACE 2.5D
ciężarowy
2001 247 000 7420000561
9.593,00
11.800,00
Płock
7
WP11984 TOYOTA
HIACE LXH 12
ciężarowy
1996 434 000 7420000479
3.984,00
4.900,00
Płock
8
WP1468A NISSAN
PATROL GR
2,8D
osobowy
1999 264 000 7410000535
14.634,00
18.000,00
Płock
9
WP0713A NISSAN
PATROL GR
ciężarowy
2001 133 000 7420000564
24.390,00
30.000,00
Płock
10 WP30474 TOYOTA
HILUX
ciężarowy
2001 198 000 7420000553
12.033,00
14.800,00
Płock
11 WP21103 NISSAN
PICKUP D22
ciężarowy
2002 85 000
7420000595
16.667,00
20 500,00
Płock
12 WP31168 TOYOTA
LAND CRUISER
ciężarowy
2001 286 000 7420000549
36.585,00
45.000,00
Płock
13 WP42513 PEUGEOT
PARTNER
ciężarowy
2005 82 000
11.789,00
14.500,00
Płock
14 WP14785 MERCEDES
Benz MB 410
DKA
specjalny
1995 274 000 7420000439
9.756,00
12.000,00
Płock
15 WP0722A NISSAN
PATROL GR
3,0D
ciężarowy
2001 185 000 7420000571
13.008,00
16.000,00
Gdańsk
16 WP0829A STAR
A266-Pogot.tech
1992 29 000
specjalny
7430000341
12.300,00
12.300,00
Tarnowo
Podg.
17 WP25326 IVECO
MP260E30H/6*
4-cysterna
specjalny
1994 110 000 7430000431
52.683,00
64.800,00
Adamowo
9030006664
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
I. Złożenie w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Pojazdy AT - Przetarg" pisemnej oferty,
zawierającej:
1. W przypadku oferty składanej przez osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą:
a. pełną nazwę,
b. siedzibę (dokładny adres),
c. aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawca załączy również dokumenty zaświadczające o
nadaniu numerów NIP i REGON, z wyjątkiem sytuacji gdy dane te zostały ujawnione w
rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim;
d. oferowaną cenę zakupu pojazdu,
e. oświadczenie potwierdzające, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów,
które zamierza kupić, warunkami przetargu oraz, że je akceptuje i nie składa żadnych
zastrzeżeń zarówno co do stanu pojazdów, jak i warunków przetargu.
f. oświadczenie określające okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może
być krótszy niż 60 dni, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia oferty.
2. W przypadku oferty składanej przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:
a. imi(ę)/-ona i nazwisko,
b. dokładny adres zamieszkania,
c. PESEL,
d. kserokopia dowodu tożsamości, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
e. oferowaną cenę zakupu pojazdu,
f. oświadczenie, potwierdzające, że Oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdów,
które zamierza kupić, warunkami przetargu oraz, że je akceptuje i nie składa żadnych
zastrzeżeń zarówno co do stanu pojazdów, jak i warunków przetargu.
g. oświadczenie określające okres ważności oferty, z zastrzeżeniem, iż okres ten nie może
być krótszy niż 60 dni, licząc od terminu wyznaczonego do złożenia oferty.
Uwaga: Cena zaoferowana przez Oferenta jest ceną brutto i nie może być niższa od ceny
wywoławczej brutto podanej w wykazie pojazdów.
Miejsce złożenia oferty: Kancelaria PERN ,,Przyjaźń" S.A. w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133,
09-410 Płock.
Termin złożenia oferty: najpóźniej do dnia: 11.06.2013 do godz. 15:00
Uwaga: Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Organizatora,
a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Wadium wniesione przez Oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, będzie zaliczone na poczet
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 10 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu, w wartości nominalnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o opłatę bankową z tytułu
przelewu na rachunek Oferenta. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli Oferent,
którego oferta zostanie przyjęta nie uiści w terminie zapłaty ceny nabycia.
I. Wpłacenie - przed upływem terminu wyznaczonego do złożenia oferty - wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej brutto pojazdów, na które Oferent zamierza złożyć ofertę. Wadium
należy wpłacić w gotówce, w walucie: Złoty, przelewem na rachunek bankowy Organizatora
prowadzony w Rabobank Polska S.A. o numerze: 33 2000 0004 0000 0007 9820 3000, z
dopiskiem w opisie operacji: ,,Sprzedaż pojazdów- wadium przetargowe" oraz liczbą porządkową
pojazdu i pełną nazwą Oferenta. Uwaga: Kopię dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
Honorowane będą tylko kopie Bankowych dowodów wpłaty.
Pojazdy można oglądać:
Pojazdy o liczbie porządkowej 1-14 na parkingu przy budynku Zarządu PERN "Przyjaźń" S.A. w
Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, w dniach 03-04.06.2013 w godz. 08:00-13:00
Pojazd o liczbie porządkowej 15 na terenie Bazy Manipulacyjnej PERN "Przyjaźń" S. A. w Gdańsku,
ul Kępna 16, 80-635 Gdańsk, w dniach 03-04.06.2013 w godz. 08:00-13:00
Pojazd o liczbie porządkowej 16 na terenie Stacji Pomp Nr 5 PERN "Przyjaźń" S. A. w Górze, ul.
Szamotulska 23, 62-080 Tarnowo Podgórne, w dniach 03-04.06.2013 w godz. 08:00-13:00
Pojazd o liczbie porządkowej 17 na terenie Stacji Pomp Nr 1 PERN "Przyjaźń" S. A. w Adamowie,
17-307 Mielnik, w dniach 03-004.06.2013 w godz. 08:00-13:00
Uwaga: Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem oględzin pojazdów,
przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta będzie ponosił także
wszelkie koszty związane z demontażem oraz transportem pojazdów z miejsca,
w których przedmiotowe pojazdy są obecnie zaparkowane, tj. z miejsca podanego powyżej, w
którym będzie można przeprowadzić oględziny.
Zapłata za pojazdy nastąpi na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT. Termin
płatności - 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Organizatora.
Płatność w formie przelewu na rachunek bankowy Organizatora: RBS BANK (Polska) S.A. o
numerze: 53 1670 0004 0000 6439 9117 8996. Za termin zapłaty zostanie uznany dzień wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.
Pojazd zostanie wydany Oferentowi w terminie ustalonym przez strony po wpływie środków
pieniężnych na konto Organizatora, po podpisaniu protokołu przekazania oraz po podpisaniu
wypowiedzenia ubezpieczenia ze skutkiem 1 miesiąca od daty odbioru pojazdu.
Do czasu upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, Organizator zastrzega sobie prawo do
zmiany warunków udziału w niniejszym przetargu.
Ponadto, Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu na każdym etapie
przetargu - bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje w sprawie przedmiotowego przetargu można uzyskać u Pani/Pana Romana
Lisieckiego, dzwoniąc na numer telefonu 604-570-661 (Uwaga: Dzwonić można od 31.05.2013,
poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-13:00. W innych dniach i godzinach telefony nie będą
odbierane).
Organizator dopuszcza możliwość składania ofert na jeden, kilka lub wszystkie pojazdy wymienione
w niniejszym ogłoszeniu, pod warunkiem, że przy składaniu przez jednego Oferenta oferty zakupu
na więcej niż jeden pojazd, oferowana cena zakupu zostanie podana oddzielnie dla każdego
pojazdu.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu: 12.06.2013 lub 13.06.2013
Za najkorzystniejszą - w odniesieniu do danego pojazdu - zostanie uznana oferta, która spełniać
będzie wszystkie wymagania formalne, określone w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najwyższą
cenę zakupu.
W przypadku, gdy na dany pojazd zostaną złożone dwie (lub więcej) ważne oferty z jednakową
najwyższą ceną zakupu, Organizator przyjmie ofertę, która wpłynęła i została zarejestrowana w
terminie wcześniejszym w kancelarii PERN.
Wyniki rozstrzygnięcia przetargu, tj. najwyższe zaoferowane ceny na dany pojazd (bez podawania
danych Oferentów) zostaną niezwłocznie wywieszone w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń
(parter) w siedzibie Organizatora - PERN "Przyjaźń" S. A., ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock.
Informacje, o których mowa powyżej zostaną również podane - na prośbę Oferenta - telefonicznie
pod numerem telefonu: 604-570-661 (Uwaga: Dzwonić można od poniedziałku do piątku w
godzinach 08:00-13:00. W innych dniach i godzinach telefony nie będą odbierane).
W przypadku niedopełnienia przez wyłonionego Oferenta (nabywcę) obowiązku zapłaty za pojazd
w przewidzianym w fakturze terminie, Organizator - niezależnie od zatrzymania wniesionego
wadium - zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowych czynności i prawo
sprzedaży pojazdu Oferentowi, który złożył, następną w kolejności pod względem oferowanej ceny,
ważną ofertę.
Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Ostatnia zmiana: 28.05.2013 Aleksandra
Autor: Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Sierpińska
Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A.
Rejestr zmian