KLUB PRACY Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona

Komentarze

Transkrypt

KLUB PRACY Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona
KLUB PRACY
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczona w Klubie Pracy.
Polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego
radzenia
sobie
w
poszukiwaniu
i
podejmowaniu
zatrudnienia,
w szczególności przez:
1. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
2. Uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych.
Klub pracy jest formą bezpłatnej pomocy bezrobotnym i poszukującym
pracy, napotykającym na szczególne trudności związane z podjęciem
zatrudnienia, które wynikają z długiego okresu pozostawania bez pracy oraz
osobom, które utraciły motywację do poszukiwania pracy i chcą powrócid na
rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy trwa 3 tygodnie.
Przez pierwsze dwa tygodnie odbywają się sesje szkoleniowe. Ich łączny czas
wynosi 40 godzin realizowanych w ciągu 10 kolejnych dni roboczych. Trzeci
tydzieo (40 godzin) przeznaczony jest na praktyczne dwiczenia, w ramach
których uczestnicy poszukują pracy na lokalnym rynku pracy oraz uczestniczą
we wspólnych spotkaniach prowadzonych w Klubie Pracy, których celem jest
wymiana doświadczeo oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie
poszukiwania pracy. Udział w szkoleniu przysługuje osobie zarejestrowanej nie
częściej niż raz na dwa lata. Szkolenie odbywa się w grupach od 8 do 16 osób.
Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
• Poznad podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy,
• Dokonad analizy lokalnego rynku pracy,
• Określid swoją sylwetkę zawodową,
• Dokonad bilansu mocnych i słabych stron,
• Nabyd umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami,
• Nabyd umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego,
• Dokonad analizy własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych
Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium
szkoleniowe.
Wszystkie osoby, po odbytym szkoleniu w Klubie Pracy otrzymują
zaświadczenie o ukooczeniu szkolenia.
Zajęcia aktywizacyjne to krótkie 1-2 dniowe zajęcia grupowe, których
celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego
poszukiwania pracy. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej. Zakres
tematyczny, forma i czas trwania uzależnione są od potrzeb uczestników.
Zajęcia prowadzone są w grupach do 16 osób.
Przykładowa tematyka zajęd aktywizacyjnych:
1. Aktywne poszukiwanie pracy.
2. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych.
3. Moja firma – jak zostad przedsiębiorcą.
4. Mój debiut na rynku pracy.
5. Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą.
6. Umiejętności interpersonalne w poszukiwaniu pracy.
7. Wizytówka zawodowa – dokumenty aplikacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia w zakresie umiejętności
poszukiwania pracy oraz tematyki zajęd aktywizacyjnych wraz z terminami ich
realizacji zawarte są na stronie internetowej Urzędu www.pup.lubartow.ibip.pl
w zakładce banki programów.
JEŚLI CHCESZ SIĘ NAUCZYD AKTYWNIE I SAMODZIELNIE POSZUKIWAD PRACY
ZGŁOŚ SIĘ DO KLUBU PRACY POKÓJ 251 (II PIĘTRO)
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
tel. 81 852 65 28
e-mail: pup.lubartow.ibip.pl

Podobne dokumenty