Dopalacze

Komentarze

Transkrypt

Dopalacze
Dopalacze
Nadesłał Edyta Dobek
DOPALACZEZestawienie bibliograficzne książek, artykułów z czasopism i zbiorów audiowizualnych
dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ostrołęce.
Książki
- Dzieci nocy : dyskoteki, ecstasy i alkohol : nowe rodzaje samotności czy ciemność wymagająca
razjaśnienia? / Carlo Climati. - Kielce : "Jedność", 2003. W 52572
- Nałogowy człowiek / Anna Dodziuk, Leszek Kapler. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Instytut
Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, cop. 2007. W 61925
- Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, cop. 2009 P 64253
- Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010. W 68317
- Nowe oblicza uzależnień / pod red. Elżbiety Łuczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, cop. 2009. W 65764, P 65763
- Polityka narkotykowa : przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Julian Kutyła et al.]. - Warszawa :
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009. W 73039
- Postępowanie w uzależnieniach i innych patologiach w szkole : wskazówki dla studentów pedagogiki,
nauczycieli oraz szkolnego personelu medycznego / Jan Lechicki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza Text, 2007. W 62591
- Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu / Marcin Szulc. - Gdańsk : Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. W 61196
- Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych /
Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014. W 71837
- Profilaktyka uzależnień /[aut. Beata Kiełbasa]. - Sosnowiec : Wydaw. Projekt-Kom, cop. 2007. P
59546
- Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i
uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr , 2012. W 70047
- Rozpoznawanie zachowań narkotykowych : podstawy pomocy przedmedycznej : zagrożenia
narkotykowe. Jak postępować, jak pomagać? Algorytmy postępowania / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko,
Tadeusz Zagajewski, Tomasz Zagajewski. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr ; 2015. W 75256, P 75255
- Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz
ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003. P
51830
- Współczesne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / red. nauk. Mariusz Jędrzejko ;
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im.
Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2009.
W 64523
- Zachowania ryzykowne i uzależnienia : zjawisko i uwarunkowania / Mariusz Jędrzejko, Małgorzata
Janusz, Marek Walancik. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła
Biznesu ; Milanówek : Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień, 2013. W 71241, W 71242
- "Zawirowany" świat ponowoczesności : w poszukiwaniu etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań
kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji / Mariusz Zbigniew Jędrzejko ; [współpr. aut. Michał Safjański,
Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz]. - Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR,
2015. W 75618, W 75653
Artykuły z czasopism
- Ankieta dla uczniów diagnozująca poziom wiedzy i skalę problemu uzależnień /Aleksandra KubalaKulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 39-40
- Będziemy działać tak długo, jak długo będzie występował problem : rozmowa z Jarosławem Buczkiem,
Zastępcą Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,
koordynatorem działań w ramach kampanii "Dopalacze kradną życie" / Jarosław Buczek ; rozm. Anna
Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s. 12-13
- Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof Andrzej Wojcieszek.// Remedium. 2010, nr 11, s. 1-3
- Dopalacze - nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk- Ćwik.// Wychowanie Na Co Dzień. 2012, nr 10/11, s. 27-33
- "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 2, s.
26-27
- "Dopalacze" A.D. 2014 : nowe otwarcie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 1, s. 24-25
http://www.bp.ostroleka.pl/testowy - Serwis Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Powered by Mambo
Generated: 4 March, 2017, 10:24
- "Dopalacze" A.D. 2014 : nowe otwarcie. Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 2, s. 28-29
- "Dopalacze" coraz bardziej niebezpieczne / Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 9, s. 24-25
- Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16
- "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej - wyniki badań / Artur Malczewski.//
Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31
- Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof Andrzej Wojcieszek.// Remedium. 2010, nr 11, s. 1-3
- Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik.// Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25
- Dopalacze nadal groźne / Marcin Majchrzak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 12, s. 41-43
- "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 2, s.
26-27
- Dopalacze : skala problemu oraz przeciwdziałanie / Artur Malczewski.// Terapia Uzależnienia i
Współuzależnienia. - 2015, nr 1, s. 27-30
- "Dopalacze" : sytuacja epidemiologiczna, rynek oraz kontrola / Artur Malczewski.// Terapia
Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 5, s. 19-22
- "Dopalacze" w europejskim systemie reagowania / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 7/8, s.
50-51
- "Dopalacze” w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 26-27
- Iniekcyjne używanie narkotyków w Polsce / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 30-31
- Kac po ekstazie / Andy C. Parrott.// Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-91
- Koks, prima, teściu, czyli sterydowe ABC / Anna Biernacka.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 41-43
- Kultura młodzieżowa i narkotyki - kierunki przemian / Beata Hoffmann.// Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2014, nr 5, s. 20-33
- Materiały dla rodziców "Powrót dopalaczy" / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. 2013, nr 3, s. 38
- Międzynarodowa współpraca dotycząca "dopalaczy” / Artur Malczewski.// Remedium. - 2013, nr
12, s. 30-31
- Młodzi 2011. Rozdział 9, Zdrowie i zachowania ryzykowne młodzieży / Krystyna Szafraniec, Piotr Arak,
Michał Boni.// Lider. - 2012, nr 1, s. 4-22
- Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki — diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej
/ Anna Waligóra-Huk.// Chowanna. - 2012, T. 2, s. 109-124
- Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez osoby starsze / Agata Junger.// Praca Socjalna. 2014, nr 6, s. 89-95
- Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel.// Biologia w Szkole. - 2010, nr 6, s. 20-34
- Narkotyki i dopalacze : skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. 2015, nr 5, s. 46-49
- Narkotyki i "dopalacze" w Europie / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 9, s. 26-27
- %, skręty, szlugi... / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 4-7
- Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27
- Polska młodzież a narkotyki i "dopalacze" / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29
- Polska młodzież a substancje psychoaktywne /Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 3, s. 24-25
- Polska młodzież a substancje psychoaktywne.Cz. 2 / Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 4, s.
28-29
- Postawy i opinie dotyczące substancji psychoaktywnych /Artur Malczewski.// Remedium. - 2012, nr
7/8, s. 50-51
- Profilaktyka uzależnień psychoaktywnych wśród młodzieży /Magdalena Gołek.// Nowa Szkoła. - 2011,
nr 7, s. 35-38
- Psychospołeczne uwarunkowania zachowań ryzykownych młodzieży - przegląd wybranych koncepcji
/Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2013, nr 10/11, s. 1016
- Recepta na odurzanie lekami /Marcin Majchrzak.// Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 11 (37), s. 4648
- Rodzina jako miejsce integralnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych przez młodzież
/Monika Szpringer.// Edukacja. - 2006, nr 3, s. 29-46
- Samoocena jako czynnik ryzyka i czynnik chroniący przed używaniem substancji psychoaktywnych
/Marta Klesińska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 8-10
- Smok Edzio i Agatka uczą, jak żyć bezpiecznie.Cz. 7, Używkom mówimy NIE! / Jagoda Wypyszyńska.//
Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 18
- Substancje psychoaktywne - postawy i zachowania /Artur Malczewski.// Remedium. - 2015, nr 10, s.
24-25
- Temat: Używkom mówimy: NIE! :lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz.// Głos
Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 46-49
http://www.bp.ostroleka.pl/testowy - Serwis Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Powered by Mambo
Generated: 4 March, 2017, 10:24
- Używanie leków w celu odurzania - skala problemu /Artur Malczewski.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 3031
- Używanie substancji psychoaktywnych przez dorosłych mieszkańców Polski /Artur Malczewski.//
Remedium. - 2012, nr 5, s. 28-29
- Używkom mówimy: nie! :lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz.// Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne. - 2014, nr 11, s. 38-40
- Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof
A.Wojcieszek.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3
- Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież
sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska.// Wychowanie Na Co Dzień. - 2010, nr
10/11, s. 32-34
- Wypalacze mózgu /Szczepan Grzybowski.// Charaktery. - 2010, nr 9 s. 66-69
- Wzór szkolnej procedury postępowania z uczniami znajdującymi się pod wpływem środków zastępczych
w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tzw. dopalaczy).// Doradca Dyrektora Szkoły. 2013, nr 12, s. 33-34
Zbiory audiowizualne
- Asertywność. Cz. 2, Witaminki [DVD] / scen. Dariusz Regucki, Bartłomiej Regucki ; reż. Dariusz
Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt - Kom, 2011. DVD 1994
- Dopalacze [DVD]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt - Kom, [2011]. DVD 1849
- Fałszywa pomoc - narkotyki, dopalacze [DVD] / reż. Marcin Wołkowicz. - Warszawa : TUTTO Arts &
Media, 2013. DVD 2072
- Jak działają narkotyki [DVD] / reż. Gabriella Polletta, Bruce Fletcher, Tom Pearson. - Łódź : Wytwórnia
Pomocy Dydaktycznych, [2013]. DVD 2124
- Kokaina i amfetamina a organizm człowieka [Film] / real. John Ralmon. - Warszawa : Wydaw. Nauk.
PWN SA, 1998. DZS 1792
- Kolekcjonerzy mocnych wrażeń [DVD] : moda na dopalacze / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków :
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, 2011. DVD 1907
- Narkotyki [DVD] = Drugs Inc. / reż. George Hughes [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy
Dydaktycznych, [2013]. DVD 2123
- Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka [Film] / [brak real.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN
SA, 1999. Tmgv 1676
- Narkotyki i mózg [DVD] / real. Christine Carriere, Matthias Sanderson. - Łódź : Wytwórnia Pomocy
Dydaktycznych, [2007]. DVD 505
http://www.bp.ostroleka.pl/testowy - Serwis Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce
Powered by Mambo
Generated: 4 March, 2017, 10:24