deklaracja zgodności we - oznaczenie

Komentarze

Transkrypt

deklaracja zgodności we - oznaczenie
Zaáącznik Kr 5
Wzór awersu Deklaracji w jĊzyku polskim
DEKLARACJA ZGODNOĝCI WE
Nr .......................................
NiĪej podpisany, reprezentujący niĪej wymienionego producenta
Producent:
Adres:
lub wymieniony poniĪej upeánomocniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie (lub w
Europejskim Obszarze Gospodarczym – EOG) reprezentujący producenta (jeĪeli jest
potrzebne)
Przedstawiciel
upeánomocniony:
Adres:
niniejszym deklaruje, Īe wyrób
Identyfikacja wyrobu:
jest zgodny z postanowieniami nastĊpującej dyrektywy (dyrektyw) WE
(áącznie ze wszystkimi jej zmianami i uzupeánieniami)
Nr dyrektywy
(dokumentu)
Tytuá
i Īe zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji.
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ........... (jeĪeli jest deklarowana
zgodnoĞü z postanowieniami dyrektywy niskonapiĊciowej 73/23/EWG)
MiejscowoĞü ............................................... dnia ..........................................
............................................................................................
(podpis)
...................................................................................................................................................................
(nazwisko i funkcja sygnatariusza reprezentującego producenta lub jego upeánomocnionego przedstawiciela)
Wzór rewersu Deklaracji w jĊzyku polskim
DEKLARACJA ZGODNOĝCI WE
Nr .......................................
Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich czĊĞci, zastosowane do wyrobu, którego
dotyczy niniejsza deklaracja zgodnoĞci:
— normy zharmonizowane:
Numer
Wydanie
Tytuá
CzĊĞü (1)
Tytuá
CzĊĞü (1)
— inne normy i/lub dokumentacje techniczne:
Numer
Wydanie
— inne rozwiązania techniczne, szczegóáy, które zostaáy wáączone do dokumentacji
technicznej lub techniczno-konstrukcyjnej:
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................
Inne dokumenty lub informacje wymagane przez dyrektywĊ(-y) WE:
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................
(1) NaleĪy wypeániü w przypadku powoáywania siĊ na czĊĞci lub rozdziaáy normy lub dokumentacji technicznej.
98