Karta katalogowa T 1015 PL Filtry

Komentarze

Transkrypt

Karta katalogowa T 1015 PL Filtry
Filtry
Typ 2 N · z sitem pojedynczym
Typ 2 NI · z sitem noœnym i sitem wewnêtrznym
Zastosowanie
Ochrona instalacji, agregatów, przyrz¹dów pomiarowych i regulacyjnych przed zanieczyszczeniami, przechwytywanie i zbieranie zanieczyszczeñ.
Produkowane na ciœnienie nominalne PN 6 do PN 40 w œrednicach od DN 15 do DN 250 z przy³¹czami ko³nierzowymi, dla
cieczy pary i gazów niepalnych do max. 450°C.
Urz¹dzenie sk³ada siê z korpusu w kszta³cie litery Y, przy³¹cza
ko³nierzowego oraz z sita pojedynczego o du¿ych oczkach lub
z sita noœnego z dodatkowym sitem wewnêtrznym o drobnych
oczkach.
Cechy charakterystyczne
• zwarta konstrukcja o d³ugoœci zabudowy wed³ug norm DIN
• ³atwoœæ usuwania zgromadzonych zanieczyszczeñ
• ³atwoœæ wymiany wk³adu sita
Rys. 1
Filtr typu 2 N/2 NI
Typ 2 N · z sitem pojedynczym
Typ 2 NI · z sitem noœnym i sitem wewnêtrznym
– filtr w kszta³cie litery Y z ko³nierzami wed³ug norm DIN
– korpus z ¿eliwa szarego na ciœnienie PN 6 do PN 16,
w œrednicach DN 15 do DN 250
– korpus z ¿eliwa sferoidalnego na ciœnienie PN 16 i PN 25,
w œrednicach DN 15 do DN 150
– korpus ze staliwa na ciœnienie PN 16 do PN 40, w œrednicach
DN 15 do DN 250
– korpus ze staliwa nierdzewnego na ciœnienie PN 16 i PN 40,
w œrednicach DN 15 do DN 100
Sposób dzia³ania
Medium przep³ywa przez filtr w kierunku zgodnym ze wskazaniem strza³ki na korpusie. Doprowadzane jest ono najpierw do
wewnêtrznej strony sita. Nieoczyszczona ciecz przep³ywa przez
sito, a zanieczyszczenia opadaj¹ do kosza sita. Po zdjêciu
pokrywy sita zanieczyszczenia daj¹ siê usun¹æ w ³atwy sposób.
Monta¿
– Kierunek przep³ywu musi byæ zgodny ze wskazaniem strza³ki
na korpusie. Podczas monta¿u nale¿y przewidzieæ wystarczaj¹c¹ iloœæ miejsca dla wyjêcia sita w celu jego oczyszczenia (por. Wymiary).
– W wypadku pionowych przewodów o przep³ywie z do³u do
góry filtr nale¿y zamontowaæ tak, aby pokrywa sita skierowana by³a ku górze. Takie po³o¿enie uniemo¿liwia wprawdzie zebranie zanieczyszczeñ, ale z pewnoœci¹ nie przedostan¹ siê one dalej.
– Nale¿y stosowaæ klapy zwrotne lub inne urz¹dzenia zapobiegaj¹ce cofaniu siê strumienia.
Wykonania specjalne
– z dwoma otworami dla pod³¹czenia manometru (G 1⁄4 dla
DN 15 do DN 100 lub G 1⁄2 dla DN 125 do DN 250)
– ko³nierz z wpustem DIN 2512
– z otworem gwintowanym w ko³nierzu na ¿yczenie
– z przy³¹czem przewodu p³uczkowego na ¿yczenie
– z ko³nierzem sprê¿yna zamyka/otwiera na ¿yczenie
Wykres ciœnienia i temperatury
GGG 40.3
Ciœnienie dop.
P [bar]
PN
50
40
30
20
10
0
Rys. 2
Wykres
ciœnienia i temperatury
50
25
200
21
350
16
WN 1.4581
GS - C 25
GG - 25
40
25
16
t
10
0
°C
bar
100
200 220
GG - 25
GGG - 40.3
GS - C 25
WN 1.4581
300
350
400
450
500 ˚C
Wydanie wrzesieñ 2005 (10/03)
Karta katalogowa
T 1015 PL
Tabela 1 · Dane techniczne
Typ
2N
2 NI
Przy³¹cza
DN
bar
Dpmax na sicie
wspó³czynnik Kvs m3/h
œrednica oczek
mm
iloϾ oczek na cm2
wspó³czynnik oporu z
dostêpna powierzchnia sita
bar
Dpmax na sicie
wspó³czynnik Kvs m3/h
œrednica oczek
mm
iloϾ oczek na cm2
15
32
6,3
20
25
10
0,5
150
25
22
16
32
24
25
40
20
40
wspó³czynnik oporu z
dostêpna powierzchnia sita
65
12
100
80
10
160
100
125
8
6
250
400
1,25
28
0,8
59
ok. 3 x œrednica rury
25
22
24
20
8
12,5
20
32
32
5
50
15
63
15
50
2,5
ok. 2,75 x œrednica rury
12
10
8
80
125
200
0,25
625
150
5,5
630
200
5,5
1000
250
4,5
1600
2
12
ok. 2,5 x œrednica rury
6
5,5
5,5
4,5
320
500
800
1250
3
ok. 3 x œrednica rury
ok. 2,75 x œrednica rury
ok. 2,5 x œrednica rury
Tabela 2 · Materia³y · (WN = numer materia³u zgodnie z DIN EN, oznaczenie zgodne z DIN w nawiasach)
15 do 250
15 do 150
15 do 250
15 do 100
PN 6 do 16
PN 16 i 25
PN 16 do 40
PN 16 do 40
Korpus
¿eliwo szare
EN-JL1040 (GG-25)
¿eliwo sferoidalne
EN-JS1024 (GGG-40.3)
staliwo 1.0619
(GS-C25)
stal nierdzewna
1.4581
Pokrywa sita
EN-JL1040 (GG-25)
1.0460 (C 22.8)
1.0460 (C 22.8)1)
1.4571
Przy³¹cza
DN
Ciœnienie nominalne
Sito
stal nierdzewna 1.4401
Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
1)
grafit z noœnikiem metalicznym
dla DN 125 do 250: 1.0619 (GS-C 25)
Wymiary
Tabela 3 · Wymiary w mm i ciê¿ar
Przy³¹cza
d³ugoœæ zabudowy L
wysokoϾ zabudowy H1
PN 6
PN 10
PN 16
PN 25
PN 40
DN
15
130
45
20
150
60
25
160
70
32
180
85
40
200
95
50
230
115
65
290
150
80
310
180
100
350
224
125
400
255
150
480
290
200
600
385
250
730
480
wys. zabudowy H2 (sito wyci¹gniête)
75
90
110
135
160
195
225
295
343
420
485
640
790
ciê¿ar, ok. kg
1,5
2,2
2,9
4,5
5,8
8,1
9,5
14,5
22
32
47
85
145
d³ugoœæ zabudowy L
wysokoϾ zabudowy H1
130
45
150
60
160
70
180
85
200
95
230
115
290
150
310
180
350
224
400
255
480
290
600
385
730
480
wys. zabudowy H2 (sito wyci¹gniête)
ciê¿ar,
ok. kg
75
90
110
135
160
195
225
295
343
420
485
640
790
¿eliwo sferoidalne/
¿eliwo szare
1,9
2,8
3,3
5,4
6,5
9,1
12
17
24
36
52
91
152
staliwo
2,2
3,2
4,0
5,8
7,2
10
14
19
28
42
60
130
195
Szczegó³owe dane "X" dla wykonañ z przy³¹czem manometru
1
2
3
4
korpus
sito
pierœcieñ uszczelniaj¹cy
pokrywa sita
Tekst zamówienia
Filtr typu 2 N lub 2 NI, œrednia nominalna DN ...,
ciœnienie nominalne PN ..., materia³ korpusu ...,
ew. wykonanie specjalne
Zmiany techniczne zastrze¿one
SAMSON Sp. z o.o.
SAMSON AG
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
T 1015 PL
DF 09/05
Rys. 3 · Wymiary