regulamin - nazwa.pl

Komentarze

Transkrypt

regulamin - nazwa.pl
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE COMENIUS
WIELOSTRONNE PROJEKTY SZKÓŁ
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu ph. „Daily
routine and eating habits of past and present according to the geographical location.
Teenagers exploring with a camera” tj. “Styl życia i nawyki żywieniowe w przeszłości
i teraźniejszościm, w zależności od położenia geograficznego. Uczniowie pracują z
kamerą” w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.
2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku w okresie sierpień
2013 - lipiec 2015.
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas piątych SP, którzy będą mieli możliwość
uczestnictwa w projekcie od jego rozpoczęcia do zakończenia.
4. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
§ 3.
Cele projektu
1. Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie języka angielskiego, historii,
kultury, tradycji, geografii oraz świadomości lokalnej.
2. Większe zaangażowanie uczniów w uczenie się.
3. Zwiększenie właściwego wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się
i nauczaniu.
a. Stosowane w szerszym zakresie programów i narzędzi on-line.
b. Wdrażanie mediów społecznych w nauczaniu.
4. Zwiększenia umiejętności społecznych, międzykulturowych i językowych, w tym
w wymiarze europejskim.
a. Komunikowanie się uczniów i nauczycieli na rożne sposoby.
b. Lepsze poznanie krajów partnerskich i Europy.
§ 4.
Działania projektowe
1. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności
lokalnej (uczniowie nieuczestniczący w projekcie, nauczyciele i pracownicy szkoły,
rodzice, lokalne władze, partnerzy zagraniczni itp.).
2. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja
kulturowa, doskonalenie znajomości języka angielskiego).
§ 5.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja do wyjazdu do:
 Frankfurtu nad Menem, grudzień 2013 r.
 Stambułu, kwiecień 2014 r.
 Aten, kwiecień 2015 r.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego nauczyciele uczestniczący w Kole Comeniusa.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która:
 z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,
 jest uczniem SP Nr 1 w Pruchniku,
 bierze czynny udział w Kole Comeniusa,
 posiada dobrą znajomość języka angielskiego,
 wyrazi gotowość do przyjęcia gości – uczestników projektu z innych szkół,
 posiada niezbędne dokumenty umożliwiające wyjazd za granicę.
4. Proces rekrutacji obejmuje:
 wyrażenie chęci wyjazdu,
 akceptację kandydatury przez zespół nauczycieli,
 podpisanie zgody przez rodziców ucznia,
 przedstawienie niezbędnych dokumentów,
 podpisanie kontraktu.
5. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie Comenius w wyznaczonym terminie
powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 zgodę rodziców,
 ksero dokumentów.
6. Proces rekrutacji zostanie zakończony stworzeniem listy głównych i rezerwowych
uczestników oraz poinformowaniem uczniów zakwalifikowanych do projektu.
7. Wolne miejsca zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy uczeń
zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony z listy Uczestników.
8. Każdy uczeń może wziąć udział w kilku rodzajach zajęć objętych Projektem.
§ 6.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 nieodpłatnego udziału w zajęciach na które się zakwalifikował,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 otrzymania materiałów promocyjnych,
 otrzymania pomocy dydaktycznych do zajęć,
 nieodpłatnego przekazania materiałów dydaktycznych do biblioteki szkolnej
po zakończeniu projektu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował, w przypadku
przekroczenia limitu 20% nieobecności koordynator zastrzega sobie prawo
skreślenia ucznia z grona uczestników projektu,
 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
ankiet poziomu zadowolenia,
 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych na potrzeby realizacji projektu,
 nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału
w projekcie.
§ 7.
Ogólne postanowienia
1. Uczniowie kwaterowani są w host family, czyli u rodzin uczniów szkoły partnerskiej,
która zgodziła się gościć naszych uczniów lub w hostelach, jeśli gospodarz nie jest
w stanie zorganizować innego noclegu. Rodzina goszcząca zapewnia wyżywienie,
nocleg itp.
2. Koszty podróży do kraju goszczącego i z powrotem, ubezpieczenie na czas pobytu
uczniów oraz wycieczki objęte programem pobytu w kraju goszczącym finansowane
są z funduszy projektowych. Wszelkie inne koszty np. kieszonkowe uczeń ponosi we
własnym zakresie.
3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim
udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego
ubioru, obuwia, itp.
4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń
koordynatora projektu, opiekunów oraz rodziny goszczącej (host family).
5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
b. Zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych
w jakiejkolwiek postaci.
c. Zakaz palenia papierosów.
6. Uczestnicy wyjazdów są zobowiązani do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej
w miejscu, które jest przeznaczone na nocleg.
7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego
dnia.
8. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP przeciwpożarowych i kodeksu
ruchu drogowego, itp.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre
imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących
inną narodowość, kulturę, religię czy przekonania.
10. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego
udziału w wyjeździe. Następnie uczeń zostaje wykluczony z projektu, jego ocena
zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie
szkoły.
11. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansowa poniosą
rodzice/opiekunowie prawni.
12. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do
momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
13. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej
i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do
poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie
lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo
zmiany postanowień powyższego regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do
komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących
udział w realizacji projektu.
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.
4. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów
naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.
5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego
oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.