MSM_REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE

Komentarze

Transkrypt

MSM_REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE
Nazwa przedmiotu
REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE*
ćwiczenia
3-osobowe
Forma zajęć
grupy
30
2 (4)
godz.
liczba semestrów
I ; II
kolokwium (zaliczenie)
rok
forma zaliczenia
Cel nauczania
- Nabycie praktycznej umiejętności analizy partytury muzycznej w celu doko-
nania jej wizualizacji. Sprawdzianem wiedzy z zakresu przedmiotów warsztatowych (Podstawy realizacji TV, Podstawy sztuki operatorskiej i Podstawy
montażu audiowizualnego) będzie dokonanie, na podstawie przygotowanego
scenopisu, rejestracji audiowizualnej 2-4 koncertów z repertuaru Biura Koncertowego UMFC w systemie multicamera z post-produkcją i masteringiem do
wykorzystania w emisji telewizyjnej, internetowej lub/i edycji w formacie
DVD.
Treść
Głównym celem zespołu realizacji telewizyjnej jest przeprowadzenie działań twórczych, realizacyjnych i techniczno-organizacyjnych, w celu wytworzenia atrakcyjnego
przekazu audiowizualnego. Realizatorzy – realizator wizji i operatorzy kamer, uczestniczą w pracach redakcyjnych zmierzających do dokładnego określenia treści programu, w niezbędnie uzasadnionym zakresie. Uczestniczą również w wyborze czasu
i miejsca realizacji. Realizator wizji , spełniając w niezbędnym zakresie funkcję reżysera, nadzoruje przygotowanie wszystkich elementów, niezbędnych do zmaterializowania, w formie wizualnej i dźwiękowej przygotowywanego programu. Konsultuje
projekty i wykonanie scenografii, Nadzoruje prace ekipy technicznej, zajmującej się
doborem sprzętu i jego instalacją w studio lub na planie transmisji. Kieruje przebiegiem
prób, sytuacyjnych i kamerowych w realizacjach prezentujących studyjną lub poza studyjna rzeczywistość. Na realizatorze spoczywa całkowita odpowiedzialność za sposoby
przekazania treści, użyte środki wyrazowe w sferze obrazu i jakość uzgodnień i pracy
pozostałych realizatorów programu. Odpowiada wiec za kształt programowo-artystyczny i w pewnym zakresie za jakość techniczną przekazu. Jego praca ma zarówno
charakter twórczo-koncepcyjny, poprzez konieczność definiowania zamysłu artystycznego, jak i warsztatowo-realizacyjny. To właśnie od jego wrażliwości, spostrzegawczości, refleksu, sprawności manualnej zależy wizualny kształt programu, a od jakości
koordynacji współdziałania w sferze dźwięku, również artystyczna forma całej
*
Autor programu – mgr Stanisław Pieniak
czerwiec 2010
realizacji. Siedząc w reżyserce przy mikserze wizyjnym, realizator wydaje dyspozycje
bezpośrednio lub przez interkom wszystkim uczestnikom programu, innym realizatorom, specjalistom technicznym, obsłudze planu. Podstawą pracy zespołu jest scenopis
realizacyjny, ale szczególne znaczenie ma jakość komunikowania się z ekipa w czasie
emitowania lub rejestracji programu „na żywo”.
Nazwa przedmiotu
REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE
BIBLIOGRAFIA
1.
Arijon D.: Gramatyka języka filmowego,
2.
Block B.: Opowiadanie obrazem,
3.
Borys-Damięcka B.: Podstawy realizacji audycji TV,
4.
Pieniak S.: Struktury audiowizualne,
5.
May R.: Język filmu,
Nazwa przedmiotu
REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE
FILMOGRAFIA
1.
Symfonie L. Van Bethowena - dyr. H. Von Karajan
2.
Koncety Noworoczne Filharmonni Wiedeńskiej
3.
Siedem bram Jerozolimy – K.Pendereckiego
Nazwa przedmiotu
LINKI WEB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE