dyrektor szkoły jako zarządca nieruchomości – odpowiedzialność

Komentarze

Transkrypt

dyrektor szkoły jako zarządca nieruchomości – odpowiedzialność
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
DYREKTOR SZKOŁY JAKO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI –
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI
Data: 6 grudnia 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 22 listopada.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Korzyści ze szkolenia: Nabycie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania nieruchomością
przeznaczoną na działalność oświatową. Poznanie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.
Poznanie przepisów dotyczących remontów, kontroli stanu technicznego oraz zasad dokumentowania
tych działań.
Adresaci: Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Pracownicy zespołów ekonomiczno –
administracyjnych oświaty.
Prowadzący: Tworzący administrację oświatową w Powiecie Zgierskim i od dwunastu lat naczelnik
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator
nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu,
współpracujący w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów z Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Ośrodkiem Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP, Wolters Kluwer
Polska i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w
oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce.
Program szkolenia:
1. Zróżnicowanie tytułów prawnych do władania nieruchomością
2. Zakres uprawnień dyrektora szkoły
3. Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych zgodnie z postanowieniami
prawa budowlanego.
4. Zarządzanie nieruchomością – zakres zadań.
5. Książka obiektu budowlanego i jej prowadzenie przez okres użytkowania obiektu.
6. Wpisy do książki obiektu budowlanego – zakres, osoby upoważnione.
7. Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych -zakres, terminy, osoby uprawnione.
8. Plany remontów, wykonywanie robót budowlanych w istniejącym obiekcie (remont, konserwacja).
9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
10. Rejestrowanie prac remontowych i modernizacyjnych – wymagania Prawa budowlanego.
ZGŁOSZENIE
DYREKTOR SZKOŁY JAKO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI –
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA, OBOWIĄZKI
Data: 6 grudnia 2013, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 22 listopada.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Instytucja: ...........................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
NIP: .....................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Wydział
tel.
e-mail
1..........................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................
3..........................................................................................................................................
...........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 listopada 2013 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: [email protected]
lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Przy zgłoszeniu w ramach Forów prosimy o wpisanie w uwagach: „Zgłoszenie w ramach Forum (nazwa
odpowiedniego Forum)”. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni
robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie
zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo
odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 43, Sala Konferencyjna FRDL, parter. Lokalizacja 300
metrów od Metra Centrum.
Cena: 299 zł netto przy zgłoszeniu do 22 listopada. Cena po 22 listopada to 350 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Podobne dokumenty