ZAŁ 3.1V PRZEDMIAR SANITARNE WOD-KAN pobierz

Komentarze

Transkrypt

ZAŁ 3.1V PRZEDMIAR SANITARNE WOD-KAN pobierz
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
"INFO.- INŻ.- MEDIA" Sp. z o.o.
ul. Sadowa 4 m 36 05-110 Jabłonna
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
PROJEKT PRZEBUDOWY HALI BADAŃ "OTWR" DLA POTRZEB LABORATORIUM
ZAKŁADU INŻYNIERII ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
WARSZAWA UL. KSAWERÓW 21
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa
SANITARNA
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR
:
mgr inż. Tomasz Biedruna
DATA OPRACOWANIA
:
21.07.2016
Kody CPV
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7
Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45321000-3 Izolacja cieplna
45111000-8 Roboty ziemne
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
21.07.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Hala przemysłowa obecnie wyłączona z użytkowania wykonana w konstrukcji stalowej wg rozwiązań COB-PKM " Mostostal" zrealizowana w latach osiemdziesiątych.
Budynek nieogrzewany, wyposażony w nieczynne częściowo zdemontowane instalacje: zimnej wody, p/poż, gazu i jeden zespół wentylacji mechanicznej oraz czynną instalację kanalizacji deszczowej.
Budynek posiada jeden przykanalik śr. 0,15m odprowadzający ścieki deszczowe z dachu i ścieki z odwodnienia podłogi do kanalizacji miejskiej.
Budynek posiada nieczynną instalację zimnej wody podłączoną poprzez przyłącze wody dn50 do wodociągu zakładowego. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Budynek posiada nieczynną instalację - hydranty zdemontowane
Budynek nie posiada instalacji ciepłej wody i kanalizacji bytowej.
Budynek posiada instalację kanalizacji deszczowej odwadniającej dach poprzez 10 pionów wewnętrznych z blachy
stalowej ocynkowanej śr.0,15m. Odwodnienie hali poprzez wpusty podłogowe podłączone do instalacji odwadniającej
dach. Ścieki odprowadzane są poprzez przykanalik do kanalizacji miejskiej ogólnospławnej.
-2-
Norma 3.23
PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
1 ODWODNIENIE HALI
1KNNR 4
Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm - analogia - odwodnie- szt.
d.10216-02
nie liniowe NW100 bez spadku kl. E wys. zabudowy 158 mm z
korytem z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle
100 mm szer. zewn. 135 mm L = 1000 mm szt. 3 i L = 500 mm
szt.1, ze skrzynką odpływową z polimerobetonu NW100 z ocynkowanym koszem osadczym wys. zabudowy 580 mm dł.500 mm
szer. zewn. 138 mm z krawedzią żeliwną, ścianką czołową z krawędzia żeliwną do koryta h = 158 mm, rusztem drabinkowym kl.
E ryglowanym L = 500 mm szr. 123 mm szt. 8 - OL-1,OL-3
2
szt.
2KNNR 4
d.10216-02
3KNNR 4
d.10216-02
4KNNR 4
d.10216-02
5KNNR 4
d.11424-04
Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm - analogia - odwodnie- szt.
nie liniowe NW150 bez spadku kl. E wys. zabudowy 170 mm z
korytem z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle
150 mm szer. zewn. 192 mm L = 1000 mm szt. 4 i L = 500 mm
szt.1, ze skrzynką odpływową z polimerobetonu NW150 /koryto
z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle 150 mm
szer. zewn. 192 mm L = 500 mm h = 270 mm, część dolna dł.
500 mm h = 350 mm z ocynkowanym koszem osadczym wys.
zabudowy 350 mm szer. zewn. 305 mm z krawedzią żeliwną/,
ścianką czołową z krawędzia żeliwną do koryta h = 170 mm, rusztem szczelinowym żeliwnym drabinkowym kl. E ryglowanym L
= 500 mm szt. 10 - OL-2
1
szt.
Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm - analogia - odwodnie- szt.
nie liniowe NW150 bez spadku kl. E wys. zabudowy 170 mm z
korytem z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle
150 mm szer. zewn. 192 mm L = 1000 mm szt. 6, ścianką czołową z krawędzia żeliwną do koryta h = 170 mm, rusztem szczelinowym żeliwnym drabinkowym kl. E ryglowanym L = 500 mm
szt. 12 - OL-4
1
szt.
Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm - analogia - odwodnie- szt.
nie liniowe NW150 bez spadku kl. E wys. zabudowy 170 mm z
korytem z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle
150 mm szer. zewn. 192 mm L = 1000 mm szt. 11, ścianką czołową z krawędzia żeliwną do koryta h = 170 mm, rusztem szczelinowym żeliwnym drabinkowym kl. E ryglowanym L = 500 mm
szt. 22 - OL-5
1
szt.
Studzienki ściekowe podwórzowe kamionkowe o śr.300 mm - szt.
analogia - wpust podwórzowy żeliwny kl. obciążenia E 400 x 300
odejście śr. 160
2
szt.
6KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. m3
d.10104-01
gruntu
(1.1+2.1+1.3+2.8+0.3+1)*0.6*0.7+2*4*0.3*0.16+(5+6+11)*0.4* m3
0.2
7KNNR 8
d.10205-08
8KNR 2-18
d.10910-01
9KNNR 4
d.10208-04
Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o
śr.150 mm uszczelnionego zaprawą cementową - podłączenie
odwodnienia liniowego
1
szt
szt
Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur ka- m
mionkowych o śr.150 mm - analogia - podłączenie projektowanych rur z PCV 160 do istniejących studni betonowych 4 szt.
4
m
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w bu- m
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
1.1+2.1+1.3+2.8+0.3+8.4+6.2
m
10KNR-W 2- Studnie rewizyjne o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz kpl.
d.115 0224-02 budynków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.5 m analogia - studnia z kręgów betonowyvch 600 mm o gł 1,1m z
włazem typu ciężkiego o śr. 600 mm
1
kpl.
11KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wyko- m3
d.10104-03
pów z ubiciem
5.76-[0.25*3.14*(0.16^2)*22.2+2*4*0.3*0.16+(5+6+11)*0.4*0.2] m3
-3-
Norma 3.23
Poszcz
Razem
2.00
RAZEM
2.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
2.00
RAZEM
2.00
5.76
RAZEM
5.76
1.00
RAZEM
1.00
4.00
RAZEM
4.00
22.20
RAZEM
22.20
1.00
RAZEM
1.00
3.17
RAZEM
3.17
PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
12KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z m3
d.10104-04
parteru
0.25*3.14*(0.16^2)*22.2+2*4*0.3*0.16+(5+6+11)*0.4*0.2
m3
2 ODWODNIENIE DACHU
13KNNR 8
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.150 mm na m
d.20222-05
ścianie
20
m
14KNNR 8
d.20224-08
Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego
szt
10
szt
15KNNR 4
d.20215-02
Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą
cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm
10
szt.
16KNNR 4
d.20208-03
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu- m
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych z redukcją 110/160
20
m
17KNNR 4
d.20128-02
szt.
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m
- analogia - płukanie inatalacji kanalizacji deszczowej
140
m
3 ROBOTY MONTAŻOWE - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
18KNNR 4
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połą- m
d.30106-01
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stalowe obustronnie ocynkowane ze szwem gwintowane wg normy PN-H-74200:1998 ze stali 10Bx /średnie/, posiadające atest ZETOM i PZH DN 15 - 21,3 x 2,65 mm - w.z.
0.8+3.8+0.7+1.4+0.5+1+0.3
m
19KNNR 8
d.30108-03
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.40-50 mm
na ścianie - DN 50
20
20KNNR 4
d.30106-02
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połą- m
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
9.1+2.5+0.5+11.3+3.6+0.5
m
21KNNR 4
d.30106-03
22KNNR 4
d.30106-05
23KNNR 4
d.30106-06
24KNNR 4
d.30106-01
25KNNR 4
d.30115-09
26KNNR 4
d.30115-01
m
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połą- m
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
7*1.7
m
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połą- m
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
5.6+11.8+2.9+6+2*1.7+0.9
m
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połą- m
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
2.1+0.3+11.5+30+6+2*1.7
m
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połą- m
czeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury stalowe obustronnie ocynkowane ze szwem gwintowane wg normy PN-H-74200:1998 ze stali 10Bx /średnie/, posiadające atest ZETOM i PZH DN 15 - 21,3 x 2,65 mm - c.w.
1.4+0.5+2.5+0.6+5.6+1.1+1.4+1.5
m
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za-szt.
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym
metalowym o śr. nominalnej 15 mm - umywalki, płuczki, zlewozmywaki
5*2+2+2*2
szt.
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za-szt.
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm - natryski, zawory ze złaczka do węża
2*2+3
szt.
-4-
Norma 3.23
m
Poszcz
Razem
2.59
RAZEM
2.59
20.00
RAZEM
20.00
10.00
RAZEM
10.00
10.00
RAZEM
10.00
20.00
RAZEM
20.00
140.00
RAZEM
140.00
8.50
RAZEM
8.50
20.00
RAZEM
20.00
27.50
RAZEM
27.50
11.90
RAZEM
11.90
30.60
RAZEM
30.60
53.30
RAZEM
53.30
14.60
RAZEM
14.60
16.00
RAZEM
16.00
7.00
RAZEM
7.00
PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
Lp.
Podst
27KNNR 4
d.30115-03
28KNNR 4
d.30126-04
29KNNR 4
d.30128-02
30KNNR 4
d.30130-01
31KNNR 4
d.30131-01
Opis i wyliczenia
j.m.
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za-szt.
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm - zawory ze złączka do węża, hydranty wewnętrzne
5+2
szt.
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, sta- m
lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 65 mm)
8.5+27.5+11.9+30.6+53.3+14.6
m
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m
146.4
m
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur sta- szt.
lowych o śr. nominalnej 15 mm - zawory gwintowane kulowe kątowe 3/8" do wężyków elastycznych przy umywalkach
10
szt.
Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. szt.
nominalnej 15 mm - zawory gwintowane przelotowe kulowe t =
100 C p = 1,0 MPa z dźwignią VALVEX
5
szt.
32KNNR 4
d.30131-02
Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. szt.
nominalnej 20 mm
2
szt.
33KNNR 4
d.30135-01
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory ze złączką
do węża
3
34KNNR 4
d.30135-03
Zawory czerpalne o śr. nominalnej 25 mm - zawory ze złączką szt.
do węża
5
szt.
35KNNR 4
d.30137-02
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej
15 mm - bateria zlewozmywakowa stojaca
2
36KNNR 4
d.30137-08
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej szt.
15 mm - baterie natryskowe ścienne z natryskiem przesuwnym,
głowice ceramiczne seria ceramik standard K.F.A.
2
szt.
37KNNR 4
d.30142-01
38KNNR 4
d.30143-01
szt.
szt.
szt.
szt.
Szafki hydrantowe naścienne - hydranty wewnętrzne na wąż pół-kpl
sztywny 25 mm natynkowe HW-25N-30, szafka o wymiarach
780mm x 780mm x 180mm w kolorze czerwonym, drzwi pełne,
otwór w korpusie szafki pod zawór hydrantowy, szafka wyposażona w zawór hydrantowy DN 25 mm, prądownicę PW 25, zwijadło kompletne wychylne o 180° w kolorze czerwonym, zamek
EURO, średnica dyszy prądownicy Ć 10, wąż półsztywny DN 25
wg EN-694 o długości 30 m, ciśnienie pracy 0,2 ¸1,2 MPa, wydajność QN = 60 l/min przy ciśnieniu 0,2 MPa wykonanie prawe
2
kpl
Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150
dm3 - analogia - podgrzewacz elektryczny o poj. 80 l
2
kpl.
kpl.
4 IZOLACJA
39KNR 0-34 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
d.40101-06
nowarstwowymi gr.13 mm (J)- analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 13 mm na DN 15 - w.z.
8.5
m
40KNR 0-34
d.40101-07
41KNR 0-34
d.40101-07
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.13 mm (J) - analogia -otuliny z pianki polietylenowej gr. 13 mm na DN 20 - w.z.
27.5
m
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.13 mm (J) - analogia -otuliny z pianki polietylenowej gr. 13 mm na DN 25 - w.z.
11.9
m
-5-
Norma 3.23
Poszcz
Razem
7.00
RAZEM
7.00
146.40
RAZEM
146.40
146.40
RAZEM
146.40
10.00
RAZEM
10.00
5.00
RAZEM
5.00
2.00
RAZEM
2.00
3.00
RAZEM
3.00
5.00
RAZEM
5.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
8.50
RAZEM
8.50
27.50
RAZEM
27.50
11.90
RAZEM
11.90
PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
Lp.
Podst
42KNR 0-34
d.40101-08
43KNR 0-34
d.40101-08
44KNR 0-34
d.40101-10
45KNR 0-34
d.40101-16
Opis i wyliczenia
j.m.
Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.13 mm (J) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 13 mm na DN 40 - w.z.
30.6
m
Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.13 mm (J) - analogia - otuliny z pianki polietylenowej gr. 13 mm na DN 50 - w.z.
43.3
m
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.20 mm (N) - otuliny z pianki polietylenowej
gr. 20 mm na DN 15 - c.w.
14.6
m
Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jed-m
nowarstwowymi gr.25 mm (P)- otuliny z pianki polietylenowej gr.
25 mm na DN 50 - w.z.
10
m
5 INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ
46KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. m3
d.50104-01
gruntu
0.8*(7+4)*1.1
m3
47KNNR 4
d.50203-01
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
0.5+0.5+3.5
m
48KNNR 4
d.50203-02
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
3+0.4
m
49KNNR 4
d.50203-03
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko- m
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
3.7+0.5+1.5+0.9+1.5
m
50KNNR 4
d.50203-04
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wyko- m
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
1.9+1.6+0.4+1.1+2.1+0.6+7*0.3
m
51KNNR 8
d.50208-03
Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW o śr.75-100 mm z msc.
uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie - analogia połączenie instalacji projektowanej z rur 160 mm do istniejącego
przykanalika o śr. 200 mm
1
msc.
m
m
52KNNR 4
d.50208-06
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40 mm na ścianach w budy- m
nkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
6
m
53KNNR 4
d.50208-01
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budy- m
nkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
3+3+2
m
54KNNR 4
d.50208-03
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w bu- m
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
2*10.5
m
55KNNR 4
d.50211-05
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm szt.
o połączeniach klejonych
5+1
szt.
56KNNR 4
d.50211-01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm szt.
o połączeniach wciskowych
2
szt.
57KNNR 4
d.50211-03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110
mm o połączeniach wciskowych
2
szt.
58KNNR 4
d.50222-02
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych
2
szt.
59KNR 4-02
d.50203-06
Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - ana- szt.
logia - korek PCV śr. 50 mm
2
szt.
-6-
Norma 3.23
szt.
szt.
Poszcz
Razem
30.60
RAZEM
30.60
43.30
RAZEM
43.30
14.60
RAZEM
14.60
10.00
RAZEM
10.00
9.68
RAZEM
9.68
4.50
RAZEM
4.50
3.40
RAZEM
3.40
8.10
RAZEM
8.10
9.80
RAZEM
9.80
1.00
RAZEM
1.00
6.00
RAZEM
6.00
8.00
RAZEM
8.00
21.00
RAZEM
21.00
6.00
RAZEM
6.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja wod-kan i ppoż - PR - ITB Ksawerów 21
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
j.m.
60KNR 4-02
d.50203-08
Wstawienie korka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - ana-szt.
logia - korek PCV śr. 110 mm
1
szt.
61KNNR 4
d.50218-01
Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - analogia szt.
- serii S15 w wersji Dallbit /z kołnierzem bitumicznym śr. 500
mm/ typ 61 HT/E DN70 ramka 100 x 100 mm ruszt ze stali nierdzewnej, czyszczone od góry.
4
szt.
62KNNR 4
d.50218-02
Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
szt.
2
szt.
63KNNR 4
d.50229-04
Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
ścianie - analogia zlew 400 x 400 z blachy stalowej nierdzewnej
1
szt.
64KNNR 4
d.50229-05
Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
szafce - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
2
szt.
65KNNR 4
d.50233-03
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"- urządzenia kompak-kpl.
towe wiszące białe składające się: z miski kompaktowej z odpływem poziomym, z płuczki ceramicznej z wbudowaną armaturą z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 l i
deską antybakteryjną z tworzywa Duroplast w standardzie Koło
2
kpl.
66KNNR 4
d.50234-02
Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
kpl.
1
kpl.
67KNNR 4
d.50213-05
Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt.
2
szt.
m2
68KNR-W 2- Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne dwukrotnie malowane i
d.502 1023-03 szklone na budowie - analogia - drzwi szklane do kabin natryskowych przesuwne z okuciem ze stali nierdzewnej wg proj. architektonicznego
2.4*2
m2
69KNR-W 2- Prowadnuce do drzwi przesuwnych
d.502 1023-05
1
kpl.
kpl.
6 WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO
70KNR-W 2- Umywalki ceramiczne owalne z przelewami wpuszczane w blat kpl.
d.615 0230-02 z syfonem.
4
kpl.
71KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem naścienne.
d.615 0230-02
1
72KNR-W 2- Postument porcelanowy do umywalek - umywalka naścienna.
d.615 0230-05
1
73KNR-W 2- Baterie umywalkowe sztorcowe do umywalek.
d.615 0137-02
5
74KNR 2-15/ Rury spustowe do deszczówki PCV o śr. zewn. 110 mm
d.6GEBERIT
0401-05
10*9.65
-7-
Norma 3.23
kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
m
m
Poszcz
RAZEM
Razem
2.00
1.00
RAZEM
1.00
4.00
RAZEM
4.00
2.00
RAZEM
2.00
1.00
RAZEM
1.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
1.00
RAZEM
1.00
2.00
RAZEM
2.00
4.80
RAZEM
4.80
1.00
RAZEM
1.00
4.00
RAZEM
4.00
1.00
RAZEM
1.00
1.00
RAZEM
1.00
5.00
RAZEM
5.00
96.50
RAZEM
96.50

Podobne dokumenty