ROZDZIAŁ I § 1. Postanowienia ogólne: § 2. Obowiązki nauczyciela

Komentarze

Transkrypt

ROZDZIAŁ I § 1. Postanowienia ogólne: § 2. Obowiązki nauczyciela
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2003 r., Nr 6, poz. 69).
ROZDZIAŁ I
§ 1.
Postanowienia ogólne:
1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.
2. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
3. Dokumentami regulującymi przydział i przebieg dyżurów są: Regulamin dyżurów
nauczycieli i Harmonogram dyżurów nauczycieli.
4. Harmonogram dyżurów ustala wicedyrektor szkoły w oparciu o stały plan lekcji
i po każdej jego zmianie, proporcjonalnie do liczby godzin dydaktycznych
nauczycieli.
5. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i w gabinecie
wicedyrektora.
6. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych z wyjątkiem kobiet w
ciąży powyżej czwartego miesiąca udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.
7. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi (woźna i sprzątaczki).
8. Miejscem dyżuru są: korytarze, sanitariaty, szatnie, klatki schodowe oraz w
miesiącach letnich i wiosennych ( w pogodne dni) - boisko szkolne.
9. Dyżury obejmują wszystkie zajęcia od początku do ich zakończenia. Dyżur
rozpoczyna się przed pierwszą godziną lekcyjną o godz. 7.45, a kończy po
zakończeniu nauki.
§ 2.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego
1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z Harmonogramem
dyżurów nauczycielskich.
2. Czynnie pełni dyżur, nie zajmuje się sprawami postronnymi (przeprowadzaniem
rozmów z rodzicami i innymi czynnościami przeszkadzającymi w rzetelnym pełnieniu
dyżuru).
1
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU
3. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i
egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w
sanitariatach oraz w zakamarkach,
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica,
dom).
c) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów,
d) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów,
e) zabrania przebywania uczniów w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego
nauczyciela,
f) kontroluje zachowania uczniów w sanitariatach,
g) dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.
4. Zawiadamia kierownika administracji o zauważonym podczas dyżuru zniszczeniach
mienia szkolnego lub innych usterkach ( uszkodzone punkty świetlne, urządzenia co,
itp.) zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.
5. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest
do:
a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,
b) wezwania odpowiednich służb medycznych,
c) powiadomienie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d) zabezpieczenia miejsca wypadku.
6. Informuje wychowawcę o niewłaściwym zachowaniu się uczniów
w czasie przerw.
7. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas
przerwy.
8. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie
jest w stanie sam usunąć.
9. Nauczyciel nie opuszcza miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora lub wicedyrektora.
2
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU
§ 3.
Uszczegółowienie zasad dyżuru nauczycieli
1. Obowiązkiem nauczyciela jest pełnienie dyżurów wyznaczonych harmonogramem
w określonych godzinach i miejscach podczas przerw a także przed i po lekcjach.
2. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela dyżurującego
przyjmuje również jego dyżur po odbytej lekcji. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni
własny dyżur, to wicedyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia
dyżuru.
3. Z dyżuru po lekcji zastępczej zwolnieni są: dyrektor szkoły oraz nauczyciele
świetlicy.
4. Jeżeli na korytarzu pozostaje nauczyciel sam do jego obowiązku należy pełnić dyżur
w oznaczonym sektorze za nieobecnego nauczyciela.
5. W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły ustala się harmonogram zastępczy
dyżurów lub jeśli są to zajęcia z wychowawcą, opiekę nad uczniami klasy podczas
przerwy przejmuje wychowawca.
6. W czasie zajęć pozalekcyjnych i podczas przerw tych zajęć za bezpieczeństwo dzieci
odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący te zajęcia.
7. W czasie organizowania zajęć poza terenem szkolnym miejscem rozpoczynania
i kończenia zajęć przez nauczyciela jest szkoła.
8. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
w rejonie dyżurowania.
9. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z wyżej wymienionych obowiązków pociąga
za sobą konsekwencje służbowe.
10. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej
wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
ROZDZIAŁ II
§ 1.
Oddział przedszkolny
1. Obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi oddziałów przedszkolnych mają
nauczyciele tam uczący.
2. Opieka sprawowana jest od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia
i odebrania każdego dziecka przez osobę pełnoletnią.
3. Niedopuszczalne jest pozostawienie choćby jednego dziecka bez opieki
wychowawczej, po zakończeniu zajęć i braku zgłoszenia się rodzica po dziecko lub
puszczanie dziecka do domu bez opieki osoby pełnoletniej.
3
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU
§ 2.
Nauczyciele klas I – III
1. Nauczyciele klas I – III pełnią stałe dyżury w nowym budynku przy swoich klasach,
a w przypadku wspólnych przerw z innymi klasami włączają się do dyżurów
wg harmonogramu ustalonego przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
2. Obowiązki nauczyciela dyżurującego wypełniają zgodnie z regulaminem.
3. W szczególności pilnują aby uczniowie klas starszych niż III nie przebywali
na korytarzach I i II piętra.
4. Miejscem dyżurów są: szatnia, sanitariaty, korytarze na I i II piętrze, okolice windy.
5. W dni pogodne, dzieci wychodzą na boisko szkolne pod opieką nauczyciela
wychowawcy w czasie ustalonym przez wychowawcę.
§ 3.
Sale gimnastyczne
1. Zasady korzystania z sal gimnastycznych znajdują się w odrębnym regulaminie.
2. Podczas przerw, zarówno przed jak i po oraz w okresie trwania zajęć w salach
gimnastycznych, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wychowania fizycznego,
a w przypadku zajęć uczniów kl. I- III – nauczyciele klas I – III.
3. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego
przez osobę wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
4. Miejscem dyżurów są: korytarz, szatnie, okolice windy i sanitariaty przyległe do sal
gimnastycznych.
5. Obowiązki nauczyciela dyżurującego wypełniają zgodnie z regulaminem.
§ 4.
Stołówka szkolna
1. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej znajdują się w odrębnym regulaminie.
2. Dyżury w stołówce szkolnej pełnią nauczyciele świetlicy oraz wspomagająco inni
nauczyciele wg harmonogramu ustalonego przez osobę wyznaczoną przez dyrektora
szkoły.
3. Obowiązki nauczyciela dyżurującego wypełniają zgodnie z regulaminem.
4. W szczególności pilnują czasu korzystania poszczególnych grup z posiłków oraz
sprawdzają karty obiadowe.
5. Uczniowie oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki pod opieką nauczyciela
oddziału przedszkolnego.
4
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI
ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 15 W TORUNIU
§ 5.
Dyżury nauczycieli na boisku szkolnym
1. Podczas długich przerw, w dni pogodne, uczniowie kl. IV – VI SP i Gimnazjum
wychodzą na boisko szkolne.
2. Decyzję o wyjściu na boisku w razie niepewnej pogody podejmuje wicedyrektor
szkoły.
3. Uczniowie wychodzą na dziedziniec wewnętrznymi drzwiami.
4. Terenem, na którym mogą przebywać uczniowie jest wyłącznie dziedziniec szkoły.
5. Podczas długich przerw na boisku dyżur pełnią:
a. w sektorze A – od 1 do 15 każdego miesiąca nauczyciel pełniący dyżur
na I piętrze – sala nr 10.
od 16 każdego miesiąca nauczyciel z I piętra – sala nr 14.
b. w sektorze B – od 1 do 15 każdego miesiąca nauczyciel pełniący dyżur
na II piętrze – sala nr 20
od 16 każdego miesiąca nauczyciel z II piętra – sala nr 25.
c. w sektorze C – od 1 do 15 każdego miesiąca nauczyciel pełniący dyżur
na III piętrze – sala nr 30.
od 16 każdego miesiąca nauczyciel z III piętra – sala nr 35.
5