RB_15-2007-rejestracja papierów wartoœciowych w KDPW

Komentarze

Transkrypt

RB_15-2007-rejestracja papierów wartoœciowych w KDPW
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący nr:
15/2007
Data sporządzenia:
2007-04-30
Skrócona nazwa emitenta:
HELIO S.A.
Temat:
Rejestracja papierów wartościowych
w KDPW
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej – informacje bieżące
i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HELIO S.A.
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2007 informuje, iż zgodnie z uchwałą
nr 251/07 z dnia 2 kwietnia 2007 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych S.A., w dniu 30 kwietnia 2007 roku pod kodem PLHELIO00014
w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 3.872.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A HELIO S.A.
Podpisano:
Leszek Wąsowicz
Prezes Zarządu

Podobne dokumenty