Pobierz - w ZSP Jankowice

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - w ZSP Jankowice
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/513/14
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 27 marca 2014r.
Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach
Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Określenia:
1.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o ustawie, należy przez to
rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 ze zm.).
2.Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to
rozumieć, w myśl ustawy, także przedszkole.
3.Ilekroć w statucie jest mowa o zespole, należy przez to rozumieć odpowiednio
Zespół Szkolno-Przedszkolny.
4.Ilekroć jest mowa w statucie o rodzicach, rozumie się przez to również opiekunów
prawnych dziecka.
5.Ilekroć w statucie jest mowa o Dyrektorze Zespołu, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców, Samorządzie Uczniowskim należy przez to rozumieć organy działające
w tutejszym zespole.
NAZWA ZESPOŁU
§1
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach, ul. Baziowa 17.
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w Jankowicach przy ul. Baziowej 17.
3. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami przedszkolnymi w Jankowicach,
ul. Baziowa 17;
2) Przedszkole Publiczne nr 19 w Jankowicach, ul. Kasztanowa 19.
§2
Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nadaje imię organ
prowadzący szkołę na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.
1
INFORMACJE O ORGANIE PROWADZĄCYM, SPRAWUJĄCYM NADZÓR
PEDAGOGICZNY
§3
1. Organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 15 jest gmina Pszczyna.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkoła Podstawową nr 15 jest
Śląski Kurator Oświaty.
3. Organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola nr 19 jest gmina Pszczyna.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Publicznym Przedszkolem nr 19
jest Śląski Kurator Oświaty
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
§4
1. Celem Zespołu jest obniżenie kosztów ogólnego zarządu szkołą i przedszkolem,
poprzez zapewnienie wspólnej administracji, obsługi, działania pod kierownictwem jednego
dyrektora.
2.Zespół koordynuje realizację celów i zadań określonych w ustawie o systemie
oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie oraz innych obowiązujących uregulowaniach
prawnych.
3. O ile statut zespołu nie stanowi inaczej, statut szkoły i przedszkola szczegółowo
precyzują ich zadania, cele i sposób ich realizacji.
4. Statut szkoły zawiera:
1) Wewnątrzszkolny System Oceniania;
2) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów.
5. W statutach szkoły i przedszkola są zawarte:
1) zadania zespołów nauczycielskich;
2) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
3) organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z innymi
instytucjami;
4) organizacja i formy współdziałania szkoły i przedszkola w zakresie nauczania
i wychowania oraz profilaktyki
2
ORGANY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
§5
1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działają następujące wspólne organy:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Kompetencje wymienionych organów określa ustawa o systemie oświaty.
3. Zaistniałe konflikty oraz spory między wymienionymi organami rozstrzyga się
w pierwszej kolejności wewnątrz zespołu, poprzez dialog przedstawicieli stron konfliktu,
zawsze z udziałem dyrektora zespołu. Rodzice maja prawo odwołania się od decyzji
dyrektora zespołu do organu prowadzącego lub nadzorującego, według kompetencji
rozstrzyganego zagadnienia. W przypadku braku porozumienia, decyzje podejmuje dyrektor.
4. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest odpowiedzialny za wymianę
informacji między organami.
§6
1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do zespołu.
2. Dyrektor zespołu w szczególności:
1) kieruje działalnością zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność
za prawidłowe ich wykorzystanie;
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia (art.39 ust.1 pkt 10 u.s.o.);
9) organizuje zajęcia dodatkowe określone w art. 64 ust.1 pkt 2 u.s.o.).
3
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom zespołu;
3) występowaniu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu.
4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
rodzicami, Samorządem Uczniowskim.
5. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje wicedyrektor.
§7
1. W zespole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w zespole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor zespołu.
3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.
4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego albo co najmniej 1/3 członków Rady
Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności zespołu.
7. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, niezgodnych z przepisami prawa.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy zespołu, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Pedagogiczną;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
4
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące
w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
6) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmian i go uchwala.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w zespole.
12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady
Pedagogicznej są protokołowane.
§8
1. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci i uczniów;
2) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci i uczniów zespołu;
3) Rada Rodziców może przyjąć inną nazwę niż określona w § 8 ust. 1;
4) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami,
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw zespołu;
5) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy i program
profilaktyki zespołu, opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania zespołu;
5
6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu do organu
prowadzącego;
7) w celu wspierania działalności statutowej zespołu Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców;
8) opiniuje zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
9) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt 2
u.s.o.;
10) rada oddziałowa rodziców występuje z wnioskiem do dyrektora o możliwość niedzielenia
oddziału klas I – III w przypadku zwiększenia liczby uczniów o 1 lub 2 w trakcie roku
szkolnego.
§9
1. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1) samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
2) zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów;
3) regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu.
2. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach zespołu, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowania właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem zespołu;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6
§ 10
1. Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposoby rozwiązywania sporów między nimi
są następujące:
1) raz w roku w zebraniu ogólnym rodziców uczestniczą przedstawiciele wszystkich organów
zespołu zapraszani przez dyrektora;
2) dyrektor przedstawia wszystkim organom plany pracy na dany rok szkolny;
3) na posiedzenie organów szkoły dotyczące spraw innych organów powinni być zapraszani
ich przewodniczący;
4) organy przestrzegają zasady realizacji zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami zawartymi
w statucie oraz w ustawie o systemie oświaty;
5) organy mogą współpracować w wybranych przez siebie sprawach, wspólnie ustalając
zakres i formy tej współpracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) spory między organami rozstrzyga się z udziałem przedstawicieli tych organów i dyrektora
zespołu. Ustalenia końcowe pisemnie podaje się do wiadomości stron sporu;
7) w przypadku braku rozstrzygnięcia dyrektor zespołu ma prawo – po uzgodnieniu
ze stronami sporu-wystąpić o udział w rozstrzygnięciu sporu mediatora społecznego.
W przypadku braku porozumienia, decyzję podejmuje dyrektor zespołu;
8) dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa.
2. Tryb wyboru członków wymienionych organów określa ustawa oraz regulaminy
wewnętrzne.
3. Organy zespołu mogą występować do dyrektora z wnioskiem i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw zespołu.
4. Dyrektor ma obowiązek raz w roku poinformować rodziców o realizacji
najważniejszych aspektów życia zespołu.
5. W razie potrzeby Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców wybierają swoich
przedstawicieli do udziału w pracach różnych komisji lub organów według zasad określonych
przez odpowiednie dla sprawy przepisy wyższego rzędu lub według zasad ustalonych
w statucie.
7
ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
§ 11
1. Ustala się następujące zasady współpracy z rodzicami szkoły:
1) dyrektor zespołu organizuje zebranie ogólne rodziców, na którym przedstawia
najważniejsze działania zespołu na dany rok szkolny;
2) wychowawcy organizują spotkania z rodzicami wg potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy
w roku, a także na pisemne żądanie co najmniej 5 rodziców uczniów z danej klasy. Spotkania
indywidualne odbywają się wg potrzeb stron. Sposobem skontaktowania się z rodzicami
są rozmowy telefoniczne i forma pisemna-stosowanie wg potrzeb;
3) spotkania z rodzicami odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. W trakcie
rozstrzygania spraw personalnych rodzic ma prawo do intymności i podmiotowości
w omawianiu problemów swojego dziecka lub rodziny;
4) rodzice mają prawo do reprezentacji w Radzie Rodziców wg odrębnych zasad;
5) dyrektor zespołu przyjmuje strony w dni nauki szkolnej;
6) rodzice mają prawo do zgłoszenia wychowawcy, dyrektorowi propozycji co do nauczania,
wychowania i profilaktyki, a także współudziału w określonym zakresie realizacji programu
edukacji i programu wychowawczego szkoły.
2. Zakres zadań nauczycieli przedszkola związanych z współdziałaniem z rodzicami:
1) nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej
jakość;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowania tych obserwacji;
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę
zdrowotną i inną;
5) formy współdziałania dokonuje się poprzez organizowanie zebrań ogólnych, grupowych,
zajęć otwartych, rozmów, kontaktów indywidualnych, uroczystości, spotkań
okolicznościowych, gazetki ściennej, pedagogizacji;
6) przewiduje się cztery spotkania wychowawców z rodzicami w ciągu roku w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
8
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
§ 12
1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odpowiednie przepisy w sprawie
organizacji roku szkolnego.
2. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji zespołu opracowany przez dyrektora zespołu do dnia 30 kwietnia
każdego roku, z uwzględnieniem planu nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ
prowadzący zespół do dnia 30 maja danego roku. Pierwszy projekt arkusza organizacji
zespołu przygotowuje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach.
4. W arkuszu organizacyjnym zespołu umieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników zespołu, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, czas
pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
5. W oddziale klas I-III, liczącym 25 uczniów, istnieje możliwość zwiększenia o 1 lub
2 liczby uczniów, jeżeli uczeń został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego.
1) Dyrektor informuje radę oddziału o możliwości podzielenia oddziału. Na wniosek
rady oddziału , za zgodą organu prowadzącego dyrektor dzieli oddział.
2) Dyrektor może nie dzielić oddziału, jeśli liczba dzieci wynosi 26 lub 27,
ale za zgodą organu prowadzącego zatrudnia asystenta do końca etapu edukacyjnego.
§ 13
1. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie
pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem zespołu a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 14
1. Zespół zapewnia chętnym dzieciom możliwość spożycia ciepłego posiłku
w stołówce na terenie zespołu.
2. W stosunku do uczniów i wychowanków zespołu, którzy wymagają wsparcia
w zakresie żywienia, dyrektor zespołu podejmuje działania mające na celu częściowe
lub całkowite sfinansowanie posiłków.
§ 15
1. W zespole działa biblioteka, która ma status biblioteki Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów
do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
9
2. Pomieszczenie biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczenie poza bibliotekę.
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych;
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
c) kształcenie kultury czytelniczej;
d) wdrażanie do poszanowania książki;
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami;
b) wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni
pracownicy zespołu, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.
Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny wstęp do półek. Czas pracy biblioteki
zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
1) koordynowanie pracy w bibliotece:
a) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych
imprez;
b) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością;
c) projektowania wydatków na rok kalendarzowy;
d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa;
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;
2) praca pedagogiczna:
a) gromadzenie i udostępnianie zbiorów zgodnie z potrzebami;
b) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
10
c) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
z programem;
d) udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów;
e) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa;
f) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach;
g) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa;
h) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelnictwa;
i) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;
3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie katalogów;
b) opracowanie biblioteczne zbiorów;
c) selekcja zbiorów i ich konserwacja;
d) organizowanie warsztatu informacyjnego;
e) wydzielenie księgozbioru podręcznego;
f) udostępnienie zbiorów;
g) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.
4) współpraca z rodzicami i instytucjami:
a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów;
b) bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi;
6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze i dokumenty niepiśmiennicze.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor zespołu:
1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
2) zarządza skontrum zbiorów;
3) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;
4) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;
5) obserwuje i ocenia pracę biblioteki.
8. Szczegółową organizację biblioteki określa regulamin biblioteki.
11
§ 16
1. W zespole działa świetlica.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów zespołu, którzy
muszą dłużej przebywać w zespole ze względu na czas pracy rodziców, prawnych opiekunów
lub organizację dojazdu do szkoły.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie kart zgłoszeń składanych
przez rodziców lub opiekunów.
4. Czas pracy świetlicy trwa od 6.00 do 17.00.
5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej.
6. Wychowawca świetlicy współpracuje z nauczycielami i wychowawcami w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając
opiekom dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor lub wicedyrektor
zespołu.
8. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.
9. Nauczyciel świetlicy odpowiada za:
1) całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy;
2) wyposażenie świetlicy;
3) opracowanie rocznego i miesięcznych planów pracy świetlicy;
4) opracowanie planu godzin pracy nauczycieli pracujących na świetlicy;
5) organizację pracy świetlicy; realizuje pracę opiekuńczo-wychowawczą zgodnie
z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego przełożonego;
6) aktualny wystrój świetlicy;
7) współpracę z pedagogiem, nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych, otacza opieką dzieci zaniedbane
wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej
opieki;
8) współpracę z rodzicami;
9) zgłaszanie przełożonym potrzeb materialnych świetlicy;
10) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, ppoż., sanitarno-higienicznych;
11) posiadane wyposażenie, materiały i pomoce szkolne eksploatuje zgodnie z przepisami
i odpowiednio je zabezpiecza przed kradzieżą, zniszczeniem, a zużyte przedstawia
do wybrakowania i spisania.
10. Nauczyciel świetlicy prowadzi:
1) roczny i comiesięczny plan pracy;
12
2) dzienniki zajęć;
3) karty zgłoszeń dzieci;
4) regulamin świetlicy;
5) ramowy rozkład dnia.
11. Szczegółowa organizacja świetlicy uregulowana jest w regulaminie świetlicy.
§ 17
Zasady rekrutacji, przyjmowania dzieci do szkoły i przedszkola określają przepisy ustawy.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 18
1. Prawa ucznia szkoły.
1) Prawo do znajomości swoich praw:
a) uczeń ma prawo wiedzieć, jakie prawa mu przysługują i jakie środki może wykorzystać,
gdy te prawa są naruszane;
b) na władzach szkoły spoczywa obowiązek umożliwienia uczniowi zapoznania się
ze Statutem Szkoły;
c) każdy uczeń jest równy wobec prawa.
2) Prawo do nauki:
a) zgodnie z Konstytucją RP uczeń ma prawo do bezpłatnej nauki;
b) uczeń ma prawo do swobodnego dostępu do zajęć odbywających się w szkole;
c) uczeń ma prawo korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej;
d) nikt nie może wyprosić ucznia z klasy lub go do niej nie wpuścić z jakiegokolwiek
powodu;
e) uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce, szkoła w miarę możliwości zobowiązana
jest mu to zapewnić;
f) uczeń ma prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
g) jeśli uczeń jest wybitnie uzdolniony – ma prawo do indywidualnego toku lub programu
nauki;
h) uczeń ma prawo do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań na zajęciach
pozalekcyjnych.
3) Prawo do wolności wyznania i przekonań:
a) uczeń ma prawo do przekonań religijnych i światopoglądowych;
13
b) uczeń ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii,
światopoglądu, przynależności do mniejszości kulturowych lub etnicznych;
c) uczeń ma prawo do wolności myśli i wypowiedzi, sumienia i wyznania, ale jego rodzice
sprawują pieczę nad korzystaniem z tej wolności;
d) uczeń ma prawo do nauki religii i etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców;
e) uczeń ma prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych, ale nikt nie może go do tego
zmusić ani mu tego zakazać.
4) Prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów i opinii:
a) wolność wypowiadania poglądów przysługuje każdemu uczniowi;
b) poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć
wpływu na oceny;
c) uczeń ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Prawo to zawiera swobodę poszukiwania,
otrzymywania i przekazywania informacji w dowolnej formie;
d) uczeń ma prawo do przedstawiania swojego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące
uczniów;
e) uczniowie maja prawo do przedstawiania dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły;
f) Samorząd Uczniowski ma prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej i wyboru
opiekuna samorządu.
5) Prawo do informacji:
a) uczeń ma dostęp do wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach odwoławczych;
b) uczeń ma prawo do znajomości programów nauczania, kryteriów oceniania i wymagań
edukacyjnych;
c) uczeń ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny;
d) uczeń ma prawo do informacji o zasadach oceniania, klasyfikowania i promowania;
e) uczeń ma prawo do informacji o zasadach i kryteriach oceniania zachowania oraz
możliwości odwołania się od wystawionej oceny;
f) uczeń ma prawo do informacji o warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania
egzaminu poprawkowego oraz zasadach poprawiania ocen;
g) uczeń ma prawo dostępu do informacji na temat życia szkolnego.
6) Prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej:
a) uczeń ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;
b) uczeń ma prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym;
c) uczeń ma prawo do nietykalności osobistej;
14
d) uczeń ma prawo do poszanowania jego godności;
e) Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole nie mogą naruszać nietykalności osobistej
i godności ucznia.
7) Prawo do ochrony prywatności:
a) uczeń ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
b) wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego ucznia (sytuacja materialna, stan
zdrowia, wyniki testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny – wykształcenie
rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itp.) znane wychowawcy lub innym
pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane;
c) publiczne komentowanie sytuacji rodzinnej, społecznej czy osobistej ucznia jest
zabronione;
d) uczeń ma prawo do tajemnicy swojej korespondencji.
8) Prawo do ochrony zdrowia:
a) uczeń ma prawo do higienicznych warunków nauki;
b) uczeń ma prawo do odpowiedniej temperatury w salach lekcyjnych - w przypadku braku
możliwości zapewnienia minimalnej temperatury w salach lekcyjnych dyrektor szkoły
zawiesza czasowo zajęcia szkolne;
c) uczeń ma prawo
W związku z tym:
do
odpoczynku,
czasu
wolnego,
rozrywki
i
zabawy.
- na ferie świąteczne nie zadaje się prac domowych;
- przeprowadza się nie więcej niż 3 sprawdziany w ciągu tygodnia i 1 w ciągu dnia,
zapowiedziane z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
9) Prawo do odpowiedniego standardu życia:
a) uczeń będący w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do otrzymywania pomocy
materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami, dotyczącymi:
- stypendium socjalnego;
- korzystania z posiłków w stołówce szkolnej;
- zasiłku losowego.
b) uczeń szczególnie uzdolniony może otrzymywać stypendium za wyniki w nauce.
10) Prawo do swobodnego zrzeszania się:
a) uczeń może należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły;
b) uczeń ma prawo do wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie
klasowym i szkolnym;
c) przynależność ucznia do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych jest prywatną sprawą
ucznia i jego rodziców.
15
11) Wychowankowie mają prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Firmę
ubezpieczeniową oraz wysokość stawki ubezpieczenia ustala Rada Rodziców
na zebraniu.
12) W przypadku dostrzeżenia śladów przemocy, molestowania, nauczyciel (lub każdy
pracownik
szkoły)
niezwłocznie
powiadamia
dyrektora
zespołu.
Dyrektor
po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami, ma prawo zastosować „Niebieską Kartę”,
powiadomić PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.
13) Prawa proceduralne:
a) uczeń i jego rodzice maja prawo do pisemnego odwołania się od decyzji organów szkoły
lub nałożonej kary zgodnie z procedurą;
b) uczeń i jego rodzice mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych
administrowanych przez szkołę, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji,
poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych
osobowych.
14) Uczniowie szkoły biorą udział w prowadzonej przez Samorząd Uczniowski loterii
„Szczęśliwy Numerek”. Polega ona na losowaniu numeru porządkowego ucznia, który
w danym dniu będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
Uczeń, którego numer został wylosowany, pisze zapowiedziane kartkówki i prace klasowe,
jego zadanie domowe może być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.
Loteria obowiązuje na każdym przedmiocie i u każdego nauczyciela.
„Szczęśliwy numerek” jest losowany raz w tygodniu.
2. Obowiązki ucznia szkoły.
1) Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu.
2) Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycje szkoły.
3) Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady
Pedagogicznej,wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego.
4) Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.
5) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6) Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.
7) Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
8) Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, systematycznie
przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania
w domu oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.
9) Uczeń powinien przestrzegać godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem
zajęć.
16
10) Uczeń powinien przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany
jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.
11) Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich
udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji.
12) Uczeń ma obowiązek reprezentować szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach
sportowych, itp. zgodnie ze swoimi predyspozycjami i możliwościami.
13) W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać
z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie
do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie
głosu w czasie zajęć.
14) Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających
z ich specyfiki (pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, basen, świetlica, biblioteka,
szatnia).
15) Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i środków zagrażających
życiu i zdrowiu jego i innych.
16) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zarządzeń i regulaminów szkolnych, w tym zakazu
korzystania podczas zajęć edukacyjnych z telefonów komórkowych (uczniowie
są zobowiązani do ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania) i innych urządzeń
elektronicznych (np. odtwarzaczy MP3 i MP4, aparatów fotograficznych, kamer, itp.).
Z urządzeń elektronicznych, jako pomocy dydaktycznych, można korzystać po uzyskaniu
zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne oraz w sytuacjach szczególnych,
np. zagrożenie zdrowia lub życia. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bez
zgody nauczyciela jest zabronione.
17) Uczniowie maja obowiązek szanować mienie szkoły. Za zniszczenia odpowiedzialność
materialną ponoszą rodzice ucznia lub uczeń, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów
przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić
zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, lub koszty zakupu zniszczonego mienia.
18) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan
po skończonych zajęciach.
19) Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.
20) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas lekcji, imprez klasowych i przerw.
21) Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły poza
godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w świetlicy.
22) Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców.
23) Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż
do 7 dni, przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach w formie
zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica o przyczynie nieobecności ucznia.
Po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.
24) Każdy uczeń powinien być ubrany odświętnie podczas:
17
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b) grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca klasy bądź Rada
Pedagogiczna,
25) Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń:
a) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,
b) obowiązuje zakaz farbowania włosów oraz makijażu,
c) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego
kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet.
d) na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne nie zagrażające zdrowiu.
26) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki.
27) Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób postronnych.
28) Uczeń ma obowiązek zachowywać się godnie wobec nauczycieli, innych pracowników
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz pozostałych uczniów. Na terenie szkoły zabronione
są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby. Zabrania się używania
wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
3. Prawa dzieci w przedszkolu.
1) Mając na uwadze „Konwencję o prawach dziecka”, każde dziecko ma prawo do:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
akceptacji takim jakim jest;
ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
pomocy w aktywnym kształtowaniu kontaktów społecznych;
aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, zabawy i wyboru towarzyszy
zabawy;
g) doświadczania
konsekwencji
własnego
zachowania, ograniczonego
względami bezpieczeństwa;
h) rozwijania
swej
osobowości w życzliwej, twórczej atmosferze,
indywidualnego
zainteresowania
ze
strony
nauczyciela,
pomocy
w pokonywaniu trudności związanych
z procesem wychowawczo –
dydaktycznym;
i) snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone;
j) jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione, ma prawo do regulowania
własnych potrzeb.
2) Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt
dzieci w ogrodzie.
3) Dziecko ma prawo do zgodnego z wiekiem, właściwie zorganizowanego procesu
18
dydaktycznego, współgrającego z zasadami higieny umysłowej i możliwościami
psychofizycznymi.
4) Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli, do swobody wyznania.
5) W stosunku do wychowanków zabronione jest stosowanie wszelkich kar fizycznych,
przemocy, wywierania presji psychicznej, uwłaczania godności osobistej dziecka.
6) Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą i poszanowanie
jego godności osobistej.
7) W przypadku dostrzeżenia śladów przemocy, molestowania, nauczyciel (lub każdy
pracownik przedszkola) niezwłocznie powiadamia dyrektora zespołu.
8) Dyrektor po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami, ma prawo zastosować „Niebieską
Kartę”, powiadomić PCPR, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego.
9) Wszyscy pracownicy przedszkola włączeni są w proces opiekuńczo - wychowawczy
przedszkola.
10) Wychowankowie mają prawo do ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Firmę
ubezpieczeniową oraz wysokość stawki ubezpieczenia ustala Rada Rodziców
na zebraniu.
4. Obowiązki dziecka w przedszkolu:
1) Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka.
2) Stosowanie się do wspólnie opracowanych i przyjętych umów dotyczących współdziałania
i współżycia dzieci w każdej grupie oraz do ogólnie przyjętych w przedszkolu norm i zasad.
3) Zdyscyplinowane zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów
i wycieczek.
4) Kulturalne zwracanie się do innych; używania form grzecznościowych.
5) Poszanowanie godności i szanowania odrębności innych dzieci.
6) Pomaganie słabszym i młodszym kolegom.
7) Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
8) Szanowanie zabawek i sprzętów przedszkolnych jako wspólnej własności.
9) Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów.
5. Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie stosowanie do przepisów ustawy.
6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU
§ 19
1. W zespole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne
przepisy.
3. Obowiązki pracowników wymienionych w ust. 1 zawarte są w zakresach ich
czynności.
19
§ 20
1. W zespole nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą
oraz są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece
uczniów i wychowanków.
2. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział w szkole szczególnej opiece
wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym wychowawcą.
3. Dyrektor zespołu powierza każdy oddział w przedszkolu nauczycielowi, który jest
wychowawcą grupy.
§ 21
W zespole tworzy się następujące stanowiska obsługi i administracji:
1) sekretarz;
2) pomoc administracyjna,
3) intendentka;
4) woźny;
5) woźny oddziałowy;
6) kucharka;
7) pomoc kuchenna;
8) sprzątaczka;
9) konserwator.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 22
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, określa warunki i sposób
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2. Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć ucznia, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dotyczą
wszystkich uczniów sześcioletniej szkoły podstawowej.
§ 23
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
20
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, na które składa się:
1) ocenianie bieżące
2) klasyfikacja śródroczna
3) klasyfikacja roczna
§ 24
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) sterowanie procesem nauczania i uczenia się;
2) obiektywne poznanie osiągnięć uczniów przez nauczyciela;
3) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
4) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
6) zapobieganie niepowodzeniom w szkole, wspieranie kariery ucznia;
7) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach
ucznia;
8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 25
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali
i w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
21
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz
o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
SPOSOBY I FORMY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW
O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH, POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH
§ 26
1.
Nauczyciele przedmiotów na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2.
oceny
Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów (PSO)
opracowane przez zespoły nauczycieli stanowią integralną część systemu.
1) Nauczyciele przedstawiają uczniom ustalenia zawarte w PSO podczas zajęć
na początku roku szkolnego, które wklejane są do zeszytów przedmiotowych.
2) Przeprowadzenie czynności dokumentuje się wpisem tematu zajęć w dzienniku
lekcyjnym oraz w dzienniku elektronicznym.
3) Rodzic zobowiązany jest podpisać PSO i informacje o sposobach oceniania bieżącego
znajdujące się w zeszycie ucznia.
3.
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania
klasyfikacyjnej zachowania.
wyższej
niż
przewidywana
rocznej
oceny
4.
Wychowawca klasy podczas zebrania organizacyjnego we wrześniu zapoznaje rodziców
z podstawowymi dokumentami szkolnymi, które odnoszą się do organizacji pracy szkoły,
w tym do oceniania i klasyfikowania uczniów oraz informuje o ich dostępności:
na stronie internetowej zespołu, w bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie.
5.
Ocena śródroczna z przedmiotów i zachowania jest oceną przewidywaną. Nauczyciel
z uczniem ustala warunki i tryb podwyższenia oceny.
6.
Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
zastrzeżeń co do trybu wystawienia oceny jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego
22
rodzicom na wniosek rodzica lub ucznia. Miejsce i czas określa dyrektor szkoły.
Dokumentacji nie można kopiować ani zabierać ze szkoły.
§ 27
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Nauczyciel ustnie informuje ucznia o ocenie w momencie jej wystawienia i wpisuje ją do
dziennika lekcyjnego oraz dziennika elektronicznego.
3. Rodzice informowani są o ocenach, postępach w nauce i zachowaniu poprzez:
1) dostęp do dziennika elektronicznego, umożliwiającego bieżącą kontrolę zachowania
i wyników w nauce,
2) wpisy do tabelek w zeszytach przedmiotowych,
3) spotkania z rodzicami (wywiadówki, konsultacje),
4) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami.
4. Wychowawca ma obowiązek informować rodziców o nieodpowiednim, naruszającym
zapisy regulaminu szkolnego zachowaniu ucznia poprzez wpis informacji do dziennika
elektronicznego i zeszytu korespondencji (wymagany jest podpis rodzica pod informacją)
i ewentualnym wezwaniu rodziców do szkoły.
5. Rodzice, którzy nie uczestniczą w zebraniach rodziców, nie kontaktują się
z wychowawcą i nauczycielami prowadzącymi poszczególne zajęcia edukacyjne, nie
mogą powoływać się na brak informacji o postępach dziecka w nauce i zasadach
oceniania.
SZCZEGÓLNE WARUNKI OCENIANIA
§ 28
1.
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2.
Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
23
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń.
§ 29
1.
Przy ustalaniu oceny z: wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
1) Na ocenę z wychowania fizycznego nie może mieć wpływu uczęszczanie lub
nieuczęszczanie na pozalekcyjne zajęcia sportowe.
2.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
3.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć
komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4.
Zwolnienie z udziału w zajęciach nie zwalnia ucznia z obowiązku obecności
na lekcjach wychowania fizycznego. W wyjątkowych sytuacjach (zajęcia w terenie)
nauczyciel ma obowiązek odesłać dziecko do świetlicy.
5.
Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy. Do oceny bieżących postępów
uczniów klas I–VI stosuje się 6-stopniową skalę ocen (§ 32 ustęp 1).
6.
Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki
wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub
uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę
z religii (etyki) na świadectwie na podstawie zaświadczenia przekazanego przez
katechetę lub nauczyciela etyki.
7.
Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlega ocenie i nie
ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie przez
ucznia szkoły i nie wpisuje się go na świadectwie szkolnym.
8.
Rodzice mogą złożyć u dyrektora szkoły pisemny wniosek o rezygnacji uczestniczenia
dziecka w tych zajęciach.
OCENIANIE BIEŻĄCE
24
§ 30
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
2. Oceny wpisywane są na bieżąco do dziennika lekcyjnego oraz dziennika elektronicznego
i do tabelek w zeszytach przedmiotowych ( klasy IV – VI).
3. Uczeń oceniany jest za:
1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
2) samodzielne wytwory ucznia, prace klasowe, sprawdziany, prace domowe, ćwiczenia,
referaty, inne
3) umiejętność prezentowania wiedzy,
4) systematyczność pracy,
5) zaangażowanie i kreatywność,
6) umiejętność współpracy w grupie.
4. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania.
5. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) formy ustne: odpowiedzi (dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, recytacja,
inscenizacje),
2) formy pisemne:
a) zadania klasowe, sprawdziany obejmujące treści danego działu,
b) kartkówki:
-mała (z ostatniego tematu lekcji)
-średnia ( z dwóch ostatnich tematów lekcji)
-duża (z co najmniej 3 ostatnich tematów lekcji).
Niezapowiedziana kartkówka może być na każdej lekcji, nie ma limitu kartkówek
w ciągu dnia (zaleca się , aby klasa nie miała więcej niż trzy kartkówki),
c) testy,
d) zadania domowe,
e) dyktanda, pisanie ze słuchu,
f) praca na lekcji (grupowa i indywidualna),
g) prace dodatkowe: albumy, plakaty, projekty, własna twórczość, itp.,
3) Inne formy, np. prezentacje multimedialne, aktywność ruchowa.
Aktywność oceniana jest stopniem lub znakiem „+”. Sumę 5 znaków zastępuje się oceną:
bardzo dobry.
7. Uczeń ma obowiązek przygotowywania się do każdych zajęć z materiału obejmującego
3 ostatnie lekcje.
8. Formą zastępczą do odpowiedzi ustnej może być kartkówka.
6.
25
9. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić i omówić prace kontrolne z uczniami do dwóch
tygodni (sporadycznie z uzasadnionych przyczyn do trzech tygodni).
10. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, dopuszczającą,
dostateczną, dobrą
ze sprawdzianu, pracy klasowej, kartkówki dużej z poszczególnych przedmiotów.
Uczeń uzgadnia z nauczycielem termin poprawy.
11. Ocena za poprawioną pracę jest wpisana do dziennika lekcyjnego obok oceny otrzymanej
uprzednio. Obie oceny są liczone do średniej ważonej.
12. W trakcie opracowywania nowej jednostki lekcyjnej uczeń nie może otrzymać oceny
niedostatecznej.
13. Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby powyżej 3 dni ma obowiązek w ciągu dwóch
tygodni uzupełnić zaległości.
14. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny
własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
15. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić
uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą, brak lub źle wykonana praca
nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej,
dopuszczającej lub dostatecznej.
§ 31
KLASY I – III
1. Obszary aktywności podlegające ocenianiu w klasach I – III obejmują:
1)
rozumienie słowa mówionego,
2)
wypowiadanie się,
3)
czytanie,
4)
odbiór tekstów literackich,
5)
pisanie oraz redagowanie zdań i wypowiedzi,
6)
umiejętności językowe,
7)
umiejętności matematyczne,
8)
treści przyrodniczo – społeczne,
9)
umiejętności artystyczne,
10)
sprawność fizyczną,
11)
zachowanie
2. Sposób oceniania odbywa się poprzez:
1) Ustne potwierdzenie nauczyciela.
2) Pochwały ustne na forum klasy lub w obecności innych nauczycieli.
3) Ocenianie punktowe stawiane w zeszytach będące wyznacznikiem wiadomości
i umiejętności ucznia:
6 – uczeń samodzielnie i bezbłędnie wykonuje trudne zadania; chętnie podejmuje dodatkowe
działania, przynosi dodatkowe pomoce i materiały; wykazuje zaangażowanie i szczególną
aktywność na zajęciach; samodzielnie poszerza swoją wiedzę, korzysta z różnych źródeł
wiedzy; aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy (uroczystości, konkursy),
5 – uczeń pracuje samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności;
chętnie podejmuje dodatkowe działania, przynosi dodatkowe pomoce i materiały; poprawnie
i systematycznie wykonuje zadania domowe; korzysta z różnych źródeł wiedzy; wykazuje
zaangażowanie i jest aktywny na zajęciach,
4 – uczeń samodzielnie i poprawnie wykonuje zadania o średnim stopniu trudności; pracuje
na ogół samodzielnie, ale czasami wymaga pomocy nauczyciela; podejmuje dodatkowe
26
działania, czasem przynosi dodatkowe pomoce i materiały; opanował większość treści
programowych; wykazuje aktywność na zajęciach,
3 – uczeń wykonuje zadania z częściową pomocą nauczyciela, popełnia błędy
w wykonywaniu zadań; ma trudności w opanowaniu materiału; wykazuje czasami aktywność
na zajęciach; czasami nie wywiązuje się z powierzonych zadań i obowiązków; czasami
podejmuje dodatkowe działania,
2 - uczeń wykonuje zadania z dużą pomocą nauczyciela,
1 – wykonuje zadania wyłącznie z pomocą nauczyciela; nie potrafi wykonać zadania; często
popełnia błędy w zadaniach i ma trudności z opanowaniem podstawowych umiejętności;
biernie uczestniczy w zajęciach; nie podejmuje dodatkowych działań oraz nie wywiązuje się
z powierzonych zadań i obowiązków.
4)
Oceny punktowe mogą być uzupełniane znakami „+” i „–”.
5)
Krótkie uwagi, informacje i wskazówki pisane w zeszytach i kartach pracy
typu: BRAWO, WSPANIALE, DOBRZE, ZNAKOMICIE, GRATULUJĘ, MUSISZ
JESZCZE POPRACOWAĆ, STARAJ SIĘ, JESTEM Z CIEBIE ZADOWOLONA,
STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ.
6)
Gesty, mimikę.
7)
Nagrody typu dyplomy, naklejki, medale .
8)
Notatki w zeszytach informujące o postępach w nauce.
3. Ocenianie prac pisemnych:
Punkty w %
100% – 6
99% - 90% - 5
89% - 75% - 4
74% - 50% - 3
49% - 30% - 2
29% - 0% - 1
4. W klasach I – III ocena z religii/etyki jest oceną cyfrową.
5. Z pozostałych przedmiotów, takich jak: język angielski, zajęcia komputerowe, wf - basen
nauczyciel danego przedmiotu ustala ocenę opisową.
6. Dokumentowanie postępów.
1) Dokumentacja postępów w nauce i ocena zachowania uczniów - ocena opisowa,
sprawdziany, kartkówki, karty pracy, wytwory pracy dzieci są gromadzone przez
nauczyciela i udostępniane uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom).
7. Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I - go semestru.
8. Na koniec roku szkolnego uczeń każdej klasy otrzymuje świadectwo z oceną opisową.
§ 32
KLASY IV – VI
1.
Do oceny bieżących postępów uczniów klas IV-VI przyjęto 6-stopniową skalę ocen:
27
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
6
5
4
3
2
1
2.
Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „- ” przy stawianiu ocen bieżących.
3.
Punktacja (za prace pisemne, sprawdziany, testy) w przeliczeniu na stopień szkolny
przedstawia się następująco:
celujący
100% punktów
bardzo dobry
90 % – 99% punktów
dobry
75 % – 89% punktów
dostateczny
50 % – 74% punktów
dopuszczający
30 % – 49% punktów
niedostateczny
0% - 29% punktów
1) Nauczyciel stosując w ocenianiu metodę pomiaru dydaktycznego przyjmuje kryteria
oceniania zgodne z pomiarem.
2) W dzienniku lekcyjnym klas IV-VI wyniki testów próbnych i diagnozujących mogą
być zapisane w procentach.
3) W dzienniku lekcyjnym i elektronicznym klas IV-VI przy ocenianiu bieżącym
dopuszczalne jest stosowanie znaków graficznych:
a)
b)
c)
d)
e)
„np” lub „” (kropka) – nieprzygotowanie,
„bz” – brak zeszytu, brak zadania,
„bs” – brak stroju.
„zw” – zwolniony,
„+” lub „–” – aktywność na zajęciach.
4) Obok symboli, o których mowa w § 32 ust. 3 pkt 3) można dopisać datę zgłoszenia.
4.
Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.
5.
Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu semestru
uczeń powinien uzyskać minimalną liczbę ocen bieżących:
Liczba godzin zajęć
danego przedmiotu
Minimalna liczba ocen
tygodniowo
28
6.
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
Na przedmiotach: j. polski, j. angielski, historia, matematyka, przyroda stosuje się
średnią ważoną.
1) Ustala się następującą wagę ocen:
Forma oceniania
Waga oceny
Sprawdzian
5
Kartkówka duża
4
Kartkówka średnia
3
Kartkówka mała
2
Odpowiedz ustna
2
Aktywność
2
2) Wagę pozostałych ocen ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o niej uczniów,
rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego.
3) Uczeń uzyskuje za semestr ocenę:
a) celującą, gdy średnia ważona wyniesie powyżej 5,2
b) bardzo dobrą , gdy średnia ważona wyniesie: 4,6 – 5,2
c) dobrą, gdy średnia ważona wyniesie: 3,6 – 4,59
d) dostateczną, gdy średnia ważona wyniesie: 2,60- 3,59
e) dopuszczającą, gdy średnia ważona wyniesie: 1,60- 2,59
f) niedostateczną, gdy średnia ważona wyniesie poniżej 1,60.
4) Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna średnich ważonych obliczonych za każdy
semestr. W uzasadnionych sytuacjach ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej
i rocznej podejmuje nauczyciel danego przedmiotu.
7.
Dodatkowo ustala się, że :
1) w ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace pisemne całogodzinne, sprawdziany,
przy czym w jednym dniu odbywać się może tylko jedna praca pisemna;
29
2) prace klasowe są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może jej
napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie ustalonym przez nauczyciela.
Nie obowiązuje wówczas.
a) w przypadku dłuższej nieobecności termin powinien być nie krótszy niż tydzień
i nie dłuższy niż dwa tygodnie po zakończeniu absencji;
b) w przypadku jednodniowej nieobecności, uczeń pisze zaległą pracę na najbliższej
lekcji z danego przedmiotu lub w terminie ustalonym przez nauczyciela;
c) w przypadku niedotrzymania terminu przez ucznia i nienapisania zaległej pracy
klasowej, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
3) całogodzinne prace, sprawdziany muszą zostać poprzedzone powtórzeniem materiału,
muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis do dziennika) oraz
uczniowie muszą znać ich zakres tematyczny;
4) nauczyciel podaje uczniom do zeszytu punktację i ocenę ze sprawdzianu; uczniowie
dokonują poprawy pracy pisemnej w zeszycie przedmiotowym;
5) sprawdzone i ocenione kartkówki uczeń otrzymuje do domu;
6) sprawdzone i ocenione prace klasowe, sprawdziany uczeń otrzymuje do domu.
Rodzice pracę podpisują i zwracają nauczycielowi. Prace są przechowywane przez
nauczyciela danego przedmiotu do końca roku szkolnego.
6. Uczeń może zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie do zajęć, tzn. brak zadania
domowego, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak przyborów, nieprzygotowanie
do odpowiedzi dwukrotnie w semestrze; każde kolejne nieprzygotowanie to ocena
niedostateczna;
1) prawo do nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych: sprawdzianów, kartkówek,
prac klasowych i lektur.
7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustnie uzasadnia
ustaloną przez niego ocenę.
8.
Na okres przerw świątecznych i ferii nauczyciele nie zadają prac domowych.
KLASYFIKACJA I PROMOWANIE
§ 33
1.
Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
2.
Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry:
1) semestr I – od 1 września do ostatniego dnia ferii zimowych,
2) semestr II – od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia roku
szkolnego ustalonego przez MEN w kalendarzu roku szkolnego,
3) w przypadku gdy ferie zimowe rozpoczynają się w drugiej połowie lutego,
Rada Pedagogiczna może ustalić wcześniejszy termin zakończenia I semestru nauki.
4) Po pierwszym semestrze w klasach I-III rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują
ocenę opisową, zaś w klasach IV-VI zestawienie ocen śródrocznych
z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę zachowania.
30
5) Klasyfikacja śródroczna i roczna odbywa się nie później niż na tydzień przed
konferencją klasyfikacyjną.
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 34
1.
W klasach I-III śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych
są ocenami opisowymi.
1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w § 33
ust. 2 pkt 4, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań i efektów kształcenia, określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
2) Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
3) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy
oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek
rodzica (opiekuna prawnego) po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
4) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
5) Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega
na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6) Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno - terapeutycznym i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
7) Jeżeli zajęcia w oddziale klas I - III prowadzi więcej niż jeden nauczyciel w zakresie
zajęć zintegrowanych edukacji wczesnoszkolnej - ocenę ucznia uzgadniają
i przygotowują wspólnie, przy czym rolę inicjującą pełni wychowawca klasy.
§ 35
31
1.
2.
W wyniku klasyfikacji śródrocznej i rocznej uczeń klas IV-VI otrzymuje stopnie szkolne
z poszczególnych zajęć edukacyjnych wyrażone w skali:
stopień celujący
6
skrót: cel
stopień bardzo dobry
5
bdb
stopień dobry
4
db
stopień dostateczny
3
dst
stopień dopuszczający
2
dop
stopień niedostateczny
1
ndst
Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele kierować
się będą następującymi zasadami:
1) stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, który doskonale opanował wiedzę
i umiejętności zawarte w programie nauczania, chętnie uczestniczy w konkursach
wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem
wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie
rozwiązuje trudne problemy;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące
poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje
typowe problemy;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę
i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.
3.
Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalane jako średnia
arytmetyczna.
4.
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną.
5.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 36
1.
Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej dyrekcja,
na wniosek nauczyciela prowadzącego poszczególne zajęcia edukacyjne, zobowiązana
jest do pisemnego powiadomienia rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.
Przekazywana jest również pisemna informacja o przewidywanej nagannej ocenie
32
zachowania oraz o możliwości nieklasyfikowania ucznia. Informacja o zagrożeniu
wysyłana jest listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.
2.
Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) są informowani w formie pisemnej o przewidywanej ocenie z zajęć
edukacyjnych przez nauczyciela przedmiotu.
Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną uczeń jest pisemnie poinformowany
o przewidywanej rocznej ocenie zachowania przez wychowawcę.
3.
Procedura informowania o klasyfikacji:
1) Nauczyciel przedmiotu dokonuje pisemnego wpisu do dziennika oraz do tabeli
w zeszycie korespondencji ucznia, o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej ucznia
z zajęć edukacyjnych.
2) Wychowawca dokonuje wpisu do dziennika i do tabeli w zeszycie korespondencji
ucznia, o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania.
3) Uczeń ma obowiązek przedstawić wpis rodzicom. Rodzic zobowiązany jest
informację podpisać.
4) Na 2 dni przed klasyfikacją przewidywana ocena klasyfikacyjna zostaje ustalona
i wpisana do dziennika.
§ 37
1.
W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną
z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy
w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
§ 38
1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od
przewidywanej rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, składając pisemny wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły,
najpóźniej 4 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
jeśli spełnione są następujące warunki:
a) uczeń systematycznie uczęszczał na zajęcia edukacyjne;
b) wszystkie nieobecności na zajęciach są terminowo usprawiedliwiane;
c) uczeń terminowo nadrabiał zaległości w nauce;
d) ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak przewidywana ocena roczna;
33
e) na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: rozpad rodziny, poważna choroba ucznia
lub najbliższego członka rodziny lub śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice,
rodzeństwo).
2) Jeżeli uczeń spełnia te warunki, wówczas:
a) dyrektor informuje o tym fakcie nauczyciela prowadzącego dane zajęcia;
b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin,
formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny.
3) Procedura zawiera:
a) zadania niezbędne do otrzymania wyższej oceny – sprawdzian wielopoziomowy na
ocenę, o którą ubiega się uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie);
b) sprawdzian, o którym mowa, sporządza nauczyciel uczący danego ucznia lub
nauczyciele danego zespołu przedmiotowego zgodnie z opracowanymi
wymaganiami edukacyjnymi dla danych zajęć edukacyjnych;
c) pozytywny wynik poprawy adekwatny do wymagań na dany stopień powoduje,
że nauczyciel podwyższa proponowaną ocenę;
d) niezaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na ocenę niższą od tej, o którą ubiegał
się uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie), powoduje podtrzymanie ustalonej
pierwotnej oceny;
e) rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do sprawdzianu po dokonaniu
jego oceny przez nauczyciela;
f) czas realizacji zadań nie może przekroczyć terminu klasyfikacji rocznej.
4) Niedotrzymanie przez ucznia warunków określonych w punkcie 1) powoduje
utrzymanie oceny rocznej/śródrocznej takiej jak przewidywana.
§ 39
1.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.
2.
Z dodatkowych zajęć edukacyjnych uczniowie otrzymują stopnie.
3.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4.
W klasie czwartej i piątej uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy
programowo wyższej, jeśli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub
wzorową ocenę z zachowania.
5.
Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
34
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 35 ust. 4,
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
6.
Uczeń klasy szóstej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
z wyróżnieniem, jeśli uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą lub
wzorową ocenę z zachowania.
7.
O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
8.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 34 ust. 1pkt 1), 2) oraz § 39 ust.1 i 5,
nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
9.
Uczniowie mogą być promowani uchwałą rady pedagogicznej do klasy wyższej poza
normalnym trybem również w czasie roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii publicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
§ 40
1.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę
czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
3.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego.
4.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
5.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
§ 41
1.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż 2 dni od dnia zakończenia
rocznych/semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.
W przypadku stwierdzenia, że roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) W przypadku rocznej/semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
i ustnej oraz ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
35
2) Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2.1), przeprowadza się nie później niż w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
3) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania (pytania) sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
6) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.
7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA
§ 42
1.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
2.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
36
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3.
Ocena zachowania semestralna i roczna w klasach I-III jest oceną opisową.
4.
W ciągu roku szkolnego ocenie zachowania ucznia w szkole podlegają:
1) kultura osobista,
2) zaangażowanie - wypełnianie powierzonych obowiązków np. dyżurny klasy,
utrzymanie porządku wokół siebie, poszanowanie własności, obowiązkowość,
dokładność,
3) kontakty z rówieśnikami,
4) zachowanie na lekcji,
5) zachowanie na przerwie,
6) dbałość o higienę osobistą.
Zapis symboliczny w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym:
1) „W” - Wzorowo - uczeń kulturalnie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych,
na przerwach i w miejscach publicznych. Jest koleżeński. Do szkoły przychodzi
zawsze przygotowany. Sumiennie wywiązuje się
z obowiązków szkolnych.
Zna zasady obowiązujące w grupie i stara się je respektować. Dba o bezpieczeństwo
własne i innych.
2) „D”Dobrze – uczeń przeważnie kulturalnie zachowuje się podczas zajęć lekcyjnych,
na przerwach i w miejscach publicznych. Dobrze wywiązuje się z obowiązków
szkolnych. Do szkoły przychodzi zazwyczaj przygotowany. Zna zasady obowiązujące
w grupie i stara się je respektować. Czasami wymaga przypomnienia
o obowiązujących zasadach postępowania.
3) „MZZ” - Musisz zmienić zachowanie – nie zawsze kulturalnie zachowuje się podczas
zajęć lekcyjnych, na przerwach i miejscach publicznych. Uczeń mało obowiązkowy.
Do szkoły przychodzi często nieprzygotowany. Zna zasady obowiązujące w grupie,
ale nie zawsze je respektuje. Wymaga przypomnienia o obowiązujących zasadach
postępowania.
5.
Ocena zachowania w klasach IV – VI wyrażona jest następującymi stopniami:
skrót: wz
wzorowe
6.
bardzo dobre
bdb
dobre
db
poprawne
pop
nieodpowiednie
ndp
naganne
ng
W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania. W ciągu całego roku
szkolnego uczniowie systematycznie zdobywają punkty dodatnie i ujemne za uwagi
pozytywne i negatywne, które wpisywane są do dziennika lekcyjnego. Na starcie uczeń
otrzymuje 100 pkt. dodatnich.
37
7.
Suma uzyskanych w semestrze punktów przeliczana jest na ocenę semestralną:
Ocena
z zachowania
wzorowe
Przeliczenie
punktowe
powyżej 250 pkt.
Dozwolona liczba
punktów ujemnych
- 30
bardzo dobre
170 – 245 pkt.
- 40
dobre
90 – 165 pkt.
poprawne
5 – 85 pkt.
nieodpowiednie
0 – (- 100) pkt.
naganne
poniżej (-100) pkt.
8.
Jeżeli uczeń w I lub II semestrze otrzymał jednorazowo 30 pkt. ujemnych, nie może
otrzymać na koniec roku szkolnego oceny wzorowej.
9.
Uczeń, który otrzymał za I semestr ocenę naganną, nieodpowiednią lub poprawną,
nie może na koniec roku otrzymać oceny wzorowej mimo zebranych punktów.
10. Jeżeli uczeń otrzyma jednorazowo minimum 30 pkt. karnych należy poinformować o tym
rodziców (wpis do zeszytu korespondencji). W razie konieczności dyrektor przeprowadza
rozmowę z rodzicami w obecności wychowawcy z odnotowaniem w dzienniku
lekcyjnym.
11. Tabela punktów ujemnych i dodatnich:
1) punkty dodatnie
a) Aktywność i zaangażowanie na rzecz klasy, szkoły i społeczności pozaszkolnej
wskaźnik
punktacja
a) pomoc w zgromadzeniu materiałów (np. pomocy
dydaktycznych, materiałów do gazetki, elementów dekoracji
klasy i szkoły)
5, 10
b) przygotowanie materiałów, wykonanie gazetki klasowej,
szkolnej
5, 10, 15, 20
c) udział w porządkach klasowych i szkolnych (np. imprezy
klasowe, szkolne, pomoc w bibliotece itp.)
5, 10, 15, 20
d) udział w uroczystości szkolnej lub środowiskowej (występ na
akademii koncercie, jasełkach)
5, 10, 15, 20
e) aktywność w pracach samorządu klasowego
5, 10
(na koniec sem.)
38
f) aktywność w pracach samorządu szkolnego, praca w sklepiku
szkolnym
10, 20
g) pomoc w redagowaniu pisemek i gazetek szkolnych
5, 10
h) systematyczna pomoc koleżeńska w nauce
10, 20
(na koniec sem.)
(na koniec sem.)
b) Konkursy i osiągnięcia
wskaźnik
punktacja
a) systematyczne przygotowywanie się do konkursów sportowych i
przedmiotowych
10, 20
b) udział w konkursach szkolnych
10
c) sukces w konkursie szkolnym ( I, II, III miejsce)
10
d) udział w pozaszkolnych konkursach, mistrzostwach,
olimpiadach, zawodach itp.(na etapie gminnym, powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim)
10
e) sukces w w/w konkursach (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)
10, 20
c) Udział w zbiórkach i akcjach na rzecz szkoły, środowiska – punktacja wg
odrębnego regulaminu.
2) punkty ujemne
a) Niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego
wskaźnik
punktacja
a) próba zniszczenia mienia lub sprzętu szkolnego
10
b) nietrwały napis na sprzęcie szkolnym
10
c) niecenzuralny napis
20
d) napis trwały
20
e) niszczenie samochodów, rowerów
30
f) celowe niszczenie sprzętu (krzesła, stoliki, drzwi, szafki,
wyposażenie łazienek szkolnych, basenu, itd.)
30
39
b) Stosunek ucznia do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób
wskaźnik
punktacja
a) nietaktowne, niekulturalne zachowanie
10
b) ignorowanie poleceń
10
c) oszukiwanie (drobne kłamstwa, celowe zaplanowane oszustwa)
10, 20
d) chamskie, bezczelne zachowanie, używanie wulgaryzmów
30
c) Stosunek do kolegów
wskaźnik
punktacja
a) lekkomyślne zachowanie w stosunku do innych (zaczepianie,
popychanie, niebezpieczne zabawy itp.)
5, 10
b) zachowanie agresywne wobec kolegi
20, 30
c) namawianie do agresji
10, 20
d) zastraszanie, psychiczne znęcanie się
20, 30
e) obrażanie kolegi (gestem, słowem)
5, 10
f) niekoleżeńskie, egoistyczne zachowanie (obmawianie,
wyśmiewanie, odmówienie pomocy, złośliwe żarty itp.)
5, 10, 15
g) wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy
20, 30
h) używanie wulgaryzmów pod wpływem emocji
10
i) używanie wulgaryzmów w rozmowie z kolegą
20
40
d) Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych
wskaźnik
punktacja
a) nieusprawiedliwione godziny: do 2h, 3-7h, 8-12h, pow.12h
5, 10, 15, 20
b) brak usprawiedliwienia ( w regulaminowym terminie)
nieobecności ucznia na lekcjach
5
c) spóźnienie na lekcję z winy ucznia
5
d) samowolne opuszczenie lekcji
20
e) odpisywanie pracy domowej
10
f) przeszkadzanie na lekcji
5, 10
e) Postawa ucznia
wskaźnik
punktacja
a) używanie na lekcji telefonu komórkowego, MP 3, walkmana,
dyktafonu, słuchawek, aparatu fotograficznego itp.
10
30
b) wykorzystanie w/w sprzętu do celów naruszających godność
osobistą innych osób (nagrywanie, fotografowanie, umieszczanie
na stronach internetowych itd.)
c) niestosowny wygląd (nieodpowiednia fryzura, farbowane włosy,
makijaż, pomalowane paznokcie, ekstrawagancki ubiór itp.)
5, 10, 15, 20
d) przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów ( zapałki,
petardy, noże, żyletki itp.)
10
e) użycie w/w przedmiotów
30
f) niewykonanie pracy, mimo zobowiązania się
10
g) zaniedbanie obowiązków dyżurnego
5
h) samowolne opuszczenie terenu szkoły (np. do sklepu)
10
i) brak odpowiedniego stroju na uroczystość szkolną
5
j) brak podpisu pod informacją dla rodziców
5
k) fałszowanie podpisów
20
l) kradzież
30
41
ł) palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, dopalacze i inne
używki
30
m) namawianie innych do stosowania używek
20
n) spożywanie napojów energetyzujących zawierających kofeinę na
terenie szkoły, na wycieczkach, na imprezach klasowych
i szkolnych
15
f) Higiena osobista
wskaźnik
punktacja
a) brak dbałości o higienę osobistą i schludny ubiór
5
b) notoryczny brak higieny, mimo upomnień i uwag
30
(na koniec sem.)
12.
c) brak obuwia zmiennego
5
d) brak dbałości o czystość i porządek w szafce szkolnej
5
e) umyślne robienie bałaganu na terenie szkoły
10
Ocenę wystawia wychowawca klasy i jest ona ostateczna na podstawie:
1) uzyskanej liczby punktów przyznawanych za uwagi pozytywne i negatywne,
odnotowane w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym;
2) samooceny ucznia;
3) opinii zespołu uczniowskiego;
4) opinii zespołu nauczycielskiego i pracowników szkoły.
13.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych.
14.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, lub opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
15.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowana dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
16.
Każdy nauczyciel jest zobowiązany odnotowywać na bieżąco punkty dodatnie i ujemne
w dzienniku lekcyjnym i elektronicznym.
17.
Jeżeli nauczyciel chce nagrodzić lub ukarać ucznia za zachowanie nieprzewidziane
w WSO, ilość punktów powinien uzgodnić z dwoma osobami z grona pedagogicznego.
42
18.
Za wyjątkowo naganne lub pozytywne zachowanie dopuszcza się pominięcie
regulaminu i przyznanie większej ilości punktów komisyjnie.
19.
Jeżeli uczeń otrzyma ocenę wzorową lub bardzo dobrą już za I semestr, aby utrzymać tę
ocenę , musi zdobyć w sumie najmniej 50 pkt. dodatnich w semestrze II.
20.
Rada Pedagogiczna ma prawo obniżyć ocenę zachowania w sytuacji, kiedy uczeń
popełni czyn rażąco naruszający zasady społeczne, nawet jeśli rodzice/opiekunowie nie
zostali o tym poinformowani na 2 tygodnie przed końcem semestru/roku szkolnego
(czyn został popełniony po tym terminie). Wychowawca informuje o obniżeniu oceny
pisemnie lub podczas rozmowy z rodzicem.
§ 45
1.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
1) Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną roczną/śródroczną wychowawca klasy
informuje uczniów (zapis w zeszycie korespondencji) o przewidywanej
rocznej/śródrocznej ocenie zachowania.
2) Od momentu poinformowania o przewidywanej ocenie zachowania uczeń ma
możliwość uzyskania dodatkowych punktów pozytywnych poprzez wykazanie się
własną inicjatywą. Uczeń może poprawić ocenę zachowania o jeden stopień.
Otrzymanie w tym czasie punktów ujemnych uniemożliwia podwyższenie oceny.
3) Uczeń i rodzice (prawni opiekunowie) składają wychowawcy pisemny wniosek
z uzasadnieniem o podwyższenie proponowanej rocznej/semestralnej oceny
zachowania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o tej ocenie.
4) Wychowawca wyraża zgodę na poprawę proponowanej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, jeżeli uczeń spełnia określone warunki:
a) Nie otrzymał nagany dyrektora szkoły.
b) Nie został karnie przeniesiony do innej klasy.
c) Wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione.
d) Co najmniej ½ nauczycieli uczących tego ucznia przychyla się do oceny,
o którą ubiega się uczeń.
e) W ostatnich tygodniach przed wystawieniem proponowanej oceny widać
wyraźną poprawę zachowania ucznia.
5) Dyrektor szkoły powołuje komisję, która analizuje dokumentację wychowawcy klasy
dotyczącą zachowania ucznia i podejmuje ostateczną decyzję. W skład komisji
wchodzi:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) jeden nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
43
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
2.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenie do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona została
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone nie później niż 2 dni od zakończenia rocznych/semestralnych zajęć.
3.
W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
1) ustala roczną/semestralną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą większością głosów i jest ona ostateczna;
2) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
3) ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny.
4) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
d) pedagog;
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
6) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW
O OSIĄGNIĘCIACH I POSTĘPACH UCZNIÓW
§ 46
1.
Informacje o bieżących i semestralnych ocenach ucznia rodzic (prawny opiekun) może
uzyskać poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym i w czasie spotkań z wychowawcą,
podczas których nauczyciel przedstawia postępy ucznia - w klasach I-III – ocena
opisowa, w klasach IV-VI – oceny cząstkowe oraz prace pisemne.
2.
Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się według harmonogramu:
1) IX – wymagania edukacyjne, kryteria oceniania, sprawy organizacyjne;
44
2) XI – postępy w nauce;
3) I – podsumowanie pierwszego semestru;
4) IV – postępy w nauce;
5) na wniosek dyrekcji, nauczycieli lub rodziców (prawnych opiekunów) można
zorganizować dodatkowe zebranie w dowolnym terminie.
3.
Każdy uczeń posiada „Zeszyt korespondencji”, w którym nauczyciel zapisuje informacje
dla rodzica (prawnego opiekuna). Informacje w tym zeszycie przekazuje również rodzic
(prawny opiekun).
4.
Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania,
frekwencję oraz uwagi dotyczące zachowania, nauczyciele wpisują na bieżąco
do dziennika lekcyjnego i elektronicznego.
1) W klasach I - III z zajęć edukacyjnych wpisywane są punkty zamiast ocen.
5.
Śródroczne oceny opisowe przedstawiające poziom opanowania umiejętności
i wiadomości z poszczególnych edukacji oraz informacje o zachowaniu ucznia w klasach
I - III sporządzane są w formie pisemnej i przekazywane rodzicom (prawnym
opiekunom).
6.
Rodzice (prawni opiekunowie) powinni być pisemnie poinformowani o przewidywanej
ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej z zachowania nie
później niż na miesiąc przed datą konferencji klasyfikacyjnej. Informacje przekazuje
dyrekcja wysyłając list za potwierdzeniem odbioru.
7.
Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej,
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani pisemnie
poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć przedmiotowych oraz zachowania.
TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
§ 47
1.
Egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony w przypadku braku podstaw
do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia
na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
2.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) złożony w Dyrekcji szkoły nie później niż 3 dni przed
konferencją klasyfikacyjną.
3.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) na podstawie odrębnych przepisów, realizujący indywidualny program lub tok
nauczania,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
45
4.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.2),
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka,
zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5.
Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6.
Uczniowi, o którym mowa w ustępie 3.2) zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny z zachowania.
7.
Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
8.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9.
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 1, 2, 3.1) przeprowadza
nauczyciel danych zajęć w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ustępie 3.2) przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki poza szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
2) Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 3.2), oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12. Komisja sporządza protokół.
1) Protokół zawiera:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 3.2) - skład
komisji;
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
46
13. Pozytywnie zdany egzamin klasyfikacyjny jest równoznaczny z uzyskaniem promocji.
W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z kilku przedmiotów uczeń otrzymuje
promocję po zdaniu wszystkich przedmiotów.
14. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną, może
przystąpić do egzaminu poprawkowego.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU
POPRAWKOWEGO
§ 48
1.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2.
Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony najpóźniej na trzy dni
przed konferencją klasyfikacyjną, uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
3.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
4.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
1) W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek
komisji.
6.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego uczeń może otrzymać każdy stopień
z obowiązującej skali w szkole.
7.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół.
1) Protokół zawiera:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu poprawkowego,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania egzaminacyjne,
47
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2) Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
11. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku
egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Termin
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
ANALIZA WYNIKÓW OCENIANIA
§ 49
1.
Analiza oceniania dokonywana jest dwa razy w roku w ramach podsumowujących
konferencji Rady Pedagogicznej.
2.
Nauczyciel bez wiedzy rodziców (opiekunów prawnych) i uczniów nie może zmienić
zasad oceniania oraz wymagań programowych ustalonych na początku roku szkolnego.
3.
Wyniki oceniania analizowane są z uczniami co najmniej dwa razy w roku.
SYSTEM NAGRÓD I KAR
§ 50
1.
Wyróżnienia:
1) pochwała wychowawcy klasy;
2) pochwała na apelu;
3) list pochwalny dla rodziców (prawnych opiekunów);
4) wpis w kronice szkolnej;
5) wizualizacja osiągnięć uczniów na gazetkach szkolnych oraz stronie internetowej.
48
2.
Nagrody książkowe:
1) Klasy I-III – wyróżniająca postawa, pilność i sukcesy w nauce;
2) Klasy IV-VI – średnia ocen 4,75 (bez ocen poniżej dobrej) oraz bardzo dobre lub
wzorowe zachowanie;
3) Wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
4) Inne – na wniosek nauczyciela.
3.
Nagrody poprzez:
1) list gratulacyjny dla rodziców ucznia klasy VI, który otrzymał stypendium naukowe
lub sportowe;
2) podziękowanie dla rodziców klasy VI za systematyczną współpracę.
4.
Dyplomy:
1) dla uczniów za konkursy, zawody i inną działalność na rzecz szkoły.
5.
Świadectwo z wyróżnieniem - średnia ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe i bardzo
dobre zachowanie.
6.
Wpis na świadectwo oraz do arkusza ocen.
1) Zawody sportowe – na szczeblu powiatu, rejonu i wyżej – miejsca I-III.
2) Konkursy przedmiotowe na szczeblu międzyszkolnym – miejsca I-III, konkursy na
szczeblu wojewódzkim –miejsca I-III i wyróżnienia, konkursy o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej – miejsca nagrodzone i wyróżnienia, konkursy
wieloetapowe o randze ogólnopolskiej- miejsca nagrodzone i wyróżnienia.
7.
Upomnienia i kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;
2) pisemna uwaga do zeszytu korespondencji;
3) wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły;
4) nagana dyrektora szkoły w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy
lub pedagoga;
5) przeniesienie do równoległej klasy;
6) dyscyplinarne przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
8.
Szczególną uwagę zwracamy na odpowiedni stosunek uczniów do nauczycieli,
pracowników szkoły, osób starszych oraz kolegów i koleżanek. W razie
nieprzestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, na wniosek nauczycieli, uczeń może
mieć obniżoną ocenę zachowania.
49
PROCEDURY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYNIKACH SPRAWDZIANU
PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM
ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
§ 51 uchylono
EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
§ 52
Na podstawie opinii nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów) oraz uczniów na koniec
roku szkolnego dokonuje się ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
Statut wraz z WSO Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
procedury przekazywania informacji o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w Szkole Podstawowej nr 15 w Jankowicach obowiązuje od dnia 1 września 2015
roku.
Jednocześnie traci moc dotychczasowy Wewnątrzszkolny System Oceniania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 53
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły
i przedszkola o następującej treści: „ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach”.
2.Tablice i stemple placówek wchodzących w skład zespołu mają następującą treść:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny
Szkoła Podstawowa nr 15
43-215 Jankowice
ul. Baziowa 17
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Przedszkole nr 19
43-215 Jankowice
ul. Baziowa 17
§ 54
1. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
1) Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez zespół informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
50
2. Zasady prowadzenia przez zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
3. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący poprzez Pszczyński Zarząd
Edukacji.
§ 55
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie zespołu jest Rada
Pedagogiczna.
2. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.
3. W razie niezgodności pomiędzy treścią statutu, a statutem szkoły lub statutem
przedszkola, pierwszeństwo przysługuje statutowi zespołu.
4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Tekst jednolity, uchwalony 31 sierpnia 2015r.
Zmian w tekście jednolitym dokonano na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 31 sierpnia 2016r.
na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz.U. 2015r. poz. 843 z póź. zm. - Dz.U. 2016r. poz.1278))

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Ustawa o Systemie Oświaty Dz.U. 2015r. poz. 2156 z póź. zm.)
51