stwiorb placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w

Komentarze

Transkrypt

stwiorb placu zabaw wraz z urządzeniami fitness w
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115
tel./fax 0-81 825-18-10; www.pro-inwest.krasnik.pl; e-mail: [email protected]
NIP: 715-123-07-76; Regon: 432263370
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
BUDOWLANA
BRANŻA
ZAMIERZENIE (ZAMÓWIENIE) / OBIEKT(Y)
Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Nazwa
Adres
Nr ewid.
działki
(działek)
Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka
działka nr ew. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm. Szastarka, pow. kraśnicki,
woj. lubelskie
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)
KOD
45200000-9
OPIS
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY)
Imię i nazwisko
lub nazwa
Gmina Szastarka
Adres
Szastarka 121, 23-225 Szastarka
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
Nazwa
Biuro Obsługi Inwestycji
Adres
"PRO-INWEST" Krzysztof Michno
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115
OPRACOWAŁ, DNIA
14.08.2014 r.
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ ORAZ PODPIS
CZĘŚĆ OGÓLNA
Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Przedmiotem zamówienia jest montaż placu zabaw z urządzeniami fitness przy Szkole Podstawowej
w Wojciechowie działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm. Szastarka, pow. kraśnicki,
woj. lubelskie.
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
Wykonanie zamówienia obejmuje niżej wymienione prace towarzyszące:
– wszelkie prace towarzyszące wynikające z założeń ogólnych i szczegółowych
– wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu budowy przed możliwością
wstępu osób nieupoważnionych, kradzieżą lub dewastacją, a także niezbędne do prowadzenia
robót zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
– uporządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu,
– usunięcie wszelkich usterek i uszkodzeń spowodowanych przez wykonawcę robót,
Wykonanie zamówienia obejmuje niżej wymienione prace tymczasowe:
- nie przewiduje się.
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:
− zabezpieczenia interesów osób trzecich: planowany teren robót nie narusza interesów osób
trzecich, w całości do zrealizowania na jednej działce,
− ochrony środowiska: budowa obiektu nie stanowi zagrożenia dla środowiska,
− warunków bezpieczeństwa pracy: na terenie budowy nie występują elementy mogące stwarzać
szczególne niebezpieczeństwo,
− zaplecza dla potrzeb wykonawcy: wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie;
− warunków dotyczących organizacji ruchu: teren budowy oraz planowany zakres prac nie wymaga
zmiany organizacji ruchu,
− ogrodzenia: ze względu na zabezpieczenie terenu budowy należy przewidzieć odgrodzenie
niezbędnej powierzchni terenu;
− zabezpieczenia chodników i jezdni: projektowane roboty prowadzone będą poza obrębem jezdni,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 2
Klasyfikacja grup, klas i kategorii robót wg wspólnego słownika zamówień:
Kod
Nazwa
45200000-9
45260000-7
45262000-1
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych,
a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:
- nie występują.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 3
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
NR 1 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
1
Wymagania
dotyczące
właściwości 1.Elementy wyposażenia placu zabaw:
wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania
związane
z
ich
przechowywaniem,
transportem,
warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą
jakości
–
poszczególne
wymagania odnosi się do postanowień
norm:
-ZESTAW PRZEZNACZONY DLA 21 DZIECI W WIEKU 3 DO 14
LAT (ZESTAW ZAMEK)
a).Elementy drewniane.
słupy
nośne
o
przekroju
okrągłym,
z
drewna
sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy 12cm,
impregnowane próżniowo- ciśnieniowo w kolorze oliwkowym i
osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych
ocynkowanych okuć kotwionym w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie .
- wałki o przekroju 6cm ,z drewna bezrdzeniowego ,impregnowane
próżniowo- ciśnieniowo i barwione lazurą na kolor ciemnozielony.
- pozostałe elementy drewniane : wałki, półwałki , krawędziaki również
impregnowane próżniowo- ciśnieniowo.
b).Dachy.
- dachy z półwałków impregnowane próżniowo- ciśnieniowo i
barwione lazurą na kolor ciemnozielony lub
- ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym.
c).Zabezpieczenia.
- obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z
filmem melaminowym.
d).Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni ,poręcze, barierki,
łączniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi
odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.
e). Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej .
f).Elementy złączne ,łańcuchy ocynkowane.
Pole całk. strefy bezpiecznej: 84m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 41m
Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m
- HUŚTAWKA PODWÓJNA QUADRO
Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska zawieszone elastycznie i
pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące
huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki
poprzecznej.
Pole całk. strefy bezpiecznej: 31m2
Obwód strefy bezpieczeństwa:23m
Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m
- WAŻKA NA PODSTAWIE METALOWEJ
Elementy nośne: drewno rdzeniowe impregnowane próżniowociśnieniowo
Kotwienie: bezpośrednio w gruncie
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie
proszkowe
Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi rączkami i
podnóżkami z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr 15mm odpornego
na promieniowanie UV. ,nie chłonącego wodę i łatwo zmywalnego.
Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi
plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe, duże
uniemożliwiające urazy oczu. Dla bezpieczeństwa zamontowane na
końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.
Pole całk. strefy bezpiecznej: 7,1m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 13,5m
Maksymalna wysokość upadku: 0,58 m
-KONIK
Sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem
melaminowym gr.18mm wykonanym z wyciętych kształtowo formatek
z namalowanymi rysami konika. Formatki połączone ocynkowanymi
elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami
i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe
farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) plastikowe , duże ,
zapobiegające przed urazami oka. Stalowa sprężyna bujaka
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 4
wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo )
połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem
fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie.
Sprężynowiec posadowiony na głębokości 0,45m.
Pole całk. strefy bezpiecznej: 3,8m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 11m
Maksymalna wysokość upadku: 0,46 m
- SKUTER
Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4).
Fundament z betonu C12/15 (alternatywnie montaż na stalowej
podstawie).
Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami.
Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka
Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Wszystkie krawędzie
zaokrąglone, oszlifowane, bezpieczne w dotyku.
Pole całk. strefy bezpiecznej: 9,5m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 11,0m
Maksymalna wysokość upadku: 0,46 m
- KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKIEM
Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą),
ułożyskowaną 2-ma łożyskami stożkowymi i 1 łożyskiem kulkowym.
Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50
przymocowanych do rury Φ 108 mm, z przymocowaną o spodu
blachą szerokości 500 mm, zapobiegającą zakleszczeniu nogi
dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie
poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków
zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy
przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry
blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Do platformy
przykręcona poręcz z siedzeniami wykonana z rur Φ 33,7 mm oraz
Φ 26,9 mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i
sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów),
zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym,
w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40 cm.
Prędkość karuzeli 5m/s, zgodna z PN EN 1176-5:2008
Pole całk. strefy bezpiecznej: 24m2
Obwód strefy bezpieczeństwa: 17,5m
Maksymalna wysokość upadku: 0,12 m
- KARUZELA KRZYŻOWA 180
Karuzela typu krzesło obrotowe z 4 siedziskami.
Podstawa karuzeli (konstrukcja spawana z rur i prętów), w dolnej
części stanowi zbrojenie betonowego bloczka
z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40
cm.
Do rury podstawy wspawany wał, na którym umieszczone są łożysko
kulkowe i 2 łożyska stożkowe.
Ruchomy krzyżak karuzeli wykonany z rury Φ108 mm (obudowa
łożysk) oraz 4-ech poziomych rur
Φ89 mm z przyspawanymi płaskownikami do przykręcenia gumowych
siedzisk z atestem oraz z wykonanych
z rur Φ26,9 mm oparć. Elementy wykonane ze stali zabezpieczone
antykorozyjnie lakierem proszkowym
poliestrowym do warunków zewnętrznych.
Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami.
-ŁAWKA Z BALI
Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowociśnieniowo w kolorze oliwkowym.
Ławka trwale posadowiona w gruncie.
- TABLICA INFORMACYJNA REGULAMIN STANDARD
Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego
próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w
ziemi. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem
melaminowym .Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku.
-PIASKOWNICA Z DESEK 2x2m
Piaskownica wykonana z drewna sosnowego, elementy złączne
osłonięte plastikowymi korkami. Wym.: dł.2 x szer.2 m.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 5
-WAHADŁO
Główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki
3,2 mm. Elementy otwarte zakończone plastikowymi
zatyczkami.Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
pokryte warstwą cynku i malowane farbą odporną na warunki
atmosferyczne.Elementy ruchome ograniczone elementami
pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące) i zaopatrzone w
łożyska bezobsługowe.Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej.
Nakrętki z wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręceniem.
Urządzenie montowane do słupa posadowionego 30cm poniżej
poziomu gruntu na betonowym fundamencie.
-MOTYL
Główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o
grubości ścianki 3,2 mm. Pylon z dwóch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych
ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr.
8.0mm).Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne.
Siedziska i oparcia z płyty HDPE antypoślizgowej odpornej na warunki
atmosferyczne.Elementy ruchome ograniczone elementami
pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące).
Urządzenia zamontowane 30 cm pod powierzchnią gruntu. Pylon
mocowany do betonowego bloku o wym. 1000x1000x250
mm (beton klasy C16/20).
-BIEGACZ
Główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o
grubości ścianki 3,2 mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej.Elementy ruchome ograniczone
elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące; wibroizolujące).
Konstrukcja nośna zakotwiona w betonowym fundamencie za pomocą
stalowej kotwy.
-PRASA NOŻNA
Główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o
grubości ścianki 3,2 mm. Pylon z dwóch rur- RO114,3 mm,
przyspawanych do stalowych podstaw z blachy 8.0 mm i połączonych
ze sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr.
8.0mm).Wszystkie elementy stalowe ze stali S235,
ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne.
Podstopnice ze stali nierdzewnej.Siedziska i oparcia z płyty HDPE
antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne.Elementy
ruchome ograniczone elementami pochłaniającymi siłę (amortyzujące;
wibroizolujące).Urządzenia zamontowane 30 cm pod
powierzchnią gruntu. Pylon mocowany do betonowego bloku o wym.
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).
- PYLON
Urządzenie stanowi element nośny urządzeń Fitness.
-umożliwia obustronny montaż dwóch dowolnych urządzeń,
-pełni funkcję tablicy informacyjnej z opisem i istrukcją obsługi
zamontowanych urządzeń,
-prosty system montowania urządzeń,
wykonany ze stali S235, pokrytej warstwą cynku, malowanej
proszkowo,
-odporny na warunki atmosferyczne i wandalizm,
wykonany z rur o średnicy 114 mm na stalowych podstawach z 8
mm blachy,
-zamontowany 30 cm pod powierzchnią gruntu do betonowego
bloku o wym. 1000 x 1000 x 250 mm.
Wszystkie urządzenia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa
zawarte w normach: PN-EN 1176:2009 części od 1do 7, potwierdzone
odpowiednim certyfikatem zgodności. Dostarczone urządzenia mogą być
równoważne o parametrach nie gorszych od projektowanych.
2.Ogrodzenie:
1. Wykonanie fundamentów ogrodzenia: beton C12/15 - zgodnie z
normą PN-B-03264: 2002 oraz PN-EN 206-1:2003
2. Panel ogrodzeniowy ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6005, wymiary panelu,wys.1760mm,szer 2505mm zgodnie z normą PN-EN 10223-7:2002
3. Furtka ogrodzeniowa o wym. 120x150cm - zgodnie z aprobatą
techniczna dla danego wyrobu
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 6
4. Brama dwuskrzydłowa, o wym. 300x150 cm – zgodnie z aprobatą
techniczna dla danego wyrobu
5. Słupki do ogrodzenia z profilu stalowego malowanego proszkowo
60x40x2 mm, wys. 2600mm zgodnie z normą PN-EN 10219-2 oraz
normami powołanymi
2
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn nie dotyczy
niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założoną
jakością:
3
Wymagania dotyczące środków transportu: nie dotyczy
4
Wymagania dotyczące wykonania robót
budowlanych
z
podaniem
sposobu
wykończenia poszczególnych elementów,
tolerancji
wymiarowych,
szczegółów
technologicznych
oraz
niezbędne
informacje dotyczące odcinków robót
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także
wymagania specjalne:
5
Opis działań związanych z kontrolą, Warunkiem odbioru robót będzie dostarczenie przez wykonawcę
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót deklaracji lub certyfikatu zgodności z dokumentem odniesienia (PN-EN
budowlanych
w
nawiązaniu
do 1176:2009 części od 1do 7) na wbudowane wyroby i urządzenia.
dokumentów odniesienia:
6
Wymagania dotyczące
obmiaru robót:
7
Opis sposobu odbioru robót budowlanych:
8
Opis
sposobu
rozliczenia
robót Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić przy
tymczasowych i prac towarzyszących:
wycenach pozycji przedmiaru robót.
9
Dokumenty odniesienia – dokumenty
będące podstawą do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne:
przedmiaru
1.Urządzenia wyposażenia placu zabaw należy montować zgodnie z
zaleceniami producenta i wymogami zawartymi w certyfikatach
zgodności dla danego wyrobu. Montaż urządzeń na nawierzchni
gruntowej trawiastej
2. Roboty ziemne pod fundamenty należy wykonać po dokładnym
wyznaczeniu położenia w terenie projektowanych elementów, zgodnie z
projektem. Wykopy pod stopy fundamentowe należy wykonać z
uwzględnieniem projektowanych wymiarów fundamentów oraz
głębokości ich posadowienia – wymiary te nie mogą być mniejsze niż
zakłada projekt i muszą mieścić się w przedziale dopuszczalnych
odchyłek wymiarowych dla konstrukcji żelbetowych podanych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla tych
konstrukcji
3. Wykonanie fundamentów pod słupki: beton zwykły klasy C12/15
zgodnie z projektem oraz normą PN-B-03264: 2002 i PN-63/B-06251.
4. Montaż ogrodzenia zgodnie z instrukcjami producenta ogrodzenia, z
zastosowaniem łączników przewidzianych dla danego systemu
Słupki ogrodzenia zaślepić od góry kapturkami z tworzywa sztucznego
i Sposób wykonania, zakres i forma zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego.
Odbiór robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót objętych niniejszą
specyfikacją w ramach zamówienia, przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub osoby upoważnionej przez zamawiającego. Odbiór
ten będzie warunkował rozpoczęcie dalszych robót budowlanych
wykończeniowych. Warunkiem odbioru robót będzie również
dostarczenie przez wykonawcę deklaracji zgodności z dokumentem
odniesienia (właściwą normą lub aprobatą techniczną) na wbudowane
wyroby i urządzenia.
1. Dokumentacja techniczna w całości wraz z przedmiarem robót
2. Niniejsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych.
3. Niżej wymienione normy:
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości,
produkcja i zgodność
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
oraz normy powołane w ww. normach.
- PN-EN 10223-7:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia.
Część 7: Panele zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
oraz normy powołane w ww. normach.
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamierzenie: Montaż placu zabaw z urządzeniami fitness
Adres obiektu: Wojciechów Kolonia 102, 23-225 Szastarka, działka nr ewid. 168, ob. geod. Wojciechów Kolonia, gm.
Szastarka, pow. kraśnicki, woj. lubelskie
Strona 7