Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-62/…….../2013 Radom, dnia 2013.09

Komentarze

Transkrypt

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-62/…….../2013 Radom, dnia 2013.09
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
www.szpital.radom.pl; [email protected]
NIP: 796-00-12-187
tel.: (048) 361-52-85
REGON: 000315086
fax.: (048) 361-52-13
Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-62/…….../2013
Radom, dnia 2013.09.10
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej
200 000 euro na zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego.
WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Radomski Szpital
Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarskiej 4, udziela odpowiedzi na zapytania
Wykonawców złożone w niniejszym postępowaniu, a mianowicie:
Pytanie nr 1 dot. poz. 1-3
Poproszę o podanie oczekiwanej chłonności wg normy ISO 11948-1 dla piluchomajtek w
pozycjach 1,2,3 opisu przedmiotu zamówienia. Przywołanie tej międzynarodowej normy
zapewni porównywalność ofert , gdyż użyte przez Zamawiającego słowne określenie
chłonności takie jak średnie, ciężkie, najcięższe nietrzymanie moczu oraz do stosowanie w
nocy, są umowne i budzą wątpliwości po stronie oferenta. Poszczególni producenci w różny
sposób określają piluchomajtki i bywa, że pielucho majtki tzw. dzienne jednego producenta są
tak samo chłonne lub bardziej niż tzw. nocne innego.
Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek o dwóch różnych
chłonnościach opisanych zgodnie z terminologią medyczną. Oferowane produkty muszą
spełnić warunki przedmiotowe zawarte w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga spełnienia normy ISO 11948-1 jak i również nie jest
zobowiązany do posiadania wiedzy odnośnie w/w norm.
Pytanie nr 2 dot. poz. 4
Czy w Lp. 4 OPZ chodzi o rozmiar 14-25 kg?
Odp. Tak.
Pytanie nr 3 dot. poz. 5
Czy w Lp. 5 OPZ Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci 8-16 kg?
Odp. Nie. Na oddziale są hospitalizowani pacjenci w przedziale wagowym 8-18 kg.
Pytanie nr 4 dot. poz. 1-4
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania piluchomajtek posiadający podwójny wkład
chłonny zwiększający poczucie suchości, wyposażonych w dwa elastyczne ściągacze taliowe
oraz podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na idealne dopasowanie
pieluchomajtek, a także posiadających falbanki boczne skierowane na zewnątrz, które
najlepiej zabezpieczają przed wyciekami?
Odp. Tak.
Pytanie nr 5 dot. umowy
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odp. Tak.
Pytanie nr 6 dot. umowy
Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 8 ust. 1 i4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało
zastąpione słowem „zwłoki”?
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez
wykonawcę), nie zaś za wszystkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie
ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na zawinione naruszenie
terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO
1910/11 , wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich
czynników, za które jest odpowiedzialny.
Odp. Nie.
Pytanie nr 7 dot. umowy
Ile minimalnie będzie wynosić termin wyznaczony przez Zamawiającego na wymianę
towaru wadliwego, o którym umowa w § 8 ust. 4 wzoru umowy?
Odp. Warunki reklamacji Zamawiający określił we wzorze umowy § 5 ust. 4.
II. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego:
Na podstawie art. 38, ust. 4ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zmienia treść SIWZ. -w załączeniu która jest obowiązująca.
III. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.
Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający –Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Lekarska 4,
przedłuża termin składania ofert do dnia 18.09.2013 do godz. 12:00 . Otwarcie ofert
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12:30.
Andrzej Pawluczyk
…..……………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządził: Rafał Lesisz
Po zmianach z dn. 10.09.2013r.
(…)
ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul.
Lekarskiej 4 w Radomiu 26-610 w pok. 308 lub 309 /Dział Zamówień Publicznych, Funduszy
Strukturalnych i Zaopatrzenia/, III piętro w terminie do 18.09.2013r do godz. 12:00
12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i
adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Dział
Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia 26-610 Radom, ul. Lekarska 4
oraz opisane „Oferta przetargowa na
zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego nie otwierać przed dniem 18.09.2013r. godz. 12:30
.”
14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul.
Lekarskiej 4 w Radomiu, w pok. nr 411 /Sala Konferencyjna/, IV piętro w dniu
18.09.2013r. o godz. 12:30 .
(…)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianach 10.09.2013r.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieluchomajtek dla Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego
Lp.
1.
2.
Nazwa towaru
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie
trzymaniu moczu - rozmiar L
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy
oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na idealne
dopasowanie pieluchomajtek
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania
i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w najcięższym nie trzymaniu
moczu i do stosowania w nocy – rozmiar L
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy
oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na idealne
dopasowanie pieluchomajtek
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania
i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Orientacyjna
ilość
37 500
22 000
3.
4.
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i ciężkim nie
trzymaniu moczu – rozmiar M
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej powierzchni (pieluchy
oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na idealne
dopasowanie pieluchomajtek
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego przyklejania
i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Pieluch jednorazowe dla dzieci – rozmiar S od 14 do 25kg
Właściwości:
- obwód 55 – 80 cm
- podwójny wkład chłonny
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na idealne
dopasowanie pieluchomajtek
- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego
dermatologicznie
- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii
izolacyjnej)
- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie
- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do
rozmiaru dziecka
- posiadające falbanki skierowane na zewnątrz zabezpieczające przed
wydostaniem się zawartości na zewnątrz
4 500
1000
5.
Pieluchy jednorazowe dla dzieci od 8 do 18kg
Właściwości:
- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci, przebadanego
dermatologicznie
- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający zamiast folii
izolacyjnej)
- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na wielokrotne zapinanie
- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować pieluszki do
rozmiaru dziecka
- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed wydostaniem
się zawartości na zewnątrz
6 000
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik Nr 3 do oferty
Formularz cenowy po zmianach z dn. 10.09.2013r.
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Ilość sztuk na
Cena
Podatek
Wartość
Producent nazwa handlowa
miesiące jednostkowa
VAT %
oferowana brutto oferowanego towaru , wielkość
L.p.
Nazwa towaru
(orientacyjna) brutto za 1 szt.
w PLN
opakowania i cena brutto za
w PLN
Kol. 6 = kol. 3 x
opakowanie
kol. 4
1.
2
3
4
5
6
7
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w
1.
średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu 37 500
rozmiar L
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w
2.
najcięższym nie trzymaniu moczu i do
22 000
stosowania w nocy – rozmiar L
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w
4 500
3.
średnim i ciężkim nie trzymaniu moczu –
rozmiar M
Pieluch jednorazowe dla dzieci – rozmiar S
1 000
4.
od 14 do 25kg
5.
Pieluchy jednorazowe dla dzieci od 8 do 18kg
6 000
-----------------------------------RAZEM:
Uwaga. Wartość określona w kol. nr 6 będzie podstawą do oceny ofert.
............................................... dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
Załącznik Nr 4 do oferty
Specyfikacja techniczna po zmianach z 10.09.2013r.
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
Opis towaru- parametry oferowane/Model/Typ/Nr katalogowy/Producent
L.p.
Parametry wymagane
– NALEŻY JE SZCZEGÓŁOWO OPISAĆ*Producent nazwa handlowa oferowanego
towaru
1.
2
3
1.
2.
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i
ciężkim nie trzymaniu moczu - rozmiar L
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej
powierzchni (pieluchy oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego
zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na
idealne dopasowanie pieluchomajtek
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na
zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego
przyklejania i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w najcięższym
3.
nie trzymaniu moczu i do stosowania w nocy – rozmiar L
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej
powierzchni (pieluchy oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego
zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na
idealne dopasowanie pieluchomajtek
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na
zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego
przyklejania i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Pieluchomajtki jednorazowe dla dorosłych w średnim i
ciężkim nie trzymaniu moczu – rozmiar M
Właściwości:
- materiał przepuszczalny dla powietrza na całej
powierzchni (pieluchy oddychające)
- podwójny wkład chłonny z absorbentem przykrego
zapachu
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na
idealne dopasowanie pieluchomajtek
4.
5.
- hipoalergiczne
- bez elementów lateksowych
- szybko przepuszczalna warstwa stykająca się z ciałem
- falbanki boczne zapobiegające wyciekaniu skierowane na
zewnątrz
- falbanki, gumki w okolicy krzyżowej dla chorych leżących
- wskaźnik wilgotności - elastyczne przylepce wielokrotnego
przyklejania i odklejania
- do stosowania w średniej i ciężkiej inkontynencji
Pieluch jednorazowe dla dzieci – rozmiar S od 14 do 25kg
Właściwości:
- obwód 55 – 80 cm
- podwójny wkład chłonny
- dwa elastyczne ściągacze taliowe
- podwójne elastyczne przyleporzepy pozwalające na
idealne dopasowanie pieluchomajtek
- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci,
przebadanego dermatologicznie
- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający
zamiast folii izolacyjnej)
- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na
wielokrotne zapinanie
- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować
pieluszki do rozmiaru dziecka
- posiadające falbanki skierowane na zewnątrz
zabezpieczające przed wydostaniem się zawartości na
zewnątrz
Pieluchy jednorazowe dla dzieci od 8 do 18kg
Właściwości:
- wykonane z materiału bezpiecznego dla dzieci,
przebadanego dermatologicznie
- oddychające na całej powierzchni (laminat oddychający
zamiast folii izolacyjnej)
- posiadające elastyczne przylepce pozwalające na
wielokrotne zapinanie
- posiadające taśmę ściągającą pozwalającą dopasować
pieluszki do rozmiaru dziecka
- posiadające wewnętrzne falbanki zabezpieczające przed
wydostaniem się zawartości na zewnątrz
*UWAGA: Wykonawca dokładnie wypełnia całą kolumnę – dokładnie opisuje każdy parametr oferowanego towaru ze szczegółami. Opisane parametry
muszą odpowiadać załączonym dokumentom (których Zamawiający wymaga). Załączone próbki, opisy lub fotografie oferowanego towaru muszą dokładnie
wskazywać oferowany towar (muszą być dokładnie oznaczone, zaznaczone).
Nie wypełnienie szczegółowe specyfikacji technicznej i nie zaznaczenie szczegółowe w dokumentach oferowanego towaru będzie skutkować odrzuceniem
oferty Wykonawcy z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
............................................. dnia ...................... r.
....................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
UMOWA /WZÓR/ po zmianach z dn. 10.09.2103r.
na zakup i dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego
Zawarta w dniu …………………..………………… pomiędzy:
Radomskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą w Radomiu przy ulicy Lekarskiej 4, wpisanego do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000031259, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
(zwanym dalej „Odbiorcą”)
a firmą……………………… z siedzibą w ……. ……..., działającym w oparciu o wpis do ……………., pod
numerem …….., reprezentowaną przez :
1. ……………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………….
(zwaną dalej “Dostawcą”)
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 200 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.907), o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy, okres obowiązywania
1. Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy i przenieść
na Odbiorcę własność towarów będących przedmiotem umowy, a Odbiorca zobowiązuje
się towar odebrać i zapłacić Dostawcy cenę za jego dostarczenie.
2. Termin realizacji umowy – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia
umowy.
3. Odbiorca będzie zamawiał towar sukcesywnie w ilościach uzależnionych od aktualnych
potrzeb Szpitala.
4. Nie zamówienie towaru w danym miesiącu nie jest w żadnym wypadku odstąpieniem
od umowy w całości lub w części.
5. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
i wybrana oferta.
§ 2.
Warunki dostawy
1. Korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia towaru przechodzą na Odbiorcę z chwilą wydania towaru Odbiorcy
lub osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Odbiorcę.
2. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.
3. Dostawca ma obowiązek dostarczenia towaru w terminie do 7 dni roboczych liczonych
od daty otrzymania pisemnego zamówienia. Przyjmuje się, że zamówienia będą
przesyłane faxem.
4. Do kontaktów ze strony Odbiorcy w sprawie realizacji umowy upoważnia się Dział
Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia nr tel./fax. (048) 361-5286.
5. W sprawach wątpliwości co do realizacji niniejszej umowy kontakt z kierownikiem Działu
Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia nr tel. (048) 361-52-85.
6. Do kontaktów ze strony Dostawcy w sprawie realizacji umowy upoważnia
się……………………………………………………………………………………………………….…………………….
7. Miejsce realizacji: Magazyn Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
§ 3.
Wydanie towaru, ubezpieczenie i transport
1. Za dzień wydania towaru Odbiorcy uważa się dzień, w którym towar został odebrany
przez Odbiorcę.
2. Dostawca zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić
do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca
Dostawy.
3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne,
a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Dostawcy okoliczności dotyczące
warunków transportu towaru do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się
spodziewać w Miejscu Dostawy.
4. Do towaru Dostawca dołączy specyfikację lub fakturę, ulotkę w języku polskim
zawierającą
wszystkie
niezbędne
dla
bezpośredniego
użytkownika
informacje
oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru.
§ 4.
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady fizyczne
dostarczanego towaru.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wszelkie wady prawne
dostarczonego towaru, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na
wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Gwarancja jakości, reklamacje
1. Dostawca gwarantuje Odbiorcy, że dostarczony towar w ramach umowy jest wolny od
wad fizycznych w rozumieniu §4, ust. 2 niniejszej umowy.
2. Odbiorca może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień
z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.
3. Okres przydatności do użycia dostarczonego towaru wynosi ……………………………………….
4. O wszystkich stwierdzonych wadach Odbiorca zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od chwili zrealizowania dostawy.
5. Reklamacje Odbiorcy będą załatwiane przez Dostawcę, nie później niż w ciągu 7 dni
roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
6. Dostarczenie nowego towaru nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.
§ 6.
Wartość umowy, zapłata ceny
1.
Wartość
umowy
opiewa
na
kwotę
.........……………
brutto
(słownie:
………........................................................................................... w tym podatek VAT .........%
2. Należność za faktycznie dostarczony towar wyliczana będzie według cen jednostkowych
brutto określonych w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 1 do umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto towaru objętego niniejsza umową, określone w formularzu
cenowym, będą niezmiennie obowiązywały przez cały okres trwania umowy
z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 lit. a i b niniejszej umowy
4. Zapłata ceny za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy
wskazany przez niego na fakturze VAT lub rachunku.
5. Odbiorca zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem, w ciągu 30 dni od daty
wystawienia faktury VAT przez Odbiorcę, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy.
6. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.
§ 7.
Zmiana stron umowy
Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, pod
rygorem, że czynność ta będzie nieważna zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 ze zm.)
§ 8.
Opóźnienie Dostawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku opóźnienia Dostawcy w dostarczeniu towaru w całości lub w części
Odbiorca nalicza karę umowną, której wysokość określa się na 0,2% wartości brutto
zamówionego, a niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy zapłaci on Odbiorcy karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Odbiorcy zapłaci on Dostawcy karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Odbiorca wyznaczy
Dostawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w
dostarczeniu towaru wolnego od wad, Odbiorca naliczy karę umowną w wysokości 0,2%
wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towaru do dnia odstąpienia od umowy.
6. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
§ 9.
Rozstrzyganie sporów
1. Odbiorca i Dostawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim
bądź bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.
2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Odbiorca i Dostawca nie są
w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór
rozstrzygnięciu sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Odbiorcy.
§ 10.
Prawo właściwe, język, zmiany umowy
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię
udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks
cywilny.
2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania tej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił
warunki takiej zmiany.
5. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany do umowy:
a) ceny jednostkowe brutto mogą ulec zmianie po upływnie roku obowiązywania umowy
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku
obowiązywania umowy,
b) Ceny jednostkowe brutto mogą również ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa- mogą się zmienić od dnia wejścia
w życie danego aktu prawnego przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto.
c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron umowy.
6. Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3, 4 i 5 niniejszego § są nieważne.
§ 11.
Egzemplarze umowy
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz dla Dostawcy oraz dwa egzemplarze dla Odbiorcy.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
DOSTAWCA
ODBIORCA