ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OKRES

Komentarze

Transkrypt

ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OKRES
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr […] z dnia […]
Zasady wyliczania Wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy
ZASADY NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA OKRES ROZLICZENIOWY
Zgodnie z ust. 6.2.1. Umowy Wykonawca z tytułu zgodnego z Umową świadczenia Usługi otrzyma
Wynagrodzenie w postaci Abonamentu za każdy Okres Rozliczeniowy, obliczonego jako iloczyn ilości
Urządzeń oraz wartości cen jednostkowych (ryczałtów) określonych w Ofercie Wykonawcy za
Urządzenie właściwych przy uwzględnieniu wolumenu wykonanych wydruków (kopii) w danym
Okresie Rozliczeniowym (formularz cenowy Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Umowy). Wyliczenie
Abonamentu za Okres Rozliczeniowy następować będzie na warunkach określonych Umową i na
następujących zasadach:
1.
Wolumen wydruku
Jednostką stosowaną na potrzeby Umowy do określenia wolumenu wydruku (kopii)
wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym i wyliczenia Abonamentu za Okres
Rozliczeniowy jest:
1.1.
Dla Lokalizacji biurowych (w tym WER o funkcji biurowej):
1.1.1.
WARTOŚĆ A wyrażona jako ilość jednostronnych wydruków (kopii) A4 (bez dookreślania czy
jest on kolorowy czy czarno-biały).
1.1.1.1. POZOSTAŁE FORMATY wydruku (kopii) na ww. potrzeby będą przeliczane według
następujących zasad:
1.1.1.1.1. dwustronny wydruk (kopia) formatu A4 liczony będzie jako dwa jednostronne wydruki A4,
1.1.1.1.2. jednostronny wydruk (kopia) formatu A3 liczony będzie jako dwa jednostronne wydruki A4,
1.1.1.1.3. dwustronny wydruk (kopia) formatu A3 liczony będzie jako cztery jednostronne wydruki A4,
1.1.2.
WARTOŚĆ B wyrażona jako ilość wykorzystanych rolek etykiet samoprzylepnych.
1.2.
Dla Placówek Pocztowych (w tym dla WER o funkcji eksploatacyjnej):
1.2.1.
WARTOŚĆ C wyrażona jako ilość jednostronnych wydruków (kopii) A4 (bez dookreślania czy
jest on kolorowy czy czarno-biały),
1.2.1.1. POZOSTAŁE FORMATY wydruku (kopii) na ww. potrzeby będą przeliczane według
następującej zasady - dwustronny wydruk (kopia) formatu A4 liczony będzie jako dwa
jednostronne wydruki A4,
1.2.2.
WARTOŚĆ D wyrażona jako ilość wydruków A4 na papierze typu składanka,
(Uwaga: ilość wydruków na papierze typu składanka może być zliczana per strona A4 lub
może być przeliczana na ilość stron A4 za pomocą ilości wydrukowanych znaków przez
drukarki igłowe. W tym celu przyjmuje się, że ilość znaków na stronie A4 w drukarkach
igłowych = 1000)
WARTOŚĆ E wyrażona jako ilość wykorzystanych rolek etykiet samoprzylepnych. W tym celu
przyjmuje się, że jedna rolka to 2000 etykiet samoprzylepnych.
2.
Ryczałt za Urządzenie w Okresie Rozliczeniowym
Określenie cen jednostkowych (ryczałtów) za Urządzenie w danym Okresie Rozliczeniowym
ze względu na wykonany wolumen wydruków (kopii) następuje w następujący sposób:
2.1.
Pierwszego dnia każdego miesiąca świadczenia Usługi, Wykonawca zlicza za poprzedni
miesiąc wartości parametrów WARTOŚĆ A, WARTOŚĆ B, WARTOŚĆ C, WARTOŚĆ D
i WARTOŚĆ E.
2.2.
Następuje zidentyfikowanie, w którym spośród poniższych wolumenów wydruków (kopii)
Strona 1 | 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr […] z dnia […]
Zasady wyliczania Wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy
zawiera się WARTOŚĆ A:
2.2.1.
Wolumen A dla A4 =< 3,56 miliona miesięcznie,
2.2.2.
Wolumen B dla A4 > 3,56 i =< 4,27 miliona miesięcznie,
2.2.3.
Wolumen C dla A4 > 4,27 i =< 5,34 miliona miesięcznie,
2.2.4.
Wolumen D dla A4 > 5,34 miliona miesięcznie.
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
biurową drukarkę MFP typ A przez ilość drukarek MFP typ A w Lokalizacjach biurowych (w
tym WER o funkcji biurowej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki MPF typ A w Biurze".
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
biurową drukarkę MFP typ B przez ilość drukarek MFP typ B w Lokalizacjach biurowych
(w tym WER o funkcji biurowej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki MPF typ B w Biurze".
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
biurową drukarkę MFP typ C przez ilość drukarek MFP typ C w Lokalizacjach biurowych
(w tym WER o funkcji biurowej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki MPF typ C w Biurze".
2.3.
Następuje zidentyfikowanie w którym spośród poniższych wolumenów wydruków (kopii)
zawiera się WARTOŚĆ B:
2.3.1.
Wolumen A dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych =< 30 rolek miesięcznie
2.3.2.
Wolumen B dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 30 i =< 42 rolek miesięcznie
2.3.3.
Wolumen C dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 42 i =< 59 rolek miesięcznie
2.3.4.
Wolumen D dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 59 rolek miesięcznie
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
biurową drukarkę etykiet typ E przez ilość drukarek etykiet typ E w Lokalizacjach biurowych
(w tym WER o funkcji biurowej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki etykiet typ E w Biurze".
2.4.
Następuje zidentyfikowanie w którym spośród poniższych wolumenów wydruku (kopii)
zawiera się WARTOŚĆ C:
2.4.1.
Wolumen A dla A4 =< 3,05 miliona miesięcznie,
2.4.2.
Wolumen B dla A4 > 3,05 i =< 3,67 miliona miesięcznie,
2.4.3.
Wolumen C dla A4 > 3,67 i =< 4,58 miliona miesięcznie,
2.4.4.
Wolumen D dla A4 > 4,58 miliona miesięcznie,
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
Strona 2 | 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr […] z dnia […]
Zasady wyliczania Wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy
drukarkę laserową typ C przez ilość drukarek laserowych typ C w Placówkach Pocztowych
(w tym WER o funkcji eksploatacyjnej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki typ C w Placówkach Pocztowych".
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
drukarkę MFP typ D przez ilość drukarek MFP typ D w Placówkach Pocztowych (w tym WER
o funkcji eksploatacyjnej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki MFP typ D w Placówkach Pocztowych".
2.5.
Następuje zidentyfikowanie w którym spośród poniższych Wolumenów zawiera się
WARTOŚĆ D:
2.5.1.
Wolumen A dla składanki A4 =< 1,6 miliona miesięcznie,
2.5.2.
Wolumen B dla składanki A4 > 1,6 i =< 1,92 miliona miesięcznie,
2.5.3.
Wolumen C dla składanki A4 > 1,92 i =< 2,4 miliona miesięcznie,
2.5.4.
Wolumen D dla składanki A4 > 2,4 miliona miesięcznie.
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
drukarkę igłową typ A przez ilość drukarek igłowych typ A w Placówkach Pocztowych (w tym
WER o funkcji eksploatacyjnej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki igłowe typ A w Placówkach Pocztowych".
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie –
drukarkę igłową typ B przez ilość drukarek igłowych typ B w Placówkach Pocztowych (w tym
WER o funkcji eksploatacyjnej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki igłowe typ B w Placówkach Pocztowych".
2.6.
Następuje zidentyfikowanie w którym spośród poniższych wolumenów wydruku (kopii)
zawiera się WARTOŚĆ E:
2.6.1.
Wolumen A dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych =< 315 rolek miesięcznie,
2.6.2.
Wolumen B dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 315
miesięcznie,
2.6.3.
Wolumen C dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 441 i =< 631
miesięcznie,
2.6.4.
Wolumen D dla papieru do drukarek etykiet samoprzylepnych > 631 rolek miesięcznie.
i =< 441 rolek
rolek
Następnie dla zidentyfikowanego wolumenu wydruku (kopii) następuje przemnożenie
odpowiadającej mu ceny jednostkowej (ryczałtu) z Oferty Wykonawcy za Urządzenie drukarkę etykiet typ E przez ilość drukarek etykiet typ E w Placówkach Pocztowych (w tym
WER o funkcji eksploatacyjnej), za pomocą których świadczona była Usługa w Okresie
Rozliczeniowym podlegającym rozliczeniu. W wyniku mnożenia powstaje wartość "KWOTA
za drukarki etykiet typ E w Placówkach Pocztowych".
3.
Wyliczenie abonamentu za Okres Rozliczeniowy
3.1.
Abonament za Okres Rozliczeniowy stanowi sumę kwot określonych w ust. 2 powyżej:
Strona 3 | 4
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Umowy nr […] z dnia […]
Zasady wyliczania Wynagrodzenia za Okres Rozliczeniowy
+
+
+
+
+
+
+
+
=
"KWOTA za drukarki MPF typ A w Biurze"
"KWOTA za drukarki MPF typ B w Biurze"
"KWOTA za drukarki MPF typ C w Biurze"
"KWOTA za drukarki etykiet typ E w Biurze"
"KWOTA za drukarki typ C w Placówkach Pocztowych"
"KWOTA za drukarki MFP typ D w Placówkach Pocztowych"
"KWOTA za drukarki igłowe typ A w Placówkach Pocztowych"
"KWOTA za drukarki igłowe typ B w Placówkach Pocztowych"
"KWOTA za drukarki etykiet typ E w Placówkach Pocztowych"
Abonament za Okres Rozliczeniowy
3.2.
W przypadku:
3.2.1.
niepełnego Okresu Rozliczeniowego, Abonament naliczany będzie proporcjonalnie do liczby
dni dostępności Usługi na Urządzeniu,
3.2.2.
świadczenia Usługi przez niepełny Okres Rozliczeniowy przy wykorzystaniu Urządzenia,
Abonament naliczany będzie proporcjonalnie do liczby dni dostępności Usługi na danym
Urządzeniu.
Strona 4 | 4