Szczegółowy program XII Zjazdu PSPS

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy program XII Zjazdu PSPS
Program XII Zjazdu PSPS, 3-6 września 2015
ŚRODA, 2 września 2015
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Warsztat
How to publish (and review)
Prowadzący: Tom Postmes, Bogdan Wojciszke
Organizator: Wojciech Kulesza
Sponsor: European Association of Social Psychology
sala 206
godz. 10.40-17.30
Szczegółowy plan warsztatu wraz z godzinami dostępny jest u Organizatora
CZWARTEK, 3 września 2015
8.00-9.00
9.00-13.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Warsztat 1: Wprowadzenie
do środowiska R
Prowadzący: Lilianna
Jarmakowska –
Kostrzanowska
sala: 116
Warsztat
How to publish (and review)
Prowadzący: Wiktor Razmus,
Emilia Mielniczuk
sala: 117
Organizator: Wojciech
Kulesza
Prowadzący: Tom
Postmes, Bogdan Wojciszke
Warsztat 2: Metody statystyczne w R
Sponsor: European
Association of Social
Psychology
Prowadzący: Lilianna Jarmakowska – Kostrzanowska
sala 206
13.00-14.30
14.30-18.30
Warsztat 3: Kontrolowanie
błędu wspólnej metody
(common metod bias) w
badaniach
kwestionariuszowych
PRZERWA
godz. 10.00-17.30
sala: 116
Szczegółowy plan warsztatu
wraz z godzinami dostępny
jest u Organizatora
PIĄTEK, 4 września 2015
9.00-10.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10-10.15
Uroczyste otwarcie
Aula
10.15-11.00
Wykład plenarny
Tom Postmes (University of Groningen, University of Exeter)
Identity content and the processes that underpin politicisation, activism and
radicalization
Prowadzący: Bogdan Wojciszke
Aula
11.00-11.10
Ariadna – Ogólnopolski panel badawczy
11.10-11.30
Przerwa kawowa
11.30-13.30
Sympozjum 1
Sesja tematyczna 1
Sesja tematyczna 2
Pomiędzy manipulacją, a
kłamstwem: analiza
zagadnień wpływu
społecznego w świetle
interdyscyplinarnych
badań
Aktywność obywatelska
i psychologia polityczna
Motywacja w procesach
społecznych
Aula
Sala 116
Sala 117
Prowadzący:
Patrycja Maciaszek (UJ),
Piotr Łukowski (UŁ)
Prowadzący:
Michał Bilewicz (UW),
Ryszard Klamut (PR)
Prowadzący:
Elżbieta Turska (UŚ),
Wacław Bąk (KUL)
Rzuć monetą zamiast
przeprowadzać kolejny
eksperyment!
Fałszowanie obrazu
rzeczywistości poprzez
wyniki badań
Tomasz Witkowski (Klub
Sceptyków Polskich)
Osobowościowe korelaty
podejmowania roli
polityka
Justyna Kuświk (USz)
Co nagle to po diable?
Interakcyjny wpływ
motywacji epistemicznej
i pojemności pamięci
roboczej na przetwarzanie
informacji społecznych
Paweł Strojny, Agnieszka
Strojny, Małgorzata Kossowska
(UJ)
Efekt kameleona jako
technika wpływu
społecznego - przegląd
badań
Wojciech Kulesza
(Uniwersytet SWPS
Poznań)
W rok po masowej
tragedii – sposoby i
mechanizmy zbiorowej
interpretacji adaptacyjnej
Vadym Vasiutynskyi (NANP
Ukrainy)
Czy honor jest tylko męski?
Doniesienie z badań
dotyczących różnic
międzypłciowych w
postrzeganiu zachowań
honorowych i
niechonorowych.
Radosław Walczak,
Przemysław Zdybek (UO)
Wpływ społeczny a
błędy pamięci zeznań
świadków - synteza
zjawisk i pojęć
Mateusz Polak, Karolina
Dukała, Malwina Szpitalak
(UJ)
Lider „świętej pamięci”:
wpływ śmierci polityka na
jego ocenę
Milena Drzewiecka, Wojciech
Cwalina (Uniwersytet SWPS
Warszawa)
Przedziałowość a wybrane
właściwości
funkcjonowania w obszarze
aktywności zawodowej
Elżbieta Turska (UŚ)
Kłamstwo a
manipulacja –
propozycja
definicyjnego
odróżnienia obu pojęć
Piotr Łukowski (UŁ)
Jasna strona prawicowego
autorytaryzmu?
Różnicowe efekty SDO i
RWA na chęć zakazywania
mowy nienawiści
Wiktor Soral, Michał Bilewicz,
Marta Marchlewska, Mikołaj
Winiewski (UW)
Manifestacja potrzeby
domknięcia poznaczego w
procesie i wyniku
negocjacji
Łukasz Jochemczyk, Janina
Pietrzak (UW)
Podatność na wpływ w
bliskich relacjach: o
pozytywnych i
negatywnych
aspektach uległości
Małgorzata Gamian-Wilk
(DSW),
Krystyna Doroszewicz
(Uniwersytet SWPS
Zmiana w wyglądzie
zewnętrznym kandydata a
jego wizerunek polityczny
Przemysław Kubaszewski
(Uniwersytet SWPS Poznań),
Maciej Kościelniak
(Uniwersytet SWPS)
Potrzeba domknięcia
poznawczego jako
predyktor wiary w teorie
spiskowe
Marta Marchlewska (UW),
Małgorzata Kossowska (UJ),
Aleksandra Cichocka
(University of Kent)
Poznawcze korelaty
podatności na
manipulację – między
dyspozycyjnym
determinizmem, a
przemożnym wpływem
sytuacji
Patrycja Maciaszek (UJ)
Wpływ bliskości
przesłuchującego oraz
refleksyjności na
podatność na sugestię
w kontekście
przesłuchania
Karolina Dukała, Adrianna
Szwarc, Romuald Polczyk
(UJ)
Identyfikacja narodowa i
identyfikacja z ludzkością
a stosunek do krzywd
własnego narodu i
procesu pojednania
Marta Penczek-Zapała
(IPPAN)
Skuteczność pośredniej
metody wykrywania
kłamstwa
Joanna Ulatowska (APS)
Intencja zmiany
zaangażowania w
aktywność obywatelską i
jej uwarunkowania
Ryszard Klamut (PRz)
Uodpornianie na wpływ
społeczny Romuald
Polczyk, Malwina Szpitalak
(UJ)
Sprawczość i
wspólnotowość wizerunku
osób publicznych w
zależności od płci
oceniającego. Wpływ
treści na postrzeganie
atrakcyjności oraz ocena
możliwości jej
kształtowania.
Michał Chmiel (UJ)
Dezinformacja w
przekazie video
Konrad Maj (Uniwersytet
SWPS)
13.30-14.30
14.30-16.00
Wpływ sztywności
motywacyjnej na strategię
wykonywania zadań i
wydatkowanie wysiłku
Ewa Szumowska, Paulina
Szwed, Małgorzata Kossowska
(UJ)
Przekonania o własnej
skuteczności w regulacji
emocji. Status teoretyczny
i korelaty
Wiesław Bąk, Piotr Oleś (KUL)
OBIAD
Sympozjum 2
Sesja tematyczna 3
Dyskusja panelowa 1
Organizacyjne zachowania
poza-rolą i ich
uwarunkowania
Psychologia miejsca
Przyszłość społeczeństw
wielokulturowych: jakie
podpowiedzi daje psychologia,
żeby pomóc różnym grupom
kulturowym zgodnie
funkcjonować w jednym
społeczeństwie?
Sala 116
Sala 117
Aula
Prowadzący: Joanna
Czarnota-Bojarska (UW),
Łukasz Baka (AJD)
Prowadzący: Maria Lewicka
(UW), Katarzyna Hamer (IP
PAN)
Moderator: Jakub Kryś (IP PAN)
Organizacyjne i
psychologiczne
predyktory zachowań
nieetycznych
proorganizacyjnych
(NZPO)
Małgorzata Chrupała-Pniak,
Agata Chudzicka-Czupała,
Damian Grabowski (UŚ)
Odzyskiwanie pamięci:
Tożsamość narodowa,
stosunek do historii, a
otwartość na
wielokulturową
przeszłość miejsca
zamieszkania
Maria Lewicka, Adrian
Wójcik (UW)
Uczestnicy:
- Michał Bilewicz (UW)
- Michał Boni (Parlament
Europejski)
- Paweł Boski (Uniwersytet
SWPS)
- Krzysztof Lewandowski
(Wydział Analiz Migracyjnych,
Departament Polityki
Migracyjnej MSW)
- Anna Paszkowska-Rogacz
(UŁ)
Trudni klienci i
uśmiechnięci
sprzedawcy. Wypalenie
zawodowe pracowników
usług jako
konsekwencja regulacji
emocji podczas
kontaktów z klientami
Dorota Szczygieł
(Uniwersytet SWPS Sopot),
Łukasz Baka (AJD)
Emocjonalne podłoże
związku zachowań
obywatelskich z
kontrproduktywnymi
Katarzyna Wojtkowska,
Maciej Stolarski (UW)
Czy miejsce
zamieszkania
determinuje wartości?
Justyna Kuświk, Agata
Malecha (USz)
Modelowanie zachowań
obywatelskich w
organizacji
Joanna Czarnota-Bojarska
(UW)
Stosunek do symboli
religijnych w miejscach
publicznych
Katarzyna Hamer (IP
PAN), Michał Bilewicz
(UW)
Poczucie
sprawiedliwości
organizacyjnej a
konsekwencje
niepewności pracy
Sylwiusz Retowski, Ewa
Rulka (Uniwersytet SWPS
Sopot)
Postrzegana
różnorodność społeczna
a przywiązanie do
sąsiedztwa: przypadek
Polski
Sabina Toruńczyk-Ruiz (UW),
Maria Lewicka (UW)
Zastosowanie modelu
wymagania-kontrolawsparcie do wyjaśniania
rozwoju
kontrproduktywnych
zachowań w pracy
Łukasz Baka (AJD)
Trwałe przywiązanie do
miejsca - analiza
zjawiska wśród
mieszkańców Jerozolimy
Anna Wnuk (UW)
16.00-17.00
17.00-18.00
I SESJA PLAKATOWA (przy kawie)
Sympozjum 3
Sympozjum 4
Deprywacja kontroli – niepewność –
poznanie wewnątrz- i międzygrupowe
Mało znane oblicze Narcyza. Nowe trendy
badań w dziedzinie narcyzm
Sala 116
Aula
Prowadzący:
Marcin Bukowski (UJ),
Mirosław Kofta (UW)
Prowadzący:
Anna Czarna (UJ),
Magdalena Żemojtel-Piotrowska (UG)
Deprywacja kontroli jako proces a
poznanie polityczne.
Mirosław Kofta (UW)
Dwie twarze narcyzmu: konceptualizacja,
pomiar i funkcjonowanie
Radosław Rogoza, Patrycja Wyszyńska, Marta
Maćkiewicz, Jan Cieciuch (UKSW)
Utrata i odzyskanie kontroli a
Związki narcyzmu z samooceną jawną i
elastyczność kategoryzacji
ukrytą
społecznej
Irena Pilch, Magdalena Hyla (UŚ)
Marcin Bukowski (UJ), Juan
Lupiáńez, Soledad De lemus (Uniwersytet
w Granadzie), Anna Marzecová
(Uniwersytet w Lipsku)
Poczucie kontroli jako czynnik
osłabiający kolektywny narcyzm
oraz wzmacniający zdrową
identyfikację z grupą własną
Marta Marchlewska (UW), Aleksandra
Cichocka (University of Kent), Agnieszka
Golec De Zavala (Goldsmiths, University
of London), Michał Bilewicz (UW),
Manana Jaworska (UW)
Narcyzm a odporność na stres
psychospołeczny. W poszukiwaniu
biologicznych mechanizmów tego
związku
Anna Czarna (UJ)
Sprawując władzę czy kontrolę?
Antyspołeczne efekty kontroli nad
innymi
Aleksandra Cisłak (Uniwersytet SWPS),
Aleksandra Cichocka (University of Kent)
20.00
Polska adaptacja Skali Narcyzmu
Wspólnotowego (CNI) Jochena Gebauera i
wsp.
Magdalena Żemojtel-Piotrowska (UG), Anna
Czarna (UJ), Jarosław Piotrowski (Uniwersytet
SWPS), Tomasz Baran (UW)
Uroczysta kolacja (restauracja GALICJA)
SOBOTA, 5 września 2015
8.30-9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-9.45
Wykład plenarny
Daniel Boduszek (University of Huddersfield ,Wielka Brytania)
Psychopatia i jej implikacje dla populacji ogólnej i więziennej
Prowadzący: Dariusz Doliński
Aula
10.00-11.00
Sympozjum 5
Sympozjum 6
Role płciowe, kultura i zmiany społeczne
czyli facylitatory i inhibitory nabywania
postaw równościowych
Antagonizm wizji czy wizja antagonizmów?
Czy światopogląd i wartości prowadzą do
szczęścia ludzi i dobrostanu narodów?
Prowadzący: Kuba Kryś (IP PAN), Natasza
Berezecka-Kosakowska (UG)
11.00-11.30
Prowadzący: Paweł Boski (Uniwersytet
SWPS), Magdalena Żemojtel-Piotrowska (UG)
Dyskutant: Mariola Łaguna (KUL)
Sala 116
Aula
Jeśli moja męskość jest zagrożona to
nie będę popierać równości płci? Rola
sprawczości w odzyskiwaniu męskości
i jej wpływ na postrzeganie relacji
między kobietami i mężczyznami.
Natasza Berezecka-Kosakowska, Tomasz
Besta, Krystyna Adamska, Michał
Jaśkiewicz, Paweł Jurek (UG)
Religijność, duchowość i dobrostan w 3
kulturach: Porównania polskobrytyjsko-indyjskie
Jarosław Piotrowski (Uniwersytet SWPS
Poznań), Shanmukh Kamble (Karnatak
University), John Maltby (University of
Leicester)
Efekty zmian zewnętrznego
wartościowania ja
(charakterystycznego dla polskiej
kultury honoru) na wewnętrzne
wartościowanie ja
(charakterystycznego dla
skandynawskich kultur godności)
wśród polskich migrantek i migrantów
w Norwegii
Kuba Kryś (IP PAN)
Narcyzm a dobrostan w perspektywie
międzykulturowej, porównania polskobrytyjsko-japońskie.
Magdalena Żemojtel-Piotrowska (UG),
Tomasz Baran (UW), Hidefumi Hitokoto
(University of Kyoto, Kokoro Research
Centre), John Maltby (University of Leicester)
Różnice w postrzeganiu społecznym w
Polsce i w Norwegii a zaufanie i
zaangażowanie społeczne
Justyna Świdrak (IP PAN)
Antagonistyczna wizja relacji
społecznych a wyścig zbrojeń w 48
krajach
Joanna Różycka-Tran (UG)
Kultura, stereotypizacja JA i
postrzeganie wspólnotowych
mężczyzn w Indiach, Kanadzie,
Norwegii i Polsce
Natasza Berezecka-Kosakowska, (UG), Saba
Safdar, Gopa Bhardwaj, Paweł Jurek (UG)
Wielokulturowość a Charlie Hebdo w
świetle badań nad tolerancją i jej
granicami w Polsce i we Francji
Paweł Boski (Uniwersytet SWPS)
Przerwa kawowa
11.30-13.30
Sympozjum 7
Sesja tematyczna 4
Sesja tematyczna 5
Bliskie związki
Stereotypy, uprzedzenia,
dyskryminacja, relacje
międzygrupowe
Wpływ społeczny
Sala 117
Aula
Sala 116
Prowadzący:
Eugenia Mandal (UŚ),
Iwona Janicka (UŁ)
Prowadzący:
Kinga Piber (Uniwersytet
SWPS),
Róża Bazińska (Uniwersytet
SWPS)
Prowadzący:
Anita Pollak (UŚ),
Eleonora BielawskaBatorowicz (UŁ)
Czy single są szczęśliwi?
Predyktory satysfakcji z
życia wśród kobiet i
mężczyzn żyjących w
pojedynkę
Dominika Ochnik (GWSH),
Eugenia Mandal (UŚ)
Wybrane predyktory
myślenia spiskowego:
dane z próby polskoszwajcarskiej
Monika GrzesiakFeldman(UW), Pascal WagnerEgger
(Université de Fribourg)
Ciemna strona
synchronizacji:
manipulacja za
pomocą koordynacji
czynności
Piotr Kaźmierczak (UŁ)
Psychospołeczne
uwarunkowania relacji z
rodzeństwem w okresie
wczesnej dorosłości
Katarzyna Walęcka-Matyja (UŁ)
Indywidualne psychiczne
koszty, które ponosi
człowiek skłaniany do
tłumienia stereotypowych
myśli
Kinga Piber (Uniwersytet
SWPS)
Zaangażowanie
interpersonalne partnerów
kohabitujących
Iwona Janicka (UŁ)
Wpłynąłem na
społeczny przestwór
Internetu.
Zastosowanie
klasycznych technik
wpływu społecznego
w środowisku
wirtualnym
Od słów do czynów! Wpływ Bartosz Ogonowski
informacji o krzywdach
(UWr), Jakub Kuś
wyrządzonych przez grupę (Uniwersytet SWPS
własną na pomoc
Wrocław)
udzielaną ofiarom.
Marta Witkowska (UW),
Roland Imhoff (University of
Cologne)
Motywacja i odczucia
tradycyjnych i
nietradycyjnych polskich
ojców, czyli dlaczego
niektórzy mężczyźni
decydują się zostać w domu
z dzieckiem i czy jakoś za to
„płacą”? (badanie
jakościowe)
Joanna Roszak (Uniwersytet
SWPS)
Wpływ mowy nienawiści
na skłonność do działań
kolektywnych w grupie
studentów z Ukrainy
Małgorzata Osowiecka
(Uniwersytet SWPS), Michał
Bilewicz, Marta Marchlewska,
Wiktor Soral, Mikołaj
Winiewski (UW)
Władza i system
wartości
Aleksandra Cisłak
(Uniwersytet SWPS),
Adrian Wójcik (UW)
Relacje społeczne w sytuacji
niepłodności
Aleksandra Dembińska (GWSH)
Narcystyczna identyfikacja
z grupą własną jako
predyktor uprzedzeń
wobec osób
homoseksualnych
Paulina Górska (UW), Marta
Marchlewska (UW)
Wokół preferencji
spójności – różnice
inter- i
intrapersonalne
Ada Maksim (IP PAN),
Sławomir Śpiewak (UJ)
Rola wpływu
społecznego w
kształtowaniu
przestrzeni pracy
Anita Pollak, Małgorzata
Chrupała-Pniak,
Mateusz Paliga, Patrycja
Rudnicka (UŚ)
Formy lingwistyczne a
reprezentacja poznawcza
byłych ukochanych,
myślenie kontrfaktyczne i
poziom odczuwanego żalu
Adam Grabowski (UWM)
Romowie - w oczach moich Huśtawka emocji –
i innych rodaków
specyfika temporalna
Renata Rosmus (GWSH)
- uległość
Sławomir Śpiewak(UJ)
Profile psychologiczne
mężczyzn homoseksualnych
żyjących w związkach i
zmieniających partnerów
Natalia Perek, Grażyna Poraj
(UŁ)
Mowa nienawiści jako
czynnik zmieniający
relację między seksizmem
życzliwym, a
dyskryminacją kobiet
Małgorzata Osowiecka
(Uniwersytet SWPS),
Marta Marchlewska, Wiktor
Soral, Michał Bilewicz, Mikołaj
Winiewski (UW)
Pracownik wrażliwy
na bycie
mobbingowanym
Małgorzata Gamian-Wilk
(DSW)
Poczucie humoru własne i
partnera a satysfakcja ze
związku
Maria Finogenow, Karolina Bąk
(UŁ)
Czy i kiedy kobiety
obawiają się uprzedzeń
wobec własnej grupy?
Reakcje kobiet na jawne
formy wrogiego i
życzliwego seksizmu
Róża Bazińska (Uniwersytet
SWPS)
Szybki ruch czy
wolne myślenie?
Porównanie wpływu
obecności człowieka i
wirtualnego
asystenta na poziom
wykonania zadań
Julia Zając (IFiS PAN),
Bogdan Wojciszke
(Uniwersytet SWPS
Sopot)
13.30-14.30
14.30-16.00
OBIAD
Sesja tematyczna 6
Sympozjum 8
Dyskusja panelowa 2
Zagadnienia metodologiczne w
psychologii społecznej
Koncepcja Fundamentów
Moralnych Haidta w polskich
realiach
Rewitalizacja miast –
różne perspektywy
Sala 116
Sala 117
Aula
Prowadzący:
Maciej Dymkowski (Uniwersytet
SWPS Wrocław), Krzysztof
Mudyń (UP)
Prowadzący:
Bogdan Wojciszke
(Uniwersytet SWPS Sopot),
Tomasz JarmakowskiKostrzanowski (UŁ)
Moderator:
Eleonora BielawskaBatorowicz (UŁ)
Sondaże przedwyborcze:
koniec, czy nowy początek?
Tomasz Baran, Norbert
Maliszewski (UW)
Kody (intuicje) moralne
jako predyktory poglądów
politycznych i
społecznych
Tomasz JarmakowskiKostrzanowski (UŁ)
Teoria rewitalizacji
miast
Sylwia Kaczmarek
(Wydział Nauk
Geograficznych UŁ)
O Andrzeja Malewskiego
fascynacjach historią
Maciej Dymkowski (Uniwersytet
SWPS Wrocław)
Teoria Podstaw Moralnych
a Model Podwójnego
Procesu: wzajemne
związki i implikacje
Piotr Radkiewicz (IP PAN)
Rewitalizacja i
związane z nią
zadania z
perspektywy (władz)
miasta (na
przykładzie Łodzi)
Hanna Gill-Piątek
(Urząd Miasta Łodzi)
Eksperymenty polowe w
psychologii społecznej dlaczego nie?
Tomasz Grzyb (UO)
Aktywizacja stereotypu
osoby niemoralnej nasila
motyw czystości
Konrad Bocian, Michał
Parzuchowski, Wiesław Baryła
(Uniwersytet SWPS Sopot)
Rewitalizacja i jej
skutki dla
mieszkańców
Maria Lewicka (UW)
Idea wiedzy negatywnej. Ile
miejsca w psychologii
społecznej zajmuje wiedza
negatywna?
Krzysztof Mudyń (UP)
Kulturowy model sądów
moralnych
Katarzyna Cantarero (IP PAN)
Rewitalizacja –
doświadczenia
innych krajów
Andreas Billert
Co zrobić, by statystyczny
ogon nie machał badawczym
psem, czyli jaką mamy
alternatywę dla klasycznej
statystyki inferencyjnej?
Barnaba Danieluk (UMCS)
Wpływ fundamentów
moralnych Haidta na
zachowania w konfliktach
z osobami z grup własnej i
obcej
Łukasz Jochemczyk,
Agnieszka Hermel (UW)
Znaczenie kodów
moralnych w sporach
ideologicznych
Artur Mikiewicz (UMK)
16.00-17.00
II SESJA PLAKATOWA (przy kawie)
17.00
Walne zebranie PSPS / zebranie zarządu PSPS
NIEDZIELA, 6 września 2015
8.30-9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00-9.45
Wykład plenarny
Bogdan Wojciszke (Uniwersytet SWPS Sopot)
Nieuchronna tendencyjność ocen moralnych
Prowadzący: Eleonora Bielawska-Batorowicz (UŁ)
Aula
9.45-10.00
Przerwa
10.00-10.30
Wykład laureata nagrody im. Roberta Zajonca
Aula
10.30-10.45
10.45-12.15
Przerwa
Sympozjum 9
Sesja tematyczna 7
Sympozjum 10
Poznanie i zachowania
społeczne – aspekty
behawioralne, neuronalne i
fizjologiczne
“Ja”, tożsamość społeczna i
indywidualna
Następstwa pomagania:
zróżnicowanie reakcji na
pomoc własną i cudzą –
uwarunkowania i
konsekwencje
Sala 116
Aula
Sala 117
Prowadzący: Łukasz
Okruszek (UW), Monika
Talarowska (UMed w Łodzi)
Prowadzący:
Kinga Lachowicz-Tabaczek
UWr)
Prowadzący:
Eufrozyna Gruszecka
(Uniwersytet SWPS Sopot)
Dyskutant: Paweł Boski
Poznanie społeczne a
Wypowiedzi wieloznaczne
nasilenie objawów
jako przejaw kompetencji
depresji
komunikacyjnych i
Monika Talarowska (UMed w społecznych
Łodzi)
Adam Kucharski (USz)
Zachowania pomocne w
kontekście wzajemności
pośredniej
Agata Hiacynta Świątek,
Małgorzata Szcześniak (Usz)
Psychofizjologiczne
predyktory uległości
wobec próśb
formułowanych przez
awatary i agenty w
środowisku wirtualnym.
Grzegorz Pochwatko (IP
PAN), Dariusz Doliński
(Uniwersytet SWPS
Wrocław), Justyna Świdrak
(IP PAN), Andrzej Wiatrow
(IP PAN), Jakub Michalak
(UW)
Człowiek w zmieniającym
się świecie, wpływ
przekonań jednostki na
wybrane aspekty jej
funkcjonowania
Blanka Kondratowicz-Nowak
(UG)
Związek wypalenia
zawodowego z wtórnym
stresem traumatycznym –
wyniki meta-analizy i
dwóch podłużnych badań
Roman Cieślak, Magdalena
Leśnierowska, Ewelina
Smoktunowicz, Anna Rogala
(Uniwersytet SWPS), Kotaro
Shoji, Charles C.
Benight (University of
Colorado)
Aktywność pasma fal
sensomotorycznych w
percepcji bodźców o
charakterze społecznych
Dariusz Zapała (KUL)
Reakcje na zagrożenie
tożsamości społecznej i
osobistej - moderująca rola
poziomów reprezentacji Ja
Dariusz Drążkowski (UAM)
O dwóch typach
altruizmu - 30 lat
później. Niektóre
konsekwencje pomagania
motywowanego byciem
lepszym vs uczynienia
sytuacji innego lepszą
Anna Szuster (UW)
Komponenty EEG w
kontekście społecznego
efektu Simona
Dorota Karwowska (UW),
Magdalena Zieleniewska
(UW), Piotr Durka (UW),
Joanna Rączaszek-Leonardi
(UW)
Jawna i ukryta konfrontacja
z upiększoną wersją
własnej twarzy a ocena
wyglądu i nastrój
Dagmara Gawron (Uniwersytet
SWPS Wrocław)
Czy poczucie więzi z
innymi może
rekompensować brak
zdolności w zakresie
samoregulacji?
Romana KadzikowskaWrzosek (Uniwersytet SWPS
Sopot)
Wpływ wieku oraz
bezradności
intelektualnej z
matematyki na
podejmowanie decyzji
kompensacyjnych o
różnym poziomie
formalizacji: badanie
okulograficzne.
Grzegorz Sędek, Klara
Rydzewska (Uniwersytet
SWPS)
Samoocena i przyszłe Ja;
Komu myślenie o własnej
przyszłości może przynieść
większy pożytek i
dlaczego?
Kinga Lachowicz-Tabaczek
(UWr), Beata Bajcar
(PWr),Beata Bober (UWr)
Konsekwencje
wdzięczności
Eufrozyna Gruszecka
(Uniwersytet SWPS Sopot)
Bodźce społeczne i
emocje w schizofrenii badanie ERP.
Łukasz Okruszek (UW)
12.15-12.30
12.30-14.30
Przerwa kawowa
Sesja tematyczna 8
Sesja tematyczna 9
Sesja tematyczna 10
Psychologia moralności
Człowiek w organizacji
Emocje, poczucie szczęścia i
dobrostanu
Sala 116
Sala 117
Aula
Prowadzący:
Marta Znajmiecka-Sikora
(UŁ),Anna Kuzio (UZ)
Prowadzący:
Agnieszka Lipińska-Grobelny
(UŁ), Krystyna Adamska (UG)
Prowadzący:
Irena Dzwonkowska
(Uniwersytet SWPS
Katowice), Józef Maciuszek
(UJ)
Baza badawcza nad
wykrywaniem kłamstwa
Dominik Kantorowicz (APS)
Wielopraca a zadowolenie z
różnych sfer życia – analiza
różnic płciowych,
zawodowych i wiekowych
Agnieszka Lipińska-Grobelny
(UŁ)
Preferencje i
umiejscowienie kontroli a
satysfakcja z życia
Agnieszka Mulak (UW),
Janusz Grzelak (APS)
Zaufaj mi!
Zaangażowanie
własnego interesu
zniekształca oceny
moralne i wzmacnia
zaufanie
Konrad Bocian, Wiesław
Baryła, Bogdan Wojciszke
(Uniwersytet SWPS Sopot)
Dlaczego pracownicy
Emocje mieszane
milczą w organizacji?
korzystniejsze niż emocje
Badania nad czterema
pozytywne. Relacja
formami milczenia
między Neurotyzmem a
Krystyna Adamska, Paweł Jurek doświadczaniem
(UG)
pozytywnego afektu
Anna Werner-Maliszewska
(Uniwersytet SWPS)
Związek religijności z
zachowaniami
nieuczciwymi podczas
studiowania
Marta Znajmiecka-Sikora,
Bogna Kędzierska, Justyna
Wiktorowicz (UŁ)
Motywacja to nie wszystko
- czynniki sytuacyjne a
satysfakcja zawodowa
przedsiębiorców
Joanna Pyrkosz-Pacyna (UJ)
Dobrostan emocjonalny u
Polaków i Australijczyków
oraz ich nieśmiałość i
pozytywne
ustosunkowanie do
samego siebie
Irena Dzwonkowska, Iwona
Hawke (Uniwersytet SWPS
Katowice)
Znaczenie zmiennych
płci, wieku oraz relacji
służbowej dla strategii
reagowania na konflikt w
środowisku zawodowym
Maciej Kościelniak
(Uniwersytet SWPS),
Jarosław Piotrowski,
Przemysław Kubaszewski
(Uniwersytet SWPS Poznań)
Zespoły zróżnicowane
wiekowo w polskich
firmach – teoria i praktyka
Anna Lubrańska (UŁ)
Rola zasobów osobistych
i społecznych w
kształtowaniu poczucia
jakości życia u
nastolatków –
wychowanków domów
dziecka
Magdalena Kobylarczyk, Nina
Ogińska-Bulik (UŁ)
Etyka pracy, centralność
religijności oraz postawy
wobec pracy katolików i
protestantów w Polsce
Jarosław Polak, Damian
Grabowski (UŚ)
Dopasowanie do zawodu u
nauczycieli o
zróżnicowanych profilach
psychologicznych
Grażyna Poraj (UŁ)
Efekty asymilacji i
kontrastu w procesie
społecznej indukcji afektu
Monika Wróbel (UŁ), Klara
Królewiak (Uniwersytet
SWPS)
Rola struktur
poznawczych w
konstruowaniu kłamstwa
w komunikacji
interkulturowej: na
przykładzie języka
angielskiego i polskiego
Anna Kuzio (UZ)
Zależność między
spostrzeganą dominacją w
twarzach polskich liderek i
liderów, a sukcesem w
biznesie (pozycją w
hierarchii)
Dorota Wiśniewska-Juszczak,
Iga Czenskowska (Uniwersytet
SWPS)
Szczęście i pech w
kontekście orientacji
temporalnych i
dobrostanu psychicznego
- międzykulturowe
porównanie (Polska –
Meksyk)
Józef Maciuszek (UJ)
Mówić za plecami:
idiomatyczne wyrażenie
z psychologicznym tłem?
Natalia Frankowska, Michał
Parzuchowski, Bogdan
Wojciszke (Uniwersytet
SWPS Sopot)
Pozytywne i negatywne
skutki życzliwych postaw
wobec matek w pracy
Janina Pietrzak, Bernadetta
Kuzia, Małgorzata Mikołajczak
(UW)
Wdzięczność a
zachowania prospołeczne
Dariusz Drążkowski (UAM)
Gotowość do pozbawiania
się wpływu w organizacji a
stres i uciążliwość pracy
wśród przedsiębiorców i
menedżerów
Katarzyna Biegańska,
Edyta Łoboda-Świątczak (UŁ)
Wpływ aktywizacji idei
pieniędzy na zaufanie
społeczne
Anna Kuźmińska (UW),
Kathleen D.Vohs (University
of Minnesota), Grzegorz Król
(UW), Katarzyna K.
Kowalczyk (UW)
14.45-15.00
Uroczyste zakończenie
15.00
Obiad (opcjonalnie)