Wymiana świetlówek T8 na liniowe źródła T8 LED

Komentarze

Transkrypt

Wymiana świetlówek T8 na liniowe źródła T8 LED
61
liniowe ürÛd≥a T8 LED
Wymiana świetlówek T8
na liniowe źródła T8 LED
Jarosław Rudaś
Jednym z moøliwych zastosowaÒ technologii LED jest zastπpienie tradycyjnych úwietlÛwek
T8, zamontowanych w oprawach, liniowymi ürÛd≥ami LED. Jednak aby tego typu modernizacja da≥a zadowalajπce efekty, konieczne jest uwzglÍdnienie kilku waønych aspektÛw technicznych. Wbrew obiegowym opiniom, zabieg ten moøe byÊ na tyle z≥oøony, øe niekiedy proúciej
i taniej bÍdzie wymieniÊ ca≥e oprawy na dedykowane do wspÛ≥pracy ze ürÛd≥ami ledowymi
ñ artyku≥ prezentuje tego typu rozwiπzania z oferty firmy Kanlux.
W
raz z rozwojem i zwiÍkszajπcπ
siÍ dostÍpnoúciπ ürÛde≥ LED,
na rynku pojawia siÍ szereg informacji, jak w prosty sposÛb moøna zmodernizowaÊ energoch≥onne instalacje oúwietleniowe. W przypadku opraw na úwietlÛwki T8, informacje te sprowadzajπ siÍ
najczÍúciej do przedstawienia nastÍpujπcej
metody: ÑwymieÒ tradycyjne úwietlÛwki
T8 na ürÛd≥a LED ñ wystarczy wyjπÊ starπ úwietlÛwkÍ i w jej miejsce w≥oøyÊ ürÛd≥o LEDî. Uzupe≥nieniem jest zwykle komunikat, øe: Ñw ten sposÛb ≥atwo moøna
Rys. 1. Lampy T8 LED MCOB z oferty firmy Kanlux
zaoszczÍdziÊ od 50, nawet do 90% zuøywanej energii elektrycznej, a tym samym
zredukowaÊ op≥aty za prπdî. Ten prosty
przekaz marketingowy nie uwzglÍdnia jednak szeregu zagadnieÒ technicznych,
z ktÛrymi trzeba zmierzyÊ siÍ podczas tego rodzaju modernizacji.
Modernizacja opraw
oúwietleniowych
Aby tego typu wymiana okaza≥a siÍ prosta i efektywna, musi za niπ odpowiadaÊ
ñ czy to po stronie sprzedawcy, czy inwestora ñ osoba z profesjonalnym przygotowaniem i doúwiadczeniem praktycznym.
Naleøy mieÊ úwiadomoúÊ, na czym polegajπ rÛønice w konstrukcji i rozsyle úwiat≥a opraw úwietlÛwkowych, oraz konsekwencji ich bezpoúredniego wykorzystania ze ürÛd≥em linowym LED. Jednπ z decyzji, jakie naleøy podjπÊ juø na poczπtku,
jest wybÛr pomiÍdzy ürÛd≥ami LED zasilanymi z dwÛch koÒcÛw a tymi, w ktÛrych
fazÍ i przewÛd neutralny pod≥πcza siÍ
z jednego koÒca. W tym drugim przypadku z pewnoúciπ konieczna bÍdzie zmiana
pod≥πczenia przewodÛw w oprawie. Jeøeli
nawet do dyspozycji jest ürÛd≥o zasilane
z dwÛch koÒcÛw, a instrukcja mÛwi, øe
wystarczy zamieniÊ ürÛd≥o, a zamiast startera w≥oøyÊ tzw. Ñbezpiecznikî, to i tak nie
uniknie siÍ przep≥ywu prπdu przez statecznik, a tym samym pewnych strat energii,
o ktÛrych z regu≥y nikt nie wspomina.
Tego typu wymiany sπ stosunkowo bezpieczne w uk≥adach, gdzie jeden statecznik odpowiada za pracÍ jednej úwietlÛwki.
Przy uk≥adach podwÛjnych, np. w przypadku, gdy jeden statecznik 36 W wspÛ≥pracuje z dwiema úwietlÛwkami 18 W (tak
62
61
62
liniowe ürÛd≥a T8 LED
a)
b)
Rys. 2. Oprawy Meba dedykowane do ürÛde≥ úwiat≥a LED:
a ñ Meba 210 /4LED/,
b ñ Meba 220 /4LED/
61
jak to jest najczÍúciej spotykane w oprawach 2 x 18 W i 4 x 18 W), ürÛd≥a ledowe
mogπ zachowywaÊ siÍ niestabilnie lub
dzia≥aÊ nie osiπgajπc maksymalnego deklarowanego strumienia úwietlnego. Spowodowane jest to spadkiem napiÍcia, ktÛre po przejúciu przez statecznik i dwa ürÛd≥a LED moøe nie byÊ wystarczajπco wysokie, aby w 100% zasiliÊ pod≥πczone ürÛd≥a.
Kolejnym aspektem przeprowadzanych
w ten sposÛb modernizacji opraw oúwietleniowych jest odpowiedü na pytanie, czy
oprawa ñ ze zmienionymi starterami i ürÛd≥ami úwiat≥a rÛønymi od pierwotnie do
niej dedykowanych ñ ma nadal waønπ DeklaracjÍ Zgodnoúci z normami Unii Europejskiej? Zainstalowane nowe ürÛd≥a nie sπ
przecieø zgodne z mocπ deklarowanπ na tabliczce znamionowej, a uøyte komponenty
(bezpieczniki) nie bra≥y udzia≥u w badaniach oryginalnej oprawy przed sprzedaøπ.
Parametry ürÛde≥ úwiat≥a
åwietlÛwki liniowe, przez wiele lat dopracowywania technologii, doczeka≥y siÍ
standardÛw ≥atwo rozpoznawalnych juø po
oznaczeniach producenta. Wiadomo np., øe
jeøeli ürÛd≥o jest oznaczone: T8 36/840, to
úwietlÛwka ma úrednicÍ 26 mm, moc 36 W,
wskaünik oddawania barw Ra ≥ 80 i temperaturπ barwowπ 4000 K. Technologia
LED nie doczeka≥a siÍ jeszcze tak precyzyjnego sposobu oznaczania ürÛde≥. Istnie-
Nazwa
Moc
èrÛd≥o úwiat≥a
Meba 210 /4LED/
2 x maks. 10 W
T8 LED MCOB 8W
Meba 220 /4LED/
2 x maks. 20 W
T8 LED MCOB 12W
T8 LED MCOB 16W
T8 LED MCOB 18W
Tabela 2. DostÍpne wersje opraw Ofra /4LED/
Element optyczny
62
Kolor obudowy
Moc
èrÛd≥o úwiat≥a
klosz
Ofra 210A-SR /4LED/
raster
x
Ofra 210A-W /4LED/
Powyøej omÛwiona zosta≥a instalacja
elektryczna wewnπtrz oprawy i koniecznoúÊ dostosowania jej do nowych ürÛde≥
úwiat≥a. Niemniej waønym aspektem jest
zmiana parametrÛw oúwietlenia pomieszczeÒ po wymianie úwietlÛwek na ürÛd≥a
T8 LED. Takøe tu istnieje kilka problemÛw, na ktÛre trzeba zwrÛciÊ uwagÍ.
Konstrukcja úwietlna opraw
NajczÍúciej spotykanym uproszczeniem
przy tworzeniu oferty modernizacji jest za≥oøenie, øe taka sama iloúÊ úwietlÛwek
i ürÛde≥ LED da jednakowe natÍøenie
úwiat≥a na powierzchni roboczej. W praktyce sprowadza siÍ to do oferty wymiany
úwietlÛwek na ürÛd≥a LED w stosunku 1:1.
Tabela 1. DostÍpne wersje opraw Meba /4LED/
Nazwa
Zmiana parametrÛw
oúwietlenia pomieszczeÒ
jπ propozycje przyjÍcia jednolitego systemu, ale nie znajdujπ one jeszcze praktycznego i powszechnego zastosowania. Tym
samym producenci ürÛde≥ ledowych tworzπ w≥asne systemy oznakowania i czÍsto
siÍ zdarza, øe przyjÍty przez jednego wytwÛrcÍ sposÛb podawania parametrÛw bÍdzie oznacza≥ zupe≥nie coú innego u kolejnego. Jednym z takich problematycznych
parametrÛw jest np. moc ñ podawana niekiedy jako ca≥kowita moc pobierana przez
ürÛd≥o LED wraz z zasilaczem, a u innych
jako moc samych diod LED. Za tym parametrem idzie wydajnoúÊ úwietlna, czyli
liczba lumenÛw uzyskiwanych z jednego
wata pobieranej mocy. W jednym wypadku podawane sπ dane producenta chipu ledowego, kiedy indziej brana jest pod uwagÍ moc pobierana przez ürÛd≥o wraz z zasilaczem. Jedni podajπ parametry w momencie startu diody, inni po 30 minutach
dzia≥ania (po wygrzaniu i stabilizacji). StopieÒ skomplikowania zagadnienia modernizacji oúwietlenia z wykorzystaniem ürÛde≥ LED jest na tyle wysoki, øe nie moøna
podchodziÊ do niego bez wykorzystania
profesjonalnej wiedzy.
srebrny
bia≥y
x
x
x
2 x maks. 10 W
T8 LED MCOB 8W
Ofra 210B-SR /4LED/
x
Ofra 210B-SR /4LED/
x
Ofra 220A-SR /4LED/
x
Ofra 220A-W /4LED/
x
x
x
x
x
2 x maks. 20 W
Ofra 220B-SR /4LED/
x
Ofra 220B-SR /4LED/
x
x
T8 LED MCOB 12W
T8 LED MCOB 16W
T8 LED MCOB 18W
x
listopad 2013
63
liniowe ürÛd≥a T8 LED
niø przy stosowaniu úwietlÛwki, ktÛrej
úwiat≥o emitowane jest dookÛlnie i w duøej
czÍúci blokowane w oprawie. èrÛd≥a T8
LED majπ kierunkowπ charakterystykÍ
úwiecenia i ca≥y emitowany strumieÒ
úwietlny jest kierowany na oúwietlanπ powierzchniÍ. Moøe to powodowaÊ niepotrzebne zawyøenie natÍøenia úwiat≥a.
a)
Gotowe rozwiπzania
Jak omÛwiono powyøej, modernizacja
starych opraw moøe przysporzyÊ szereg
problemÛw. Z tego powodu niekiedy proúciej jest skorzystaÊ z gotowych rozwiπzaÒ, jakimi sπ oprawy od samego poczπtku
dedykowane do wspÛ≥pracy ze ürÛd≥ami
LED. W zakresie tego rodzaju produktÛw
dla ürÛde≥ T8 LED firma Kanlux oferuje:
ï oprawy z rodziny Meba (rys. 2) z kloszem z przeüroczystego PMMA, przystosowane do bezpoúredniego zasilania 220240 V~ ürÛde≥ T8 LED o d≥ugoúci
600 mm (Meba 210 /4LED/) oraz
1200 mm (Meba 220 /4LED/) ñ tabela 1.
ï oprawy Ofra /4LED/ (rys. 3) ñ rÛwnieø
dostÍpne w dwÛch d≥ugoúciach: do ürÛde≥ LED 600 mm i 1200 mm. W tej grupie moøna wybraÊ oprawy z kloszem lub
z rastrem, w kolorach bia≥ym lub srebrnym ñ tabela 2.
Oprawy Ofra i Meba /4LED/ fabrycznie
przygotowane do wspÛ≥pracy ze ürÛd≥ami
T8 LED posiadajπ odpowiednie badania,
Deklaracje Zgodnoúci i gwarancje producenta. Ich dodatkowym atutem jest cena
ñ niøsza od opraw do úwietlÛwek tradycyjnych ñ co dodatkowo skraca czas zwrotu
nak≥adÛw poniesionych na inwestycje.
Przy modernizacji oúwietlenia i poszukiwaniu efektywnych energetycznie rozwiπzaÒ, warto zatem wziπÊ pod uwagÍ takøe
tego typu konstrukcje.
b)
c)
d)
Jaros≥aw Rudaú
Autor jest pracownikiem
firmy Kanlux
Rys. 3. Oprawy Ofra /4LED/:
a ñ Ofra 210A-SR /4LED/,
b ñ Ofra 210A-W /4LED/,
c ñ Ofra 210B-SR /4LED/,
d ñ Ofra 210B-W /4LED/
Niestety takie dzia≥ania w wielu przypadkach skutkujπ obniøeniem natÍøenia
oúwietlenia w pomieszczeniach, a przy
z≥ym dopasowaniu rozmieszczenia opraw
mogπ skutkowaÊ np. wyøszym natÍøeniem
úwiat≥a w przejúciach niø na biurku. NiedobÛr úwiat≥a moøe teø byÊ spowodowany
niskim strumieniem tanich ürÛde≥ LED
oraz zbyt gÍstym, jak na potrzeby ürÛde≥
LED, rastrem oprawy. Przy zamianie úwietlÛwek na ürÛd≥a T8 LED w oprawach rastrowych, duøo wiÍkszy strumieÒ uzyskuje siÍ z opraw pÛ≥parabolicznych z poprzeczkπ ryflowanπ, niø z rastra z podwÛjnπ parabolπ. SzczegÛlnie dobre efekty daje modernizacja w przypadku opraw z kloszem. W takich oprawach sprawnoúÊ uk≥adu z lampami T8 LED jest duøo wyøsza
KANLUX S.A.
ul. Objazdowa 1-3,
41-922 RadzionkÛw,
tel. (32) 388 74 00,
fax (32) 388 74 99
e-mail: [email protected]
www.kanlux.pl
63

Podobne dokumenty