Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Komentarze

Transkrypt

Wystąpienie pokontrolne - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wojewoda Łódzki
IA-IV.1611.1.2012
Łódź, 7 maja 2012 roku
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach od 12 do 16 marca 2012 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody
Łódzkiego z dnia 28 lutego 2012 roku, zespół kontrolny w składzie:
•
•
Jacek R. Kobierzycki
imię i nazwisko kierownika zespołu kontrolnego
- st. insp. wojewódzki
- upoważnienie Nr 3/2012
stanowisko służbowe
Agata Kupisz
- inspektor
imię i nazwisko członka zespołu kontrolnego
stanowisko służbowe
- upoważnienie Nr 4/2012
przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi, 90-743 Łódź,
ul. Lipowa 16
nazwa i adres jednostki kontrolowanej
kontrolę w zakresie: wymierzania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Łodzi administracyjnych kar pieniężnych oraz ich egzekwowania w roku 2011.
zakres kontroli = przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą
W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie
ocenia się pozytywnie z uchybieniem na podstawie poniżej wymienionych ustaleń.
pozytywnie/ pozytywnie z uchybieniami/ pozytywnie z nieprawidłowościami/ negatywnie
WIOŚ w
Łodzi przedstawił tabelę wydanych w 2011 roku decyzji o wymiarze
administracyjnych kar pieniężnych i decyzji ustalających wymiar kar biegnących z podziałem
na delegatury. Ilość spraw z tego zakresu wyniosła 51 w tym:
WIOŚ w Łodzi – 7, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim – 20, Delegatura w Sieradzu – 4,
Delegatura w Skierniewicach – 20. Decyzje dotyczyły kar za przekroczenie warunków
korzystania ze środowiska w zakresie poboru wody podziemnej, odprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi, wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu. Na podstawie powyższego zestawienia dokonano wyboru
próby do kontroli, tj. postanowiono skontrolować wszystkie 7 spraw w WIOŚ w Łodzi oraz
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury (tel. +48 42 664-1146)
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (fax. +48 42 664-1144)
7 spraw spośród 20 wykazanych w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim.
Ponadto, w WIOŚ Łódź w Wydziale Budżetu i Finansów dokonano kontroli
terminowości uiszczania na konto WIOŚ, administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na
kontrolowane podmioty w wybranych 14-tu sprawach. Kontroli poddano również 2
postępowania egzekucyjne w sprawie kar pieniężnych za naruszenia w zakresie gospodarki
odpadami, 2 decyzje o rozłożeniu kar pieniężnych na raty
oraz 2 decyzje dotyczące
odroczenia kary pieniężnej w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w
urządzenia ochrony środowiska.
Dokonując kontroli w opisanym powyżej zakresie obejmującym 20 spraw
dotyczących administracyjnych kar pieniężnych, stwierdzono uchybienia tylko w jednym
przypadku. Jest to sprawa prowadzona w Delegaturze WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim
dotycząca kar za przekroczenie dopuszczalnej emisji pyłu i miedzi
z reaktora nr 2
zainstalowanego w Zakładach Chemicznych ORGANIKA-AZOT S.A. - Zamiejscowy Dział
Produkcji w Woli Krzysztoporskiej, określonych w pozwoleniu zintegrowanym Wojewody
Łódzkiego z dnia 31 maja 2007 r. , znak: SR.VII-M/6617-2/PZ/61/2007. Podstawą wszczęcia
postępowania w sprawie wymierzenia kary były wyniki kontroli przeprowadzonej przez
Delegaturę WIOŚ w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 10.12.2008 r. - 9.01.2009 r. W czasie
tej kontroli w dniu 16.12.2008 dokonano kontrolnych pomiarów zanieczyszczeń emitowanych
do powietrza. Sprawa przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji określonych w w/w
pozwoleniu zintegrowanym została przeoczona lub zaniechana przez prowadzącego wówczas
sprawę inspektora Jacka Martelę. W ramach kontroli wewnętrznej, w czasie prowadzonego
okresowego przeglądu dokumentacji postępowań administracyjnych w sprawie kar,
kierownik Działu Inspekcji mgr inż. Piotr Nowakowski stwierdził brak kontynuowania przez
wymienionego wyżej inspektora przedmiotowego postępowania. Sprawa została przekazana
do prowadzenia innemu inspektorowi ds. ochrony powietrza.
W ramach naprawienia uchybień w postępowaniu administracyjnym dotyczącym
sprawy przekroczenia dopuszczalnych wartości
emisji określonych w w/w pozwoleniu
zintegrowanym wydano ostateczną decyzję z dnia 14 października 2011 r., znak:
I-P.6742.001.2011mm ustalającą karę biegnącą od dnia 16 grudnia 2008 r. od godz. 13:00.
Na podstawie art. 308 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150
ze zm.) Prawo ochrony środowiska nie wszczęto postępowania w sprawie wymierzenia
administracyjnej
kary pieniężnej za rok 2008 ze względu na to,
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury (tel. +48 42 664-1146)
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (fax. +48 42 664-1144)
iż przewidywana jej
wysokość nie przekroczyła 800 zł. Uchybienie polegające na niewydaniu decyzji o wymiarze
kary biegnącej za lata 2008 i 2009 spowodował przez przeoczenie lub zaniechanie były
pracownik Delegatury WIOŚ w Piotrkowie Trybunalski - inspektor Jacek Martela, z którym
stosunek pracy został rozwiązany w 2010 r.
Reasumując, przekroczenie dopuszczalnej emisji w roku 2008 nie wymagało
wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary
pieniężnej i nie spowodowało konsekwencji finansowych.
Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 23
i 28 marca 2012 r. - Kierownik Działu Inspekcji
przedstawił zakres działań jakie podejmuje celem naprawienia uchybień w postępowaniu
administracyjnym dotyczącym wymierzenia kary za rok 2009 i zgodnie z art. 308 Prawa
ochrony środowiska wyda przedmiotową decyzję, jeżeli jej wymiar przekroczy kwotę 800 zł,
albo poinformuje Zakład o niewszczynaniu postępowania, jeżeli przewidywana jej wysokość
nie przekroczy 800 zł.
Kontrolerzy wpisali się do książki kontroli w WIOŚ w Łodzi pod pozycją 1/2012 oraz
w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim pod poz. 1/2012.
W związku z powyższym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), zobowiązuję
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi do przedłożenia informacji
o sposobie załatwienia sprawy, dotyczącej naprawienia uchybień w postępowaniu
administracyjnym w ww. Zakładach Chemicznych ORGANIKA-AZOT S.A, niezwłocznie
po jej zakończeniu.
Informuję, iż zgodnie z art. 48 wyżej cytowanej ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie
przysługują środki odwoławcze
Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi zaś pozostawiono w
aktach kontroli.
Z up. Wojewody Łódzkiego
Jan Michajłowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Infrastruktury (tel. +48 42 664-1146)
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 (fax. +48 42 664-1144)

Podobne dokumenty