regulamin uczestnictwa w konkursie na koszulkę juwenaliową 2013

Komentarze

Transkrypt

regulamin uczestnictwa w konkursie na koszulkę juwenaliową 2013
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE NA KOSZULKĘ
JUWENALIOWĄ 2013 WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI
WROCŁAWSKIEJ
1 lutego 2013
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem oraz koordynatorem konkursu jest Samorząd Studencki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
II. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest projekt graficzny przeznaczony do umieszczenia na koszulce typu Tshirt na
Juwenalia w roku 2013. Uczestnicy mają dużą swobodę w kreowaniu swoich projektów, zastrzegając, że
powinny one wyraźnie nawiązywać do specyfiki Wydziału.
2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki:
a)
b)
c)
d)
e)
projekt powinien być łatwy do zapamiętania i rozpoznania, oryginalny;
projekt powinien być graficznym symbolem, który odda specyfikę Wydziału Chemicznego;
projekt nie może zawierać imion, nazwisk, nazw własnych;
projekt powinien zawierać hasło (opcjonalnie);
plik z projektem musi zostać nadesłany w formacie:
• PDF - dla grafiki wektorowej (czcionki zamienione na krzywe)
• PDF, JPEG, PNG - dla grafiki rastrowej (minimalny rozmiar wynosi 1000 pikseli dla krótszego
boku). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia pracy, bez informowania uczestnika,
jeżeli uznają, że zamiana grafiki rastrowej na wektorową nie daje pożądanych efektów lub jest zbyt
pracochłonna.
f) projekt musi być czytelny;
g) projekt musi być w wersji czarno-białej.
III. Uczestnicy konkursu
1. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia pod warunkiem uznania niniejszego regulaminu
oraz nadesłania prac w wyznaczonym terminie.
IV. Warunki konkursu
1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia dowolnej ilości prac w terminie do 18 lutego 2013 włącznie
(decyduje data nadejścia maila).
2. Zgłoszeniem do konkursu jest nadesłanie maila na adres [email protected]:
a) w załączniku należy przesłać plik graficzny projektu zgodnie z pkt. II.2.e;
b) w tytule maila należy wpisać KOSZULKA JUWENALIOWA 2013;
c) w treści należy zamieścić dane uczestnika: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
V. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 lutego 2013 roku.
2. Komisja konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Organizatorów Konkursu.
3. Przesłane projekty oraz zgłoszenia do Organizatora będą weryfikowane przez Komisję Konkursową pod
kątem spełniania warunków określonych w Regulaminie.
4. O wynikach Konkursu Organizatorzy powiadomią zwycięzców za pośrednictwem oficjalnego profilu Samorządu W3 na portalu internetowym http://www.facebook.com/ oraz drogą elektroniczną na podany
adres e-mail.
1
5. Decyzja Komisji o rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna i należy do Komisji.
VI. Nagrody
1. Nagrody uzyska autor, którego projekt graficzny koszulki zostanie wybrany przez Komisję.
2. Nagrodami są:
a) możliwość wcześniejszych zapisów na Wydziale Chemicznym na semestr zimowy w roku akademickim
2013/2014;
b) darmowy wyjazd na wiosenny Rajd Wydziału Chemicznego w roku 2013;
c) dwie koszulki juwenaliowe w dowolnym wybranym rozmiarze (do odbioru przed pochodem juwenaliowym 2013).
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inną nagrodę.
VII. Postanowienia końcowe
1. Autor każdego nadesłanego projektu dobrowolnie zgadza się na wykorzystanie oraz modyfikowanie jego
pracy lub jej części w dowolny sposób przez Samorząd Studencki Wydziału Chemicznego Politechniki
Wrocławskiej oraz Zarząd Parlamentu Studentów Politechniki Wrocławskiej we wszelkich akcjach promocyjnych Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej.
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że projekt dostarczany przez niego jest wynikiem jego
twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie był
wcześniej publikowany.
3. Uczestnik przenosi na Samorząd Studencki Wydziału Chemicznego całość autorskich praw majątkowych
do projektu konkursowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowych danych, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
5. Organizator ma prawo do zgłaszania do Władz Wydziału projektów o treści powszechnie uznawanej za
obraźliwe, rasistowskie, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
6. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego
prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego.
Samorząd Studencki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
2