Program wspierania działań pomocy społecznej

Komentarze

Transkrypt

Program wspierania działań pomocy społecznej
Załącznik nr 1
do Sprawozdania z realizacji
„Strategii polityki społecznej
Województwa Lubuskiego
na lata 2005-2013” w 2009 r.
Sprawozdanie
z realizacji „Programu wspierania działań
pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia
mieszkańców województwa lubuskiego”
w 2009 roku
Opracowanie Programu poprzedzone zostało analizą sytuacji socjalnej mieszkańców
województwa, identyfikacją grup społecznych zagrożonych ubóstwem i społeczną marginalizacją
oraz określeniem sfer niezabezpieczonych potrzeb pomocy społecznej.
Działania wspierające, przewidziane w Programie, skierowane zostały na realizatorów zadań
pomocy społecznej w środowiskach lokalnych tj. gminy, powiaty i organizacje pozarządowe i dotyczyły
potrzeb pomocy społecznej nie w pełni realizowanych i zabezpieczanych.
Program zakłada, że efektem jego realizacji ma być, obok poprawy zabezpieczenia potrzeb,
m.in. rozwój profilaktyki społecznej, aktywizacja środowisk lokalnych na rzecz tworzenia rozwiązań
systemowych oraz aktywizacja rodzin do osiągania samodzielności życiowej.
Program precyzuje i porządkuje zasady współpracy samorządu województwa z jednostkami
samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. W praktycznym działaniu jest podstawowym
kryterium oceny wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje – pod kątem ich zbieżności
z celami i zadaniami samorządu województwa.
Do grup i środowisk wymagających wsparcia w ramach Programu zaliczono:
•
rodziny osób ubogich wychowujących dzieci, zwłaszcza rodziny niepełne i wielodzietne oraz matki
samotnie wychowujące dzieci,
•
rodziny z osobami niepełnosprawnymi,
•
osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore,
•
rodziny dotknięte i zagrożone niekorzystnymi zjawiskami społecznymi,
•
a zwłaszcza rodziny osób bezrobotnych i mieszkańców wsi.
Program jest zgodny z obowiązującą od kwietnia 2005 roku „Strategią Polityki Społecznej
Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013” i odnosi się do 4 głównych celów Strategii:
•
wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży,
•
zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem,
•
doskonalenia systemu wsparcia społecznego,
•
wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2
Na realizację Programu w 2009 roku samorząd województwa przeznaczył kwotę 660.000 zł,
z czego wydatkowano 655.972,35 zł. Zgodnie z zawartymi umowami, realizatorzy poszczególnych zadań
złożyli sprawozdania z ich wykonania oraz rozliczenia z wykorzystania dotacji. Sposób realizacji
poszczególnych zadań Programu, zakres ich dofinansowania oraz ilość osób objętych pomocą
zorganizowaną przy udziale środków samorządu województwa przedstawiamy poniżej, w kolejności
odpowiadającym kierunkom i zadaniom przyjętym w Programie.
Zgodnie z Kierunkiem I i II „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz
wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” dofinansowaniem ze środków
samorządu województwa – kwota 270.000 zł (wykorzystano 268.034,56 zł) - objęte zostały gminne
i powiatowe programy pomocy społecznej. W/w środki przeznaczone zostały na:
1.
Wspieranie gmin w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców
(kierunek I Programu) – 180.000 zł (wykorzystano 179.954,56 zł), w tym:
• 100.000 zł (wykorzystano 99.986,54 zł) – na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.
• 80.000 zł (wykorzystano 79.968,02 zł) – na realizację 10 gminnych programów: aktywizujących
klientów pomocy społecznej w celu osiągania samodzielności życiowej; wsparcia środowiskowego osób
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych; profilaktyki społecznej. Dotację otrzymało 7 gmin.
2.
Wspieranie powiatów w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców (kierunek
II Programu) – 90.000 zł (wykorzystano 88.080 zł) – na realizację 11 powiatowych programów opieki
nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi. Dotacje otrzymało 5 powiatów.
Kierunek I.
Wspieranie gmin w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich
mieszkańców.
Gminne programy pomocy społecznej dofinansowane zostały przez samorząd województwa
w kwocie 180.000 zł (wykorzystano 179.954,56 zł). W ramach tego kierunku realizowane były
następujące zadania:
1. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.
W 2009 roku wsparciem w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej objęto 18 gmin
o najwyższym wskaźniku zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy w stosunku do liczby
ludności gminy w wieku produkcyjnym.
Gminom udzielono dotacje na łączną kwotę 100.000 zł (wykorzystano 99.986,54 zł). Podstawowym
kryterium podziału środków była liczba dożywianych dzieci. Ze sprawozdań przedłożonych
przez gminy wynika, że z dożywiania dofinansowanego przez samorząd województwa skorzystało
3
854 dzieci obojga bezrobotnych rodziców, w tym 449 na wsi. Ze środków samorządu województwa
sfinansowano 30.168 posiłków, w tym 19.745 na wsi.
2. Tworzenie gminnych systemów wsparcia środowiskowego osób starszych i niepełnosprawnych.
W ramach realizacji tego zadania dofinansowanych zostało pięć programów:
1)
"Program aktywności lokalnej dla miasta i gminy Jasień na lata 2009-2013" - świadczenie usług
opiekuńczych -11.000 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie dla rehabilitantów
i organizację szkolenia dla opiekunek osób starszych. Rehabilitanci wykonali 250 zabiegów
dla 10 podopiecznych ośrodka pomocy społecznej, u których sprawowane są usługi
opiekuńcze. W ramach programu przeprowadzone zostało również 15-godzinne szkolenie
dla 7 opiekunek osób starszych, zatrudnionych przez OPS, nt. „Opieka nad osobami przewlekle
chorymi w domu”.
2)
"Program aktywności lokalnej dla miasta i gminy Jasień na lata 2009-2013" - prowadzenie
Domu Dziennego Pobytu Seniora - 6.000 zł. Dotacja przeznaczona została na doposażenie
DDPS w artykuły gospodarstwa domowego oraz na organizację Dni Seniora. W uroczystości
udział wzięło 65 osób.
3)
Miasta Żagań - "Lokalny program wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku
i niepełnosprawnych" (prowadzenie Punktu Rehabilitacji) - 6.000 zł. Dotacja przeznaczona
została na wynagrodzenie dla fizjoterapeuty i zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach programu
różnymi formami rehabilitacji objęte zostały 74 osoby starsze i niepełnosprawne. Kilkadziesiąt
osób rozpoczęło systematyczne ćwiczenia, znacznie podnosząc swoją sprawność fizyczną.
4)
Miasta Gorzów Wlkp. - Program "Byłem – Jestem - Będę" - podniesienie
kompetencji
i umiejętności życiowych zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego osób
niepełnosprawnych - 10.500 zł.
Dotacja przeznaczona została na zakup zestawów
komputerowych, wynagrodzenia dla specjalistów, zorganizowanie poczęstunku i wyjść do kina.
Programem objęto 10 osób niepełnosprawnych fizycznie, korzystających z pomocy społecznej,
niepracujących, w wieku aktywności zawodowej. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom lepiej
zrozumieć swoją sytuację życiową, zmienić ich spojrzenie na swoją niepełnosprawność
i podnieść chęć samorealizacji.
5)
Program "Nowe horyzonty" - utworzenie kawiarenki internetowej dla seniorów z terenu miasta
Gorzowa Wlkp. – 15.000 zł (wykorzystano 14.999,50 zł). Dotacja przeznaczona została
na zakup komputerów z oprogramowaniem, drukarki laserowej, telefonów komórkowych, mebli
i na zorganizowanie poczęstunku. Utworzona została kawiarenka internetowa na 3 stanowiska
komputerowe. 21 uczestników programu nauczyło się obsługiwać komputer i telefon
4
komórkowy. Funkcjonowanie kawiarenki stanowiło atrakcyjną alternatywę spędzania czasu
wolnego. Dodatkowo w ramach poradnictwa seniorzy wzbogacili wiedzę nt. funkcjonowania
ludzi starszych w środowisku.
3. Realizacja gminnych programów aktywizujących rodziny do osiągania samodzielności życiowej.
W ramach realizacji tego zadania dofinansowane zostały dwa programy:
1) Miasta Kostrzyn nad Odrą - Gminny program aktywizujący rodziny do osiągania samodzielności
życiowej "Reintegracja społeczna i zawodowa - szansą na lepsze jutro", w ramach działalności
Klubu Integracji Społecznej na rok 2009 - 5.000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup
mebli i zestawu komputerowego. Programem objętych zostało 11 osób długotrwale
bezrobotnych. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, szkoleń, pogadanek, mini
wykładów i zajęć praktycznych. Przyczyniły się do wzrostu poczucia własnej wartości,
samooceny i motywacji wszystkich uczestników programu. Nabyli oni także nowe umiejętności
przydatne na otwartym rynku pracy takie jak: asertywność, prawidłowa komunikacja werbalna
i niewerbalna, radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja.
2) Gminy Świdnica - "Program utworzenia i działania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej
w Słonem" - 4.500 zł (wykorzystano 4.468,52 zł). Dotacja przeznaczona została na zakup
sprzętu sportowego, materiałów biurowych i dydaktycznych oraz słodyczy. Na zajęciach
w świetlicy uczestniczyło 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych i ubogich. Podczas
pobytu w świetlicy dzieci odrabiały prace domowe, uczestniczyły w zajęciach muzycznych,
plastycznych, sportowych oraz rozwijały umiejętność pracy z komputerem. Działalność świetlicy
zaspokaja wiele istotnych a nie realizowanych w środowisku rodzinnym potrzeb dzieci.
Wspomaga ich rozwój intelektualny, podwyższa samoocenę, przygotowuje do funkcjonowania
w społeczeństwie eliminując przy tym zachowania aspołeczne.
4. Realizacja gminnych programów profilaktyki społecznej.
W ramach realizacji tego zadania dofinansowane zostały trzy programy:
1)
Gminy Jasień - "Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną" - prowadzenie
Punktu Konsultacyjno-Intertwencyjnego - 10.000 zł. Dotacja przeznaczona została
na wynagrodzenia dla terapeutów osób uzależnionych i współuzależnionych, psychologa
i prawnika oraz na zakup mebli. W spotkaniach ze specjalistami uczestniczyły 142 osoby.
2)
"Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2008-2013 w Gminie Lipinki
Łużyckie" (udzielanie bezpłatnych porad specjalistycznych) - 5.000 zł. Dotacja została
przeznaczona na wynagrodzenia dla instruktora terapii uzależnień i psychologa. W ramach
5
programu z pomocy specjalistów skorzystało 30 rodzin objętych wsparciem ośrodka pomocy
społecznej, co częściowo wpłynęło na poprawę jakości życia rodzin, które stały się bardziej zaradne.
3)
"Program wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia
mieszkańców gminy Stare Kurowo" (prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży) - 7.000 zł.
Dotacja przeznaczona została na zakup dwóch komputerów i drukarki laserowej. Dzieci
korzystające ze świetlicy wiejskiej pochodziły z rodzin rolników o niskich dochodach, często
zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na towarzyszące dysfunkcje w wypełnianiu
zadań rodziny jako grupy społecznej. Dzięki zakupionym do świetlicy sprzętom dzieci i młodzież
miały dostęp do nowoczesnych zasobów techniki i bezpiecznie spędzały czas wolny.
Kierunek II. Wspieranie powiatów w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia
ich mieszkańców.
Powiatowe programy pomocy społecznej dofinansowane zostały przez samorząd województwa
w kwocie 90.000 zł (wykorzystano 88.080 zł)
W ramach tego kierunku realizowane były następujące zadania:
1.
Realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi
i zastępczymi.
W ramach tego zadania dofinansowano jedenaście programów:
1) Miasta Gorzów Wlkp. - Program "Szkolenie dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych rozwijające umiejętności wychowawcze" - 2.500 zł. Dotacja przeznaczona została
na wynagrodzenie dla trzech pracowników poradni Rodzinnej w Ośrodku Wsparcia Rodziny
na prowadzenie szkolenia.
2) Miasta Gorzów Wlkp. - Program współpracy z rodzicami dzieci z Ośrodka Wsparcia Rodziny
w zakresie wspomagania wychowania i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci
i młodzieży "Dziecko-mały człowiek" - 19.000 zł. Dotacja przeznaczona została na zakup
pomocy i materiałów dydaktycznych i edukacyjnych, materiałów biurowych i plastycznych,
komputera, drukarki, aparatu fotograficznego oraz na wycieczki, rekreację i wyjazdy.
W programie uczestniczyło 11 rodziców i 21 dzieci. Realizacja programu pozwoliła
na przeformułowanie strategii oddziaływań na rodzinę ze statycznej i biernej na aktywną
i zintegrowaną ze środowiskiem życia rodziny oraz na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu
6
odpowiedniej stymulacji rozwoju i wychowania dziecka. Pracą profilaktyczną w zakresie
sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczych objęte zostały rodziny dysfunkcyjne.
3) Miasta Gorzów Wlkp. - Program profilaktyczny "Specjaliści dla ciebie - tydzień rodziny"
- 10.000 zł. Dotacja przeznaczona została na zakup komputera, drukarki oraz materiałów
i artykułów biurowych. W ramach programu opracowano, wykonano oraz rozprowadzono wśród
rodziców ulotki informacyjne o programie. W trakcie realizacji programu zainteresowanym
rodzinom udzielono pomocy z zakresu poradnictwa socjalnego, pedagogiczno-psychologicznego,
prawnego oraz przeprowadzono konsultacje wychowawcze. Pomocą zostało objętych 55 osób
z rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością.
4) Miasta Gorzów Wlkp. - Program "Wsparcie psychopedagogiczne dzieci przebywających
w spokrewnionych i niespokrewnionych rodzinach zastępczych objętych nadzorem Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego" - 7.000 zł.
Dotacja została przeznaczona na zakup zestawu
komputerowego, odtwarzacza CD oraz materiałów i artykułów biurowych. W ramach programu
odbyło się 16 godzin zajęć psychoedukacyjnych z dziećmi przebywających w rodzinach
zastępczych objętych nadzorem ośrodka. W każdym spotkaniu wzięło udział średnio 7 dzieci
z terenu miasta. W rezultacie przeprowadzonych działań nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu
dzieci z rodzin zastępczych, które były uczestnikami zajęć. Dzięki formie warsztatowej, dzieci
mogły w praktyce odbyć trening zachowań akceptowanych społecznie.
5) Miasta Gorzów Wlkp. - Program "Monitoring kontaktów dzieci umieszczonych w pogotowiach
rodzinnych z rodzicami naturalnymi (z ograniczoną/zawieszoną władzą rodzicielską)" - 6.500 zł.
Dotacja przeznaczona została na zakup mebli, zabawek, gier, literatury dla dzieci i artykułów
biurowych. W 44 spotkaniach udział wzięło 21 dzieci, 28 ojców i 41 matek naturalnych.
W rezultacie prowadzonych działań podniosła się jakość kontaktów dzieci z rodzicami
naturalnymi, którzy w sposób bardziej aktywny i twórczy zaczęli wspólnie spędzać czas.
6) Miasta Gorzów Wlkp. - Program "Warsztaty na temat wspomagania rodziców w prawidłowym
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania destruktywnym,
szczególnie suicydalnym zachowaniom dzieci" - 7.500 zł. Dotacja przeznaczona została
na wynagrodzenia dla psychologów prowadzących warsztaty, zakup przyborów i materiałów
oraz organizację poczęstunku. Uczestnikami programu byli rodzice i dzieci w wieku od 5 do 16
lat. Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy nabyli umiejętności identyfikowania symptomów
suicyidalnych u dzieci i umiejętności racjonalnego planowania strategii postępowania w takich
sytuacjach. Rodzice podnieśli swoje kompetencje wychowawcze poprzez nabycie umiejętności
nawiązywania i utrzymywania pomocnego kontaktu z dziećmi, a także poznali sposoby
radzenia sobie z własnymi trudnymi emocjami.
7
7) Program tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Gorzowskim
na lata 2008-2013 - "Zostań rodzicem zastępczym" - 7.000 zł. Dotacja przeznaczona została
na foldery i materiały promocyjne, usługi pocztowe, emisję spotów reklamowych w lokalnym
radio i wynagrodzenie specjalistów. W ramach Programu do 18.000 gospodarstw domowych
rozesłano ulotki promujące opiekę zastępczą i informację o poszukiwaniu zawodowych rodzin
zastępczych. Za pośrednictwem radia wyemitowanych zostało 85 spotów informujących
mieszkańców Powiatu Gorzowskiego o możliwości zostania zawodową rodziną zastępczą.
Ponadto, w Punkcie Poradnictwa i Terapii przy PCPR zorganizowane zostały dwa spotkania
z rodzinami spokrewnionymi z dziećmi. W spotkaniu udział wzięło 26 rodzin zastępczych.
Założonym w Programie efektem było wypromowanie i przybliżenie mieszkańcom powiatu
idei zastępczego rodzicielstwa. W okresie trwania programu do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zgłosiło się kilka osób zainteresowanych przyjęciem
dziecka do rodziny zastępczej.
8) Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego - Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie
na lata 2008-2015 - "Bądźmy razem" - utworzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych,
zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzin zastępczych, spotkania ze specjalistami
- 5.500 zł (wykorzystano 3.580 zł). Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia dla
specjalistów, zakup art. biurowych i poczęstunek. W spotkaniach z pedagogiem i psychologiem
uczestniczyło 7 rodzin z 29 dziećmi w wieku od 3 do 12 i od 13 do18 lat.
9) Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego - Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie
na lata 2008-2015 - "Powiatowy dzień rodzicielstwa zastępczego" w ramach obchodów
roku rodzicielstwa zastępczego - 4.000 zł. Dotacja przeznaczona została na organizację
obchodów uroczystości w ośrodku Turystyki i Rekreacji (m.in. poczęstunek, obiad, przejażdżki
bryczką po okolicy, zwiedzanie mini ZOO). Uczestniczyło w niej 95 osób.
10) Program tworzenia lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Sulęcińskim
na lata 2008-2013 - "Wsparcie dziecka i rodziny" - 7.000 zł. Dotacja przeznaczona została
na doposażenie wielodzietnej rodziny zastępczej w niezbędne meble, wynagrodzenia
dla specjalistów prowadzących zajęcia i konsultacje oraz na organizację szkoleń. W programie
udział wzięły rodziny borykające się z problemami wychowawczymi, zagrożone patologią,
korzystające z różnych form pomocy instytucji wspierających rodziny. Uczestnicy zwiększyli
wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziecka,
jego potrzeb i realizacji w rodzinie.
11) Powiatowy program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2007-2010 - "Wsparcie
psychoedukacyjne dzieci przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych
8
oraz zawodowych rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu
Powiatu Żarskiego" - 14.000 zł. Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia dla terapeuty
integracji sensorycznej i logopedy. Program adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym.
Miał na celu wsparcie i pomoc dzieciom w zakresie rozwoju poznawczego, ruchowego,
społeczno-emocjonalnego oraz rozwoju mowy. Do programu wybranych zostało 5 dzieci
najbardziej potrzebujących takiej pomocy.
Wykaz dotacji udzielonych gminom i powiatom w roku 2009 zamieszczono w Tabeli nr 1.
9
Kierunek III.
Wspieranie organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych
w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia ich mieszkańców.
Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:
1. Zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo
i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację działań
wypoczynkowo-terapeutycznych.
W realizacji tego zadania uczestniczyło 11 organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacje
na łączną kwotę 152.500 zł. Z pomocy i opieki zorganizowanej przy wsparciu województwa
skorzystało – 2.355 dzieci i młodzieży przebywających w dziennych placówkach, takich jak: świetlice
środowiskowe, socjoterapeutyczne oraz profilaktyczno-wychowawcze i profilaktyczno-terapeutyczne.
Placówki zapewniły dzieciom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologią
społeczną pomoc wychowawczą oraz posiłki. Dzieciom zorganizowano również wyjazdy na obozy
wypoczynkowo-terapeutyczne.
2. Zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym,
osobom
będącym
w
sytuacjach
kryzysowych,
narażonym
na
przemoc
i odrzuconym przez rodzinę.
Samorząd województwa udzielił wsparcia finansowego w kwocie 77.500 zł dziesięciu organizacjom
pozarządowym. Udzielono pomocy 17.192 osobom (kobiety w ciąży, samotne matki z dziećmi,
osoby ubogie, osoby bezdomne, będące w sytuacjach kryzysowych, osoby narażone na przemoc
bądź odrzucone przez rodzinę). Osobom przebywającym w placówkach stacjonarnych zapewniono
schronienie, wyżywienie, pomoc rzeczową oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.
W ramach tego działania udzielono pomocy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej.
3. Świadczenie
usług
opiekuńczych
osobom
starszym,
samotnym,
chorym
i niepełnosprawnym, zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.
Dofinansowanie na realizację tego zadania otrzymała 1 organizacja pozarządowa w kwocie 6.000 zł.
Ze wsparcia skorzystało 170 osób starszych samotnych, chorych i niepełnosprawnych, zagrożonych
ubóstwem i społeczną marginalizacją. Osoby przebywające w ośrodku uczestniczyły
w zajęciach edukacyjnych, społecznych, kulturalnych oraz w programach terapeutycznych
i rehabilitacyjnych. Ponadto w ramach grup wsparcia prowadzone były zajęcia dla opiekunów
z udziałem specjalistów. Pozwoliły wzbogacić wiedzę związaną z codzienną opieką nad osobami
dotkniętymi chorobą Alzheimera.
10
4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wsparcie samorządu województwa w kwocie 35.000 zł otrzymały 4 organizacje pozarządowe.
1704 osobom i rodzinom udzielona została pomoc interwencyjna i profilaktyczna oraz zapewnione
zostały usługi w formie poradnictwa specjalistycznego, m.in. poprzez mediacje i minimalizowanie
kryzysów występujących w rodzinach.
5. Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych.
Zadanie zostało zrealizowane przez 6 organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie
samorządu województwa w wysokości 81.000 zł. Przy realizacji zadań z pomocy skorzystało 475
osób starszych. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie klubów dziennego pobytu, warsztatów
aktywizujących, spotkań okolicznościowych i integracyjnych oraz zabiegów socjoterapeutycznych
i rehabilitacyjnych. W zajęciach uczestniczyły osoby starsze - emeryci i renciści, które ze względu
na swoją niepełnosprawność, niski status materialny i samotność narażone są na marginalizację
społeczną.
6. Szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.
W ramach tego działania samorząd województwa przyznał dotacje 3 organizacjom pozarządowym
na kwotę 38.000 zł. Z wsparcia organizacji skorzystało 388 osób. Przeprowadzone szkolenia
i warsztaty skierowane były m.in. do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych
Centrów Pomocy Rodzinie, wolontariuszy organizacji pozarządowych, pracowników socjalno-pedagogicznych. W czasie ich trwania uczestnicy nabyli wiedzę zarówno teoretyczną i praktyczną
z zakresu m.in. mediacji rodzinnych, pomocy rodzinie i poradnictwa socjalnego.
Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2009 zamieszczono w Tabeli nr 2.
11
Ocena sposobu i zakresu realizacji Programu w 2009 roku
Realizacja Programu pozwoliła na wspieranie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych
w działaniach na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa, a w efekcie na:
1) zwiększenie stopnia zabezpieczenia potrzeb pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie:
•
dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej o najwyższym wskaźniku zarejestrowanych
bezrobotnych mieszkańców gminy w stosunku do liczby ludności gminy w wieku produkcyjnym,
•
usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem,
2) wsparcie rodzin w wykonywaniu funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz zwiększanie
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez działalność świetlic (środowiskowych,
socjoterapeutycznych, profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-terapeutycznych),
3) zapobieganie marginalizacji i społecznemu wykluczeniu rodzin ubogich oraz niekorzystnym
zjawiskom społecznym, poprzez udzielanie opieki i schronienia w sytuacjach kryzysowych, mediacji
rodzinnych oraz aktywizowanie rodzin do osiągania samodzielności życiowej,
4) wsparcie rozwoju nowych form pomocy społecznej służących tworzeniu rozwiązań systemowych
i programów rozwoju profilaktyki społecznej.
Sposób i zakres realizacji poszczególnych zadań Programu uzależniony był od wielkości
środków przeznaczonych na ich realizację. Zabezpieczyły one ok. 16 % potrzeb zgłoszonych przez
wnioskujące o dotacje organizacje pozarządowe.
Możliwości organizacyjne stowarzyszeń skupiających wolontariuszy pozwalają na świadczenie pomocy
w szerszym zakresie. Wykorzystanie tego potencjału, przy zwiększaniu wsparcia finansowego,
wpłynęłoby znacząco na poprawę zabezpieczenia potrzeb pomocy społecznej. Natomiast zwiększenie
wsparcia gmin i powiatów w realizacji zadań aktywizujących rodziny do osiągania samodzielności
życiowej i profilaktyki społecznej, powinno w dalszej perspektywie wpłynąć na zmniejszenie
zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej.
Opracowano:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Polityki Społecznej
12
Tabela nr 1
Wykaz zadań realizowanych w 2009 roku przez gminy i powiaty
w ramach „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania
poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” oraz udzielonych dotacji
I. WSPIERANIE GMIN W DZIAŁANIACH NA RZECZ WYRÓWNYWANIA POZIOMU ŻYCIA
ICH MIESZKAŃCÓW
1. Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej (w okresie od 1 października do 15 grudnia 2009 roku).
Lp.
Jednostka
dotowana
(gmina)
Razem
Liczba dzieci obojga
bezrobotnych rodziców
objętych dożywianiem
ogółem
w tym na wsi
854
449
ogółem
99 986,54
1.
Brody
21
21
2.
Jasień
24
3.
Brzeźnica
4.
Liczba posiłków
finansowanych ze środków
samorządu województwa
Koszty dożywiania
ze środków samorządu
województwa
w tym na wsi
ogółem
59 470
w tym na wsi
30 168
19 745
1 800
931
931
10
1 800
2 500
1 051
240
148
32
32
7 500
7 500
2 500
2 500
Bobrowice
35
35
1 600
1 600
888
888
5.
Strzelce Kraj.
56
50
8 800
7 855
3 520
3 150
6.
Lubsko
157
34
12 000
2 860
5 432
1 330
7.
Drezdenko
90
65
9 500
6 862
3 330
2 405
8.
Iłowa
27
10
5 500
1 877
1 448
494
9.
Bledzew
41
41
10 800
10 800
2 993
2 993
10. Nowa Sól - m.
154
-
16 000
11. Bytom Odrz.
24
9
3 000
1 108
1 056
396
12. Górzyca
30
30
5 486,54
5 487
1 219
1 219
13. Wymiarki
17
17
1 100
1 100
342
342
14. Skwierzyna
60
17
4 500
1 275
60
17
15. Pszczew
10
10
1 000
1 000
315
315
16. Sulęcin
5
3
700
415
280
166
17. Ośno Lubuskie
46
46
2 700
2 700
770
770
18. Szlichtyngowa
25
19
5 500
4 180
2 212
1 681
13
-
2 632
-
2. Tworzenie gminnych
i niepełnosprawnych.
Lp.
systemów
Gmina
wsparcia
osób
starszych
Kwota dotacji (w zł)
1.
m. Gorzów Wlkp.
2.
Jasień
17.000
3.
m. Żagań
6.000
Razem
środowiskowego
25.499,50
48.499,50
3. Realizacja gminnych programów aktywizujących rodziny dla osiągania samodzielności
życiowej.
Lp.
Gmina
1.
Kostrzyn nad Odrą
2.
Świdnica
Kwota dotacji (w zł)
5.000
4.468,52
Razem
9.468,52
4. Realizacja gminnych programów profilaktyki społecznej.
Lp.
Gmina
Kwota dotacji (w zł)
1.
Jasień
10.000
2.
Lipinki Łużyckie
5.000
3.
Stare Kurowo
7.000
Razem
22.000
II. WSPIERANIE POWIATÓW W DZIAŁANIACH NA RZECZ WYRÓWNYWANIA
POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
1.
Realizacja powiatowych programów opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi
i zastępczymi.
Lp.
Powiat
Kwota dotacji (w zł)
1.
m. Gorzów Wlkp.
52.500
2.
Gorzowski
7.000
3.
Strzelecko-drezdenecki
7.580
4.
Sulęciński
7.000
5.
Żarski
14.000
Razem
88.080
14
Tabela nr 2
Wykaz zadań realizowanych w 2009 roku przez organizacje pozarządowe w ramach
„Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców
województwa lubuskiego”, udzielonych dotacji oraz ilości osób objętych pomocą
organizowaną przy udziale środków samorządu województwa
1. Zapewnianie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie
oraz zagrożonych patologią społeczną, w tym poprzez organizację działań wypoczynkowo–terapeutycznych
Zadanie
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych
pomocą przez
organizacje
pozarządowe
(ogółem)
Lp.
Organizacja pozarządowa
1.
Stowarzyszenie Inicjatywa
w Zielonej Górze
„Świetlica naszym przyjaznym miejscem.”
15.000
(15.000)
20
2.
Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Lubuski Oddział
Regionalny w Zielonej
Górze
Działalność świetlic środowiskowych
w Brodach, Drezdenku, Żarach,
Gorzowie Wlkp.
15.000
(15.000)
150
3.
Parafia Rzymsko-Katolicka
Wniebowzięcia NMP
w Żaganiu
7.000
(7.000)
128
4.
Stowarzyszenie
Penitencjarne „Patronat”
Oddział w Zielonej Górze
9.000
(9.000)
23
5.
Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Chrystiana” Oddział
Okręgowy w Zielonej Górze
4.000
(3.937,80)
22
10.000
(10.000)
33
Jadłodajnia i świetlica dla dzieci im. Św. Marii
De Mattias przy Parafii Wniebowzięcia NMP
w Żaganiu.
Prowadzenie świetlicy profilaktycznowychowawczej „Przygoda” dla dzieci
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
– zagrożonych wykluczeniem społecznych,
które dotknięte są różnymi patologiami w tym
przede wszystkim alkoholizmem, ubóstwem
i bezrobociem.
Prowadzanie zajęć dla dzieci i młodzieży
w Specjalistycznej Placówce Wsparcia
Dziennego w świetlicy socjoterapeutycznej
„Pod Słoneczkiem” w Zielonej Górze.
6.
Stowarzyszenie - Pracownia
„Damy Radę”
w Zielonej Górze
Prowadzenie w Ośrodku Socjoterapeutycznym
„Gniazdo” w Zielonej Górze zajęć świetlicowych
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
pochodzących z rodzin ubogich, zaniedbanych
lub niewydolnych wychowawczo, których
rodzice dotknięci są problemem bezrobocia,
alkoholizmu lub innymi problemami
społecznymi.
7.
Caritas Diecezji
Zielonogórsko -Gorzowskiej
w Zielonej Górze
Zapewnienie przez 63 placówki opiekuńczowychowawcze opieki nad dziećmi z rodzin
ubogich, niewydolnych wychowawczo
i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią
społeczną z terenu województwa lubuskiego.
40.000
(40.000)
1200
8.
Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. NMP Matki Kościoła
w Kostrzynie n/Odrą
Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych
w Kostrzynie nad Odrą.
4.000
(4.000)
25
15
Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej,
PZ Caritas przy Parafii
Św. Piotra i Pawła w Bytnicy
Prowadzenie świetlicy profilaktycznowychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin
ubogich, niewydolnych wychowawczo
i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią
społeczną.
6.000
(6.000)
35
10.
Polski Komitet Pomocy
Społecznej
Lubuski Zarząd Wojewódzki
w Zielonej Górze
Prowadzenie socjoterapeutycznej działalności
dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie
zajęć socjoterapeutycznych, wspomaganie
rozwoju intelektualnego, rozwijanie talentów
i uzdolnień w ramach działalności świetlicy
„Złote Serca” – Specjalistycznej Placówki
Wsparcia Dziennego.
10.000
(10.000)
20
11.
Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu im. Brata
Krystyna w Gorzowie
Wielkopolskim
„Nad Wartą – Warto!” – program kompleksowej
pomocy wychowankom 16 świetlic z terenu
gminy woj. lubuskiego jako sposobu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
dzieci i młodzieży.
32.500
(32.500)
699
152.500
(152.437,80)
2355
9.
Razem
2. Zapewnianie opieki kobietom w ciąży, samotnym matkom z dziećmi, osobom bezdomnym, osobom
będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę.
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych
pomocą przez
organizacje
pozarządowe
(ogółem)
Prowadzenie stołówki dla osób bezdomnych,
ubogich, niezaradnych życiowo jak również
dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin.
4.000
(4.000)
230
Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla kobiet
w ciąży oraz matek z małoletnimi dziećmi,
bezdomnych, ofiar przemocy i odrzuconych
przez rodzinę.
6.000
(6.000)
70
2.
Stowarzyszenie
Nasza Wieś
Tradycja-Przyszłość
w Świebodzinie
Pomoc społeczna dla najuboższej ludności
z terenów wiejskich powiatu świebodzińskiego.
5.000
(5.000)
3000
3.
Stowarzyszenie
Noclegownia-Przytulisko
im. Najświętszej Marii
Panny
Udzielanie pomocy rzeczowej i żywnościowej
osobom bezdomnym, biednym i uzależnionym
oraz matkom samotnie wychowującym dzieci,
chorym.
7.000
(7.000)
254
4.
Stowarzyszenie
Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo,
Placówka przy Parafii
WNMP Dom Samotnej
Matki w Żaganiu
Zapewnienie schronienia i opieka nad matkami
z dziećmi w Domu Samotnej Matki w Żaganiu.
10.000
(8.268,39)
48
Lp.
1.
Organizacja
pozarządowa
Koło Żarskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Zadanie
16
5.
Kościół Zielonoświątkowy
Zbór „Betlejem” w Gubinie
6.
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
Koło Nowosolskie
7.
Lubuskie Stowarzyszenie
na Rzecz Kobiet BABA
w Zielonej Górze
8.
9.
10.
Bank Żywności
w Zielonej Górze
Koło Gorzowskie
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
w Gorzowie Wlkp.
Polski Komitet Pomocy
Społecznej Lubuski
Zarząd Wojewódzki
w Zielonej Górze
Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych
w Gubinie.
1.500
(1.500)
25
6.000
(6.000)
70
6.000
(6.000)
164
Dostarczanie pomocy żywnościowej
dla najuboższych mieszkańców województwa
lubuskiego w ramach PEAD 2009
(Pomoc Unii Europejskiej dla najbiedniejszych
mieszkańców Unii) oraz żywności pozyskiwanej
ze zbiórek i od sponsorów.
7.000
(7.000)
12000
Wielopłaszczyznowa pomoc dla bezdomnych
mężczyzn.
15.000
(15.000)
236
Prowadzenie klubów seniora, świetlic dla dzieci
z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
pomoc rzeczowa.
10.000
(10.000)
1095
77.500
(75.768,39)
17192
Wsparcie 70 osób bezdomnych, zagrożonych
przemocą i innymi patologiami, odrzuconych
przez rodzinę, a zwłaszcza dzieci i samotnych
matek z rodzin ubogich oraz niewydolnych
wychowawczo i ekonomicznie poprzez
organizowanie różnych form dożywiania
oraz w zakresie organizowania pracy
w szczególności dla osób zagrożonych
patologiami.
„Baba-Babie w terenie”.
Pomoc prawna dla kobiet z małych
miejscowości województwa lubuskiego.
Razem
3. Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym,
zagrożonym ubóstwem i społeczną marginalizacją.
Lp.
Organizacja
pozarządowa
1.
Lubuskie Stowarzyszenie
Wsparcia Opiekunów
i Osób Dotkniętych
Chorobą Alzheimera
Zadanie
Współprowadzenie ośrodka opieki
dziennej dla osób dotkniętych chorobą
Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi
w Domu Dziennego Pobytu „Nestoria”
Razem
17
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych
pomocą przez
organizacje
pozarządowe
(ogółem)
6.000
(6.000)
170
6.000
(6.000)
170
4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych pomocą
przez organizacje
pozarządowe
(ogółem)
7.000
(7.000)
724
7.000
(7.000)
439
15.000
(15.000)
519
Mediacje – sposób na kryzys w rodzinie.
6.000
(6.000)
22
Razem
35.000
(35.000)
1704
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych pomocą
przez organizacje
pozarządowe
(ogółem)
Prowadzenie Klubu „Kolorowa Jesień”.
3.000
(3.000)
40
„Razem Łatwiej” – Biesiada Integracyjna
Organizacji Pozarządowych
4.000
(4.000)
150
Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych
na aktywację osób starszych.
5.000
(5.000)
38
Warsztaty aktywizujące społeczne osoby w
podeszłym wieku „Znów aktywni”.
40.000
(40.000)
27
„Pogodna starość – cieszymy się wieczną
młodością.”
23.000
(23.000)
180
Gorzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
miejscem troski o zdrowie Seniorów
6.000
(6.000)
40
81.000
(81.000)
475
Organizacja pozarządowa
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
w Zielonej Górze
Zadanie
„Pomagamy”
Program wspierania działań pomocy
społecznej na rzecz wyrównywania poziomu
Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet
życia mieszkańców województwa lubuskiego
i Rodziny „Żar”
– w ramach działalności Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubuski Oddział Regionalny
Prowadzenie Centrum Porad Dziecka i Rodziny
w Zielonej Górze
Stowarzyszenie Mediatorów
„Batna” w Zielonej Górze
5. Wspieranie przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację osób starszych.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizacja pozarządowa
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Poczęcia
NMP w Zielonej Górze
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy
w Kostrzynie n/Odrą
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy
w Słubicach
Ośrodek Integracji
Społecznej w Zielonej Górze
Towarzystwo Uniwersytetów
Ludowych
Lubski Oddział Regionalny
w Kożuchowie
Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
w Gorzowie Wlkp.
Zadanie
Razem
18
6. Szkolenia liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.
Lp.
1.
Kwota dotacji
w zł
(kwota
wykorzystana)
Ilość osób
objętych pomocą
przez organizacje
pozarządowe
(ogółem)
„Partnerstwo dla rodziny” – szkolenie
pracowników socjalnych, liderów
i wolontariuszy organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą rodzinie oraz
społecznych i zawodowych kuratorów
sądowych.
10.000
(10.000)
31
„Mediacje rodzinne jako sposób wspierania
rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej” – cykl warsztatów dla osób
zaangażowanych w pomoc rodzinie.
10.000
(10.000)
20
8.000
(7.732)
10
10.000
(9.999,60)
327
38.000
(37.731,60)
388
Organizacja pozarządowa
Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej
– Ośrodek Regionalny
w Zielonej Górze
2.
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Obywatelskiej
„Civis Sum” w Zielonej Górze
3.
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
w Zielonej Górze
Zadanie
Kampania przeciw przemocy
w rodzinie – „Wiesz? Widzisz?
Słyszysz? – Reaguj”
Pomoc informacyjna, poradnicza
i interwencyjna, podnoszenie kwalifikacji osób
pracujących w poradnictwie socjalno-pedagogicznym.
Razem
19