SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr sprawy: WZP-2987/16/135/IR
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie w przetargu nieograniczonym poniżej 135 000 EURO
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną dalej Ustawą, na:
OKRESOWE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH
CPV: 50730000-1
50710000-5
50531300-9
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 11.07.2016 r.
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 129905 - 2016.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
zwana dalej „SIWZ” zawiera:
Rozdział I
Informacje ogólne
Rozdział II
Przedmiot, termin i miejsce realizacji zamówienia
Rozdział III
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
Rozdział IV
Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają załączyć Wykonawcy
Rozdział V
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach potwierdzających spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
Rozdział VI
Wadium
Rozdział VII
Wymagania w zakresie zawartości oferty i dokumentów do niej załączonych
Rozdział VIII
Wymagana postać oferty
Rozdział IX
Termin związania ofertą
Rozdział X
Tryb udzielania wyjaśnień
Rozdział XI
Wycofanie lub zmiana oferty
Rozdział XII
Miejsce i termin składania ofert
Rozdział XIII
Miejsce i termin otwarcia ofert
Rozdział XIV
Badanie i ocena ofert
Rozdział XV
Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu wyliczenia ceny
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Rozdział XVIII
Ogólne warunki umowy
Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1
2. Wzór - Załącznik nr 2
3. Wzór - Załącznik nr 3
4.
Wzór – Załącznik nr 4
5.
Wzór – Załącznik nr 5
6
7
8
Wzór - Załącznik nr 6
Wzór - Załącznik nr 7
Wzór - Załącznik nr 8
Opis przedmiotu zamówienia
Oferta Wykonawcy
Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 Ustawy
Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie
zamówienia z art. 22 ust. 1 Ustawy wraz z udzielonym pełnomocnictwem
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Ustawy
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczenie Wykonawcy
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
2
I.
1.
2.
3.
INFORMACJE OGÓLNE:
Zamawiający:
Siedziba Zamawiającego:
Wszelką korespondencję do
kierować na adres:
KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa.
Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
Komenda Stołeczna Policji
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
z dopiskiem: Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
oraz wskazaniem numeru referencyjnego postępowania: WZP-2987/16/135/IR.
4. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia korespondencji
w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną (z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych w Ustawie).
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania wszelkiej
korespondencji od Zamawiającego – podstawa prawna art. 27 ust. 2 Ustawy. W przypadku braku
potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, że
korespondencja została skutecznie przekazana.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odbierania korespondencji
faksem/drogą elektroniczną przez całą dobę.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie numery
faksu/adresu e-mail, służących do wymiany korespondencji w ramach prowadzonego
postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w zakresie zagadnień związanych
z prowadzoną procedurą, jest Katarzyna Jacak, nr tel. (22) 6038608, faks (22) 6037642, e-mail:
[email protected]
9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych wyjaśnień w zakresie, o którym
mowa w art. 38 ust. 1 i ust. 3 Ustawy.
10. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty.
II. PRZEDMIOT, TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji
zwane w dalszej części SIWZ „usługami”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 9 zadań:
a) zadanie nr 1
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów typu multisplit
i split firmy LENNOX Polska Sp. z o.o.
b) zadanie nr 2
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów typu split
i VRV firmy DAIKIN
c) zadanie nr 3
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów firmy
MITSUBISHI ELEKTRONIC
d) zadanie nr 4
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów naściennych
firmy SINCLAIR
e) zadanie nr 5
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych centrali wentylacyjnych firmy
SWEGON
f) zadanie nr 6
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych centrali nawiewnej firmy UAB
SALDA
g) zadanie nr 7
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych konwektora wentylatorowego
firmy JUWENT
h) zadanie nr 8
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych centrali wentylacyjnej firmy
CLIMA-PRODUKT Sp. z o.o.
i) zadanie nr 9
usługa okresowych przeglądów gwarancyjnych szaf klimatyzacyjnych
precyzyjnych firmy LENNOX Polska Sp. z o.o.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 1 do
SIWZ.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
3
4.
5.
6.
5.
6.
7.
8.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie obowiązywania umowy aktualną
autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych – dotyczy zadania
nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
Wykonawca udzieli min. 1 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru ostatniej usługi na wykonane przeglądy, o których mowa w pkt. 1 oraz
wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach wykonanej usługi, jednak nie
krótszej niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
Okres obowiązywania umowy: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku.
Miejsce wykonywania zamówienia: KRP Warszawa I, ul. Wilcza 21, KRP Warszawa II, ul.
Malczewskiego 3/5/7, KP Stanisławów ul. Rynek 32 A, KP Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcy (jeżeli dotyczy).
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 Ustawy.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą:
A. spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy w tym:
1) posiadać certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 881) zgodnie z którym przedsiębiorca, który prowadzi działalność
polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń
chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony
przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy cieplarniane - dotyczy zadania nr 1, 2, 3,
4, 5, 8, 9;
2) dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) min. 1 osobą posiadającą certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o
substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach
cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9;
b) min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz
aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i instalacji automatycznej regulacji –
dotyczy zadnia 1-9.
Zamawiający uzna opisany w pkt. 1lit. A ppkt. 2) warunek za spełniony również w sytuacji,
gdy Wykonawca wykaże się 1 osobą, która będzie posiadała z certyfikat o którym mowa w
lit. a) i świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w lit. b)
B. nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy.
2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV SIWZ.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I/LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY:
A. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w Rozdz. III SIWZ pkt 1 lit. A, Wykonawca
złoży następujący dokument:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy;
2. Certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9;
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia z
uwzględnieniem wymagania zawartego w Rozdz. IV pkt 1 lit. A ppkt 2) SIWZ – odpowiednio
do zadania, (wzór – stanowi załącznik nr 6 do SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
(Oświadczenie zostało zamieszczone w Wykazie - Wzór załącznik nr 7 do SIWZ).
IV.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
4
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdz. III SIWZ pkt 1
lit. B, Wykonawca złoży następujące dokumenty:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 Ustawy lub oświadczenie informujące, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w:
1. Rozdz. IV lit. B pkt 2) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) zastępuje je się
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
D. Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2lit. a)
i /lub b) może polegać na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Ustawy.
E. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda w złączeniu do
oferty w szczególności:
1) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie
udostępnienie zasobów nie ponosi winy,
2) dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV lit. B pkt. 1-2 jeżeli podmiot ten będzie brał udział w
realizacji części zamówienia.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I/ LUB DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO:
OFEROWANE
DOSTAWY
WYMAGAŃ
OKREŚLONYCH
PRZEZ
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełnione i podpisane oświadczenie potwierdzające, że posiada
autoryzację producenta urządzeń i posiada aktualny dokument potwierdzający autoryzację producenta
urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych (Wzór stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ) dotyczy
zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.
VI. WADIUM
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAWARTOŚCI OFERTY I DOKUMENTÓW DO NIEJ
ZAŁĄCZONYCH:
1. Wykonawca wraz z Ofertą (wzór - załącznik Nr 2 do SIWZ odpowiednio do zadania)
zobowiązany jest złożyć:
a) oświadczenie, o którym mowa odpowiednio w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ i w Rozdz. IV lit. B
pkt 1 SIWZ (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ),
b) dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
c) dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór
oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ),
d) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ (wzór oświadczenia – załącznik nr 8 do SIWZ
odpowiednio do zadania),
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
5
e)
f)
g)
h)
wykaz wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 3 i 4) (wzór – załącznik
nr 7 do SIWZ odpowiednio do zadania),
dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ,
dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. C i E – jeżeli dotyczy;
pełnomocnictwo w formie zgodnej z wymaganiem określonym w Rozdz. VII pkt 3 SIWZ, jeżeli
ustanowiono pełnomocnika,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z Ofertą (wzór - załącznik
Nr 2 do SIWZ odpowiednio do zadania) składają:
a) każdy z Wykonawców:
1. dokument wymieniony w Rozdz. IV lit. B pkt 2 SIWZ,
2. dokument lub oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 3 SIWZ (wzór
oświadczenia – załącznik nr 6 do SIWZ),
3. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. B pkt 1 SIWZ (wzór – załącznik nr 5 do
SIWZ);
4. dokument, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 2 SIWZ,
5. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. V SIWZ (wzór oświadczenia – załącznik nr 8 do
SIWZ odpowiednio do zadania),
b) wspólnie:
1. oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 4 do
SIWZ),
2. wykaz wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdz. IV lit. A pkt 3 i 4) (wzór –
załącznik nr 7 do SIWZ odpowiednio do zadania),
3. dokumenty, o których mowa w Rozdz. IV lit. C i E – jeżeli dotyczy;
VIII. WYMAGANA POSTAĆ OFERTY:
1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, przy czym w danym
zadaniu może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami, w tym dokumentami, musi być sporządzona w języku
polskim. W przypadku, gdy wymagane dokumenty sporządzone są w języku obcym, Zamawiający
wymaga dołączenia do każdego dokumentu tłumaczenia na język polski.
3. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja
wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez
Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy
w imieniu Wykonawcy występują inne osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika
z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których
umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku,
gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w języku obcym wymagane jest załączenie jego tłumaczenia
na język polski. Z pełnomocnictwa powinien wynikać zakres czynności, do których jest umocowany
pełnomocnik.
4. Dokumenty wynikające z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 r., poz. 231) winny być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia Zamawiający żądać będzie przedstawienia oryginałów
dokumentów w przypadku, gdy przedstawiona kserokopia będzie nieczytelna lub będzie budzić
wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy poświadczone są za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie
zasadami reprezentacji.
7. Zamawiający zaleca, by oferta była połączona w jedną całość, w sposób uniemożliwiający
wypadnięcie kolejno ponumerowanych stron.
8. Zaleca się, aby ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami umieścić w opakowaniu zaadresowanym
i opisanym w sposób przedstawiony w Rozdz. I pkt 3 SIWZ oraz opatrzonym pieczęcią
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
6
Wykonawcy lub danymi: nazwą, adresem, numerem telefonu, faksu, e-maila oraz oznaczyć
jako „OFERTA”, Numer postępowania: WZP-2987/16/135/IR.
9. Wykonawca, składając ofertę za pośrednictwem poczty kurierskiej, zobowiązany jest do
dopilnowania, aby opakowanie firmowe poczty kurierskiej, w którym umieszczona będzie
oferta, było oznaczone co najmniej słowem „OFERTA” oraz numerem referencyjnym
postępowania: WZP-2987/16/135/IR.
10. Konsekwencje związane z niewłaściwym oznakowaniem Oferty będzie ponosił Wykonawca.
11.W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w celu umożliwienia
Zamawiającemu zastosowania się do zapisów art. 8 ust. 3 Ustawy, wskazane jest aby Wykonawca
wydzielił w ramach oferty część niejawną (np. jako osobną teczkę oferty lub w końcowej części
oferty).
12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów
prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą zgodnie z art. 85 ust. 2 i 4 Ustawy.
X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
4. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminach i w sposób wskazany w art. 38 ust. 1 Ustawy.
5. Pytania należy kierować na adres wskazany w Rozdz. I pkt 3 SIWZ zgodnie z formą określoną
w Rozdz. I pkt 4 i 5 SIWZ.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień jako
obowiązujące należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.
XI. WYCOFANIE LUB ZMIANA OFERTY:
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana
oferta (zgodnie z Rozdz. VII pkt 8 i 9 SIWZ) lecz oznakowana napisem „ZMIANA”. Koperta
oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy i zostanie załączona do
oferty Wykonawcy.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian,
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca prześle
wniosek drogą faksową lub e-mailową.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
1. Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Interesanta KSP, ul. Nowolipie
2, 00-150 Warszawa, który czynny jest w godz. 7.00. – 17.00 w dni robocze (od poniedziałku do
piątku) lub przesłać pocztą (pocztą kurierską) na adres zgodny z Rozdz. I pkt 3 SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2016 r. o godzinie 11:00.
3.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.
XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.07.2016 r. o godzinie 12:00.
2. Wykonawcy oraz inne osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznej sesji otwarcia ofert
powinni zgłosić się do Punktu Obsługi Interesanta KSP, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, przed
godziną wskazaną w pkt 1, skąd po odebraniu przepustek zostaną zaprowadzeni przez pracownika
Zamawiającego do miejsca otwarcia ofert.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia (odpowiednio do zadania).
4. W trakcie jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości informacje, o których mowa
w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy
protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
7
XIV. BADANIE I OCENA OFERT:
1. W toku dokonywania czynności związanych z badaniem ofert Zamawiający może żądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert – zgodnie z art. 87 ust. 1
Ustawy.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian
w treści oferty.
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV i/lub V SIWZ, lub nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa – do ich złożenia
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
4. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień
dotyczących kalkulacji cen, w celu ustalenia czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
6. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej którejkolwiek z przesłanek
określonych w art. 89 Ustawy.
XV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSOBU WYLICZENIA CENY:
1. W odniesieniu do ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja dokona ich oceny na podstawie
kryteriów ocen ofert:
L.p.
Opis kryteriów oceny ofert
Znaczenie
1.
Cena oferty brutto w PLN (C)
90%
2
Okres gwarancji
10%
A. Kryterium - Cena oferty brutto w PLN, wyliczona wg poniższego wzoru:
C=(C min :Cx) x 100 x 90%
gdzie:
C–
wskaźnik kryterium ceny oferty brutto w PLN w pkt
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Cx – cena brutto w PLN podana w badanej ofercie
A1. Cena oferty brutto w PLN stanowi:
1) w zadanie nr 1- 4 sumę wartości brutto w PLN wynikających z iloczynów cen jednostkowych
netto w PLN wskazanych przez Wykonawcę w kol. 5 tabeli w „Ofercie Wykonawcy” za
przegląd i ilość przeglądów wskazanych w kol. 4 tabeli w „Ofercie Wykonawcy”,
powiększonych o wartość podatku VAT,
3) w zad. 5-8 sumę wartości brutto w PLN wynikającej z:
- iloczynu ceny jednostkowej netto w PLN wskazanej przez Wykonawcę w kol. 5 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy” za przegląd i ilość przeglądów wskazanych w kol. 4 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy”
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
8
- iloczyn ceny jednostkowej netto w PLN wskazanej przez Wykonawcę w kol.8 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy” za filtr i ilość filtrów wskazanych w kol. 7 tabeli w „Ofercie
Wykonawcy”
powiększonych o wartość podatku VAT,
4) w zad. 9 sumę wartości brutto w PLN wynikających z:
- iloczynów cen jednostkowych netto w PLN wskazanych przez Wykonawcę w kol. 5 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy” za przegląd i ilość przeglądów wskazanych w kol. 4 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy”
- iloczynów cen jednostkowych netto w PLN wskazanych przez Wykonawcę w kol.8 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy” za filtr i ilość filtrów wskazanych w kol. 7 tabeli w „Ofercie
Wykonawcy”
- iloczynów cen jednostkowych netto w PLN wskazanych przez Wykonawcę w kol.11 tabeli
w „Ofercie Wykonawcy” za cylinder i ilość cylindrów wskazanych w kol. 10 tabeli w
„Ofercie Wykonawcy”
powiększonych o wartość podatku VAT,
A.2. W cenie jednostkowej netto w PLN za usługę (odpowiednio do zadania) Wykonawca uwzględni
koszty:
1) dojazdu do miejsca świadczenia usług,
2) robocizny, koszty pośrednie, zysk,
3) zakupu podstawowych materiałów eksploatacyjnych (np. czynnik chłodniczy, bezpieczniki,
detergenty, filtry powietrza (dotyczy zadania nr 5-9) i cylindry nawilżaczy (dotyczy zadania
nr 9) itp.)
4) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
A.3. Cena oferty brutto w PLN oraz wskazane przez Wykonawcę ryczałtowe ceny jednostkowe netto
w PLN za usługę muszą być podane w PLN cyfrowo w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku (groszy).
A.4. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania po jego stronie
obowiązku odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
przyjmie cenę powiększoną o podatek VAT.
Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny za asortyment
pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający miałby
rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
B. Okres gwarancji na wykonane przeglądy oraz wymienione materiały eksploatacyjne
wykorzystane w ramach wykonanej usługi wg poniższego wzoru:
1) przy przyznawaniu i przeliczaniu punktów będą brane pod uwagę tylko oferty, w których
zostanie zaproponowany okres gwarancji wynoszący co najmniej 1 miesiąc;
2) za każdy dodatkowy pełny miesiąc gwarancji powyżej minimalnego limitu zostanie przyznany
jeden punkt;
3) w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje gwarancję dłuższą niż 6 miesięcy do wyliczenia
wartości punktowej w tym kryterium, Zamawiający przyjmie gwarancję o okresie
obowiązywania 6 miesięcy;
4) ostateczna ilość punktów w kryterium zostanie ustalona po dokonani przeliczenia przyznanych
punktów według poniższego wzoru:
G = (Gb : Gnaj) x 100 x 10%
gdzie:
G – wskaźnik kryterium terminu gwarancji w punktach,
Gb – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w badanej ofercie,
Gnaj – ilość punktów za okres gwarancji przyznany w ofercie z najdłuższym okresem
gwarancji,
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej Specyfikacji i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, czyli temu, który otrzyma najwyższą
wartość punktową, wyliczoną wg poniższego wzoru:
P=C+G
gdzie:
P – wskaźnik oceny oferty w pkt
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
9
C – wskaźnik kryterium - cena brutto w PLN - w pkt
T – wskaźnik kryterium - okres gwarancji - w pkt
3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
Wskaźniki oceny ofert w punktach Zamawiający będzie liczył w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona czynności określonych w
art. 92 Ustawy, a wybranemu Wykonawcy wskaże datę i miejsce podpisania umowy. Koszt dojazdu
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia – Zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, Zamawiający przed podpisaniem umowy
żądać będzie dokładnego adresu zamieszkania i nr PESEL.
4. Wykonawca, któremu udzielone zostanie przedmiotowe zamówienie (odpowiednio do zadania)
zobowiązany będzie dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) kopię aktualnej opłaconej polisy OC obejmującej ubezpieczenie z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość umowy.
b) harmonogram wykonania okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń uwzględniający
terminy wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy.
XVIII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY:
Umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia odpowiednio do zadania zostanie zawarta stosownie do
przedstawionych niżej ogólnych jej warunków:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy są okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych, zamontowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji”, zwane dalej
„przeglądami”
2. Szczegółowy wykaz urządzeń oraz lokalizację określa załącznik nr 6, który jest integralną częścią
umowy.
3. Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1, który jest integralną częścią umowy.
§2
Termin realizacji umowy
1. Termin realizacji umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia umowy określono na dzień 31.12.2018 r.
3. W pierwszym roku obowiązywania umowy tj. w 2016 r., pierwszy przegląd gwarancyjny
urządzenia należy rozpocząć nie później niż 14 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy,
natomiast pozostałe terminy przeglądów zostały określone w załączniku nr 7 do umowy.
§3
Warunki i zakres realizacji umowy
1. Zakres przeglądu gwarancyjnego powinien uwzględniać wszystkie czynności serwisowe
przewidziane przez producenta do wykonania w ramach przeglądu gwarancyjnego, w tym
czynności podane w załączniku nr 1 do umowy – zakres przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w okresie obowiązywania umowy będzie posiadał:
a) autoryzację producenta urządzeń uprawniającą go do wykonywania przeglądów gwarancyjnych
(dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
10
3.
4.
5.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
b) certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z art. 29 ustawy o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881)
zgodnie z którym przedsiębiorca, który prowadzi działalność polegającą na instalacji,
konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub
pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowe gazy
cieplarniane - dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9;
Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty, o których
mowa w ust. 2, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w okresie trwania umowy,
zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.
Personel Wykonawcy obowiązany jest wykonywać czynności objęte certyfikatem dla personelu z
wykorzystaniem odpowiedniego wyposażenia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 17 grudnia 2015 r. poz. 2317 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia
technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu.
Wykonawca oświadcza, że przeglądy będą wykonywane przez osoby posiadające:
a) certyfikaty dla personelu zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881),
(dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).
b) świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i
sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji – dotyczy zadnia 1-9.
§4
Wynagrodzenie
Strony ustalają, że łączne maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w §1, za okres trwania umowy określony w §2 wynosi …………. brutto/netto w PLN
(zgodnie z ofertą Wykonawcy).
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie podpisania umowy
obowiązek odprowadzenia podatku VAT z tytułu przeglądów będących przedmiotem niniejszej
umowy leży po stronie Wykonawcy/Zamawiającego (zgodnie z oświadczeniem zawartym w
Ofercie Wykonawcy).
Na wynagrodzenie o, którym mowa w ust. 1 składają się:
a) suma kosztów poszczególnych przeglądów, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik
nr 2 do umowy – dotyczy zadania nr 1-4,
b) suma kosztów poszczególnych przeglądów i zakupu filtrów powietrza (dotyczy zadania nr 5-9)
i cylindrów nawilżaczy (dotyczy zadania nr 9) – jeżeli w ramach przeglądu zostaną wymienione
ww. części, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy – dotyczy
zadania nr 5-9
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w okresie trwania umowy stałych cen netto w PLN za
przeglądy, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.
W cenie jednostkowej netto w PLN za przegląd (odpowiednio do zadania) Wykonawca uwzględni
koszty:
a) dojazdu do miejsca, w którym będzie przeprowadzany przegląd
b) robocizny, koszty pośrednie, zysk,
c) zakupu podstawowych materiałów eksploatacyjnych (np. czynnik chłodniczy, bezpieczniki,
detergenty itp.),
d) wymiany podzespołów lub urządzeń wynikających z warunków gwarancji,
e) pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia.
f) Wartość faktury za poszczególne przeglądy będzie wynikała z ceny za przegląd wskazanej w
załączniku nr 2 do umowy, oraz wskazanych w ww. załączniku cen zakupu filtrów powietrza
(dotyczy zadania nr 5-9) i cylindrów nawilżaczy (dotyczy zadania nr 9) – jeżeli w ramach
przeglądu zostaną wymienione ww. części,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przeglądów w przypadku:
1) wycofania z użytkowania urządzenia wskazanego w załączniku nr 6 do umowy,
2) zmiany przepisów,
przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.
Zamawiający zapłaci za wykonane przeglądy, w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
11
10. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przeglądu
bez zastrzeżeń, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
11. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe, w razie nieuzasadnionego
niezapłacenia faktury w terminie, o którym mowa w ust. 8.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności wynikających z realizacji
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§5
Warunki odbioru
1. Odbiór przeglądu nastąpi w formie pisemnej.
2. Z każdego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik
nr 3 do umowy, zawierający w szczególności następujące informacje:
1) nazwa urządzenia (marka),
2) model urządzenia,
3) rodzaj urządzenia,
4) numer fabryczny,
5) lokalizacja urządzenia,
6) wykaz wykonanych czynności,
7) wnioski dotyczące stanu technicznego
8) potwierdzenie przedstawiciela użytkownika obiektu o dokonanym przeglądzie,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,
10) oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego, o braku albo istnieniu zastrzeżeń do
wykonanych przeglądów,
11) termin usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru przeglądu – jeżeli dotyczy.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, będzie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia, w
terminie 3 dni roboczych od wykonanego przeglądu.
Ilekroć w niniejszej umowie użyto sformułowania dni robocze, rozumie się przez to dni od
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z właściwymi
przepisami, w godzinach 800–1600
4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt. 10, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli
stwierdzi, że przeglądu dokonano niezgodnie z umową.
5. W okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt.10, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy termin usunięcia wad i uwzględnienia zastrzeżeń w wynikach prac, nie dłuższy niż 5
dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru z zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany jest
usunąć wady lub uwzględnić zastrzeżenia w wyznaczonym terminie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Po upływie wyznaczonego terminu Strony ponownie przystępują do odbioru w
trybie określonym w ust.2.
§ 6
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej
urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie prowadzonych prac, oraz
przestrzegania przepisów bhp i p.poż.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnymi zasobami i personelem o kwalifikacjach i
uprawnieniach odpowiednich do należytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się
delegować do prac wymagających specjalnych kwalifikacji pracowników posiadających
uprawnienia przewidziane obowiązującymi przepisami (świadectwa, certyfikaty)
4. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia umowy przekaże
Zamawiającemu pisemną informację zawierającą wykaz konserwatorów wraz z kopiami ich
uprawnień i potwierdzeń kwalifikacji, którzy będą wykonywać przeglądy gwarancyjne –
załącznik nr 4.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przeglądy w godzinach od 8.00 do 16.00 po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, a prace szczególnie
uciążliwe w godzinach od 16.00 do 8.00 rano dnia następnego.
6. Czas trwania czynności podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze,
liczone od dnia rozpoczęcia prac.
7. Wykonawca zapewni niezbędne materiały konserwacyjno-eksploatacyjne, zapewniające
należytą pracę urządzeń.
8. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych
zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
12
9. Materiały użyte do wykonywania przeglądów powinny posiadać stosowne certyfikaty lub
aprobaty.
10. Wykonawca będzie zobowiązany, dla każdego urządzenia klimatyzacyjnego, zawierającego
powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, będącego substancją kontrolowaną lub F- gazem,
sporządzenia i prowadzenia, karty obsługi technicznej i naprawy urządzenia, zwanej „kartą
urządzenia” , zgodnie z art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. poz. 881 o substancjach
zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy).
11. Po zakończeniu umowy na przeglądy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu w formie pisemnej kodów serwisowych.
12. Wytworzone odpady powstające podczas przeglądów, Wykonawca zobowiązany jest przekazać
do zagospodarowania podmiotowi działającemu zgodnie z przepisami o odpadach (Dz.U
z 2013r. poz. 21 z późn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, posiadającemu
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania
odpadami.
§7
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Umożliwienia Wykonawcy dostępu do urządzeń podlegającym przeglądom.
2. Udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych wytycznych i regulacji, których
przestrzeganie będzie wymagane przy wykonywaniu przeglądów.
3. Udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji, która może być pomocna przy
wykonywaniu przeglądów.
4. Udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienie związane z realizacją
przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania danego
wystąpienia.
§8
Gwarancja
Wykonawca udziela min ….. (1 miesięcznej) gwarancji (zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od
dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru ostatniej usługi na wykonane przeglądy,
o których mowa w §1 oraz wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w ramach
wykonanej usługi, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
§ 9
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy OC
obejmującej ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość
umowy.
2. Kopia polisy stanowi załącznik nr 5 do umowy.
3. W przypadku gdy polisa, o której mowa w ust. 1 utraci ważność w okresie obowiązywania
umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia ubezpieczenia, do
przekazania Zamawiającemu kopi odnowienia polisy, z zachowaniem ciągłości okresu i
warunków ubezpieczenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania limitów sumy gwarantowanej przez cały
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wypłaty odszkodowania polisy Wykonawca
powinien uzupełnić sumę gwarancyjna do wymaganego limitu określonego w ust. 1.
§ 10
Podwykonawstwo
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy sam lub z wykorzystaniem Podwykonawcy
……, który realizować będzie część zamówienia obejmującą …………………………
(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy).
2. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy dopuszcza, na pisemny wniosek Wykonawcy
zmianę Podwykonawcy wskazanego w ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy.
Wprowadzenie takiej zmiany wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest
wraz z wnioskiem przedstawić umowę regulującą współpracę z Podwykonawcą oraz dla
Podwykonawcy:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
13
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
- w sytuacji, gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy w celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu.
4. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust.2, korzystanie z usług podwykonawców
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, jego
przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył,
jak za swoje własne.
5. Wykonawca i podwykonawcy w całym okresie umowy muszą posiadać ważne dokumenty,
potwierdzające upoważnienie otrzymane od producenta urządzeń do przeglądów
gwarancyjnych, w celu utrzymania gwarancji producentów urządzeń.
6. Wykonawca zobowiązany jest odnowić oraz przedłożyć Zamawiającemu, dokumenty, o których
mowa w § 6 pkt 4, własne i podwykonawców, w przypadku ewentualnego ich wygaśnięcia w
okresie trwania umowy, zapewniając ciągłość usługi będącej przedmiotem zamówienia.
§ 11
Kary umowne
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną :
1) z tytułu rozwiązania umowy (odstąpienia lub wypowiedzenia) z powodu okoliczności leżących
po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
2) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę (odstąpienia lub wypowiedzenia) na
jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – 10% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1,
3) za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, licząc od
następnego dnia po upływie terminu realizacji, określonego w § 2 ust. 4, 1% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 2 do umowy za przegląd którego opóźnienie
dotyczy
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru przeglądu, za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego w protokole odbioru na usunięcie zwłoki 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w załączniku nr 2 do umowy za przegląd
którego opóźnienie dotyczy
Zapłata kar, o których mowa w ust. 3 lub 4 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania
umowy.
Jeśli Zamawiający na skutek opóźnienia Wykonawcy, dozna szkody przekraczającej wartość kary
umownej, ma prawo domagać się od Wykonawcy pokrycia pełnej szkody na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
Strony ustalają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z
wynagrodzenia Wykonawcy kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy bez kierowania odrębnego wezwania do zapłaty.
Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania i utraconych korzyści na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Zmiany umowy
Strony dopuszczają następujące zmiany w umowie:
a) Zmianę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 4 pod warunkiem, że
wskazane do zmiany osoby będą posiadały certyfikaty i uprawnienia w zakresie nie gorszym
niż osób wskazane w wykazie;
b) Zmiany ilości przeglądów – zgodne z zapisem § 4 ust. 7 pkt 1;
c) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonani zamówienia przez Wykonawcę,
d) Inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany przepisów.
Zmiana, o której mowa w ust. 1 lit. b) musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Postanowienia końcowe
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy, jeżeli:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
14
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1) zostanie złożony wniosek o upadłość wykonawcy,
2) Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku zawarcia i kontynuowania wymaganej umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub zawarcia jej w kształcie niespełniającym
wymagań Zamawiającego,
3) Wykonawca utraci autoryzację producenta urządzeń (dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9) lub
utraci ważność certyfikat, o którym mowa w §3 ust. 2
4) Wykonawca nie będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia lub gdy osoby
te utracą certyfikaty lub świadectwa kwalifikacyjne określone w § 3 ust. 5.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem okoliczności
uzasadniających odstąpienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w sytuacji ograniczenia lub
cofnięcia środków w budżecie, z przyczyn od niego niezależnych, przez dysponenta środków
publicznych. Zamawiający będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie
30 dni od zaistnienia przesłanki odstąpienia.
W sytuacji opisanej w ust. 1 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy i nie będzie rościł względem Zamawiającego żadnych roszczeń.
Dopuszcza się rozwiązanie umowy przez każdą ze stron za wypowiedzeniem z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Kwestie sporne wynikłe w związku z realizację umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – zakres przeglądów gwarancyjnych
Załącznik nr 2 - oferta wykonawcy
Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru
Załącznik nr 4 – wykaz osób do realizacji umowy
Załącznik nr 5 – kopia polisy ubezpieczenia
Załącznik nr 6 – wykaz urządzeń objętych przeglądem gwarancyjnym zamontowanych w obiektach
KSP
Załącznik nr 7 - Harmonogram
ZAMAWIAJĄCY
……………………….
WYKONAWCA
……………………….
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
15
Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, zamontowanych w nw. obiektach Komendy Stołecznej Policji.
a) KRP Warszawa I, ul. Wilcza 21
b) KRP Warszawa II, ul. Malczewskiego 3/5/7
c) KP Stanisławów ul. Rynek 32 A
d) KP Warszawa Wilanów ul. Okrężna 57
II. Zakres przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
(uwaga: skrót ASP oznacza- Autoryzowany Serwis Producenta)
Numer
Zadanie nr 1
Urządzenie
Ilość
Producent
Ilość
przeglądów
zalecana
przez
producenta
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
klimatyzator typu multisplit:
dwie jednostki wewnętrzne, jedna
jedn. zew. typ LX IHM30N
1 kpl.
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
2 razy w roku
przez ASP
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
klimatyzator typu multisplit:
trzy jednostki wewnętrzne, jedna
jedn. zew. typ LX IHM30N
2 kpl.
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
2 razy w roku
przez ASP
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
klimatyzator typu split:
jedn. wew.LX IDHM18NI –ścienna
jedn.zewn. LX IHM18N
2 kpl.
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
2 razy w roku
przez ASP
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
klimatyzator typu split:
jedn. wew.LX IDHM12NI -ścienna
jedn. zew. LX IHM09N
1 kpl.
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
2 razy w roku
przez ASP
KRP W-wa II
ul.Malczewskiego
3/5/7
FXAQ…PAVI/RXYQ…T7Y1B
– 39 jednostek wewnętrznych i
4 jedn. zewn. w tym:
FXAQ20PAV1 - 1 szt.
FXAQ25PAV1 - 8 szt.
,FXAQ32PAV1 - 24
szt.,FXAQ40PAV1 - 1 szt.,
FXAQ50PAV1 - 4 szt.,
FXAQ63PAV1 - 1 szt.
Agregaty zewn :
RXYQ12T7Y1B - 1 szt.,
RXYQ13T7Y1B -2 szt.
RXYQ16T7Y1B - 1 szt
39 szt.
jedn.
wew. + 4
szt. jedn
zewn.
DAIKIN
2 razy w roku
przez ASP
DAIKIN
2 razy w roku
przez ASP
DAIKIN
2 razy w roku
przez ASP
DAIKIN
2 razy w roku
przez ASP
DAIKIN
2 razy w roku
przez ASP
Lokalizacja
System VRV:
Zadanie nr 2
KRP W-wa II
ul.Malczewskiego
3/5/7
KRP W-wa II
ul.Malczewskiego
3/5/7
FTXS35K2V1B + agregat
RXS35L2V1B
1 kpl.
Klimatyzator podstropowy
FHQ125CAVEB + agregat
RZQG125L8Y1B
1 kpl.
KRP W-wa II
ul.Malczewskiego
3/5/7
Klimatyzator kasetonowy
FCQ125CAVEB + agregat
RZQG125L8Y1B – 2 szt.
2 kpl.
KRP W-wa II
ul.Malczewskiego
3/5/7
Klimatyzator FTXS25K2V1B
+agregat RXS25L2V1B
1 kpl.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
16
Zadanie nr 3
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Klimatyzator jedn.zewn. PUHZZRP35VKA jedn. wewn. PKARP35HAL
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Klimatyzator jedn. zewn. MXZ4D83VA - MULTI SPLIT
jedn. wewn. MSZ-EF35VEW Qch=2,8 kW
MSZ-EF35VEW Qch=2,2 kW
MSZ-EF25VEW Qch=2,2 kW
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Agregat skraplający PUHZZRP100VKA z modułem
sterującym wymiennika PACIF011B-E i sterownikiem
przewodowum PAR-30MAA-J
Qch= 9,5kW
3 kpl.
Mitsubishi Electric
2 razy w roku
przez ASP
1 kpl.
Mitsubishi Electric
2 razy w roku
przez ASP
1 kpl.
Mitsubishi Electric
2 razy w roku
przez ASP
3 kpl.
SINCLAIR,
dystrybuowanych przez
firmę TECHNIKA
CHŁODZENIA Sp. z
o.o.(zwaną dalej
dystrybutorem)
2 raz w roku
przez ASP
SINCLAIR,
dystrybuowanych przez
firmę TECHNIKA
CHŁODZENIA Sp. z
o.o.(zwaną dalej
dystrybutorem)
2 raz w roku
przez ASP
Zadanie nr 4
KP W-wa Wilanów
ul. Okrężna 57
Klimatyzator naścienny Sinclair H
12 – AC + skraplacz
KP W-wa Wilanów
ul. Okrężna 57
Klimatyzator naścienny Sinclair
ASH18 - AIE + skraplacz.
1 kpl.
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Cemtrala wentylacyjna
GOLD04ERX VN = 1400 m3/h
VW=1000 m3/h z nagrzewnicą
elektryczną; Qn= 7,5 kW z
autonomiczną automatyką
1 kpl.
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Cemtrala wentylacyjna
GOLD04ERX VN = 1000 m3/h
VW=1000 m3/h z nagrzewnicą
elektryczną; Qn= 3,0 kW z
autonomiczną automatyką
1 kpl.
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
Zadanie nr 7
III.
2 razy w roku
przez ASP
2 razy w roku
(nie jest
wymagany
ASP)
2 szt.
JUWENT Szymański,
Nowakowski Spółka
jawna z siedzibą w
Rykach przy ul.
Lubelskiej 3
1 raz w roku
(nie jest
wymagany
ASP
KP W-wa Wilanów
ul. Okrężna 57
Centrala wentylacyjna H-Hermes-I01-SE-FB4/CHE/WHC/CF1-R nr
urz. C-18112/15
1 szt.
KP W-wa Wilanów
ul. Okrężna 57
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0110H s/n ze skraplaczem
1 kpl.
KRP W-wa I,
ul. Wilcza 21
SWEGON
1 kpl.
Konwektor wentylatorowy UWK-EH z pomieszczeniowym czujnikiem
temperatury z zadajnikiem wartości
zadanej oraz zegarem sterującym
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0080H s/n HF1503055189
ze skraplaczem
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0060H s/n HF1503055183
ze skraplaczem
2 razy w roku
przez ASP
UAB SALDA Litwa
dystrybutor:
Centrum Klima S.A 05850 Ożarów
Mazowiecki Wieruchów
ul. Sochaczewska 144
KP Stanisławów
ul. Rynek 32a
Zadanie nr 8
Zadanie nr 9
centrala nawiewna OTA 160-2400 z
nagrzewnicą elektryczną
SWEGON
2 kpl.
2 kpl.
Clima-Produkt Sp. zo.o
ul. Żuławska 6 83-032
Pszczółki
2 razy w roku
przez ASP
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
3 razy w roku
przez ASP
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
3 razy w roku
przez ASP
LENNOX Polska Sp. z
o. o.
3 razy w roku
przez ASP
Wymagania dotyczące przeglądów gwarancyjnych.
1. Dla urządzeń klimatyzacyjnych typu: split, multispliti, systemu VRV, central wentylacyjnych,
ustala się następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych:
1) przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. Celem tego
przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu letniego, pod kątem bezpieczeństwa i higieny
ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
17
2) przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku. Celem
tego przeglądu jest przygotowanie urządzeń do sezonu zimowego (grzewczego), pod kątem
bezpieczeństwa i higieny ich użytkowania oraz zapewnienie bezawaryjnej pracy.
3) Czas trwania czynności podczas każdego z przeglądów nie może być dłuższy niż 3 dni robocze,
liczone od dnia rozpoczęcia prac.
W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
2. Dla szaf klimatyzacji precyzyjnej, wchodzących w zakres zadania nr 9 wymaga się trzech
przeglądów gwarancyjnych w roku, z częstotliwością co 4 miesiące, w terminach określonych w
umowie. W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.
3. Dla urządzeń wchodzących w zakres zadania nr 7, wymaga się 1 przeglądu gwarancyjnego w
roku, w terminie określonym w umowie. W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być
rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
4. Zakres przeglądów gwarancyjnych
A. Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego szaf klimatyzacji precyzyjnej (jednostka
wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna):
1) Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych
i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.
2) Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem.
3) Sprawdzanie amortyzatorów i mocowań urządzeń.
4) Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, (czyszczenie lamel, wymienników stosownie
do stopnia ich zabrudzenia).
5) Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich ewentualna wymiana.
6) Sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby uzupełnienie izolacji termicznej.
7) Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.
8) Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej.
9) Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.
10) Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie
chłodniczym, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.
11) Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.
12) Sprawdzenie parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie
wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z użytkownikiem.
13) Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.
14) Sprawdzenie parametrów przepływu powietrza.
15) Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.
16) Sprawdzanie działania zabezpieczeń.
17) Sprawdzanie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.
18) Sprawdzenie trybu i zadanych parametrów pracy układu .
19) Sprawdzanie działania presostatów.
20) Sprawdzanie prawidłowego odczytu temperatur.
21) Sprawdzanie sygnałów pomiarowych, połączeń elektrycznych i elektronicznych.
22) Sprawdzanie sygnałów wyjściowych elektrycznych i elektronicznych – czujniki,
sterowniki.
23) Kontrola parametrów pracy na sterowniku centralnym
24) Sprawdzenie wskazań alarmowych
25) Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek.
26) Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna
poprawa połączenia.
27) Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, , grzałek,
nawilżaczy, ewentualna wymiana cylindrów nawilżaczy.
B. Zakres czynności usługi przeglądu gwarancyjnego klimatyzatorów typu split i multisplit, system
VRV (jednostka wewnętrzna oraz jednostka zewnętrzna):
1) Sprawdzenie stanu technicznego obudowy, w tym jakości powłok antykorozyjnych
i lakierniczych urządzeń i ich konstrukcji wsporczych.
2) Sprawdzenie stanu zabezpieczenia instalacji czynnika chłodzącego przed uszkodzeniem.
3) Sprawdzanie mocowań urządzeń.
4) Sprawdzenie stanu jednostek zewnętrznych, (czyszczenie lamel, wymienników stosownie do
stopnia ich zabrudzenia).
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
18
Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie.
Czyszczenie i odgrzybienie parownika.
Sprawdzenie szczelności i w razie potrzeby uzupełnienie izolacji termicznej.
Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin wraz z pompkami.
Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej.
Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania.
Sprawdzenie parametrów pracy sprężarek oraz szczelności i ciśnień w układzie freonowym,
ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.
12) Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach.
13) Sprawdzenie parametrów pracy układu na sterowniku mikroprocesorowym i ewentualnie
wprowadzenie korekt w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z użytkownikiem.
14) Sprawdzenie stanu wentylatorów - łożyska, parametry elektryczne, wydajność.
15) Sprawdzenie parametrów przepływu powietrza.
16) Usuwanie wszystkich usterek uniemożliwiających prawidłową pracę urządzeń.
17) Sprawdzanie działania zabezpieczeń.
18) Sprawdzanie prawidłowej realizacji funkcji sterowania.
19) Sprawdzenie trybu i zadanych parametrów pracy układu .
20) Sprawdzanie działania presostatów.
21) Sprawdzanie prawidłowego odczytu temperatur.
22) Sprawdzanie sygnałów pomiarowych, połączeń elektrycznych i elektronicznych.
23) Sprawdzanie sygnałów wyjściowych elektrycznych i elektronicznych – czujniki, sterowniki.
24) Kontrola parametrów pracy na sterowniku centralnym
25) Sprawdzenie wskazań alarmowych
26) Sprawdzenie prawidłowości pracy wentylatorów, sprężarek.
27) Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna
poprawa połączenia.
28) Sprawdzenie poboru mocy i napięć roboczych wentylatorów, sprężarek, , grzałek.
Uwaga:
Dla urządzeń klimatyzacyjnych typu: split, multi spliti, systemu VRV, ustala się następujące rodzaje
przeglądów gwarancyjnych:
przegląd wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.
przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku.
W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych
od dnia podpisania umowy.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
C. Zakres czynności przeglądu gwarancyjnego central wentylacyjnych
1) Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego central (sprawdzenie mocowań i połączeń
wewnętrznych urządzenia, sprawdzenie szczelności
2) Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy centrali.
3) Sekcja wentylatora – kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie naciągu pasków klinowych,
przekładni pasowej, regulacja, czyszczenie bloku wentylatorowego).
4) Sekcja filtrów – stan czystości filtrów i ewentualna wymiana.
5) Sekcja nagrzewnicy elektrycznej – sprawdzenie zabezpieczeń termicznych.
6) Układ zasilania i sterowania – test automatyki i kontrola stanu połączeń oraz izolacji
elektrycznej, kontrola działania elementów wykonawczych
Uwaga:
Dla central wentylacyjnych ustala się następujące rodzaje przeglądów gwarancyjnych: przegląd
wiosenny – wykonywany nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.
przegląd jesienny – wykonywany nie później niż do 30 października każdego roku.
W przypadku 2016 r. pierwszy przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od
dnia podpisania umowy.
D. Konwektor wentylatorowy
1) Raz w roku należy oczyścić z kurzu i brudu wentylator i ożebrowaną powierzchnię nagrzewnic.
2) Oczyścić filtr powietrza obiegowego.
3) Konserwację silnika wentylatora należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta
silników.
W przypadku 2016 r. przegląd powinien być rozpoczęty nie później niż 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
19
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 1
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
1
1
2
3
4
2
Warszawa ul. Wilcza
Urządzenie
3
klimatyzator typu multisplit: dwie jednostki
wewnętrzne, jedna jedn. zew. typ LX
IHM30N
klimatyzator typu multisplit:
trzy jednostki wewnętrzne, jedna jedn. zew.
typ LX IHM30N
Ilość
przeglądów
Wartość
Cena
dla
netto
jednego
wszystkich
przeglądu w w PLN **
urządzeń w
PLN**
kol. 4 X
zadaniu w
(zł netto)
kol. 5
latach
2016- 2018
4
5
6
Stawka podatku VAT
w%
Lp.
Lokalizacja
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
I.
7
Wartość
netto
powiększona
o wartość
podatku
VAT **
8
6
12
klimatyzator typu split:
jedn. wew.LX IDHM18NI –ścienna
jedn.zewn. LX IHM18N
12
klimatyzator typu split:
jedn. wew.LX IDHM12NI -ścienna jedn. zew.
LX IHM09N
6
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 4)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
20
W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
3) Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
9)
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
21
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 2
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
1
Urządzenie
2
3
Ilość
przeglądów
Wartość
Cena
dla
netto
jednego
wszystkich
przeglądu w w PLN **
urządzeń w
PLN**
kol. 4 x
zadaniu w
(zł netto)
kol. 5
latach
2016- 2018
4
5
6
Stawka podatku
VAT w %
Lp.
Lokalizacja
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
7
Wartość
netto
powiększona
o wartość
podatku
VAT**
8
System VRV:
2
Warszawa
ul. Malczewskiego
1
FXAQ…PAVI/RXYQ…T7Y1B – 39
jednostek wewnętrznych i 4 jedn.
zewn. w tym: FXAQ20PAV1 - 1 szt.
FXAQ25PAV1 - 8 szt.
,FXAQ32PAV1 - 24
szt.,FXAQ40PAV1 - 1 szt.,
FXAQ50PAV1 - 4 szt.,
FXAQ63PAV1 - 1 szt. Agregaty
zewn : RXYQ12T7Y1B - 1 szt.,
RXYQ13T7Y1B -2 szt.
RXYQ16T7Y1B - 1 szt
258
FTXS35K2V1B + agregat RXS35L2V1B
6
3
Klimatyzator podstropowy
FHQ125CAVEB + agregat
RZQG125L8Y1B
6
4
Klimatyzator kasetonowy FCQ125CAVEB
+ agregat RZQG125L8Y1B – 2 szt.
12
5
klimatyzator FTXS25K2V1B +agregat
RXS25L2V1B
6
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 5)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
22
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
3) Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
6)
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
23
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 3
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
1
2
Urządzenie
3
Ilość
przeglądów
Wartość
Cena
dla
netto
jednego
wszystkich
przeglądu w w PLN **
urządzeń w
PLN**
kol. 4 X
zadaniu w
(zł netto)
kol. 5
latach
2016- 2018
4
Klimatyzator jedn.zewn. PUHZZRP35VKA jedn. wewn. PKA-RP35HAL
18
2
Klimatyzator jedn. zewn. MXZ-4D83VA MULTI SPLIT
jedn. wewn. MSZ-EF35VEW Qch=2,8 kW
MSZ-EF35VEW Qch=2,2 kW
MSZ-EF25VEW Qch=2,2 kW
6
Agregat skraplający PUHZ-ZRP100VKA z
modułem sterującym wymiennika PACIF011B-E i sterownikiem przewodowum
PAR-30MAA-J Qch= 9,5kW
6
3
Stanisławów
ul. Rynek 32a
1
5
6
Stawka podatku VAT
w%
Lp.
Lokalizacja
I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
7
Wartość netto
powiększona o
wartość
podatku VAT
**
8
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 3)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
24
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
3) Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
25
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 4
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
Lokalizacja
Lp.
2
2
Warszawa
ul. Okrężna
1
1
Urządzenie
Ilość
Wartość
przeglądów dla
Cena
netto
wszystkich
jednego
urządzeń w
przeglądu w w PLN **
zadaniu w
PLN**
kol. 4 X
latach 2016(zł netto)
kol. 5
2018
3
4
Klimatyzator naścienny Sinclair H 12 –
AC + skraplacz
18
Klimatyzator naścienny Sinclair
ASH18 - AIE + skraplacz.
6
5
6
Stawka podatku
VAT w %
II.
7
Wartość
netto
powiększona
o wartość
podatku
VAT **
8
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
26
2)
3)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
27
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 5
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
4
5
6
7
Cemtrala wentylacyjna
GOLD04ERX VN = 1400 m3/h
VW=1000 m3/h z nagrzewnicą
elektryczną; Qn= 7,5 kW z
autonomiczną automatyką
Stanisławów
ul. Rynek 32a
1
6
Cemtrala wentylacyjna
GOLD04ERX VN = 1000 m3/h
VW=1000 m3/h z nagrzewnicą
elektryczną; Qn= 3,0 kW z
autonomiczną automatyką
2
6
8
9
10
Wartość netto w PLN
kol. 6 + kol. 9
powiększona o wartość
podatku VAT **
Maks. ilość wymian
filtrów
2
Stawka podatku VAT
w%
Wartość netto w PLN **
kol. 4 x kol. 5
Lokalizacja
1
Wartość netto w PLN **
kol. 7 x kol. 8
Cena jednego przeglądu w
PLN**
(zł netto)
3
Lp.
Cena jednostkowa filtru
powietrza netto w PLN
Urządzenie
Ilość przeglądów dla
wszystkich urządzeń w
zadaniu w latach 20162018
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
I.
11
12
12
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 2)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
28
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
3) Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
29
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 6
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
5
6
7
centrala nawiewna OTA 1602400 z nagrzewnicą elektryczną
6
8
9
10
Cena oferty netto w PLN
kol. 6 + kol. 9
powiększona o wartość
podatku VAT **
4
Stawka podatku VAT
w%
Maks. ilość wymian
filtrów
Lokalizacja
1
2
Warszawa
ul. Wilcza
1
Wartość netto w PLN **
kol. 7 x kol. 8
Wartość netto w PLN **
kol. 4 x kol. 5
3
Lp.
Cena jednostkowa filtru
powietrza netto w PLN
Urządzenie
Cena jednego przeglądu w
PLN**
(zł netto)
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
Ilość przeglądów dla
wszystkich urządzeń w
zadaniu w latach 20162018
II.
11
6
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
30
3)
Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
Data:
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
31
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 7
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
7
1
Stanisławów
ul. Rynek 32a
Lokalizacja
3
Konwektor wentylatorowt
UWK-E-H z
pomieszczeniowym
czujnikiem temperatury z
zadajnikiem wartości zadanej
oraz zegarem sterującym
6
8
9
10
Cena oferty netto w PLN
kol. 6 + kol. 9
powiększona o wartość
podatku VAT **
Maks. ilość wymian
filtrów
6
2
Stawka podatku VAT
w%
Wartość netto w PLN **
kol. 4 x kol. 5
5
1
Wartość netto w PLN **
kol. 7 x kol. 8
Cena jednego przeglądu w
PLN**
(zł netto)
4
Lp.
Cena jednostkowa filtru
powietrza netto w PLN
Urządzenie
Ilość przeglądów dla
wszystkich urządzeń w
zadaniu w latach 20162018
III. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
11
6
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
32
2)
3)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
33
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 8
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
5
6
7
Centrala wentylacyjna HHermes-I-01-SEFB4/CHE/WHC/CF1-R nr urz.
C-18112/15
6
8
9
10
Cena oferty netto w PLN
kol. 6 + kol. 9
powiększona o wartość
podatku VAT **
Maks. ilość wymian
filtrów
4
Stawka podatku VAT
w%
Wartość netto w PLN **
kol. 4 x kol. 5
Lokalizacja
1
2
Warszawa
ul. Okrężna
1
Wartość netto w PLN **
kol. 7 x kol. 8
Cena jednego przeglądu w
PLN**
(zł netto)
3
Lp.
Cena jednostkowa filtru
powietrza netto w PLN
Urządzenie
Ilość przeglądów dla
wszystkich urządzeń w
zadaniu w latach 20162018
IV. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
11
6
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
7) Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
34
2)
3)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
35
Wzór - Załącznik nr 2 do SIWZ
OFERTA WYKONAWCY
Zadanie nr 9
Pełna nazwa Wykonawcy (imię, nazwisko, nazwa Przedsiębiorcy/firma):
__________________________________________________________________________________*
Adres_______________________________________________________________________*
Nr telefonu/faksu/e-maila _____________________________________________________________*
Osoba/osoby uprawnione do reprezentacji, w tym do podpisania umowy: _______________________*
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
Cena jednego przeglądu w
PLN**
(zł netto)
Wartość netto w PLN **
kol. 4 x kol. 5
Maks. ilość wymian
filtrów
Cena jednostkowa filtru
powietrza netto w PLN
Wartość netto w PLN **
kol. 7 x kol. 8
Maks. ilość wymian
cylindrów
Cena jednostkowa cylindra
powietrza netto w PLN
Wartość netto w PLN **
kol. 10 x kol. 11
Stawka podatku VAT
w%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Lokalizacja
Lp.
1
Warszawa
ul. Wilcza
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0080H s/n
HF1503055189 ze
skraplaczem
2
Warszawa
ul. Wilcza
2
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0060H s/n
HF1503055183 ze
skraplaczem
3
Warszawa
ul. Okrężna
1
szafa klimatyzacji precyzyjnej
DMAUR0110H s/n ze
skraplaczem
18
18
18
18
18
18
9
9
9
Wartość netto w PLN
kol. 6 + kol. 9 + kol. 12
powiększona o wartość
podatku VAT **
Urządzenie
Ilość przeglądów dla
wszystkich urządzeń w
zadaniu w latach 20162018
V. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za nw. cenę:
14
Cena oferty brutto w PLN** (suma kol. 8 od poz. 1 do poz. 3)
.
II. Oświadczamy, że:
1) Udzielamy ……*** miesięczną gwarancję, licząc od dnia podpisania przez Strony bez uwag
protokołu odbioru każdej usługi oraz na wymienione materiały eksploatacyjne wykorzystane w
ramach usługi, gwarancję nie krótszą niż gwarancja producenta materiałów eksploatacyjnych.
2) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług odprowadzenie podatku powstaje po stronie
…………………………….. * (Wykonawcy lub Zamawiającego).
3) Termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty;
5) Zawarte w Rozdziale XVIII SIWZ Ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i
w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach tam
określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu
terminu składania ofert;
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
36
7)
Zobowiązujemy się do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej
z prowadzonym postępowaniem przez całą dobę na numer faksu …………………..*, e-mail:
………………………..…………*.
8)
Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od
Zamawiającego na nr faksu lub e-mail wskazany w Rozdz. I pkt 8 SIWZ.
9) W przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo
uznać, że korespondencja została skutecznie przekazana.
III. Informujemy, że:
1) Zlecenia i reklamacje należy składać na nr faksu ...............................................* , e-mail:
…………………………………….*,
2) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………….* nr tel. …………….*, e-mail: ………………….. *
3) Usługi realizowane będą własnymi siłami/z pomocą Podwykonawcy****, który realizować
będzie część zamówienia obejmującą …………………………….*
__________________________
________________________________
Podpis i pieczęć wykonawcy:
Uwaga:
*należy wpisać
** - do dwóch miejsc po przecinku
*** - w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował najkrótszy termin gwarancji tj.
1 miesiąc
**** - niepotrzebne skreślić - jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia i nie wypełni pkt III ppkt 3), Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia Podwykonawcom
Data:
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
37
Wzór - Załącznik Nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
ja ………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………….…
(imię i nazwisko)
ja…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę
………………………………………………………………………………..………..............................
(nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………..……………….
jako wpisany(-ni) w rejestrze lub upoważniony(-ni) na piśmie
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………....................................................................................................
oświadczam (my)* w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas)* firmy, że na dzień składania ofert:
1. spełniam(-my)* warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy,
2. nie podlegam(-my)* wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy.
Data ………………………………….
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
………………………………………
………………………………………
________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
Uwaga:
* - niepotrzebne skreślić
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
38
Wzór - Załącznik Nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA WRAZ Z UDZIELONYM PEŁNOMOCNICTWEM
My niżej podpisani wspólnie ubiegający się o przyznanie zamówienia na Okresowe przeglądy
gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, (Nr
postępowania: WZP2987/16/135/IR)
oświadczamy, że:
1. Będziemy solidarnie odpowiadać za realizację zamówienia.
2. Jako lidera Konsorcjum ustanawiamy ____________________________*
3. Ustanawiamy ____________________________*, jako pełnomocnika do reprezentowania nas
w postępowaniu o udzielenie zamówienia **/podpisania umowy**.
4. Oświadczamy, że na dzień składania ofert spełniamy warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 22 ust. 1 Ustawy.
Nazwa firmy
Imię i nazwisko osoby upoważnionej
do złożenia oświadczenia
Data
Podpis
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
(………………)
Uwaga:
* - należy wpisać
** - niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia Zamawiający uzna, że pełnomocnik jest umocowany również
do podpisania umowy
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
39
Wzór - Załącznik Nr 5 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O PRZYZNANIE ZAMÓWIENIA
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
ja ………………………………………………………………………………………………….…….…
…………………………………………………………………………………………………….……
(imię i nazwisko)
reprezentując firmę
………………………………………………………………………………..……….............................
(nazwa firmy)
…………………………………………………………………………………………..……………..…
jako wpisany w rejestrze lub upoważniony na piśmie
……………………………………………………………………………………………………………
oświadczam w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy, że na dzień składania ofert nie
podlegam wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
Data ………………………………….
Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy:
………………………………………
………………………………………
________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
40
Wzór - Załącznik nr 6 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
oświadczam, że na dzień składania ofert należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184.)**
______________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
Uwaga:
* - niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia ani nie dołączy listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy do ww. grupy;
** - w przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej należy dołączyć listę Podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
41
Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających
wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2 SIWZ.
Podstawa dysponowania
Zakres
osobami
wykonywanych
czynności
Osoba/y posiadająca certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o substancjach zubożających
warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) -
L.p.
Imię i nazwisko
Uprawnienia*
1
2
osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji
3
4
* proszę wpisać nazwę dokumentu, przez kogo został wydany, w przypadku dokumentów terminowych
datę ważności,
Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających
posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.
I. Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2
Wykazu, posiada/ją zgodnie z art. 20.ust. 4 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową
oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) certyfikat dla
personelu, o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2 ww. ustawy
II. Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 3- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2
Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
urządzeń i instalacji automatycznej regulacji - podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.
z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).
________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
42
Wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
dotyczy zadania nr 6, 7
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr postępowania: WZP-2987/16/135/IR)
poniżej przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniających
wymagania określone przez Zamawiającego w Rozdz. III pkt 1 lit. A ppkt 2 SIWZ.
L.p.
Podstawa dysponowania
Zakres
osobami
wykonywanych
czynności
osoba/y posiadająca/e świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji
Imię i nazwisko
Uprawnienia*
1
2
* proszę wpisać nazwę dokumentu, przez kogo został wydany, w przypadku dokumentów terminowych
datę ważności,
Zobowiązuję się, na żądanie Zamawiającego do udostępnienia kopii dokumentów potwierdzających
posiadane certyfikaty i świadectwa kwalifikacji.
Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w wierszach nr 1- ….., podana/e przeze mnie w kolumnie 2
Wykazu, posiada/ją świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń i
instalacji automatycznej regulacji - podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 i Nr
129, poz. 1184 oraz 2005 r. Nr 141, poz. 1189).
________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
43
Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych, (Nr
postępowania: WZP-2987/16/135/IR) oświadczamy że jesteśmy
autoryzowanym serwisem producenta urządzeń i posiadamy aktualny dokument potwierdzający
autoryzację producenta urządzeń do wykonywania przeglądów gwarancyjnych.
________________________________
PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY
.
Okresowe przeglądy gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
WZP-2987/16/135/IR
44