Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz

Komentarze

Transkrypt

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz
Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych
oraz Portfeli modelowych dla ubezpieczenia
Strefa Inwestycji Premium z dnia 1 kwietnia 2015 r.
A. Fundusze inwestycyjne polskie
Lp.
Nazwa UFK Allianz
Nazwa funduszu inwestycyjnego, w który inwestuje UFK
Kod
Funduszu
Nazwa TFI
Rynku pieniężnego (PLN)
1
Allianz Pieniężny
Allianz Pieniężny (Allianz FIO)
TFI Allianz Polska
AZ-P
2
Allianz Pioneer Gotówkowy
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO)
Pioneer Pekao TFI
PIO-G
Obligacyjne (PLN)
3
Allianz Obligacji Plus
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)
TFI Allianz Polska
AZ-O
4
Allianz ING Globalny Długu Korporacyjnego
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
ING TFI
ING-GDK
5
Allianz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2
Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (Pioneer FIO)
Pioneer Pekao TFI
PIO-DA2
6
Allianz UniObligacje Aktywny
UniObligacje Aktywny
Union Investment TFI
UNI-OA
Stabilnego wzrostu, Zrównoważone, Mieszane (PLN)
7
Allianz Aktywnej Alokacji
Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO)
TFI Allianz Polska
AZ-AA
8
Allianz Pioneer Strategii Globalnej
Pioneer Strategii Globalnej
Pioneer Pekao TFI
PIO-SG
Akcyjne (PLN)
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (ING SFIO)
ING TFI
ING-GSD
10 Allianz ING Średnich i Małych Spółek
9
Allianz ING Globalny Spółek Dywidendowych
ING Średnich i Małych Spółek
ING TFI
ING-ŚMS
11 Allianz ING Japonia
ING (L) Japonia (ING SFIO)
ING TFI
ING-J
12 Allianz Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja
Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja (Pioneer FIO)
Pioneer Pekao TFI
PIO-AAS
13 Allianz UniAkcje Dywidendowy
UniAkcje Dywidendowy
Union Investment TFI
UNI-AD
14 Allianz UniAkcje Wzrostu
UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)
Union Investment TFI
UNI-UASW
PIO-SIE
Sektorowe i alternatywnego inwestowania (PLN)
15 Allianz Pioneer Surowców i Energii
Pioneer Surowców i Energii (Fundusze Globalne SFIO)
Pioneer Pekao TFI
16 Allianz Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu
Pioneer Alternatywny Globalnego Dochodu
Pioneer Pekao TFI
PIO-AGD
17 Allianz ING Stabilny Globalnej Alokacji
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji (ING SFIO)
ING TFI
ING-SGA
Nazwa spółki zarządzającej Zagranicznym funduszem inwestycyjnym
Kod
Funduszu
B. Fundusze inwestycyjne zagraniczne
Lp.
Nazwa funduszu inwestycyjnego,
w który inwestuje UFK
Nazwa UFK Allianz
Dłużne (PLN)
18 Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN
Hedged)
Akcyjne (PLN)
FTIF – Templeton Global Total Return Fund PLN Hedged
Franklin Templeton Investment Funds
FR-GTR
19 Allianz Templeton Latin America Fund
Templeton Latin America Fund – N (acc) PLN-Hedged
Franklin Templeton Investment Funds
FR-LAF
20 Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund
(PLN Hedged)
FTIF - Franklin U.S. Opportunities Fund PLN Hedged
Franklin Templeton Investment Funds
FR-USO
21 Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund
(PLN)
JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities C (acc) – PLN
JPMorgan ASSET MANAGEMENT
(EUROPE) S.à r.l.
JPM-EMO
22 Allianz Schroder Asian Opportunities
(PLN Hedged)
Schroder ISF Asian Opportunities
(PLN Hedged)
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
SCH-AO
23 Allianz Schroder Frontier Markets Equity
(PLN Hedged)
Schroder ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 (Acc) (PLN)
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
SCH-FME
24 Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged)
Schroder International Selection Fund EURO Equity PLN Hedged
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
SCH-EE
FTIF – Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund PLN
Hedged
Franklin Templeton Investment Funds
FR-GFS
Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth
PLN Hedged
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
SCH-GDG
Mieszane (PLN)
25 Allianz Templeton Global Fundamental Strategies
Fund (PLN Hedged)
Alternatywne (PLN)
26 Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund
(PLN Hedged)
C. Portfele modelowe zagraniczne
Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych
Portfel Akcji Rynków Wschodzących
Portfel Obligacji Zagranicznych
ZYUFKSIP-FUND03 03/15
•
•
•
Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.–Rodziny
1 – Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021971, NIP 527-17-54-073, REGON 012634451,
wysokość kapitału zakładowego: 118 630 000 złotych (wpłacony w całości).