Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 3

Komentarze

Transkrypt

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 3
Protokół z posiedzenia
/
1
Rady Działalności Pożytku Publicznego
3 czerwca 2014 r.
Członkowie Rady
Obecni:
(strona pozarządowa)
Krzysztof Balon - współprzewodniczący RDPP, Wspólnota Robocza Związków Organizacji
Socjalnych;
Tomasz Bilicki - Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja";
Paweł D ę b e k- Dolnośląska Rada ds. Młodzieży;
Cezary Miżejewski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
Małgorzata Sinica-Zw iązek Harcerstwa Polskiego;
Ks. Stanisław Słow ik-Caritas Diecezji Kieleckiej;
Teresa Tiszbierek-Zw iązek Ochotniczych Straży Pożarnych;
Jakub Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia;
(reprezentanci rządu w ramach strony rządowo-samorządowej)
Lucyna Bogusz - Ministerstwo Gospodarki;
Jarosław Duda - współprzewodniczący RDPP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;
(reprezentanci samorządu terytorialnego w ramach strony rządowo-samorządowej)
Marcin Wojdat - Unia Metropolii Polskich.
Członkowie nieobecni usprawiedliwieni:
Paweł Tomczak - Związek Gmin Wiejskich;
Małgorzata Omilanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (zastępstwo);
Paweł Orłowski - podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (zastępstwo);
Łukasz Waszak - Sieć SPLOT;
Członkowie nieobecni:
-
Michał Guć - Związek Miast Polskich;
Ks. Robert Sita re k- Polska Rada Ekumeniczna;
Marek Mazur - Związek Województw RP;
Stanisław Rakoczy - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych;
Marek Tram ś-Zw iązek Powiatów Polskich;
Goście
Henryk Wujec - Doradca Prezydenta, Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
Łukasz Domagała - Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej;
Piotr Krasuski - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (w zastępstwie za Pawła Orłowskiego Sekretarza Stanu w MIR);
Artur Witkowski - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w zastępstwie za
Małgorzatę Omilanowską - Podsekretarz Stanu w MKiDN);
Roksana Żelezik - Ministerstwo Zdrowia;
Przemysław Radwan - Szkoła Liderów;
Magdalena Dobranowska-Wittels - portal ngo.pl.
Sekretarz Rady i pracownicy Departamentu Pożytku Publicznego
Krzysztof Więckiewicz - Sekretarz Rady, Dyrektor Departamentu;
Piotr Kontkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu;
Piotr Barbucha;
Jan Karpowicz;
Anna Moskwa-Wysokińska;
Andżelika Wardęga.
Powitanie - Pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu MPiPS, Współprzewodniczący RDPP, Pan
Krzysztof Balon - Współprzewodniczący RDPP, omówieniem porządku obrad.
Trzynaste posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji zainaugurowali
Współprzewodniczący RDPP, Krzysztof Balon przywitaniem wszystkich zebranych, i omówieniem
porządku obrad.
1.
Informacja nt. aktualnych, a także planowanych prac stałych Zespołów problemowych
Rady.
a) Zespół ds. monitorowania polityki senioralnei.
Na początku przekazano informację, że przewodniczącym Zespołu ds. monitorowania polityki
senioralnej został Ks. Stanisław Słowik. W dniu dzisiejszym, tj. 3 czerwca br. odbyło się w
Departamencie Polityki Senioralnej spotkanie Zespołu ds. monitorowania polityki senioralnej.
Głównym celem spotkania było omówienie wstępnego zarządzenia ws. powołania Rady ds. Polityki
Senioralnej. Kolejny termin spotkania został wyznaczony na dzień 9 września br. (do potwierdzenia).
Przekazano także informację, że w najbliższym czasie powołany zostanie Zespół ds. monitorowania
Programu ASOS, członkowie Zespołu Rady ds. monitorowania polityki senioralnej zostaną oficjalnie
zaproszeni do udziału w pracach Zespołu.
b) Zespół ds. programów i funduszy.
Cezary Miżejewski przekazał informacje, że od ostatniego posiedzenie Rady odbyły się 3 spotkania
Zespołu, w tym jedno z przedstawicielami Rady Pomocy Społecznej. W trakcie spotkania z Radą
Pomocy Społecznej dyskutowano kwestię założeń do ustawy o pomocy społecznej, sprawa będzie w
dalszym ciągu monitorowana. Jedno ze spotkań Zespołu poświęcone było programowi ds.
przeciwdziałania ksenofobii, stworzony dokument będzie zmodyfikowany, a następnie przesłany z
prośbą o uwagi, co będzie podstawą do dalszych prac. Ostatnie spotkanie Zespołu dot. m.in.
następujących kwestii:
- paktu publiczno-społecznego na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w
rozwoju
ekonomii
społecznej
wspierającej
działania
na
rzecz
spójności
społecznej
2020,
przygotowano w tej sprawie uchwałę skierowaną do Premiera z prośbą o podjęcie działań, mających
na celu jak najszybsze przyjęcie paktu. Uchwała został przyjęta przez aklamację.
- kwestia Ośrodka „Zielony Dół", przygotowano uchwałę skierowaną do MAiC z prośbą o
przedstawienie stanu spraw w tym zakresie. Zdaniem Ks. Stanisława Słowika niniejsza uchwała
powinna zostać skierowana do Wojewody. Uchwała została przyjęta przez aklamację i ostatecznie
ustalono, że zostanie ona przekazana do Wojewody z wiadomością do Ministra Administracji i
Cyfryzacji.
- kwestia udziału organizacji pozarządowych w realizacji projektów w Regionalnych Programach
Operacyjnych, przygotowano w tej sprawie kolejną uchwałę, stanowiącą odpowiedź na pismo MIR
ws. uchwały nr 68 dot. niniejszej sprawy. Podjęto krótką dyskusję dot. priorytetowych polityk
publicznych, które zdaniem Cezarego Miżejewskiego nie do końca są jasno sprecyzowane. Ustalono,
że projekt uchwały zostanie poprawiony przez Cezarego Miżejewskiego i Piotra Krasuskiego, zastępcę
Dyrektora Departamentu EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i poddany pod głosowanie w
dalszej części posiedzenia,
- kwestia zniesienia VAT-u na bezpłatne usługi prawne. Nowelizacja ustawy o ułatwieniu
wykonywania działalności gospodarczej w dniu 10 czerwca br. zostanie przedstawiona na
posiedzeniu Rady Ministrów. Według Jakuba Wygnańskiego należy zrobić wszystko, aby zapobiec
przyjęciu tej ustawy. Przygotowana zostanie w tej sprawie kolejna uchwała, ale wcześniej
wystosowane zostanie pismo do organizacji z prośbą o opinię w tym zakresie.
Cezary Miżejewski poinformował także, że zwrócił się z prośbą do Departamentu Pożytku
Publicznego o stworzenie nowej kolumny w tabeli z uchwałami Rady, w której zamieszczane będą
odpowiedzi na uchwały.
c) Zespół ds. interwencji.
Tomasz Bilicki, przewodniczący Zespołu poinformował o kilku kwestiach, które były przedmiotem
prac Zespołu. Jedna z nich dot. pisma Związku Harcerstwa Polskiego przekazanego Radzie ws.
konieczności prowadzenia przez organizacje Biuletynu Informacji Publicznej. Przewodniczący Zespołu
zaproponował wystosowanie pisma do MAiC z prośbą o interpretację w tej sprawie, a także zlecenie
w przyszłości ekspertyzy w tym zakresie. Piotr Kontkiewicz przekazał informację, że DPP zwrócił się w
dniu 26 kwietnia br. do MAiC
z prośbą o wykładnię w tym zakresie, ale do chwili obecnej nie
otrzymał odpowiedzi. Jakub Wygnański wskazał, że zgodnie z przepisami organizacje są zobowiązane
do prowadzenia BIP-u, przeprowadzono w tym zakresie cykl szkoleń, jednak potrzebna jest dyskusja
nt.
tego
jakie
informacje
powinny
być
przez
organizacje
publikowane.
Istnieje
małe
prawdopodobieństwo, że MAiC odstąpi od tego obowiązku. Małgorzata Sinica z ZHP, autorka pisma,
nadmieniła, że ZHP założył coś na kształt BIP-u i zwrócił się do MAiC z prośbą o wsparcie zaplecza
technicznego w tej sprawie, ponieważ okazało się, że każdy z 350 hufców powinien posiadać swój
BIP, a tego niestety ZHP nie ma. Zdaniem Krzysztofa Balona obowiązkiem Rady w tej sprawie jest
zwrócenie się do MAiC z prośbą o zniesienie tego zapisu. Głos w sprawie zabrał także Henryk Wujec,
doradca Prezydenta RP, według którego niezbędne jest przygotowanie technicznego rozwiązania w
tym zakresie, ew. zmiana rozporządzenia o BIP-ie byłaby jakimś rozwiązaniem. Nie ulega wątpliwości,
że musi być dostępny mechanizm, który pozwoli obywatelom na śledzenie tego czym zajmują się
organizacje. Członkowie Rady zgodzili się z tym, że konieczna jest transparentność działania
organizacji, jednak wszystkie informacje dot. działalności upubliczniane są w sprawozdaniu. Tomasz
Bilicki zaproponował zorganizowanie spotkania z MAiC poświęconego niniejszej sprawie. Zdaniem
Krzysztofa Balona Rada powinna opracować katalog spraw, które powinny być przez organizacje
publikowane, ale niekoniecznie za pośrednictwem BIP-u. Ostatecznie ustalono, że Zespół ds.
interwencji zajmie się przygotowaniem wskazanego katalogu i organizacją spotkania z MAiC.
Tomasz Bilicki przekazał także informację, że w dniu wczorajszym wpłynęła do Zespołu kwestia dot.
rozporządzenia ws. opłat do KRS-u ponoszonych przez organizacje pozarządowe. Zespół będzie
monitorował tę sprawę.
d) Zespół ds. dialogu i współpracy.
Kwestie Zespołu zostaną omówione w kolejnych punktach posiedzenia.
e) Zespół ds. polityki na rzecz młodzieży.
Paweł Dębek, przewodniczący Zespołu przekazał informację, że na ostatnim spotkaniu Zespołu
podjęto sprawę finansowania Programu na rzecz młodzieży, Aktywna młodzież. Z inicjatywy Zespołu
zlecono także opracowanie ekspertyzy mającej na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych dla zawodu młodzieżowy.
Pracownik
2.
Kwestia opodatkowania osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenie z tytułu realizacji
programów finansowanych ze środków pomocowych.
Przemysław Radwan ze Szkoły Liderów poinformował, że organizacje pozarządowe realizujące
projekty ze środków pomocowych zmagają się z problemem odprowadzania zaliczek od podatku
dochodowego od osób fizycznych. We wcześniejszych latach organizacje zwracały się z prośbą do
właściwych Urzędów Skarbowych o interpretację zapisów w tej sprawie, i otrzymywały odpowiedź, że
organizacje pozarządowe są zwolnione z tego podatku. W przeciągu ostatnim 2-3 lat zaczęły pojawiać
się wyroki w tej sprawie, organizacje są wzywane do uzupełnienia podatku wraz z odsetkami. Prawo
od wielu lat się nie zmieniło, jednak zmieniły się interpretacje zapisów. W przypadku gdyby Urzędy
Skarbowe chciały ubiegać się o zwrot tego podatku wraz z odsetkami za okres 5 lat to wiele
organizacji przestałoby istnieć. Koniecznym jest doprecyzowanie zapisów, a póki co zwrócenie się do
Ministerstwa
Finansów z prośbą o ponowną interpretację.
Ustalono, że przygotowaniem
uchwały/pisma w tej sprawie zajmie się Zespół ds. interwencji.
3.
Uzupełnienie rekomendacji do Komitetu Sterująco-Monitoruiacego P FIO.
W pierwszej kolejności Piotr Krasuski zaprosił członków Rady na spotkanie z wojewódzkimi RDPP,
które zaplanowano w miesiącu lipcu br. W odpowiedzi Jakub Wygnański wyraził chęć dodania w
programie spotkania punktu dot. naboru do Komitetów Monitorujących.
Następnie Krzysztof Balon poinformował, iż 3 osoby rekomendowane przez pozarządową stronę
Rady na członków Komitetu Sterując-Monitorującego P FIO zrezygnowało z uczestnictwa w
Komitecie, tj. Lidia Kołucka-Żuk, Ewa Kulik-Bielińska i Katarzyna Sadło. W związku z powyższym w
trakcie
przerwy
członkowie
pozarządowej
strony
Rady
przygotowali
propozycję
nowych
rekomendacji. Dyskusja nt. rekomendacji do KS-M P FIO toczyła się na portalu ngo.pl po
opublikowaniu przez Karola Gutsze listu otwartego skierowanego do Krzysztofa Balona, w którym
autor krytykował skład i sposób powołania Komitetu. Członkowie pozarządowej strony Rady
przygotowali odpowiedź na niniejszy list, na co Karol Gutsze także przygotował swoją odpowiedź.
Ostatecznie ustalono, że Rada podejmie uchwałę ws. uzupełnienia rekomendacji RDPP do Komitetu
Sterująco-Monitorującego P FIO. W uchwale wskazano 3 nowe rekomendacje dla następujących
kandydatów: Karol Gutsze, członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Rafał Dymek z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Mariusz Mituś z Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uchwała została przyjęta przez aklamację.
4.
Program wolontariatu młodzieżowego a projekt „Gwarancji dla młodzieży".
Paweł Dębek zaproponował podjęcie uchwały ws. wprowadzenia do programu „Gwarancje dla
młodzieży" wolontariatu długoterminowego. Piotr Krasuski nadmienił, że w ramach komponentu
regionalnego zaplanowano konkurs ministerialny ,a równolegle konkursy w Urzędach Pracy, w
których udział będą mogły wziąć organizacje pozarządowego. W konkursach tych uwzględniono
5
wolontariat. Teresa Tiszbierek wskazała, iż koniecznym jest podkreślenie, że Zespół ds. polityki na
rzecz młodzieży chce zostać włączony w prace Zespołu zajmującego się programem „Gwarancje dla
młodzieży". Ustalono, że wystosowane zostanie pismo do Departamentu Rynku Pracy z prośbą o
włączenie Zespołu Rady w prace nad programem „Gwarancje dla młodzieży".
5.
Kwestia nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Roksana Żelezik, przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia nadmieniła, że w okresie od 7 kwietnia br.
do 8 maja br. trwały konsultacje nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Obecnie nad projektem pracuje Komitet Stały Rady
Ministrów. Następnie pokrótce omówiła projekt nowelizowanej ustawy. W odpowiedzi Krzysztof
Balon zwrócił się do przedstawicielki MZ z prośba o informację z jakiego powodu przedstawiciel RDPP
został usunięty z Rady NFZ i z jakich powodów projekt nie był skierowany do konsultacji z RDPP. W
odpowiedzi Roksana Żelezik wskazała, że projekt został skierowany do konsultacji z MPiPS a RDPP
jest ciałem opiniodawczo-doradczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Nadmieniła także, że Rada
NFZ będzie reprezentowana przez organizacje pozarządowe, które wchodzą w skład organizacji
pacjenckich. Krzysztof Balon przekazał informację, że Rada Działalności Pożytku Publicznego jest
organem ustawowym i jej funkcje są odmienne niż funkcje Ministra, poza działalnością publiczną i
komerycjną istnieje jeszcze działalność pożytku publicznego. Wyraził także pogląd, że pożytek
publiczny różni się od organizacji pozarządowych, a tym bardziej od organizacji pacjenckich. Nie
przekazanie projektu ustawy do konsultacji RDPP w momencie wykreślenia przedstawiciela Rady z
Rady NFZ RDPP może być odebrane jako świadome, polityczne działanie. Ustalono, że Cezary
Miżejewski wraz z Jakubem Wygnańskim przygotują projekt uchwały w tej sprawie.
6.
Propozycja wsparcia partycypacji publicznej w Polsce na podstawie Białej Księgi
wypracowanej w ramach projektu Decydujmy Razem.
Piotr Krasuski przybliżył informację o modelu Białej Księgi, który jest finalnym produktem projektu
realizowanego przez MIR i 5 organizacji, przy czym MIR pełnił funkcję beneficjenta (projekt
„Decydujmy razem"). Biała Księga nie ma na celu zarządzania partycypacją społeczną, a tylko
pobudzanie do działania w tym zakresie. Zawiera postulat stworzenia gospodarza systemu wspierania
partycypacji w Polsce. W toku konsultacji na szczeblu centralnym zorientowano się, że nie ma
możliwości
wybrania
jednego
gospodarza,
co jest
wynikiem
już
istniejących
podziałów
kompetencyjnych. Koniecznym jest stworzenie kolegialnego ciała o funkcji doradczo-opiniującej
(Rada partycypacji społecznej). W trakcie rozmów proponowano, aby była to Komisja Wspólna Rządu
i Samorządu Terytorialnego lub Rada Działalności Pożytku Publicznego (stworzony w jej ramach
Zespół). Prawdopodobnie będzie to jednak RDPP. Jest potrzeba stworzenia kanału komunikacji
pomiędzy RDPP a Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dodatkowo poszczególnym
resortom przypisano konkretne kompetencje:
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - organizacja procesu w ramach RDPP, wspieranie
powstawania i działalności organizacji o charakterze strażniczym, uruchomienie programów
skierowanych do osób starszych (ASOS, FIO),
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - promowanie i upowszechnianie dobrych praktyk wśród
samorządów poprzez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Fundusze europejskie i
szkolenia,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej - przegląd podstawy programowej w zakresie wiedzy o
społeczeństwie, tak, aby wzmocnić element partycypacji społecznej,
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przegląd programu nauczania w szczególności nauk
społecznych w celu wzmocnienia partycypacji społecznej.
Piotr Krasuski podziękował także Krzysztofowi Więckiewiczowi, Dyrektorowi Departamentu Pożytku
Publicznego za otwartość w procesie konsultacji dokumentu. Przekazał również zaproszenie
wszystkim członkom Rady na konferencję zamykającą projekt „Decydujmy razem", która odbędzie się
w dniu 25 czerwca br.
7.
Kwestia naboru do Komitetów Monitorujących RPO, w tym wyniki spotkania Zespołu
Rady z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Jakub Wygnański przekazał informacje, iż niniejszy temat był przedmiotem dyskusji na wczorajszym
(2 czerwca br.) spotkaniu pozarządowej strony Rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Projekt ordynacji wyborczej do KM został opracowana przez Grupę 12 postulatów, Zespół ds. dialogu
i współpracy RDPP i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Dokument zostanie poddany szerokim
konsultacjom społecznym, wcześniej zostanie przedstawiony wojewódzkim Radom Działalności
Pożytku Publicznego. Jakub Wygnański opowiedział także pokrótce o założeniach, które zostały
zawarte w projekcie ordynacji wyborczej. Zdaniem Cezarego Miżejewskiego proces wyborczy nie
będzie miał sensu jeśli w KM będzie mało miejsc dla organizacji pozarządowych. Zdaniem Małgorzaty
Sinicy system głosowania powinien rozróżniać wielkość organizacji. W komitecie na poziomie
krajowym powinni zasiadać przedstawiciele dużych organizacji. Piotr Krasuski wyraził pogląd, że MIR
nie chce, aby instytucje zarządzające stanowiły funkcje Komitetów wyborczych, Rady powinny pełnić
funkcje sekretariatów ordynacji wyborczych. Ordynacja powinna być jednoznaczna i pozostawiać jak
najmniej pól do zastrzeżeń. Zdaniem Jakuba Wygnańskiego do stworzenia Komitetów niezbędne jest
wsparcie w postaci zaplecza technicznego i finansowego.
8.
Prezentacja kluczowych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wypracowanych w trakcie spotkań Zespołu ds. prawnych i monitoringu.
Dyskusja i podjęcie uchwały Rady w tym zakresie.
Marcin Wojdat, przewodniczący Zespołu poinformował, że od ostatniego posiedzenia Rady na
którym prezentowane były zmiany w ustawie, materiał został przeredagowany, a propozycje zmian
zostały naniesione na projekt ustawy. Następnie odbyła się krótka dyskusja ws. projektu. Krzysztof
Balon przekazał uwagę dotyczącą obligatoryjności Rad lokalnych. Kwestia ta była dyskutowana na
wczorajszym spotkaniu pozarządowej strony Rady z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
Ustalono, że wojewódzkie Rady powinny być obligatoryjne, zaś pozostałe lokalne nie, gdyż w
niektórych przypadkach byłyby to sztuczne twory. Dobrym rozwiązaniem byłoby powoływanie ich na
wniosek organizacji, tak jak zostało to zapisane w projekcie ustawy. Zgłaszano także uwagi m.in. do
art. 16 a pkt 5, art. 9 pkt 5, art. 33, pkt 4, art. 9 ust 1 pkt 1 i art. 18a. Ustalono, że w dniu 23 czerwca
br. odbędzie się spotkanie Zespołu ds. prawnych i monitoringu poświęcony ustawie, to co zostanie
wypracowane w trakcie spotkania zostanie następnie przyjęte przez Radę i przekazane posłowi
Tadeuszowi Tomaszewskiemu. Podjęto także decyzję, że przed 23 czerwca br. odbędzie się spotkanie
przedstawicieli Rady tj., Cezarego Miżejewskiego, Ks. Stanisława Słowika, Marcina Wojdata i
przedstawicieli Departamentu Pożytku Publicznego, poświęcone kontrowersyjnym kwestią w
ustawie.
9.
Informacja nt. stanu prac nad projektem Programu współpracy MPiPS z organizacjami
pozarządowymi na lata 2015-2017.
Krzysztof Więckiewicz przedstawił pokrótce informację nt. stanu prac nad projektem Programu
współpracy. W obecnym czasie trwają konsultacje społeczne projektu (spotkania grup roboczych i
konsultacje internetowe). Konsultacje internetowe zakończą się w dniu 13 czerwca br., natomiast w
dniu 2 lipca br. odbędzie się panel obywatelski w trakcie którego podsumowane zostaną
dotychczasowe konsultacje, a także zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych będą
mogli zgłaszać dodatkowe uwagi.
10. Ustalenie
merytorycznego
wkładu
Rady
w
Ogólnopolskie
Forum
Organizacji
Pozarządowych (OFIP).
Ustalono, iż niniejszą kwestią zajmie się Zespół ds. dialogu i współpracy.
11. Informacja nt. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2014-2020.
Teresa Tiszbierek, członkini Zespołu ds. monitorowania polityki Senioralnej poinformowała, że ruszyła
III edycja Programu ASOS na lata 2014-2020. Coroczny budżet przeznaczony na dofinansowanie
projektów wynosi prawie 40 min z podziałem na 4 priorytety. Na pierwszy priorytet przypada 30%
środków, na II priorytet 40%, na III i na IV priorytet po 15%. W ogłoszonym konkursie wpłynęło około
2400 ofert i około 500 z nich będzie dofinansowanych. Najwięcej ofert wpłynęło z województw
mazowieckiego, małopolskiego i dolnośląskiego, najmniej zaś z województw opolskiego, lubuskiego i
świętokrzyskiego.
Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 9 września br. o godz. 10.30, natomiast w dniu 8
września br. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie pozarządowej strony RDPP z przedstawicielami
organizacji pozarządowych.
Protokolant
Anna Moskwa-Wysokińska
Współprzewodniczący Rady