P Promocj ja

Komentarze

Transkrypt

P Promocj ja
P
Promocj
ja
Bon
nus dan
nych za dołado
owanie online w Oran
nge SMA
ART
i Orange
e Free na
n kartę
cja Orange
e SMART i Orange Free
F
gwara
antuje darm
mowe pakie
ety interne
etowe za
Promoc
każde doładowan
nie telefon
nu kwotą minimum
m 5 zł. Promocja aktywowana jest
atycznie dla
a każdego abonenta
a
ta
aryfy SMAR
RT i Free na
a kartę.
automa
we pakiety
y interneto
owe oraz okresy ważności
w
w Orange SMART zostaną
Darmow
przyzna
ane zgodnie
e z poniższą
ą tabelą:
Kwota
wania
doładow
5 zł
10 złł
30 złł
40 złł
50 złł
100 zł
z
200 zł
z
Bonus
200 MB
500 MB
2,5 GB
2,5 GB
8 GB
15 GB
30 GB
Okres ważności
onusu
bo
5 dni
10
0 dni
30
0 dni
40
0 dni
50
0 dni
10
00 dni
20
00 dni
we pakiety internetow
we oraz okrresy ważno
ości w Oran
nge Free zostaną przyznane
Darmow
zgodnie
e z poniższą
ą tabelą:
Kwota
wania
doładow
5 zł
10 złł
30 złł
40 złł
50 złł
100 zł
z
200 zł
z
Bonus
250 MB
500 MB
5 GB
5 GB
12 GB
30 GB
30 GB
Okres ważności
onusu
bo
2 dni
5 dni
30
0 dni
40
0 dni
93
3 dni
12
20 dni
15
50 dni
wania Oran
nge SMART należy dok
konać nie wcześniej
w
niiż o godzinie 00:01 dn. 23
Doładow
stycznia 2015 r. i nie później niż o godz. 23:59 dn. 31 gru
udnia 2015 r.
wania Oran
nge Free na
ależy dokon
nać nie wcześniej niż o godzinie
Doładow
00:01 dn.
d 8 stycznia 2015
5 r. i nie później niż o godz. 23:5
59 dn. 31 g
grudnia 20
015 r.
ość dostęp
pnych środ
dków:
Aby sprrawdzićilo
- wyślij SMS-a o treści ILE po
od numer 411
4
(opłata zgodnie z obowiązują
ącym cenniikiem)
- zalogu
uj się na ww
ww.orange.pl/online
- zadzw
woń do Auttomatyczne
ego Biura Obsługi
O
Klienta pod numer
n
*50
00 lub zadz
zwoń do
Orange Biura Ob
bsługi Klie
enta pod numer *1
100 (opłaty
y zgodnie z obowiąz
zującym
em)
cennikie
óły oferty Orange
O
SMA
ART na karttęw regulam
minie prom
mocji
Szczegó
Szczegó
óły oferty O
Orange Free
e na kartęw
w regulamin
nie promocj
cji
Sttrona 1 z 1