Sprostowanie - um.stargard.pl

Komentarze

Transkrypt

Sprostowanie - um.stargard.pl
Stargard Szczeciński, 11.02.2015 r.
Sprostowanie
Niniejszym prostuje się zapisy w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w dniu
02.02.2015 r., dotyczącym zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na opracowanie
zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 20072013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”
i wydruk oznaczeń promocyjno- informacyjnych na zakupiony tabor autobusowy dla projektu
pn.: "Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji
w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”. Zmiany wynikają z omyłki
pisarskiej i dotyczą niżej wymienionych zapisów:
- w miejscu daty sporządzenia ogłoszenia zmianie ulega data: 02.02.2014 r.
Prawidłowa data to 02.02.2015 r.
- w miejscu podania terminu złożenia oferty zmianie ulega data: 27.02.2014 r.
Prawidłowa data to 27.02.2015 r.
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73-110 Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński, dnia 02.02.2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu pn.: "Zakup nowego taboru autobusowego dla
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” współfinansowanego przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013”, Gmina
Miasto Stargard Szczeciński zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie
zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata 20072013 dotyczących informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ”
i wydruk oznaczeń promocyjno- informacyjnych na zakupiony tabor autobusowy.
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania Wykonawca opracuje i wykona następujące materiały:
1. Naklejka promocyjno- informacyjna – 15 szt.
Wymiary naklejki: 70 cm wysokość x 90 cm szerokość.
Naklejki muszą być wykonane z materiałów samoprzylepnych, trwałych i odpornych na
warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), zabezpieczone laminatem UV. Naklejki
muszą umożliwiać trwałe umieszczenie ich (przyklejenie).
Układ naklejki informacyjnej: zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji
Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach RPO WZ” jak dla tablic informacyjnych.
2. Naklejka promocyjno- informacyjna – 15 szt.
Wymiary naklejki: format A3 (dopuszcza się niewielkie odstępstwa od podanego wymiaru po
wizualnym uzgodnieniu z Wykonawcą).
Naklejki muszą być wykonane z materiałów samoprzylepnych, trwałych i odpornych na
warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, wiatr, słońce), zabezpieczone laminatem UV. Naklejki
muszą umożliwiać trwałe umieszczenie ich (przyklejenie).
Układ naklejki informacyjnej: zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji
Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach RPO WZ” jak dla tablic informacyjnych.
3. Naklejka promocyjno- informacyjna – 45 szt.
Wymiary naklejki: format A4 (dopuszcza się niewielkie odstępstwa od podanego wymiaru po
wizualnym uzgodnieniu z Wykonawcą)
Naklejki muszą być wykonane z materiałów samoprzylepnych, trwałych. Naklejki muszą
umożliwiać trwałe umieszczenie ich (przyklejenie).
Układ naklejki informacyjnej: zgodnie z „Wytycznymi dla Beneficjentów Instytucji
Zarządzającej RPO WZ na lata 2007-2013 dotyczących informacji i promocji projektu
realizowanego w ramach RPO WZ” jak dla tablic informacyjnych.
Opracowanie, wykonanie i dostarczenie oznaczeń informacyjno- promocyjnych należy do
obowiązków Wykonawcy.
Termin wykonania usługi: do15.03.2015 r.
Wybór Wykonawcy:
Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie wysokości ceny ofertowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z dowolnym
oferentem.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego wykonawcy.
W niniejszej procedurze ofertowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze.
Termin złożenia oferty: do 27.02.2014 r., do godz. 10.00.
Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres mailowy:
[email protected] lub złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
ul. Czarnieckiego 17
73 – 110 Stargard Szczeciński
Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku.