Konkurs muzealniczy dla klas IV

Komentarze

Transkrypt

Konkurs muzealniczy dla klas IV
Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 20, tel. 24 254 79 64, tel./fax 24 254 95 10
REGULAMIN KONKURSU MUZEALNICZEGO
"Zabytek w zaciszu domowym"
1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Regionalne w Kutnie.
2. Celem konkursu jest:
a) upowszechnienie wiedzy o pracy muzealników
b) zainteresowanie uczestników historią własnej rodziny i pamiątkami rodzinnymi
c) szersze poznanie historii lokalnej
d) upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki i narzędzia
do tworzenia dokumentacji zabytków
3. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych (klas IV-VI).
4. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie dokumentacji przedmiotu zabytkowego –
pamiątki rodzinnej (może to być dzieło sztuki, wyrób rzemieślniczy, fabryczny lub
dokument, fotografia, element ubioru, np. munduru, odznaczenie, legitymacja itp.),
składającej się z:
a) opisu przedmiotu, w miarę możliwości jak najdokładniejszego (nazwa, miejsce,
czas powstania, nazwa wytwórni, autor, materiał i technika wykonania, jego wymiary),
b) historii przedmiotu wraz z uzasadnieniem, dlaczego przedmiot ma wartość
historyczną i/lub artystyczną i dlaczego warto go zachować wśród pamiątek
rodzinnych, a nawet mógłby znaleźć się w zbiorach muzealnych,
www.muzeumkutno.com e-mail: [email protected]
c) do 5 zdjęć w postaci cyfrowej na płycie CD w formacie *jpg, o długości większego
boku co najmniej 3000 pikseli.
5. Dokumentacja powinna być przekazana w kopercie, na której znajdować się będzie:
a) imię i nazwisko autora
b) nazwa i adres szkoły oraz klasa
6. Do prac należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści: "Ja niżej podpisany/a (imię
i nazwisko) oświadczam, że jestem autorem dokumentacji i wyrażam zgodę na ich
wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z
działalnością muzeum.
7. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
8. Prace należy składać u organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 31 października
2016 r.
9. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.
10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez
uczestnika
konkursu
całości
praw
autorskich
na
organizatorów
konkursu
i umożliwienie wykorzystania prac na następujących polach eksploatacji:
a) prezentację w mediach, w tym także elektronicznych
b) publikację, w tym także w formie plakatów i ulotek
c) powielanie technikami m. in.: poligraficznymi, fotograficznymi, cyfrowymi etc.
11. Prac nadesłanych na konkurs (zdjęć i płyt CD ze zdjęciami) organizatorzy nie zwracają.
12. Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe w wysokości: I miejsce – 200 zł, II
miejsce – 150 zł, III miejsce – 100 zł
13. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
14. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 listopada
o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora.
15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
2
www.muzeumkutno.com e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty