ABiPP - Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Komentarze

Transkrypt

ABiPP - Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa
Dolnośląska S zkoła W yższa
Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstw a
K at edr a Ad mi nistra c ji
53 - 312 Wrocław, ul. Drukarska 50, tel.(071) 790-13-03
e-mail [email protected]
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
ROK AKADEMICKI 2013/2014
KIERUNEK: Administracja
SEMESTR ZIMOWY
SPECJALNOŚĆ: administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
ROK STUDIÓW: II
SEMESTR: 3
Miejsce zajęć Drukarska 50
STUDIA I STOPNIA
PROFIL: praktyczny
Studia niestacjonarne
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Liczba grup
Nazwa modułu/przedmiotu
ETCS
Prawo cywilne z
umowami w administracji
(wykład w toku z AP)
Finanse publiczne i prawo
finansowe
(wykład w toku z AP)
Prawo pracy
5
System bezpieczeństwa
narodowego Polski
Zagrożenia dla
bezpieczeństwa
publicznego
Konflikty we
współczesnym świecie
Język obcy:
język angielski
5
język niemiecki
Pole na informacje dodatkowe:
Wersja 1, data: 17.09.2013
*osoba dokonująca wpisu do indeksu studenta
F01/PS-14 [4]
Strona 1 z 3
Ilość
godzin
w.
ćw.
15
Imię i nazwisko
osoby prowadzącej zajęcia
15
Mgr Piotr Szynkura
5
30
15
Dr Monika Mucha
4
4
15
15
15
Mgr Danuta Fesz-Grubiak
Dr Dorota Każmierczak - Pec
15
Mgr Małgorzata Lizut
4
15
3
40
Dr Jerzy Dereń
Mgr Rafał Orleański
Mgr Paulina Rogulska
Mgr Joanna Witkowska - Brykman
Mgr Irena Sikorska
Zatwierdzam:
Dyrektor Instytutu/Kierownik Katedry
21 IX 2013 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
Spotkanie organizacyjne aula
Finanse publiczne i prawo finansowe wykład s.
Finanse publiczne i prawo finansowe wykład s.
Język: angielski s. , s. , s. , niemiecki s.
22 IX 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
Finanse publiczne i prawo finansowe wykład s.
Finanse publiczne i prawo finansowe wykład s.
Język: angielski s. , s. , s. , niemiecki s.
05 X 2013 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
6 X. 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
19 X 2012 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
20 X 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
09 XI 2013 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
10 XI 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
23 XI 2013 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
F01/PS-14 [4]
Strona 2 z 3
24 XI 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
07 XII 2013 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
08 XII 2013 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
04 I 2014 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
05 I 2014 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
18 I 2014 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
19 I 2014 r. (niedziela)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
01 II 2014 r. (sobota)
8.00-10.15
10.25-12.40
12.50-15.05
15.20-17.35
17.45-20.00
F01/PS-14 [4]
Strona 3 z 3