Zgodnie z art - Radio Kraków S.A.

Komentarze

Transkrypt

Zgodnie z art - Radio Kraków S.A.
MODYFIKACJA SIWZ Nr 1 W POSTĘPOWANIU 5-T-PN-2013
Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz zapisami
części VII C. SIWZ Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Modyfikacja polega na wprowadzeniu w miejsce załącznika Nr 1 do SIWZ
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacją techniczną), który
podlega unieważnieniu, załącznika Nr 1A.
ZAŁĄCZNIK NR 1A
DO SIWZ W POSTĘPOWANIU NR
5-T-PN-2013
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu emisyjnego
składającego się z Routera, Sterownika (Konsolety) w reżyserni R1,
Sterownika (Konsolety) w PKA, Sterowników (Konsolet) w studiach
terenowych, Systemu Interkomowego.
Przez dostawę systemu rozumie się zainstalowanie na określonych warunkach technicznych
w miejscach wskazanych i przystosowanie systemu pozwalające Zamawiającemu na
samodzielną pracę z przeznaczeniem do produkcji i emisji całodobowej, współdziałanie z
instalacjami oraz urządzeniami Zamawiającego w stopniu gwarantującym ciągłość i
bezpieczeństwo produkcji i emisji, wykonywanie czynności obsługi realizacyjnej i
technicznej w sposób i w zakresie przewidzianym przez producenta, utrzymywanie systemu
w pełnej sprawności technicznej wymaganej specyfiką zastosowania i świadczenie wsparcia
serwisowanego na warunkach określonych w umowie, przekazanie dokumentacji systemu,
dokumentacji powykonawczej, instrukcji użytkownika, specyfikacji konfiguracji
podstawowej, haseł dostępu na zasadach wymienionych w umowie i przeprowadzeniem
szkoleń pracowników Zamawiającego zarówno w zakresie obsługi jak i w zakresie
użytkowania dostarczonego systemu.
Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008)
66114000-2 usługi leasingu,
Kat. nr 06
66510000-8 usługi ubezpieczenia –
Kat. Nr 06
32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32211000-5 urządzenia do nadawania audycji
Wymagania dotyczące leasingu
1. Okres leasingowania - 48 miesięcy
2. Wpłata początkowa - w wysokości 40% wartości przedmiotu umowy, która to wpłata,
wniesiona w dacie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego będzie w całości
przeznaczona na opłatę związaną z pierwszym miesiącem użytkowania po odbiorze
przedmiotu zamówienia.
3. Poza wpłatą początkową nie przewiduje się innych opłat.
4. Raty leasingowe w równych kwotach.
5. Opłata resztowa (końcowa) w wysokości 1% wartości początkowej przedmiotu
zamówienia. Wykup płatny wraz z ostatnią ratą i w terminie w niej przewidzianym.
6. Okres spłaty rat leasingowych - spłata każdej raty w terminie 21 dni od daty wystawienia
faktury
7. Możliwość wykupu przedmiotu leasingu z prawem do pierwokupu
8. Waluta leasingu - polski złoty
9. Oprocentowanie stałe.
10. Wykonawca (Leasingodawca) gwarantuje niezmienność rat leasingowych przez cały
okres obowiązywania umowy.
11. Koszty ubezpieczenia (w systemie all risc) przedmiotu zamówienia w czasie trwania
umowy leasingu ponosi Wykonawca (Leasingodawca).
12. Do wszystkich opłat stosowany będzie podatek VAT wynikający z obowiązujących
przepisów podatkowych
Urządzenia wchodzące w skład systemu emisyjnego, oraz szczegółowe dane techniczne
dotyczące przedmiotu zamówienia zestawiono poniżej, w „Specyfikacji technicznej”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedmiotem zamówienia jest Leasing operacyjny z opcją wykupu na dostawę systemu
emisyjnego
1. Zamówienie obejmuje:
1.1. Dostawę Routera do zainstalowanego w PCA (Pokój Centralnej Aparatury),
1.2. Dostawę Sterownika (Konsolety) zainstalowanego w Reżyserce R1,
1.3. Dostawę Sterownika (Konsolety) w PKA (Pokój Kontroli Aparatury),
1.4. Dostawę Sterownika (Konsolet) w studiach terenowych,
1.5. Dostawę Cyfrowego Systemu Interkomowego,
2. Wymagania ogólne
Stosowane nazwy:
R1 – reżysernia emisji głównej
S1 – studio mikrofonowe emisji głównej
SL-1 – studio lektorskie z funkcją emisji
SN-1 – studio lektorskie przeznaczone do serwisów informacyjnych
R2 – reżysernia emisji rezerwowej
S2 – studio mikrofonowe emisji rezerwowej
SL-2 – studio lektorskie z funkcją emisji
R3 – reżysernia produkcyjna
R4 – reżysernia produkcyjna
R5 – reżysernia produkcyjna
PCA – pomieszczenie centralnej aparatury
PKA – pomieszczenie kontrolne centralnej aparatury
Newsroom – zespół technologiczny produkcji programów informacyjnych
Recepcja – stanowisko recepcyjne w holu głównym
2.1. Wymagane ogólne dla Routera sygnałowego:
a.
Router sygnałowy przeznaczony będzie do komutacji sygnałów: audio, wideo,
sygnalizacji i sterowania powinien być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej
produkcji nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Router powinien być
dostarczony z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz
oprogramowania systemowego tzw. firmware.
b.
Konstrukcja Routera sygnałowego powinna mieć budowę modułową i składać się
z routera protokołów IP (urządzenie typu switch Ethernet) oraz interfejsów
sygnałowych. Interfejsy sygnałowe powinny być połączone z Routerem IP w warstwie
fizycznej okablowaniem miedzianym typu skrętka komputerowa klasy minimum CAT
5 ze złączami typu RJ45. Protokół transmisyjny pomiędzy Routerem IP a interfejsami
sygnałowymi audio powinien spełniać warunki poziomu 3 modelu OSI oraz
implementować standard RTP lub UDP. Zastosowany protokół transmisyjny
pomiędzy Routerem IP i interfejsem sygnałowym nie może być unikalnym
standardem jednego producenta ale być wspieranym (np. produkowane urządzenia)
przez minimum 5 różnych producentów urządzeń profesjonalnych audio lub wideo.
Nie dopuszcza się umieszczenia konwerterów protokołów pomiędzy Routerem IP a
interfejsem sygnałowym. W przypadku sygnałów audio protokół transmisyjny
powinien umożliwiać przesyłanie strumieniowe dwukierunkowe, minimum 20
sygnałów audio stereofonicznych w jednym kierunku.
c.
Konstrukcja mechaniczna Routera powinna być przystosowana do montażu w
standardzie szafy aparaturowej rack 19” 42U o wymiarach zewnętrznych (głębokość x
szerokość) 600mm x 800 mm.
d.
Zasilanie Routera IP z minimum dwóch niezależnych obwodów sieci
energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038.
e.
Router IP musi być wyposażony w zasilacz główny i redundantny. W przypadku
awarii zasilacza głównego powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz
redundantny bez jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Zasilacz
główny i redundantny musi być przystosowany konstrukcyjnie przez producenta do
montażu w standardzie 19”.
f.
Dopuszcza się dostawę Routera sygnałowego z rozdzieleniem części sygnałowej
audio, części sygnałowej wideo i części sygnałowej sygnalizacji i sterowania w
postaci osobnych urządzeń – interfejsów różnych producentów. W takim przypadku
każde z urządzeń powinno posiadać własny zasilacz główny.
g.
Router sygnałowy powinien mieć możliwość wymiany interfejsów sygnałowych
bez konieczności wyłączania systemu (tryb „hot plug”)
h.
Router sygnałowy dla sygnałów audio powinien posiadać konstrukcję
pozwalającą na przetwarzanie cyfrowe sygnałów audio w oparciu o technologię DSP
(Digital Signal Processing) dla sygnałów wejściowych i wyjściowych
i.
Router sygnałowy powinien być przystosowany do komutacji, sterowania,
monitorowania, konfiguracji interfejsów sygnałów audio, wideo, sygnalizacji i
sterowania za pomocą oprogramowania dostarczonego wraz z Routerem.
Oprogramowanie powinno być zainstalowane na komputerze dostarczonym wraz z
systemem przystosowanym do montażu w standardzie rack 19”. Komputer powinien
posiadać zasilacz redundantny. Miejsce zamontowania komputera zostanie określone
w trybie roboczym w trakcie instalacji całego systemu.
j.
Jeżeli Router składa się z niezależnych interfejsów sygnałów wideo, audio,
sygnalizacji i sterowania różnych producentów to wymaga się aby interfejsy posiadały
możliwość sterowania przy pomocy jednej aplikacji.
k.
Wymaga się aby dostarczony Router dla sygnałów audio był wyposażony w
niezbędne moduły pozwalające na wykonanie minimum 384 niezależnych punktów
krosowania monofonicznych sygnałów audio wejścia i wyjścia. Szczegółowe
zestawienie wymagań dla interfejsów wejścia i wyjścia sygnałów audio określono
niżej.
l.
Router sygnałowy powinien posiadać możliwość zdalnej diagnostyki i
konfiguracji poprzez TCP/IP w sieci VPN.
2.2. Wymagania ogólne dla sterowników konsolet:
a.
Konsoleta foniczna powinna być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji
nie wcześniejszej niż 6 miesięcy przed datą dostawy. Konsoleta powinna być
dostarczona z najnowszą i przetestowaną wersją oprogramowania użytkowego oraz
oprogramowania systemowego tzw. firmware.
b.
Konsoleta ma być w pełni cyfrowa, powinna posiadać budowę modułową z
wydzielonym pulpitem sterowania i procesorem sygnałowym DSP oraz częścią
interfejsów wejść/wyjść. Zamawiający dopuszcza umieszczenie modułów sterownika
w jednej ramie, jednak część DSP i interfejsy wejścia/wyjścia powinny stanowić
odrębną konstrukcję mechaniczną. Konstrukcja modułowa dla sterowników
systemowych i interfejsów sygnałowych oznacza możliwość konfiguracji ilości i
rodzaju modułów w ramach przyjętej konstrukcji mechanicznej oraz sposobu ich
połączenia zarówno elektrycznego jak i logicznego.
c.
Zasilanie konsolety oraz części DSP z minimum dwóch niezależnych obwodów
sieci energetycznej 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038, - dotyczy
konsolet (sterowników) w R1 i PKA.
d.
Sterownik, jak i część DSP konsolety, musi być wyposażony w zasilacz główny i
redundantny. Wydajność zasilaczy ma być tak dobrana, aby zapewnić bezawaryjną
pracę dla maksymalnej obsady Routera w interfejsy sygnałowe i sterowniki zgodnie
ze specyfikacją konstrukcyjną producenta. W przypadku awarii zasilacza głównego
powinno nastąpić automatyczne przełączenie na zasilacz redundantny bez
jakiejkolwiek przerwy lub zakłócenia w pracy Routera. Jeżeli zasilacz główny posiada
budowę modułową z bloków składowych o mniejszej mocy (wydajności), to
dopuszcza się aby zasilacz redundantny posiadał moc (wydajność) taką jak moduł
zasilacza głównego (tryb pracy n+1).
e.
Moduły lub elementy sterujące oraz procesor sygnałowy przeznaczony do
montażu w pomieszczeniu studia mikrofonowego powinny posiadać sposób
wentylacji i cyrkulacji wydzielanego ciepła bez elementów wirujących np. wentylator.
f.
Możliwość sterownia i monitorowania z wykorzystaniem aplikacji zewnętrznej
wykorzystującej protokół uniwersalny SNMP
g.
Programowalne sygnały sygnalizacji i sterowania w standardzie GPIO do
współpracy z innymi urządzeniami
h.
Jeżeli sterowniki pulpitu konsolety oraz procesor DSP posiadają budowę
modułową, to wymaga się możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania
systemu (karty typu „hot pluggable”),
i.
Sterowniki
analogowymi i
wejścia/wyjścia
D/A winny być
j.
Wymaga się aby transmisja sygnałów audio pomiędzy Routerem sygnałowym a
Sterownikami (konsoletami) odbywała się w formacie cyfrowym MADI
(Multichannel Audio Digital Interface) lub poprzez inny wielokanałowy
dwukierunkowy (co najmniej 16 kanałowy) protokół przesyłu sygnałów audio.
k.
Wymaga się aby w każdym torze audio Sterowników (konsolet) można było
zastosować następujące funkcje DSP: regulacja poziomu, sumowanie sygnału,
monofonizacja, regulacja panoramy, funkcja (N-1), limiter, kompresor, bramka
szumów, deeser, minimum 3 pasmowy korektor parametryczny, odwracanie fazy.
(Konsolety) winny współpracować z innymi
urządzeniami
cyfrowymi. W szczególności muszą
posiadać
interfejsy
AES/EBU z konwersją częstotliwości (SRC). Przetworniki A/D i
integralną częścią kart wejścia/wyjścia.
l.
Wymagana jest możliwość dokonywania aktualizacji oprogramowania,
konfiguracji Sterowników (Konsolet) poprzez TCP/IP, diagnostyka systemu, obsługa
poprzez VPN.
m.
Wymagana jest możliwość rozbudowy w zakresie wejść i wyjść, bez konieczności
instalacji dodatkowych urządzeń (typu ramy DSP, zasilacze, itp.), a jedynie poprzez
dołożenie kart I/O
n.
Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za
pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez
konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji.
Wymaga się co najmniej możliwości samodzielnego konfigurowania funkcji
przycisków oraz enkoderów sterowników (konsolet),
o.
Wymaga się dostępu do sygnałów wejść i wyjść Routera z poziomu Sterowników
(Konsolet) dotyczy R1 i PKA,
p.
Wymaga się możliwości zapisywania i przywoływania gotowych konfiguracji
użytkownika (typu „preset” lub „snapshot” tzn. pełnej konfiguracji konsolety) z
poziomu Sterowników (Konsolet). Wymaga się również możliwości zapisywania i
odczytywania konfiguracji użytkownika dla poszczególnych użytkowników, zarówno
w pamięci wewnętrznej konsolety jak i na zewnętrznych nośnikach danych w postaci
plikowej.
2.3. Wymagania ogólne dla Cyfrowego Systemu Interkomowego:
a.
Oferowany system ma być fabrycznie nowy,
b.
System musi być przystosowane do współpracy z siecią energetyczną o
parametrach: 230C+10%/-10% 50 Hz, zgodnie z PN - IEC 60038,
System integralny o budowie modułowej pozwalającej na konfigurację sygnałów
oraz funkcji użytkowych w ramach rozwiązania pochodzącego od jednego
producenta.
System powinien współdziałać z Routerem sygnałowym na poziomie komutacji
wybranych sygnałów audio oraz skojarzonego z nimi protokołu sterującego. W
przypadku wyłączenia Routera centralnego system interkomowy powinien
zachować swoje funkcje z wyłączeniem sygnałów pochodzących z Routera.
System powinien oferować technologię komunikacji w ramach obiektu i
pomieszczeń rozgłośni oraz dla odległych studiów terenowych, punktów
transmisyjnych, stanowisk korespondentów. W takich przypadkach łącze
komunikacyjne pomiędzy wyniesionym pulpitem interkomowym a centralną
matrycą systemu Interkomowego powinno wykorzystywać technologię IP sieci
szerokopasmowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu kodek IP innych
producentów do zestawienia łącza szerokopasmowego.
System interkomowy dla wybranych łącz np. studio terenowe powinien zapewnić
łącza duplex antenowe stereofoniczne oraz poza antenowe monofoniczne.
Połączenia wewnętrzne pomiędzy pulpitami interkomowymi a matrycą powinny
odbywać się w formacie cyfrowym zarówno dla sygnałów audio, sygnalizacji i
sterowania z wykorzystaniem pojedynczego kabla typu minimum skrętka CAT 5
UTP lub STP.
c.
d.
e.
f.
g.
3. Wymagania szczegółowe
3.1 Wymagania szczegółowe dla Routera:
Wymagania aby Router sygnałowy posiadał/wyposażony był w:
1.
Obudowę która musi być przystosowana do montażu w szafie typu Rack 19”
2.
Co najmniej 64 wejścia analogowe mono
3.
Co najmniej 64 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC
4.
Co najmniej 64 wyjścia analogowych mono
5.
Co najmniej 64 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU z SRC
6.
Co najmniej 24 GPI
7.
Co najmniej 24 GPO
8.
Co najmniej dwa interfejsy MADI
w standardzie światłowodowym
wielomodowym lub koaksjalnym lub w wielokanałowe
9.
Technologię pozwalającą na zestawienie komutacji minimum 384 punktów
krosowych jednocześnie
10.
Panele sterujące pozwalające na prostą komutację wybranych wejść i wyjść.
Panele powinny być wyposażone w przyciski wyboru źródeł i odbiorów lub regulatory
obrotowe. Jeden panel powinien być zainstalowany w PCA a drugi w PKA w taki
sposób aby umożliwić odsłuch źródła dźwięku i pomiar poziomu PPM oraz
niezależny pomiar poziomu głośności dowolnego źródła zgodnie z rekomendacją
R128
11.
Panele sterujące pozwalające na komutację grup wejść i wyjść. Panele powinny
umożliwiać zestawienie komutacji wybranych grup wejść i wyjść za pomocą jednej
operacji (preset, salvo) wywoływanej za pomocą specjalizowanego sterownika w
wersji sprzętowej lub oprogramowania z użyciem dedykowanego panelu dotykowego.
12.
Procesor DSP pozwalający na co najmniej: regulację poziomu sygnału,
monofonizację, miksowanie minimum 6 kanałów mono do 2 kanałów, kompresor,
limiter, filtry, EQu
13.
Wszystkie sygnały Routera powinny być wyprowadzone na zewnętrzny panel 19”
w następujący sposób:
- sygnały liniowe na złącza typu RJ45
- sygnały cyfrowe AES/EBU na złącza typu RJ45
- sygnały SDI na złącza typu BNC
- sygnały MADI na złącza światłowodowe typu LC lub koaksjalne BNC
- sygnały wielokanałowe audio ze sterowaniem na złącza typu RJ45
Wykonawca winien zainstalować ten panel w sąsiedztwie odpowiednich paneli
sygnałowych Zamawiającego w miejscu uprzednio przygotowanym w szafie rack
wyznaczonej do instalacji Routera. Szczegółowe rozmieszczenie interfejsów
sygnałowych Routera sygnałowego będzie uzgodnione z Zamawiającym w trybie
roboczym w okresie instalacji.
3.2. Wymagane parametry audio dla Sterowników (Konsolet):
a.
Pasmo przenoszenia torów audio: minimum od 20 Hz do 20 kHz.
b.
Nierówność charakterystyki częstotliwościowej w torach liniowych ≤ ±0,2 dB, w
torach mikrofonowych ≤ 0,5 dB.
c.
Przesłuch między kanałami ≤ -90 dB.
d.
Poziom szumów ≤ -100dB.
e.
Poziom zniekształceń nieliniowych w torach liniowych dla 1 kHz THD+N ≤ -90dB.
f.
Poziom zniekształceń nieliniowych w torach mikrofonowych dla 1kHz THD+N≤ 85dB.
g.
Nominalny poziom sygnałów wejściowych i wyjściowych : +6dBu.
h.
Maksymalny poziom liniowych sygnałów wejściowych i wyjściowych ≥ +18 dBu.
i.
Zasilanie mikrofonu – Phantom +48V oddzielnie dla każdego toru mikrofonowego.
j.
Załączany filtr górnoprzepustowy dla torów mikrofonowych.
k.
Wymaga się aby sterowniki posiadały funkcję pomiaru poziomu sygnałów PPM.
3.3. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsolety) w Reżyserce R1.
a.
Wymaga się aby Elementy Sterownika (Konsolety) zostały umieszczone w meblu
technologicznym (konstrukcji nośnej) dostarczonym przez Zamawiającego, tak aby
całość spełniała wymagania ergonomiczne dla stanowiska pracy realizatora (wygląd
oraz funkcjonalność). Wymaga się aby oferta zawierała szczegółowe rysunki
poszczególnych modułów z naniesionymi wymiarami niezbędnymi do zamocowania
modułów w meblu technologicznym oraz informację o długości kabli systemowych
niezbędnych do połączenia modułów i dostarczanych przez Wykonawcę.
b.
Ramy zawierające elementy Sterownika (konsolety) w reżyserce, w tym: karty
wejścia/wyjścia, karty procesorów DSP, układy kontrolne, układy sterowania GPIO,
powinny zainstalowane być w stojaku rack 19” będącego częścią stołu
technologicznego, jeżeli konsoleta ma konstrukcję modułową. Wszystkie linie
sygnałowe niezbędne do prawidłowej pracy konsolety będą doprowadzone i
zakończone na panelu 19” umieszczonym w tym racku.
c.
Konfiguracja Sterownika (Konsolety) powinna spełniać wymagania profesjonalnej
pracy na antenie ze źródłami sygnałowymi zewnętrznymi (np. mikrofony, urządzenia
odtwarzające, kodeki, hybrydy telefoniczne, komputery, Router sygnałowy),
monitorowaniem sygnałów na miernikach poziomu sygnału i poziomu głośności,
monitorach odsłuchowych głównych i pomocniczych, słuchawkach, sygnalizacją
antenową i poza antenową, tworzenia sygnałów programowych, komunikacji
antenowej i poza antenowej, sterowania urządzeniami przeznaczonymi do współpracy
z konsoletą, w tym:

Wymaga się wykorzystania mikrofonów prowadzących w studiu jako
mikrofony do komunikacji - zlecenie, „talk back”,

Indywidualne kierowanie sygnału „talk back” do minimum 8 odbiorców za
pośrednictwem mikrofonu w studiu (do reżyserni, na pojedyncze tory (N-1), a
także na wszystkie tory (N-1) jednocześnie).
d.
Co najmniej 16 tłumików wysokiej klasy, wymaga się aby każdy tłumik mógł być
używany jako tłumik mono/stereo, podzielonych w modułach. Rozmieszczenie
modułów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
e.
Wymaga się aby Sterownik (Konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co
najmniej:
a. Tłumik zmotoryzowany o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału
przypisanego do toru tłumikowego),
b. Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki
sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
c. Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
d. Klawisze: odsłuchu PFL i Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt
transmisyjny),
e. Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia,
włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego
ON/OFF,
f.Wyświetlacz OLED min. 8 znakowy prezentujący nazwę kanału przypisanego do
toru oraz parametry wzmocnienia, panoramy, poziomu wysyłek na szyny AUX lub
N-1
g. Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego,
f.
Funkcje DSP dostępne w torze:
włączenie zasilania +48V (dot. kanałów
mikrofonowych), odwrócenie fazy, zamiana kanałów (LL, RR, RL) (dot. kanałów
stereofonicznych), wzmocnienie, regulacja panoramy/balansu, układy dynamiki
(kompresor, limiter, bramka, ekspander, deeser), 4-pasmowa korekcja, filtry LP/HP,
wysyłki na szyny miksujące.
g.
Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn głównych,
3 szyn dodatkowych, 8 szyn N-1, 2 szyn PFL
h.
Panel studyjny zintegrowany z konsoletą funkcjonalnie, o budowie typu „desktop”
wyposażony w głośnik, potencjometry sterujące głośnością słuchawek dziennikarza
prowadzącego oraz monitorami w studio, co najmniej 8 przycisków wyboru źródeł do
odsłuchu, możliwość konfiguracji zleceń do linii zwrotnych
i.
Sterowany dotykowo, kolorowy ekran TFT, umieszczony nad modułem konsolety
z możliwością regulacji kąta nachylenia, wyświetlający co najmniej następujące
informacje: poziom szyn głównych, parametry wejściowe kanałów: (wzmocnienie,
zasilanie Phantom+48V, odwrócenie fazy, wskaźnik załączenia filtra
górnoprzepustowego dla torów mikrofonowych), parametry wyjścia (przypisanie
kanału do głównych szyn wyjściowych, panorama), ustawienia procesorów dynamiki i
korekcji, ustawienie poziomu wysyłek z oznaczeniem PRE/POST, nazwę źródła
przypisanego do tłumika, wyświetlanie poziomu sygnału.
j.
k.
l.
Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków do sterowania funkcjami
logicznymi.
Co najmniej 10 konfigurowalnych przycisków wyboru źródła odsłuchu
Możliwość tworzenia osobnej listy źródeł kierowanej do odsłuchu za pomocą
pokrętła
m.
Co najmniej 8 konfigurowalnych przycisków zleceń TALK
n.
Konsoleta powinna mieć możliwość pracy w konfiguracji 5.1
o.
Konsoleta powinna umożliwiać wprowadzanie zmian w konfiguracji DSP za
pomocą oprogramowania konfiguracyjnego przez przeszkolonych użytkowników bez
konieczności wprowadzania zmian sprzętowych i zakupu dodatkowych licencji.
p.
Co najmniej 12 wejść mikrofonowych,
q.
Co najmniej 8 wejść liniowych analogowych mono,
r.
Co najmniej 8 wejść cyfrowych stereo AES/EBU (wszystkie z SRC),
s.
Co najmniej 16 stereofonicznych wyjść analogowych
t.
Co najmniej 8 wyjść cyfrowych stereo AES/EBU
u.
Co najmniej 7 wyjść słuchawkowych,
v.
Co najmniej 16 wejść/wyjść GPIO
w.
Interfejs SDI z funkcją embeder i deembeder
x.
Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego
Pomiar głośności zgodny z rekomendacją EBU R128 przy pomocy urządzeń
zewnętrznych lub wbudowanych.
z. Wymienione wyjścia będą skonfigurowane m.in. jako::
 w reżyserce R1 - stereofoniczne głośniki, min 2 słuchawkowe,
 w studio S1- stereofoniczne na głośniki, słuchawkowe (osobno dla każdego z
dwóch prowadzących),
 w studio S1-słuchawkowe dla gości
 w studio SL-1- stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe
 w studio SN-1 - stereofoniczne na głośniki, 1 słuchawkowe
 co najmniej 2 sumy wyjściowe stereo główne
 co najmniej 3 sumy dodatkowe
 Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128, sygnalizacji itp.,
y.
3.4. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w Reżyserce PKA:
a.
Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako
tłumik mono/stereo
b.
Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co
najmniej:




c.
d.
e.
Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału
przypisanego do toru tłumikowego),
Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki
sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt
transmisyjny),

Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia,
włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego
ON/OFF,

Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy,


Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego
Niezbędne wyjścia do mierników głośności EBU R128
Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym
torze,
Co najmniej 2 wejścia mikrofonowe
Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej – studia,
telefony, kodeki.
f.
Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1
g.
Możliwość zleceń do studia, szyn AUX
h.
Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn
głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL
i.
Co najmniej 2 wejścia liniowe stereo
j.
Co najmniej 4 wejścia cyfrowe stereo AES/EBU (wszystkie z SRC)
k.
Co najmniej 8 analogowych wyjść stereofonicznych
l.
Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU
m.
Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe
n.
Interfejs GPIO x 8
o.
Łącze typu MADI lub inne wielokanałowe do Routera sygnałowego
3.5. Wymagania szczegółowe dla Sterownika (Konsoleta) w studiach terenowych:
a.
Dostawa 2 kompletnych Sterowników (Konsolet) połączonych z siedzibą Radia
Kraków SA przy pomocy łączy szerokopasmowych IP za pomocą interfejsów
systemowych Sterownika lub kodeków IP innych producentów
b.
Moduł minimum 6 tłumików, wymaga się aby każdy tłumik mógł być używany jako
tłumik mono/stereo
c.
Wymaga się aby Sterownik (konsoleta) posiadała tory tłumikowe wyposażone w co
najmniej:
 Potencjometr suwakowy o długości 100 mm (sterowanie poziomem sygnału
przypisanego do toru tłumikowego),
 Potencjometr obrotowy (enkoder), którego funkcja powinna być w prosty i szybki
sposób wybierana przez realizatora (funkcje Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
 Co najmniej 2 klawisze funkcyjne (funkcje i znaczenie Wykonawca uzgodni z
Zamawiającym),
 klawisze: odsłuchu PFL, Talkback do komunikacji (np. wóz reporterski, punkt
transmisyjny),
c.

Możliwość konfigurowania funkcji fader start, sygnalizacji jego włączenia,
włączanie i wyłączanie go za pomocą przycisku (przycisków) funkcyjnego
ON/OFF,

Wyświetlacz alfanumeryczny co najmniej 8-znakowy,

Miernik poziomu sygnału przypisanego do toru tłumikowego
Układy dynamiki (kompresor, limiter, bramka, ekspander) oraz EQ w każdym
torze,
d.
Co najmniej 4 wejścia mikrofonowe
e.
Wejście mikrofonowe lub mikrofon do komunikacji interkomowej – studia,
telefony, kodeki.
f.
Możliwość odsłuchu szyn głównych i szyn AUX/N-1
g.
Możliwość zleceń do studia, szyn AUX
h.
Konsoleta powinna mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 2 szyn
głównych, 4 szyn AUX/N-1, 1 szyny PFL
i.
Co najmniej 4 wejścia liniowe stereo
j.
Co najmniej 4 cyfrowe wejścia stereo AES/EBU (wszystkie z SRC)
k.
Co najmniej 4 wyjścia analogowe stereo
l.
Co najmniej 4 wyjścia cyfrowe stereo AES/EBU
m.
Co najmniej 2 wyjścia słuchawkowe
n.
Interfejs GPIO x 8
3.6. Wymagania szczegółowe dla Systemu Interkomowego
a.
Wymaga się zamontowania matrycy minimum 32/32,
b.
Matryca musi stanowić kompletny system interkomowy, co oznacza że:
 z poziomu pulpitu dołączonego do dowolnego portu matrycy oraz z poziomu
oprogramowania sterującego możliwe jest zestawienie połączenia z innym
dowolnym portem matrycy bez strat jakości sygnału, nie powinno być również
ograniczenia co do ilości aktywnych połączeń w dowolnej chwili,
 System musi być w pełni konfigurowalny, co oznacza możliwość rozbudowy w
późniejszym czasie o dodatkowe pulpity interkomowe oraz o dodatkowe
interfejsy we/wy w ramach pojemności matrycy,
c.
Wymaga się aby system posiadał interfejsy GPIO, minimum 16 wejść/16 wyjść,
d.
Wymaga się aby pulpity z portami matrycy połączone były za pomocą okablowania
minimum CAT5 z gniazdami typu RJ-45 lub DB9 przy wyjściach z matrycy i
wejściach pulpitów,
e.
Wymaga się aby matryca systemu posiadała redundantny zasilacz,
f.
Wymaga się aby konfiguracja systemu przechowywana była w każdej z jednostek
matrycy,
g.
Wymaga się aby zarządzanie i konfiguracja całego systemu odbywała się poprzez
sieć TCP/IP,
h.
Wymaga się dostarczenie oprogramowania do konfiguracji matrycy, oraz
możliwości konfigurowania systemu z poziomu komputera PC lub MAC.
i.
Pulpit Systemu Interkomowego;

Wszystkie pulpity muszą być tego samego producenta oraz tej samej serii.

Wymaga się minimum 12 klawiszy wykonanie mechaniczne przystosowane do
montażu rack 19” (dotyczy R1, R2, R3, R4, R5, PKA, PCA) oraz minimum 12
klawiszy wykonanie mechaniczne w obudowie typu desktop (do pomieszczeń SL1, SN-1, S2, SL-2, Newsroom, Recepcja). Do każdego klawisza wymaga się
znakowego wyświetlacza,

Każdy pulpit musi mieć możliwość wyboru wszystkich źródeł matrycy,

Każdy pulpit musi posiadać gniazdo do podłączenia zestawu słuchawek z
mikrofonem,

mikrofon do pulpitów interkomowych na "gęsiej szyjce",

W każdym pulpicie dla każdego klawisza wymagana jest możliwość blokowania
włączenia na stałe odsłuchu/rozmowy,

Wymaga się aby każdy pulpit posiadał klawisze z funkcją umożliwiającą
niezależnie odsłuch wybranego portu oraz rozmowę do tego portu,
4. Inne wymagania
4.1. Wymaga się aby Wykonawca przedstawił w tabeli szczegółowy wykaz wszystkich
urządzeń (z podaniem producenta, modelu urządzenia, nr serii, oraz miejsca
zainstalowania).
4.2. Wymaga się przedstawienia w ofercie szczegółowej specyfikacji oferowanego sprzętu
oraz zwięzłego opisu jego funkcjonalności.
4.3. Wymaga się uruchomienia dostarczonych i podłączonych urządzeń do instalacji
Zamawiającego, przyłączenia urządzeń Zamawiającego wraz z wykonaniem
niezbędnych pomiarów torów audio potwierdzających poprawność działania
systemu.
4.4. Wymaga się dostarczenia projektu powykonawczego.
4.5. Wymaga się dostarczenia instrukcji eksploatacyjnych i instrukcji obsługi dla każdego
z oferowanych urządzeń i programów w języku polskim i angielskim – w wersji
drukowanej i elektronicznej.
4.6 Wymaga się dostarczenia oprogramowania użytkowego, systemowego pozwalającego
na konfigurację i administrację, przekazanie haseł dostępowych oraz parametrów
pozwalających na zdalny dostęp do dostarczonych systemów.
4.7. Wymaga się dostawy zestawu komputerowego, jeżeli jest to niezbędne do bieżącej
obsługi Routera i Sterowników (Konsolet).
4.8. Wymaga się dostawy i instalacji oprogramowania zapewniającego wizualizację stanu
Routera i Sterowników (Konsolet) na monitorze komputera oraz dającego
możliwość samodzielnego kreowania ekranów/pulpitów przez Zamawiającego.
4.9. Wymaga się wykonania konfiguracji całego systemu zgodnie z wymaganiami SIWZ
oraz potrzebami techniczno-programowymi Radia Kraków SA. W tym celu
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania konfiguracji niezbędnej do
podpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji Systemu a następnie w okresie do
8 tygodni po podpisaniu tego Protokołu wykonać konfigurację uzupełniającą
zgodnie z wytycznmi Zamawiającego, jeżeli taka konieczność będzie zgłoszona.
5. Szkolenia
5.1. Wymaga się aby osoby, które będą przeprowadzały szkolenie posiadały wymaganą
wiedzę oraz posiadały uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń.
5.2. Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie konfiguracji i programowania
dostarczanego systemu dla osób obsługujących cały system (minimum 20 godzin dla
10 osób).
5.3. Wymaga się przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania systemu dla
osób wskazanych przez Zamawiającego (minimum 20 godzin dla 20 osób).
6. Informacje dodatkowe
6.1. Sprzęt dostarczony w ramach Umowy powinien być fabrycznie nowy i odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.2. Na dostarczany sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty
zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności certyfikat CE.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienie urządzeń i materiałów ze wskazanymi
znakami towarowymi, patentami niezgodnymi z SIWZ.
6.4. Jeżeli oferta Wykonawcy będzie zawierać nieaktualne lub nieprawdziwe informacje
dotyczące
produktów, oferta ta zostanie automatycznie odrzucona przez
Zamawiającego.