15. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej

Komentarze

Transkrypt

15. Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]ations.europa.eu
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-635
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 323598413
Osoba do kontaktów: Aleksandra Knapska
E-mail: [email protected]
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www2.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/6
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego:
Zad. 1 - Maski krtaniowe, zestawy jednorazowego użytku do nebulizacji w układzie zamkniętym
Zad. 2 - Elektrody kompatybilne z aparatem KEYPOINT
Zad. 3 - Sprzęt medyczny podstawowy, jednorazowy – Oddział Onkologii
Zad. 4 - Igła z filtrem do pobierania leku z ampułki
Zad. 5 - Nożyki „Lancet test”
Zad. 6 - Igły i zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych
Zad. 7 - Ustniki plastikowe do badań przezprzełykowych kompatybilne z sondą Toshiba
Zad. 8 - Korek do probówek
Zad. 9 - Wziernik nosowy jednorazowy, penseta jednorazowa sterylna
Zad.10 - Szyna typ Zimmera
Zad.11 - Linie do monitorowania gazów (kapnografii)
Zad.12 - Igły do znieczuleń splotów kompatybilne ze stymulatorami typu Stimuplex D
Zad.13 - Cewniki silikonowe dwuświatłowe
Zad.14 - Kieliszki do leków jednorazowego użytku z podziałką
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SIWZ.
3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami
prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,
2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r.
Nr 102, poz. 586),
3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla
tego wyrobu;
W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich
wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących
przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie
takich czynności.
3.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1 W odniesieniu do każdego Zadania:
dowód potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca:
a) oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (deklaracja zgodności);
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/6
b) certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych (certyfikat CE),
- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp,
dokumenty te składa pełnomocnik tych Wykonawców;
2 W odniesieniu do każdego Zadania:
Dane katalogowe potwierdzające jednoznacznie zgodność parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia
z określonymi w SIWZ;
- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp,
dokumenty te składa pełnomocnik tych Wykonawców;
3.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia opisanego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia.
Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez
Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.
Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany określić
i opisać rozwiązania równoważne, wypełniając odpowiednio Formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik
do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
33141000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/6
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZ/3321/131/13
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Z-P
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-063963 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 093-158351 z dnia: 15/05/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
13/05/2013 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/6
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
06/06/2013 Godzina: 09:00
IV.3.3) Warunki otrzymania
(dd/mm/rrrr)
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego
Powinno być:
Powinno być:
18/07/2013 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
06/06/2013 Godzina: 09:00
IV.3.4) Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Powinno być:
18/07/2013 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Powinno być:
18/07/2013 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
Zamiast:
06/06/2013 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/6
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/6

Podobne dokumenty