butelk^ pet, kartony i puszk^ prosimy zgniesc

Komentarze

Transkrypt

butelk^ pet, kartony i puszk^ prosimy zgniesc
TWORZYWA SZTUCZNE
OPAKOWANIA WIELOMATERIALOWE
METALE
SZKt.O
OPAKOWANIA SZKLANE
POJEMNIK
PSZOK
(Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow
Komunalnych w Brudzewie)
1
WRZUCAMY:
• oproznione i osuszone butelki po
zywnosci i napojach ze szkla biatego
i kolorowego, bez nakr^tek,
• opakowania po kosmetykach,
• sloiki po zywnosci bez zawartosci i bez
nakr^tek.
WRZUCAMY:
• pozostalosci z sortowania
w tym: popiol, pieluchy jednorazowego
uzytku, tzw. pampersy itp.,
• potluczone szklo.
NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
NIE WRZUCAMY:
• tworzyw sztucznych pochodzenia
medycznego, mokrych folii,
• baterii,
• opakowan i butelek po olejach, smarach,
• puszek i pojemnikow po farbach
i lakierach,
• styropianu i innych tworzyw piankowych,
• zabawek z baterii i elektronicznych,
• sprz^tu elektrycznego i elektronicznego,
• szyb z pleksy,
• elementow pojazdow, np. zderzakow,
luster,
• opakowan po srodkach chwastobojczych
i owadobojczych.
• ceramiki (porcelana, naczynia typu aero,
talerze, doniczki),
• krysztalow,
• szkla stolowego,
• szkla zaroodpornego,
• szkla okularowego,
• szkla budowlanego (szyby okienne,
zbrojone),
• luster,
• szyb samochodowych,
• szklanych opakowan farmaceutycznych
i chemicznych z pozostalosciami,
• luksferow (pustakow szklanych),
• zarowek, lamp,
• zniczy z woskiem.
• odpadow, ktore mozna wysegregowac
(ktore mozna wrzucic do worka zoltego,
bialego lub umiescic w PSZOK-u).
WRZUCAMY:
• oproznione, osuszone i zgnieclone
plastikowe opakowania po napojacli
olejach spozywczych, kosmetykach,
plynach do mycia i chemii gospodarczej,
• plastikowe workl, torebki, reklamowki,
• opakowania wielomateriaJowe
„tetrapaki" (np. kartony po mleku,
sokach),
• kapsle z butelek oraz metalowe
i plastikowe nakr^tki, pokrywki ze
sloikow,
• oproznione i zgniecione puszki
aluminiowe po napojach,
• puszki z blacliy stalowej,
• folif aluminiowq,
• metalowe narz^dzia, rury, druty i drobny
zlom.
Wla§ciciele niemchomoici zamieszkafych
b^dq mogli bezplatnie przywiezc
(wgodzinach otwarcia punktu)
nast^pujqce rodzaje posegregowanych
odpadow komunalnych:
• papier, tekstylia,
• odpady ulegajqce biodegradacji (m.in.
zielone, kuchenne) - ODPADY TE
M O G 4 BYC KOMPOSTOWANE
W PRZYDOMOWYCH
KOMPOSTOWNIKACH,
. baterie i akumulatory,
• swietlowki,
• chemikalia, w tym opakowania po
chemikaliach (opakowania po srodkach
ochrony roslin, nawozach w pierwszej
kolejnoscl powinny trafiac do punktu
sprzedazy),
. przeterminowane lekarstwa,
• odpady wielkogabarytowe,
• zuzyty sprzf t elektryczny
i elektroniczny,
• zuzyte opony,
• odpady budowlane i rozbiorkowe
(przyjmowane b^dq wyl^cznie odpady
powstale w wyniku drobnych robot nie
wymagajqcych pozwolenia na budow^
ani zgloszenia).
B U T E L K ^ PET, KARTONY I PUSZK^ PROSIMY ZGNIESC!! PROSIMY 0 WYRZUCANIE T Y L K O CZYSTYCH SUROWCOW WTORNYCH WEDLUG INSTRUKCJI!!