Załącznik nr 1 do uchwały

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady
Gminy Pawłowiczki
Nr 40/VIII/07
z dnia 28 czerwca 2007 r.
1. b/ okres programowania 2007 - 2013
Lp. Nazwa planowanego zadania Harmonogram * Oczekiwane rezultaty
1. Opracowanie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego dla wsi
Pawłowiczki, Chrósty,
OstroŜnica, Gościęcin oraz
opracowanie ekofizjografii dla
całej gminy.
2. Modernizacja drogi gminnej
Pawłowiczki-Opatrzność (ciąg
ulic Morcinka i Ks. Kuliga)
Nr 108443 O
2006
2010
rozwój gminy w celu
przyciągnięcia
inwestorów, opracowanie
ekofizjografii dla całej
gminy.
I etap – zrealizo. 2 km zmodernizowanej
w 2006 r.
drogi, skrócenie czasu
II etap – 2007, dojazdu do wsi
2008
III etap – 2008
3. Budowa oczyszczalni ścieków
2007
ilość ścieków
dla aglomeracji „Naczęsławice”
2009
dopływających.
Wartość
zadania
300 tys.
BudŜet zadania
Środki własne gminy
2006 r. – 94,3 tys.
2007 r. – 115,4 tys.
2008-2010 – 90,3 tys.
I etap – 64.769
II etap –
414.769 tys. budŜet
150 tys.
gminy
III etap –
200 tys.
3,5 mln
2,9 mln EFRR
600 tys. budŜet gminy
4. Zalesianie gruntów
2007
2013
Ok. 40 ha zalesionych
gruntów
5. Budowa sali sportowej
w Gościęcinie wraz
z zapleczem
2007
2010
WyŜszy standard usług w
zakresie oświaty i kultury.
3,8 mln
3,2 mln EFRR
600 tys. budŜet gminy
6. Termomodernizacja
z remontem instalacji c. o.
w Publicznej Szkole
Podstawowej w Maciowakrzu.
2007
2008
NiŜsze koszty
utrzymania, podniesienie
standardu w zakresie
oświaty.
600 tys.
510 tys. EFRR
90 tys. budŜet gminy
Zmniejszenie kosztów
450 tys.
450 tys. budŜet gminy
7. Budowa tranzytu
wodociągowego UcieszkówSUW Grudynia Wielka
8. Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
Pawłowiczki
dz. Nr 68 i 735
-
-
Uwagi
Zadanie jest
etapowane.
Zadanie będzie
realizowane
w etapach
Będzie składany
wniosek o
dofinansowanie
z UE.
Zadanie
Realizuje ARiMR –
oddział w Polskiej
Cerekwi
Realizacja zadania jest
zaleŜna od wielkości
pozyskanych środków
zewnętrznych
Zgodnie
z harmonogramem
składania
wniosków, jedyny
termin to 04/09 r.
2007
2009
2007
2009
9. E-urząd dla Gminy
Pawłowiczki
(RPOWO -2.2.1)
2008
10. Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno ciśnieniowej dla
wsi Maciowakrze i
Dobrosławice
2008
2009
Zmniejszenie ruchu
pojazdów we wsi
Pawłowiczki
Zakup i montaŜ
komputerów dla e-urząd
stanowisko komputerowe
przy wejściu do budynku
% osób podłączonych do
kanalizacji, kanalizacja
ciśnieniowa,
przykanaliki, tranzyt.
-
Zadanie
realizowane
będzie etapowo
wraz
z podmiotem
prywatnym
25 tys. RPOWO
5 tys. budŜet gminy
Realizacja przy
współfinansowa.
z RPOWO
6 mln
30 tys.
7,4 mln
5,8 mln – MF EOG
Wniosek złoŜony
1,6 mln – budŜet gminy do programu
operacyjnego
w tym poŜyczka
MF EOG
pomostowa z WFOŚiGW
w Opolu na realizację
zadania - 1,7 mln
11. Budowa masarni
w Naczęsłwicach
2008
2010
Nowe miejsca pracy.
400 tys.
Realizuje podmiot
prywatny
Realizuje
Podmiot
prywatny
1
Lp. Nazwa planowanego zadania Harmonogram * Oczekiwane rezultaty
Wartość
zadania
Realizuje
podmiot
prywatny
BudŜet zadania
Zadanie realizuje
podmiot prywatny
12. Odnawialne źródła energii Budowa parku wiatrowego
w południowej części gminy
Pawłowiczki
13. Połączenie wodociągu
grupowego Gościęcin z
wodociągiem Grodzisko.
14. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Dobieszów.
2008
2013
Park wiatrowy
2008
2010
niŜsze koszty utrzymania.
250 tys.
212 tys EFRR
38 tys. budŜet gminy
2008
2009
kanalizacja, przykanaliki
1,3 mln
Zadanie będzie
975 tys. PROW
325 tys. budŜet gminy realizowane w ramach
15. Remont drogi gminnej
nr 108420 O
Naczęsławice – Kózki
16. Remont drogi gminnej nr
108462 O Trawniki –
Urbanowice
17. Modernizacja drogi gminnej
Maciowakrze – Wronin
nr 108468 O.
18. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Naczęsłwice.
2009
Remont drogi 3,2 km
900 tys.
765 tys. RPOWO
135 tys. budŜet gminy
2009
Remont drogi na odcinku
3,3 km
900 tys.
Realizacja przy
765 tys. RPOWO
135 tys. budŜet gminy współfinansowa.
2009
1,5 km zmodernizowanej
drogi.
400 tys.
340 tys. EFRR
60 tys. budŜet gminy
2009
2010
pompownia sieciowa,
kanalizacja, przykanaliki.
2,7 mln
Realizacja przy
2,3 mln EFRR
400 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
19. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Grodzisko.
2009
2010
pompownia tranzytowa,
kanalizacja, przykanaliki.
1 mln
Realizacja przy
750 tys. EFRR
250 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
20. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Grudynia Mała.
2009
2011
pompownia tranzytowa,
kanalizacja, przykanaliki.
1 mln
Realizacja przy
750 tys. PROW
250 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
21. Remont drogi gminnej
nr 108431 O OstroŜnica –
ul. Przedborowska
22. Budowa i oznakowanie ścieŜek
rowerowych na terenie gminy
RPOWO-1.4.2 lub PROW
23. Wykonanie kolektora
burzowego w miejsce
istniejącego rowu komunalnego
w OstroŜnicy
24. Remont drogi gminnej nr
108463 O Gościęcin - Milice
2009
2012
Remont drogi na
odcinku 1,03 km
450 tys.
382 tys. RPOWO
68 tys. budŜet gminy
2009
2013
Budowa ścieŜek
rowerowych
230 tys.
2009
2013
Odwodnienie,
zakręgowanie
150 tys.
Realizacja przy
170 tys. PROW lub
współfinansowa. z
RPOWO
PROW lub RPOWO
60 tys. budŜet gminy
150 tys. budŜet gminy
2010
Remont drogi na odcinku
3,5 km
1 mln
25. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Trawniki.
2011
kanalizacja, przykanaliki,
pompownia tranzytowa.
2,3 mln
Realizacja przy
1,95 mln EFRR
350 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
26. Tranzyt ciśnieniowy ścieków
Trawniki – Gościęcin wraz z
kanalizacją sanitarną dla części
wsi Gościęcin i Mierzęcin.
27. Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych
Dobrosławice-Dziećmarów.
28. Budowa drogi gminnej
Grudynia Wielka-Dziećmarów
Nr 108464 O
29. Stworzenie gminnego punktu
odbioru odpadów komunalnych
2011
tranzyt, kanalizacja,
przykanaliki, pompownia
tranzytowa.
2,7 mln
Realizacja przy
2,3 mln EFRR
400 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
2012
2,2 km drogi, skrócenie
czasu dojazdu.
600 tys.
600 tys. budŜet gminy
2012
1 km drogi, skrócenie
czasu dojazdu
500 tys.
425 tys. EFRR
75 tys. budŜet gminy
2012
2013
Kompleksowe
uporządkowanie
gospodarki odpadami.
100 tys.
100 tys. budŜet gminy
2012
Ocieplenie ścian,
wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej
300 tys.
Realizacja przy
255 tys. – RPOWO
45 tys. – budŜet gminy współfinansowa.
30. Termomodernizacja budynku
ośrodka zdrowia w Gościęcinie
Realizuje podmiot
prywatny
Uwagi
Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Realizacja przy
współfinansowa.
z RPOWO
z RPOWO
Realizacja przy
współfinansowaniu
RPOWO lub PROW
RPOWO lub PROW
PROW
RPOWO lub PROW
Realizacja przy
współfinansowa.
z RPOWO
Realizacja przy
850 tys. RPOWO
150 tys. budŜet gminy współfinansowa.
z RPOWO
RPOWO
RPOWO
Realizacja przy
współfinansowaniu
RPOWO
z RPOWO poddzi.
5.2.2
2
Lp. Nazwa planowanego zadania Harmonogram * Oczekiwane rezultaty
kanalizacja, przykanaliki.
Wartość
zadania
2 mln
BudŜet zadania
Uwagi
Realizacja przy
1,7 mln EFRR
300 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
31. Pozostała część kanalizacji
sanitarnej dla wsi Gościęcin.
2012
32. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Borzysławice.
2013
kanalizacja, przykanaliki,
pompownia tranzytowa.
1,4 mln
Realizacja przy
1 mln PROW
400 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
33. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Urbanowice.
2013
kanalizacja, przykanaliki.
3 mln
Realizacja przy
2,5 mln EFRR
500 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
34. Budowa kanalizacji sanitarnej
dla wsi Karchów.
2013
kanalizacja, przykanaliki,
pompownia tranzytowa.
1 mln
Realizacja przy
750 tys. PROW
250 tys. budŜet gminy współfinansowaniu
RPOWO lub PROW
PROW
RPOWO
PROW
* Harmonogram planowanych zadań moŜe ulec zmianie poniewaŜ w większości jego realizacja zaleŜy od
pozyskania środków zewnętrznych – funduszy unijnych i krajowych.
2. Pkt. VIII Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego.
Zasadniczy pomiar osiąganych wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań.
Wskaźniki osiągnięć Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pawłowiczki dzielimy na:
-
wskaźniki produktu (określać będą produkty wdroŜenia działań lub całości projektu)
-
wskaźniki rezultatu (określać będą bezpośrednie efekty realizacji projektu osiągane
w krótkim czasie lub natychmiast po wdroŜeniu)
-
wskaźniki oddziaływania (określać będą efekty długoterminowe, moŜliwe do
określenia – zmierzenia po pewnym okresie od zakończenia realizacji projektu)
Ze względu na charakter zadań w okresie wstępnym (przygotowawczym) do realizacji
projektu zakładane będą odpowiednie wskaźniki wszystkich trzech poziomów. Do realizacji
projektów określane będą przede wszystkim wskaźniki dostępne, realne, mierzalne, aktualne
i proste. W przypadku projektów przewidzianych do finansowania w ramach szeroko
pojętych funduszy strukturalnych do procesu monitoringu słuŜyć będą wyłącznie wskaźniki
zgodne z obowiązującymi wytycznymi dla danego programu. Wskaźniki te zostaną określone
w fiszce projektowej kaŜdego wniosku oddzielnie.
3. Pkt. X WdraŜanie Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Pawłowiczki
NiezaleŜnie od procedury wdraŜania poszczególnych projektów, Lokalny Program Rozwoju
Gminy stanowi dokument prognostyczno – planistyczny podlegający modyfikacji
w zaleŜności od istniejącej sytuacji gospodarczej oraz koniunktury.
Lokalny Program Rozwoju w formie uchwały podejmuje Rada Gminy Pawłowiczki. Rada
upowaŜnia
Wójta
do
realizacji
zamierzeń
i
zadań
wynikających
z programu. Odpowiedzialnym za wdroŜenie Lokalnego Programu Rozwoju Gminy
Pawłowiczki jest Wójt Gminy, a w części dotyczącej działań oświatowych – dyrektorzy
3
jednostek oświatowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Pawłowiczki.
W szczególności do zadań gminy naleŜeć będzie:
-
realizacja własnych zadań
-
bieŜąca kontrola i monitoring wdraŜania projektów
-
upowszechnianie informacji o Lokalnym Programie Rozwoju oraz promocja źródeł
finansowania
-
przygotowanie końcowego raportu ze stanu wdroŜenia Lokalnego Programu Rozwoju
i przedstawienie do Radzie Gminy
Realizacja wszystkich zadań odbywać się będzie poprzez samodzielne realizowanie projektów
przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy ze środków własnych jak
i ze środków unijnych.
4. Pkt. XI Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.
System monitorowania dostosowany zostanie do zasad monitorowania projektów
realizowanych w ramach funduszy strukturalnych zgodnie z dokumentami strategicznymi,
które obowiązują w danym okresie programowania.
W szczególności system monitorowania polegać będzie na zbieraniu w ustalonym okresie
czasu danych o poszczególnych zadaniach (projektach), porównywaniu ich z zakładanymi
wskaźnikami oraz podejmowaniu przy udziale partnerów gospodarczych i społecznych
decyzji o ewentualnych zmianach.
Monitoring rzeczowy realizować będzie przygotowany do tego pracownik Urzędu Gminy
przy współudziale drugiej osoby (zasada „dwóch par oczu”). Monitoring finansowy
realizować będzie Referat Księgowości Urzędu Gminy przy współudziale partnerów
społecznych. Tutaj takŜe będzie obowiązywała zasada „dwóch par oczu”.
Wszystkie zadania, które zostały zaplanowane na lata 2004-2006 zrealizowano. Projekty,
które otrzymały dofinansowanie ze środków pomocowych oraz strukturalnych (EFRR, SPO
ROL, Kontrakt Wojewódzki – dotacja, PAOW) były na bieŜąco monitorowane w trakcie
realizacji, jak równieŜ sporządzono raporty kwartalne, roczne i końcowe (stanowią one
odrębną dokumentację kaŜdego z projektów). Na podstawie częściowych i końcowych
odbiorów robót pozostałe zadania monitorowano oraz
porównywano je z zakładanymi
wskaźnikami (stanowią one odrębną dokumentację kaŜdego ze zrealizowanych zadań).
4
Oceny wdraŜania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pawłowiczki dokonywać będzie
Zespół do spraw rozwoju lokalnego, który został powołany Zarządzeniem Wójta
nr 0151/19/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 r. w okresie rocznym począwszy od roku 2005.
Porównywanie uzyskanych rezultatów z zakładanymi będzie odbywać się kaŜdorazowo
w formie raportów po zakończeniu projektu. Oceny całości funkcjonowania Planu Rozwoju
Lokalnego, jego szerszego wpływu społeczno-ekonomicznego Zespół dokona do końca
kwietnia 2007 r. a następnie do końca marca 2014 r. zostanie przedstawiona w formie raportu
przedkładanego Radzie Gminy Pawłowiczki.
Zakłada się moŜliwość aktualizacji planu rozwoju lokalnego w trakcie jego wdraŜania.
Główne kierunki zmian dotyczyć będą :
- aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzenia nowych projektów,
- korekt w harmonogramie realizacji projektów,
- zmian w tabelach finansowych,
- realizacja Lokalnego Programu Rozwoju Gminy uzaleŜniona jest od wysokości
pozyskanych środków zarówno krajowych jak i funduszy strukturalnych.
PROMOCJA
Promocja Planu Rozwoju Gminy bezpośrednio będzie zajmował się Urząd Gminy,
odpowiednio za informację i promocję dotyczącą planu rozwoju w gminie dot. realizacji
planu rozwoju. Promocja i informacja o projektach, zadaniach współfinansowanych
z jakichkolwiek środków pomocowych odbywać się będzie zgodnie z odrębnymi zapisami.
Stronę internetową planu rozwoju gminy jest: www.pawlowiczki.pl.
W
ramach
promocji
Lokalnego
Programu
Rozwoju
Gminy
podejmowane
będą
w szczególności takie działania jak:
1. Publikacja na stronie internetowej.
2. Umieszczenie na stronie internetowej szczegółowego harmonogramu zadań na lata
2007-2013.
3. Umieszczenie tablic reklamowych
w
miejscach
realizacji
inwestycji
infrastrukturalnych.
4. Publikacja materiałów w zakresie realizacji poszczególnych zadań w prasie lokalnej
oraz mediach.
5. Zamieszczenie dokumentacji fotograficznej z realizacji zadań na tablicy informacyjnej
urzędu gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Pawłowiczki
Tomasz Konowaluk
5