zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji w

Komentarze

Transkrypt

zasady odbioru odpadów ulegających biodegradacji w
ZASADY ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
W 2017 ROKU Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
Co to są odpady ulegające biodegradacji?
Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Do odpadów ulegających biodegradacji zaliczamy następujące rodzaje odpadów: rozdrobnione gałęzie
i krzewy, liście, kwiaty i skoszoną trawę. Odpadami tego typu są także: trociny i kora drzew, resztki
żywności bez mięsa, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy
po kawie i herbacie.
Zgodnie z §5 ust. 2 Uchwały Nr XIX/144/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” odpady ulegające biodegradacji (określone w §4 ust. 1 pkt 6) należy:
1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach;
2) przekazywać w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbiorcy odpadów komunalnych
na zasadach określonych Uchwałą szczegółową;
3) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) przekazywać do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego
kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów
działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Prowadzenie kompostownika właściciel
nieruchomości może zgłosić w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania do Związku
poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do Regulaminu.
W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości może
poinformować Związek w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowywania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego
wzór zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.
Na terenie jakich nieruchomości Związek Międzygminny odbiera odpady ulegające
biodegradacji w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z §5 Uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiór odpadów
ulegających biodegradacji realizowany jest na terenie nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy przez odbiorców odpadów komunalnych świadczących usługi dla Związku
Międzygminnego „GOAP”.
Według §10 pkt 3 ww. Uchwały odbiór odpadów ulegających biodegradacji realizowany jest na terenie
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przez
odbiorców odpadów komunalnych świadczących usługi dla Związku Międzygminnego „GOAP”
w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W jaki sposób należy gromadzić odpady ulegające biodegradacji?
Odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych
lub workach umożliwiających identyfikację zebranego rodzaju odpadów.
Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić:
1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
w workach foliowych lub/i pojemnikach o pojemności 0,12 lub 0,24 m3;
2) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
w pojemnikach o pojemności od 0,12 m3 do 18,0 m3 lub w workach typu big-bag.
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
w workach foliowych lub/i pojemnikach o pojemności 0,12 m3 do 18 m3.
Worki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji powinny umożliwiać identyfikację zebranego
rodzaju odpadów oraz posiadać opis rodzaju zbieranych w nich odpadów w kolorze czarnym. Worki
powinny być w kolorze słomkowym lub brązowym o pojemności 120 litrów.
UWAGA! Odpady ulegające biodegradacji zmieszane z innymi odpadami lub przechowywane w innych
workach niż te dostarczane przez Wykonawcę, bądź w workach nieprzezroczystych nie zostaną odebrane
przez odbiorcę odpadów komunalnych. W opisanym powyżej przykładzie odpady zostaną
zakwalifikowane jako zmieszane i zostaną odebrane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
zmieszanych. Ze zdarzenia zostanie sporządzona notatka, która może stanowić podstawę do naliczenia
wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze względu na rodzaj zbieranych
w nich odpadów, powinny posiadać opis frakcji odpadów, a także korpus i/lub wieko w kolorze
brązowym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników podziemnych do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji o pojemności od 1,3 m3 do 5,0 m3, jednakże właściciel nieruchomości na własny koszt
musi wyposażyć nieruchomość w takie urządzenia i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie
technicznym i sanitarnym. W przypadku planowania budowy tego typu pojemników zasadnym jest
poinformowanie o tym fakcie Związku.
Na jakich zasadach odbywa się dystrybucja worków do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji?
Odbiorca odpadów komunalnych świadczący usługę dla Związku Międzygminnego „GOAP”
ma obowiązek dostarczania worków na odpady ulegające biodegradacji. Worki dostarczane będą
cyklicznie, w sposób umożliwiający odbiór odpowiednich odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem i w liczbie zapewniającej prawidłową realizację usługi. Worki dostarczane będą
w systemie wymiennym, tj. po każdorazowym odbiorze Firma pozostawia taką samą ilość worków
na daną frakcję jaka została odebrana.
Na jakich zasadach odbywa się dystrybucja kodów kreskowych przeznaczonych
do oznakowania worków do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji?
Odbiorca odpadów komunalnych świadczący usługę dla Związku Międzygminnego „GOAP”
zobowiązany jest do dostarczania nowych kodów kreskowych po wykorzystaniu kodów dostarczonych
w pakiecie startowym. Kody kreskowe należy nakleić na worki zgodnie z instrukcją oklejania, która
została rozdystrybuowana do wszystkich właścicieli nieruchomości. W przypadku braku dostarczenia
kodów kreskowych należy zgłosić ten fakt bezpośrednio do Związku Międzygminnego drogą pisemną,
za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]), telefonicznie lub osobiście.
Na jakich zasadach odbywa się dystrybucja pojemników do gromadzenia odpadów ulegających
biodegradacji?
Dostarczanie pojemników na odpady ulegające biodegradacji odbywa się przez odbiorcę odpadów
komunalnych świadczącego usługę dla Związku Międzygminnego „GOAP”. Firma ma obowiązek
wyposażyć wszystkie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i nieruchomości niezamieszkałych (zabudowa wielorodzinna), w oznakowane pojemniki do odpadów
ulegających biodegradacji, wyposażone odpowiednio w transponder (chip).
Jak przygotować odpady ulegające biodegradacji do odbioru?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemniki lub/i worki
do gromadzenia odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów do godz. 6:00.
Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji powinny być opatrzone
naklejką z kodem kreskowym, identyfikującym frakcję odpadów oraz miejsce gromadzenia odpadów.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji powinny być opatrzone
chipem, umożliwiającym identyfikację rodzaju zbieranych odpadów, pojemności pojemnika
do gromadzenia odpadów oraz miejsca gromadzenia odpadów.
W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej
działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika (np. altanka w osi ogrodzenia,
bez konieczności wstępu na teren nieruchomości), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do
wystawiania przed nieruchomość worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, celem ich odbioru przez odbiorcę odpadów komunalnych.
W przypadku nieruchomości, z których odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z miejsca
gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić do niego dostęp
dla pojazdu lub pracowników odbiorcy odpadów komunalnych.
W przypadku rodzinnych ogrodów działkowych miejsce gromadzenia odpadów powinno
być zlokalizowane przy granicy administracyjnej ROD, ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub
chodnika.
Jak często odpady ulegające biodegradacji są bezpłatnie odbierane z nieruchomości?
Zgodnie z §6 ust. 5 Uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP:
odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych powinien odbywać się zgodnie
z harmonogramem dla danego sektora z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej – w systemie workowym, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie śródmiejskiej – w systemie workowym lub pojemnikowym, nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie;
3) w zabudowie wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) – w systemie pojemnikowym lub
workowym (big-bag), nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Według §11 ust. 5 Uchwały nr XIX/145/2016 Zgromadzenia ZM GOAP odbiór odpadów ulegających
biodegradacji z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym
lub/i workowym powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem dla danego sektora
z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
Jakie są terminy odbioru odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych?
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem przyjętym dla danego sektora.
Szczegółowe informacje na temat harmonogramów odbioru odpadów ulegających biodegradacji, zostały
opublikowane na stronie internetowej ZM GOAP jak i na stronach poszczególnych Wykonawców
świadczących usługi odbioru w danych sektorach. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej
http://www.goap.org.pl/, w zakładce HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW.
Jakie ilości odpadów ulegających biodegradacji są odbierane bezpłatnie przez Związek
w ramach wnoszonej opłaty wynikającej z deklaracji?
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy realizowany jest przez odbiorcę odpadów komunalnych wg następujących zasad:
1) w zabudowie jednorodzinnej – w systemie workowym;
2) w zabudowie wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) – w systemie pojemnikowym
lub workowym (big-bag) w ilości odpowiadającej iloczynowi wskazanej liczby osób w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz normatywu wynoszącego
0,02 m3 na mieszkańca na miesiąc (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie).
3) w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych, na których zamieszkują mieszkańcy odbiór
odpadów ulegających biodegradacji realizowany jest przez odbiorcę odpadów komunalnych
w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej iloczynowi ilości mieszkańców działek
będących w zasobach ROD oraz normatywu wynoszącego 0,02 m3 na działkę na miesiąc (przy
częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).
Odbiór odpadów ulegających biodegradacji z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizowany jest przez odbiorcę odpadów komunalnych
w systemie pojemnikowym lub workowym w ilości odpowiadającej pojemnikowi o największej
pojemności, który został wskazany w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), jednak nie więcej
niż 2,2 m3 na miesiąc.
W przypadku rodzinnych ogrodów działkowych, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne odbiór odpadów ulegających biodegradacji dokonywany jest
w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej iloczynowi ilości działek będących w zasobach ROD
oraz normatywu wynoszącego 0,06 m3 na działkę na miesiąc (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie).
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sytuacji przekroczenia ww. ilości
odpadów ulegających biodegradacji mogą na własny koszt przewieźć wskazane odpady do stacjonarnych
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazać do podmiotu uprawnionego
na określonych przez niego zasadach w ramach dodatkowej opłaty (Umowa z podmiotem uprawionym).
Jak zagospodarować odpady ulegające biodegradacji przez cały rok – przekazać je do PSZOK
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą także w ramach opłaty
wynikającej z deklaracji przewieźć każdą ilość odpadów ulegających biodegradacji do Stacjonarnych
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
MIASTO POZNAŃ:
PSZOK
Poznań, ul. 28 czerwca
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-14:00
PSZOK
Suchy Las, ul. Meteorytowa 1
czynne pon.-pt. 8:00-20:00, sob. 8:00-14:00
PSZOK
Poznań, ul. Wrzesińska 12
czynne pon.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-14:00
GMINA CZERWONAK ORAZ MIASTO I GMINA MUROWANA GOŚLINA:
PSZOK
Bolechowo, ul. Poligonowa 1,
czynne pon.-śr.-pt. 8:00-17:00, wt. 8:00-16:00, sob. 8:00-14:00
GMINA OBORNIKI:
PSZOK
Oborniki, ul. Lipowa 19
czynne pon.-śr.-pt. 8:00-17:00, sob. 8:00-14:00
Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w ww. PSZOK jest bezpłatne.
Jak zagospodarować odpłatnie odpady ulegające biodegradacji w okresie 1 grudnia do 31 marca
– przekazać je do Podmiotu uprawnionego za dodatkową opłatą
W okresie od 1 grudnia do 31 marca odbiór odpadów ulegających biodegradacji realizowany jest przez
Podmiot uprawniony w zależności od potrzeb właściciela nieruchomości, przy uwzględnieniu zapisów
Regulaminu i innych powszechnie obowiązujących aktów prawa miejscowego. Podmiotowi
uprawnionemu wpisanemu do Rejestru Działalności Regulowanej (wykaz firm wpisanych do Rejestru
Działalności
Regulowanej
znajduje
się na stronie
internetowej
pod
linkiem
http://www.goap.poznan.pl/86,rejestr-dzialalnosci-regulowanej.html). Wówczas Podmiot uprawniony
świadczący usługę odbioru odpadów staje się posiadaczem odpadów i odpowiada za ich właściwe
zagospodarowanie. Niezbędnym jest aby w takim przypadku właściciel nieruchomości wymagał
od Podmiotu uprawnionego stosownej dokumentacji, tj. Kart Przekazania Odpadów, które będą
uwzględniały Instalację do której odpad został przetransportowany celem jego zagospodarowania.