1 RAP/164/2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy Nr RAP/164

Komentarze

Transkrypt

1 RAP/164/2010 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór Umowy Nr RAP/164
RAP/164/2010
Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór Umowy Nr RAP/164/2010
Zawarta w dniu
roku pomiędzy:
Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu,
ul.C.K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław,
nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54
Regon: 000001867
zwanym dalej ,,Zamawiającym”
reprezentowanym przez Prorektora ds. Nauki – Prof. dr hab. Józefa Szlachtę
z jednej strony, a:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
nr identyfikacyjny VAT:
REGON:
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS …………… lub
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr…………… i jednocześnie oświadcza, że ww. wpis jest zgodny
z aktualnym stanem faktycznym.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru najkorzystniejszej
oferty ww. Wykonawcy zostaje zawarta niniejsza umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń do sieci bezprzewodowej w systemie EduRoam dla 50 punków
dostępowych – 3 budynki kampusu Biskupin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
załączniki nr 2 do SIWZ sprawa nr RAP/164/2010.
§2
Oświadczenie Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i możliwości do pełnej
realizacji przedmiotu umowy.
§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z formularzem ofertowym za kwotę
wynagrodzenia:
netto: …………………………………………………………………………………………..………… złotych,
plus należny podatek VAT 0% w kwocie: … złotych,
ogółem wynagrodzenia brutto: ………………………………………………….………………………. złotych,
słownie:………………………………………………………………………………….……………….. złotych
mającego charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu.
2. Cena jednostkowa przełącznika TYP A model ………… x 1 szt. wynosi: netto: ……………… złotych,
plus należny podatek VAT 0% w kwocie: …złotych,
ogółem wynagrodzenia brutto: ……………… złotych,
RAP/164/2010
1
słownie:………………………………………………………………………………….……………….. złotych
3. Cena jednostkowa urządzenia AP TYP A model …………x 50 szt. wynosi: netto: ……………… złotych,
plus należny podatek VAT 0% w kwocie: …złotych,
ogółem wynagrodzenia brutto: …………… złotych,
słownie:………………………………………………………………………………….……………….. złotych
4. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określona w § 3 ust. 1, zawiera całkowity koszt dostawy
przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego
wykonania, w tym koszty transportu, montażu, serwisu i szkoleń, z uwzględnieniem wszystkich opłat i
podatków - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535).
§4
Termin dostawy przedmiotu umowy
Dostawa, będąca przedmiotem zamówienia będzie wykonana w terminie do 14 dni od uzyskania przez
Zamawiającego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie zgody na zastosowanie podatku
VAT w wysokości 0%.
§5
Odbiór techniczny przedmiotu umowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanej dacie dostarczenia i montażu urządzeń będących
przedmiotem zamówienia i jego odbioru technicznego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.
Zawiadomienie należy skierować do Centrum Sieci Komputerowych Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław………………………….
Odbiór techniczny zostanie przeprowadzony w ………………………………………
w dniu dostawy
przedmiotu zamówienia lub najpóźniej w terminie do 5 dni od tej daty.
Protokół odbioru technicznego zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze
stron i podpisany przez obie strony.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego usterek lub odstępstw od wymagań określonych w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich
usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół
o stwierdzonych usterkach lub odstępstwach w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron i podpisany przez
obie strony.
W protokole tym strony ustalą dodatkowy termin odbioru urządzeń. Ustęp ten nie wyłącza postanowień
dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
Odbioru technicznego urządzeń dokona minimum 1 przedstawiciel Zamawiającego w obecności, co
najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
§6
Dokumentacja techniczna
1.
Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniami następującą dokumentację:
a)
karty gwarancyjne urządzeń,
b)
instrukcje obsługi dla użytkowników w języku polskim – 1 szt. w wersji papierowej oraz
elektronicznej na każde z urządzeń,
c)
jeżeli dostarczone urządzenia będą wyposażone w oprogramowanie, należy dostarczyć także
instrukcje obsługi oraz dokumenty potwierdzające licencje oprogramowania.
2.
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji wraz z dostawą urządzeń.
§7
Gwarancja i serwis
1.
2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 36 miesięcy gwarancji,
Okres gwarancji liczy się od dnia bezusterkowego przekazania przedmiotu
tj. od dnia podpisania protokołu jego odbioru technicznego.
RAP/164/2010
zamówienia,
2
3.
W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, okres gwarancji zostanie każdorazowo wydłużony o czas od dnia wystąpienia
(zgłoszenia) awarii do dnia odebrania sprawnego urządzenia.
4. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z
normami, jak również kompletność wyposażenia przedmiotu umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do
umowy.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się lub zostaną wykryte wady przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na wolne od wad, w terminie do 14 dni
roboczych od daty doręczenia reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu. W
szczególnych przypadkach termin ten może za zgodą Zamawiającego ulec przedłużeniu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia koniecznych części zamiennych lub odebrania
od Zamawiającego wadliwego przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad
w terminie, o którym mowa w ust. 5 na swój koszt i ryzyko.
7. W przypadku, gdy w okresie gwarancji wystąpi awaria urządzenia powodująca konieczność dostarczenia go
do serwisu, Wykonawca zobowiązany jest ponieść wszelkie związane z tym koszty.
8. Zamawiający wyznacza osoby odpowiedzialne za:
– wykonanie przedmiotu umowy oraz udzielanie dodatkowych informacji i wyjaśnień …………………………..
Wykonawca wyznacza ………………………………………………………. jako osobę odpowiedzialną za
koordynację wykonania przedmiotu umowy.
§8
Warunki płatności
1 Należność za zrealizowanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 niniejszej umowy wynosi zgodnie
z treścią złożonej oferty ………………………………………………………………… ……………………..
2. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na konto wykonawcy
wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez jego podpisu.
4. Podstawą wystawienia faktury Zamawiającemu jest podpisany przez strony protokół odbioru technicznego
bez uwag.
5.Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującym przepisami w dniu wystawiania faktur.
§9
Odstąpienie od umowy
1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach:
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich
wykonywanie;
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty, czyli wadliwie i niezgodnie
zamówieniem, obowiązującymi normami i standardami, i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego
nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
c) jeżeli Wykonawca pomimo dwukrotnego ukarania karą, o której mowa w § 10 ust. 1, nie wypełnia należycie
swych obowiązków,
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony za ich obustronną zgodą mogą rozwiązać umowę. Umowa może również zostać przez Zamawiającego
rozwiązana w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji jej treści, a w
szczególności z terminu wykonania dostawy i jakości dostarczonych produktów.
3. W wypadkach wskazanych w ust. 2 strony dokonają rozliczenia za czynności wykonane w terminie 30 dni od
daty rozwiązania umowy.
§ 10
Kary umowne
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu wykonania, o którym mowa w § 4 i §7 ust. 5
Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,2% od wartości wynagrodzenia brutto za
każdy dzień zwłoki.
RAP/164/2010
3
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, albo przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po
stronie Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy
ogółem brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar
umownych.
5. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych nie zwalnia go
z obowiązku zachowania ciągłości wykonywania dostawy na warunkach i zasadach określonych w SIWZ i
niniejszej umowie.
6. W przypadku zwłoki: w realizacji dostawy, wykonaniu napraw lub wymianie urządzeń na wolne od wad,
Zamawiający wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadającą iloczynowi dni zwłoki i wartości kary
umownej określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 11
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie ewentualnych wad fizycznych przedmiotu
umowy.
2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie przez przedstawiciela Zamawiającego wraz
z terminem podanym przez Zamawiającego na usunięcie wad.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na jego wysokość.
4. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń z tytułu nienależytego
wykonania przedmiotu .
§ 12
Inne postanowienia
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie,
poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian
poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności:
I. zmiany terminu wykonania dostaw:
a) z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy,
b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
c) z powodu wystąpienia siły wyższej,
d) jeżeli nastąpi zmiana przepisów podatkowych, w tym zmiany podatku VAT
II. warunki dokonywania zmian:
- inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
- uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
- forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
4. Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy innemu podmiotowi.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (trzy egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy).
6. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są:
– załącznik nr 1 – formularz ofertowy Wykonawcy,
– załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry techniczne wg załącznika nr 2 do SIWZ).
ZAMAWIAJĄCY
……………………….
RAP/164/2010
WYKONAWCA
……………...…………
4