odpowiedzi_zp.21.201..

Komentarze

Transkrypt

odpowiedzi_zp.21.201..
04.11.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej
postępowania przetargowego ZP/21/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn.
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.)
Zamawiający odpowiada:
1. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.2) urządzenie bez medycznego transformatora
separacyjnego?
Uzasadnienie: W przypadku systemu, który Wykonawca chce zaoferować takie rozwiązanie
jest zbędne i naraża Zamawiającego na wyższą cenę przedmiotu zamówienia.
Odp. Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.7) maskę z kamerą gotową do pracy bez przewodu
ważącą max. 200g.
Uzasadnienie: Ciężar maski większy o 50 g nie ma wpływu na badanie i nie jest odczuwalny
przez pacjenta. Masa 200 g przy oferowanej konstrukcji nie zmniejsza również stabilności
maski w trakcie badania.
Odp. Zamawiający dopuści maskę z kamerą gotową do pracy bez przewodu ważącą max.
200g.
3. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.22) możliwość współpracy z dwukamerowa maską
umożliwiającą wykonanie badania otokinetycznego, z jednoczesną 4 kanałową rejestracją
ruchu obu gałek ocznych (bez ograniczenia pola widzenia w poziomie i co najmniej +/- 20 O
w pionie) z częstotliwością nie mniejszą niż 100Hz?
Uzasadnienie: Rozwiązanie, które chcemy zaoferować jest lepszym niż wymagane przez
Zamawiającego. Co ważne – nie zwiększa ono kosztów, gdyż Wykonawca zaoferuje je w
takiej samej cenie, jak rozwiązanie jednokamerowe.
Odp. Tak.
4. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.23) Aparat VNG wyposażony w pilot zdalnego
sterowania umożliwiający START/STOP badania bez możliwości wstawiania znaczników na
wykresie?
Odp. Nie.
5. Dotyczy pkt. 7.23 prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego co miał na myśli pisząc
„…wstawianie on-line znaczników na wykresie”?
Odp. Zamawiający miał na myśli wstawianie znacznika na wykresie w czasie badania.
6. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.27) urządzenie pozwalające na czas stymulacji
pokrywający się z oczekiwanym czasem opisanym przez Zamawiającego (0-90sek.) oraz
jednocześnie przekraczającym również ten zakres w przypadku potrzeby dłuższej stymulacji
Uzasadnienie: Rozwiązanie oferowane przez Wykonawcę spełnia w 100 % wymóg
Zamawiającego, a dodatkowo pozwala na jeszcze dłuższą stymulację (w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby). Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie jest
rozwiązaniem
innym,
lecz
tożsamym,
spełniającym
w
całości
wymaganą
przez
zamawiającego funkcjonalność (oraz dodatkowo dającym szersze możliwości). Za
ugruntowane w orzecznictwie należy uznać stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie
z którym zaproponowanie dodatkowego, nie wymaganego w SIWZ rozwiązania nie może
pociągać negatywnych skutków w postaci odrzucenia oferty wykonawcy, który spełnił
wymagania co do wykonania przedmiotu zamówienia podane przez zamawiającego (por.
wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 czerwca 2009 r., KIO/UZP 654/09; wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 25 lutego 2011 r., KIO 238/11). Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP 1057/08 stwierdziła, iż
zaoferowanie większego niż wymagał tego zamawiający zakresu przedmiotu zamówienia nie
stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Warto w tym miejscu przytoczyć
stanowisko wyrażone w wyroku z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt KIO/UZP
767/08, w którym Krajowa Izba Odwoławcza podniosła, że zaoferowanie większego niż
wymagał tego zamawiający zakresu przedmiotu zamówienia tj. zwiększenie ilości jednostek
o 1 m bieżący przy wymaganej długości 673 m, nie stanowi o niezgodności treści oferty z
treścią SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuści urządzenie pozwalające na czas stymulacji pokrywający się z
oczekiwanym czasem opisanym przez Zamawiającego (0-90sek.)
oraz jednocześnie
przekraczającym również ten zakres w przypadku potrzeby dłuższej stymulacji.
7. Czy Zamawiający dopuści (dotyczy pkt. 7.28) urządzenie posiadające regulowane ciśnienie
w zakresie 0,5 do 3 bar (np. 1-1,5bar daje nam przepływ 350ml/min).
Uzasadnienie:
W najbardziej szanowanych publikacjach naukowych (np. „Standardy
rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy” (2010) pod redakcją Andrzeja Obrębowskiego)
zalecany jest przepływ 250ml/min w czasie 30 sek.
W innych cenionych publikacjach
autorzy piszą o przepływie rzędu 100-150ml w ciągu 20sek. Urządzenie, które Wykonawca
chce zaproponować pozwala na ustawienie w/w parametrów na poziomie powszechnie
przyjętym w piśmiennictwie fachowym oraz w praktyce, dlatego też prosimy o dopuszczenie
proponowanego rozwiązania. Co więcej parametr opisany przez Zamawiającego (na
poziomie 150 mikrolitrów na minutę) w ocenie Wykonawcy jest pomyłką, gdyż taki przepływ
nie pozwoli Zamawiającemu przeprowadzać fachowych badań diagnostycznych.
Odp. Tak.
8.Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity z 08.06.2010 r. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.),
zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia do badań videonystgamograficznych
VNG równoważnego w zestawie z kalorymetrem wodnym o następujących parametrach:
Parametry ogólne
Urządzenie fabryczne nowe – podać rok produkcji
Instrukcja w języku polskim
Gwarancja min. 24 miesięcy
System modułowy pracujący w oparciu o komputer
Kompaktowe, przenośne urządzenie współpracującego z komputerem poprzez interfejs
USB (min. USB 2.0)
Na wyposażeniu pilot do zdalnej bezprzewodowej obsługi urządzenia i prób badawczych
System wyposażony w komputer typu laptop z systemem operacyjnym Windows
System wyposażony w kolorową drukarkę laserową komputerową
W zestawie wózek jezdny
Parametry szczegółowe
System rejestruje i analizuje wyniki przynajmniej dla następujących testów:
• oczopląs spontaniczny
• próby kaloryczne
• próby położeniowe
• próby optokinetyczne (6 celów)
• próba wodzenia
• oczopląs spojrzeniowy
• oczopląs fiksacyjny
• próba Dix-Hallpike’a
• próby sakadowe
Akwizycja sygnałów realizowana poprzez 2 kamery na podczerwień – rejestracja jednooczna i
obuoczna w jednym czasie
Możliwość wyboru rejestracji jedno- lub obuocznej jednocześnie przynajmniej dla następujących prób:
- próba sakadowa;
- próba wodzenia;
Minimalna rozdzielczość każdej z kamer: pozioma 320 pikseli, pionowa 240 pikseli
Videogogle wyposażone w klapkę umożliwiającą przeprowadzenie badań w zaciemnieniu – z fiksacją i
bez
Videogogle wyposażone w niezależne regulatory ustawienia kamer w płaszczyźnie poziomej i
pionowej
Videogogle wyposażone w regulator ostrości obrazu, wspólny dla obu oczu
Videogogle zasilane prądem stałym maksymalnie 12V DC
Videogogle oznaczone symbolem CE według dyrektywy 93/42/EEC
Videogogle spełniają standardy izolacji Klasy II w zgodności z EN 60601-1
Waga videogogli maksymalnie 320g
Jednoczesna rejestracja sygnałów płynących z prawego i lewego oka
Minimalna rozdzielczość VNG 0,1º w pionie i w poziomie
Zakres śledzenia: minimum +/-30º w poziomie; minimum +/- 20º w pionie
Minimalna dokładność pomiaru prób śledzenia 0.4° w pionie i w poziomie
Częstotliwość próbkowania min. 60Hz dla wszystkich testów
System wyposażony w układy kalibracji
System umożliwia nagrywanie i odtwarzanie ruchu gałek ocznych jedno lub obuocznie
System umożliwia komponowanie raportów i ich wydruków według układu użytkownika
System umożliwia czasową lub stałą zmianę parametrów testów
System wyposażony w sieciowy transformator izolacyjny dostarczany przez producenta systemu
System wyposażony w ultradźwiękowy system pomiaru odległości pacjenta od listwy świetlnej do
odległości minimum 1,2m
Jasność i kontrast obrazu wyświetlanego sterowane automatycznie systemowo oraz z możliwością
zmiany i ustawienia ręcznego
Rozdzielczość wyświetlanych celów na listwie świetlnej minimum co 30°
System VNG 2-kanałowy wraz z możliwością rozbudowy o badania ENG w tym samym urządzeniu
System przygotowany do współpracy stymulatora kalorycznego
System wyposażony w diodową listwę świetlną umocowaną na statywie lub z możliwością mocowania
do ściany. Listwa rozsuwana do zwiększenia zakresu położenia bodźca (punktu świetlnego).
Możliwość ustawienia listwy świetlnej w poziomie i w pionie – zmiana w każdej chwili niezależnie od
mocowania na statywie lub na ścianie
System VNG niewymagający ponownych kalibracji całego urządzenia począwszy od początkowych
ustawień fabrycznych
Kalorymetr wodny
Możliwość ustawienia temperatury wody: 37º
przedział zmian temperatury przynajmniej w zakresie od 20ºC do 47ºC, z krokiem co 1ºC;
Wskazanie temperatury na wyświetlaczu LED
Dokładność temperatury podawanej wody min. do 0,5ºC;
Ciśnienie zasilania wody: co najmniej 1,8 bar;
Standardowa szybkość przepływu wody: min. 150ml/min;
Minimalny zakres zmian szybkości przepływu wody: 0-450 ml/min dla 37°C
Czas podawania wody ustawiany przynajmniej w przedziale od 1-99 s;
Rączka irygacyjna z przyciskiem do aktywacji stymulacji; z osłonką przeciwrozpryskową zwrotnego
strumienia wody i osłonkami silikonowymi na końcówkę irygacyjną zabezpieczające przed
uszkodzeniem błony bębenkowej
Automatyczna aktywacja czasu stymulacji;
Automatyczne wyłączanie bodźca stymulującego po upływie zadanego czasu stymulacji;
Automatyczne przechodzenie w tryb czuwania wyłączający grzanie wody;
Automatyczny 5 minutowy proces dekontaminacji po włączeniu urządzenia;
Akustyczna sygnalizacja nieprawidłowo odłożonej rączki irygatora;
Średnica przyłączenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej 1/4 i 3/4 cala;
Zasilanie: 220 V / 50 Hz / 1500 W
Odp. Tak.
9.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do badania narządu równowagi z
kamerą o rozdzielczości 153 600pikseli, a za to bardzo wysokiej częstotliwości pracy 174Hz,
co zapewnia bardzo wysoką, jakości i stabilność obrazu oraz bardzo precyzyjne śledzenie
źrenicy?
Zastosowanie kamery większej rozdzielczości nie przynosi żadnych korzyści przy tym
wymaganych rodzajach badań. Ponadto, zwiększenie rozdzielczości może odbijać się
negatywnie na częstotliwości pracy, która jest w tym przypadku ważniejsza z
diagnostycznego punktu widzenia.
Odp. Tak.
10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do badania narządu równowagi
bez możliwości rozbudowy o pomiar i analizę oczopląsu skrętnego? Pomiar oczopląsu
skrętnego nie znajduje obecnie zastosowania w diagnostyce równowagi i nie jest stosowany
przez większość producentów tego typu sprzętu. Postawienie wymagania w ten sposób
prowadzi do ograniczenia konkurencji i wpływa negatywnie na interes Zamawiającego.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do badania narządu równowagi
bez możliwości rozbudowy o pomiar i analizę oczopląsu skrętnego.
11.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do badania narządu równowagi
z maska o max wadze 240g, zmiana wagi o 90g jest nie odczuwalna dla pacjenta i nie ma
wpływu na wyniki badań.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do badania narządu równowagi z
maską o max wadze 200g.
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby urządzenia wchodzące w skład będącego
przedmiotem niniejszego przetargu zestawu VNG tj. wideonystagmograf z komputerem
i drukarką oraz stymulator okulomotoryczny były zasilane przez medyczny moduł
separacyjny oraz aby przedmiot zamówienia był wyposażony w bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania, który umożliwia rozpoczęcie i zakończenie rejestracji oczopląsu
(start/stop badania) oraz wstawiania znaczników na wykresie podczas badania. Ponadto
waga maski/gogle nie może przekraczać 200 g.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wideonystagmograf przedstawiony
w odpowiedzi na pytanie nr 8 pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych przez
Wykonawcę parametrów, które zostały doprecyzowane w przedstawionych powyżej
odpowiedziach na pytania.

Podobne dokumenty