obcasy - projekt plakatu

Komentarze

Transkrypt

obcasy - projekt plakatu
Bezp³atne szkolenia dla kobiet,
które ¿adnej pracy siê nie boj¹!
Najlepszy projekt szkoleniowy na Dolnym Œl¹sku!*
* Projekt “Pracownicy na obcasach – szkolenia zawodowe dla kobiet, które nie boj¹ siê prawdziwie mêskich zawodów”
zaj¹³ 1 miejsce w ramach konkursu 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
Oferujemy szkolenia w „mêskich” zawodach:
- kierowca autobusu
- pracownik ochrony osób i mienia
- pracownik remontowo-budowlany
Zapewniamy dofinansowanie kosztów dojazdów na szkolenia a podczas zajêæ
grupowych oferujemy opiekê nad dzieckiem.
Aby wzi¹æ udzia³ w szkoleniach trzeba byæ osob¹ nieaktywn¹ zawodowo oraz
mieszkaæ w miejscowoœci do 25 000 mieszkañców.
Szkolenia odbywaæ siê bêd¹ w Wa³brzychu,
Jeleniej Górze, Legnicy i we Wroc³awiu.
Wiêcej informacji na:
www.pracownicynaobcasach.pl
oraz pod numerem telefonu: 071
354 07 93
CZ£OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Podobne dokumenty