KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

Komentarze

Transkrypt

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP
KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP
Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem,
którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne
/ fakultatywne). I tak wyróżnione zostały następujące grupy kryteriów:
1. Kryteria obligatoryjne Certyfikatu Zielony Sklep dla centrali
2. Kryteria obligatoryjne Certyfikatu Zielony Sklep dla punktów sprzedaży
3. Kryteria fakultatywne Certyfikatu Zielony Sklep
Poziomy spełnienia kryteriów konieczne do osiągnięcia danego stopnia certyfikatu:
Symbol
Grupa kryteriów
Ilość kryteriów w
grupie
Ilość spełnionych
kryteriów
Stopień
certyfikatu
A
Kryteria obligatoryjne dla centrali
12
12
-
B
Kryteria obligatoryjne dla punktów
sprzedaży
14
14
-
C
Kryteria fakultatywne
35
17-23
III
C
Kryteria fakultatywne
35
24-29
II
C
Kryteria fakultatywne
35
30-35
I
KRYTERIA OBLIGATORYJNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP
DLA CENTRALI (A)
ŁAD ORGANIZACYJNY
Polityka środowiskowa
kryterium
wskaźnik
A.1
Posiadanie polityki środowiskowej i jej rozpowszechnianie.
0/1
A.2
Uwzględnienie aspektów środowiskowych w polityce zakupów.
0/1
PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY
Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy
kryterium
A.3
Zastosowanie rozwiązań kształtujących proekologiczne zachowania pracowników.
wskaźnik
inicjatywa organizacji opis
ŚRODOWISKO
Zapobieganie zanieczyszczeniom
kryterium
A.4
Działania na rzecz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów.
A.5
Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska.
Sprawozdania wynikające z ustawy opakowaniowej, uregulowane opłaty lub posiadanie
umowy z organizacją odzysku.
A.6
wskaźnik
inicjatywa organizacji opis
0/1
0/1
Zrównoważone wykorzystanie zasobów
kryterium
A.7
A.8
Stosowanie na potrzeby administracji punktów sprzedaży ekologicznego papieru na
poziomie min. 50%.
Działanie na rzecz zmniejszenia ilości zużywanego papieru na potrzeby administracji
punktów sprzedaży.
wskaźnik
0/1
0/1
Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu
kryterium
A.9
Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia emisji CO2.
A.10
Monitorowanie emisji CO2, np. w narzędziu internetowym Menadżer Środowiska /
Kalkulator CO2.
wskaźnik
inicjatywa organizacji opis
0/1
ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE
Zrównoważona konsumpcja
kryterium
A.11
Zapewnienie bezpieczeństwa produktów poprzez wdrożone systemy bezpieczeństwa.
wskaźnik
wdrożone systemy
bezpieczeństwa
produktów
Edukacja i świadomość
kryterium
A.12
Promowanie podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.
wskaźnik
opis działań
promocyjnych
KRYTERIA OBLIGATORYJNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP
DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY (B)
ŁAD ORGANIZACYJNY
BHP
kryterium
wskaźnik
B.1
Posiadanie dokumentów potwierdzających sprawność wentylacji.
0/1
B.2
Posiadanie dokumentów potwierdzających przegląd klimatyzacji.
0/1
B.3
Posiadanie dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
0/1
PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY
Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy
kryterium
B.4
Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie zachowań energoi wodooszczędnych oraz działań na rzecz minimalizacji odpadów.
wskaźnik
pełna dokumentacja
ŚRODOWISKO
Zapobieganie zanieczyszczeniom
kryterium
B.6
Posiadanie umowy na odbiór odpadów, w tym segregowanych; decyzje administracyjne
związane z gospodarką odpadami (informacja).
Posiadanie wyznaczonego miejsca do segregacji odpadów.
B.7
właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi.
B.8
Stosowanie min. 30% biodegradowalnych środków czystości w sklepach.
B.5
wskaźnik
0/1
0/1
opis postępowania
adekwatne umowy
%, karty charakterystyki
substancji
Zrównoważone wykorzystanie zasobów
kryterium
wskaźnik
B.9
Posiadanie umowy na dostarczanie energii cieplnej.
0/1
B.10
Posiadanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej.
0/1
B.11
B.13
Posiadanie energooszczędnego oświetlenia.
Posiadanie rozwiązań technicznych umożliwiających oszczędzanie energii: BMS,
energooszczędne urządzenia biurowe, energooszczędny sprzęt AGD.
Posiadanie umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków.
B.14
Posiadanie 100% urządzeń wodo oszczędnych.
B.12
zestawienie
zestawienie
0/1
0/1
KRYTERIA FAKULTATYWNE CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP (C)
ŁAD ORGANIZACYJNY
Polityka środowiskowa
kryterium
C.1
Uwzględnienie w obowiązkach pracowników priorytetów polityki środowiskowej.
wskaźnik
0/1
Strategia odpowiedzialnego biznesu
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
kryterium
wskaźnik
Posiadanie aktualnej strategii (polityki, programu) odpowiedzialnego biznesu (CR/CSR).
Uwzględnienie aspektów ochrony środowiska w aktualnej strategii/ polityce/programie
CR firmy .
Dobrowolne deklarowanie przez firmę mierzalnych celów w zakresie zmniejszania
negatywnego wpływu na środowisko naturalne .
Realizacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy projektu/programu, który przyczynia się do
zmniejszenia negatywnego wpływu sklepów firmy na środowisko naturalne.
Uwzględnienie w zakresie obowiązków przynajmniej jednej osoby zadań z zakresu
odpowiedzialności biznesu/ realizacji strategii/polityki/ programu CR.
Dobrowolna weryfikacja zewnętrzna realizacji strategii CSR firmy.
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
Dialog z interesariuszami
kryterium
C.8
C.9
C.10
Udostępnianie interesariuszom założeń/ celów aktualnej strategii/polityki/programu
CR/CSR.
Informowanie interesariuszy firmy o deklarowanych przez firmę mierzalnych celach w
zakresie zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Informowanie interesariuszy firmy o zrealizowanych projektach/programach mających
na celu zmniejszanie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne.
wskaźnik
opis
opis
opis
.
PRAWA CZŁOWIEKA
Należyta staranność
C.11
C.12
kryterium
wskaźnik
Posiadanie dokumentu potwierdzającego przestrzeganie praw człowieka.
Informowanie interesariuszy o deklaracjach firmy w zakresie etyki i przestrzegania praw
człowieka.
0/1
0/1
PRAKTYKIZ ZAKRESU PRACY
Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy
C.13
kryterium
wskaźnik
Posiadanie w firmie programów wspierających innowacyjność pracowników punktów
sprzedaży w zakresie pomysłów zmniejszających wpływ firmy na środowisko naturalne.
opis
ŚRODOWISKO
Zapobieganie zanieczyszczeniom
kryterium
wskaźnik
C.14
Stosowanie opakowań z recyklingu.
opis
C.15
Zachowania związane z obsługą klienta w miejscu sprzedaży .
opis
C.16
Minimalizacja opakowań.
opis
C.17
Przyjazne dla środowiska torby na zakupy.
opis
C.18
Pro-środowiskowa logistyka dostaw.
opis
C.19
Optymalizacja podróży służbowych pracowników.
opis
C.20
Offsetowanie CO2 z transportu.
Promocja zrównoważonego transportu wśród pracowników punktów sprzedaży;
zwłaszcza w odniesieniu do dojazdów do i z pracy .
Plan mobilności dla pracowników.
opis
C.21
C.22
opis
1/0
Zapobieganie zanieczyszczeniom
kryterium
wskaźnik
C.23
Zastosowanie do aranżacji sklepu materiałów ekologicznych, np. drewno z certyfikatem.
opis
C.24
Organizacja niskoemisyjnych eventów firmowych.
opis
Ochrona środowiska, różnorodność biologicznej i przywracanie siedlisk przyrodniczych
kryterium
C.25
C.26
C.27
C.28
Współpraca firmy w ciągu ostatnich dwóch lat z organizacją pozarządową zajmującą się
ochroną środowiska/ ekologią.
Długofalowa współpraca firmy (przynajmniej 2-letnia) z organizacją pozarządową
zajmującą się ochroną środowiska/ ekologią.
Inicjatywy własne przedsiębiorstwa.
Istniejące zapisy w kontraktach odnośnie poszanowania bioróżnorodności oraz
procedura wyboru nowych ofert.
wskaźnik
opis
opis
opis
opis
UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE
Promowanie społecznej odpowiedzialności w łańcuchu wartości
kryterium
C.29
Posiadanie programu / projektu / dokumentu propagujących odpowiedzialność w
łańcuchu dostaw produktów Fair Trade lub podobnych.
wskaźnik
opis
ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE
Zrównoważona konsumpcja
kryterium
C.30
C.31
Wprowadzenie do swej oferty energo- i wodnooszczędnych urządzeń.
Wprowadzenie do oferty produktów z eko-certyfikatem lub certyfikatem
potwierdzającym zgodność z zasadami sprawiedliwego handlu.
wskaźnik
opis
opis
Edukacja i świadomość
kryterium
C.32
Stosowanie ekologicznych nośników materiałów promocyjnych/ informacyjnych, np.
gazetka online, materiały drukowane na papierze z recyklingu lub certyfikowanym.
wskaźnik
0/1
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Zaangażowanie społeczne
kryterium
C.33
Wolontariat pracowniczy.
wskaźnik
opis
Zdrowie
kryterium
C.34
C.35
Promowanie zdrowego stylu życia wśród konsumentów, np. poprzez włączenie do
oferty sprzętu i odzieży sportowej.
Kampania edukacyjna promująca zdrowy styl życia wśród konsumentów.
wskaźnik
0/1; opis
0/1; opis

Podobne dokumenty