PYTANIA NA EGZAMIN BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z

Komentarze

Transkrypt

PYTANIA NA EGZAMIN BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z
PYTANIA NA EGZAMIN
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Z METODYKĄ
1. Wyjaśnij pojęcie ergonomii w miejscu pracy.
2. Wymień dokumenty stanowiące podstawę prawną ochrony pracy w RP.
3. Przedstaw podstawowe obowiązki pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracownika
dotyczące ochrony pracy.
4. Wymień i opisz zasady zarządzania ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy?
5. Wymień co najmniej 5 źródeł zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy.
6. Opisz jednostki służby medycyny pracy i ich role.
7. Wymień formy i metody przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym.
8. Wymień ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska.
9. Wymień i opisz podstawowe czynniki rzeczowe i fizyczne występujące w środowisku
pracy.
10. Wymień i opisz podstawowe czynniki chemiczne i biologiczne występujące w
środowisku.
11. Wymień i opisz metody oceny ryzyka zawodowego.
12. Wymień i scharakteryzuj dokumenty oceny ryzyka zawodowego.
13. Określ i opisz zadania doradztwa zawodowego.
14. Wyjaśnij pojęcie motywacji. Wymień 5 sposobów motywowania pracowników do
pracy.
15. Wymień i opisz zadania BHP służby w organizacji.
16. Scharakteryzuj metody kontroli warunków pracy.
17. Wymień i opisz wymagania bhp dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.
18. Wymień i opisz wymagania bhp dla obiektów budowlanych i terenu zakładu pracy.
19. Scharakteryzuj normy ISO 18001:1999
20. Scharakteryzuj normy ISO 18002:2000