zaproszenie VII spotkania

Komentarze

Transkrypt

zaproszenie VII spotkania
Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Zakład Azji Wschodniej
Zaproszenie
Zakład Azji Wschodniej oraz Koło Naukowe Azji Wschodniej i Pacyfiku serdecznie
zapraszają na
VII Łódzkie Spotkania Wschodnioazjatyckie
Polityka zagraniczna Chin
Łódź, 26-27 maja 2011 r.
Rosnące w potęgę Chiny zaczynają prowadzić prawdziwie globalną politykę
zagraniczną. ChRL jest aktywna politycznie i gospodarczo w zasadzie na wszystkich
kontynentach, jej głos coraz więcej waży w organizacjach międzynarodowych
i w wielostronnych rozmowach o problemach globalnych. W tej sytuacji poznanie
i zrozumienia chińskiej polityki zagranicznej jest niezwykle ważne. Celem niniejszej
konferencji jest dokonanie wielopłaszczyznowej i interdyscyplinarnej analizy tej
polityki i próba odpowiedzi na pytanie o aktualną pozycję Chin w odniesieniu do
najważniejszych partnerów.
Szczegółowa tematyka konferencji:
- instrumenty polityki zagranicznej Chin
- globalizacja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Chin
- międzynarodowe aspekty polityki gospodarczej Chin
- rosnąca rola Chin w Afryce, Azji Centralnej, Ameryce Łacińskiej oraz na Bliskim
Wschodzie
- polityka wobec azjatyckich sąsiadów, a także USA i Unii Europejskiej
- stosunek Chin do idei integracyjnych w Azji
Zgodnie z tradycją Spotkań Wschodnioazjatyckich do udziału w konferencji
w sposób szczególny zapraszamy młodych naukowców: studentów, doktorantów
i doktorów.
www.uni.lodz.pl
Uczestnicy proszeni są o zgłaszanie propozycji tematów i streszczenia wystąpienia
(500 słów) na specjalnym formularzu rejestracyjnym do pobrania na
http://azjaci.webd.pl/. Zgłoszenia powinny być przesyłane na adres e-mail:
[email protected] w terminie do 20 marca 2011 r. Językami
konferencji są polski i angielski.
Zakwalifikowani uczestnicy będą zobowiązani przesłać nam swoje referaty (w wersji
roboczej) na dwa tygodnie przed rozpoczęciem konferencji, aby pozostali
uczestnicy danego panelu mogli się z nimi zapoznać przed konferencją.
Opłata rejestracyjna (płatna do 30 kwietnia) wynosi 200 zł dla studentów
i doktorantów oraz 300 zł dla pozostałych. Opłata obejmuje wyżywienie, bankiet,
materiały konferencyjne oraz recenzowaną publikację pokonferencyjną (planowana
data wydania: do końca 2011 roku).
Służymy także pomogą w zorganizowaniu uczestnikom noclegu w Domach
Studenckich za cenę około 35-40 zł/noc.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji wystąpień oraz artykułów dla celów
publikacji.
Bieżące informacje na temat konferencji będą umieszczanie na profilu konferencji na
Facebooku:
Łódzkie
Spotkania
Wschodnioazjatyckie
oraz
blogu:
azjaipacyfik.blogspot.com.
Kontakt:
sekretarz konferencji p. Martyna Rzepecka
e-mail: [email protected]
tel. 605-251-141
Zapraszamy do udziału!
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Kierownik
Zakładu Azji Wschodniej UŁ
Michał Zaręba
Przewodniczący
SKN Azji Wschodniej i Pacyfiku
www.uni.lodz.pl
ul. Składowa 41/43, PL - 90-127 Łódź, tel. (48) 042- 635 4232
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]
Kierownik Zakładu: dr hab. Małgorzata Pietrasiak
tel. (48) 042-6354232, e-mail:[email protected]
Martyna Rzepecka
Sekretarz
Konferencji