Monitor Bankowy

Komentarze

Transkrypt

Monitor Bankowy
MONITOR BANKOWY
3/2013
Poprawa koniunktury na rynku kredytowym
Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do lutego o
Wyraźnie poprawiła się ocena sytuacji na rynku
4,7 p. i wynosi obecnie 18,4 p. Skumulowany wskaźnik ocen
kredytów
wynosi 18,9 p. i w stosunku do wyniku z lutego jest wyższy o 3,9
indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Przewidywania na
p. Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 12,3 do 17,9 p.
złotowych,
zarówno
w
przypadku
klientów
najbliższy kwartał są równie optymistyczne.
Optymistyczne prognozy formułowane są pod adresem
(+5,6).
Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co czwartej
kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw, kredytów w
placówce bankowej. Przewidywania w tym zakresie poprawiły
kartach
się - w co trzeciej placówce (35 proc.) oczekuje się poprawy
kredytowych,
kredytów
samochodowych,
inwestycyjnych oraz walutowych.
ogólnej sytuacji ekonomicznej w ciągu najbliższych miesięcy.
W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł odsetek placówek
Zanotowano poprawę na rynku depozytów złotowych, w
deklarujących
szczególności w zakresie oceny depozytów bieżących oraz
obniżenie
oprocentowania
kredytów.
Prognozy wskazują na stabilizację lub dalsze spadki
oprocentowania kredytów w najbliższych trzech miesiącach.
depozytów terminowych gospodarstw domowych. W przypadku
depozytów złotowych przedsiębiorstw notowane są dalsze
spadki dynamiki - największe na rynku depozytów terminowych
podmiotów gospodarczych. Prognozy na najbliższe miesiące
wskazują
stabilizację
na
lub
dalsze
spadki
depozytów
podmiotów gospodarczych.
60
PENGAB – wartości trendu cyklu
40
12-lip
12-paź
12-sty
12-kwi
11-lip
11-paź
11-kwi
10-gru
10-wrz
10-cze
09-gru
10-mar
09-wrz
09-cze
09-mar
08-gru
08-wrz
08-cze
07-gru
08-mar
07-wrz
07-cze
06-gru
07-mar
06-wrz
06-cze
05-gru
06-mar
05-wrz
05-cze
04-gru
05-mar
04-wrz
04-cze
03-gru
04-mar
03-wrz
03-cze
Marcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-18 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI)
Grudniowy
sondaż
placówkach
bankowych
przeprowadzono
w dniach
dniach
8–15
W
badaniu
wzięło udział
200 placówki
bankowe
z całego kraju,
reprezentujących
wszystkie
typy
banków
krajowych.
Grudniowy
sondaż
ww placówkach
bankowych
przeprowadzono
w
8-19 bm.
bm.
W telefonicznym
telefonicznym
badaniu wspomaganym
wspomaganymkomputerowo
komputerowo(CATI)
wzięło
udział
200 placówek
bankowych
z całego
kraju, kraju,
reprezentujących
wszystkie
typy
banków
krajowych.
(CATI) wzięło
udział
200 placówek
bankowych
z całego
reprezentujących
wszystkie
typy banków
krajowych.
03-mar
0
12-sty
20
Depozyty złotowe
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 51 proc. placówek (wzrost o 7 punktów w stosunku do wyniku z
lutego), ludności – w 50 proc. (+6), a podmiotów gospodarczych –
w 32 proc. (-2). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w
15 proc. placówek (-1); ludności – w 12 proc. (=), podmiotów
gospodarczych – w 18 proc. (=). Salda ocen informujące o różnicy
między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla
lokat łącznie wynoszą 36 p. (+8), dla klientów indywidualnych – 38
p. (+6), dla klientów korporacyjnych – 13 p. (-3).
Lokaty terminowe rosły łącznie w 47 proc. placówek
(spadek o 1 p. w stosunku do wyniku z lutego). W segmencie
gospodarstw domowych rosły w 52 proc. placówek (+4), a
podmiotów gospodarczych – w 23 proc. placówek (-7). Spadki
wystąpiły łącznie w 20 proc. oddziałów (+7). W przypadku
depozytów ludności spadki odnotowano w 13 proc. (-1), a
podmiotów gospodarczych, w 22 proc. placówek (+8). Wskaźniki
netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem
wynoszą 27 p. (-8), dla gospodarstw domowych 40 p. (+6), a dla
podmiotów gospodarczych – 1 p. (-15).
Oczekiwania. 33 proc. placówek spodziewa się wzrostu
stanu lokat a vista ogółem (wzrost o 1 punkt w stosunku
do wyniku z lutego), spadek przewiduje 21 proc. (-2),
a 45 proc. (-1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności
deponentów indywidualnych oczekuje 33 proc. (+1),
korporacyjnych – 22 proc. (-4); spadek dla podmiotów
indywidualnych przewiduje 19 proc. (+1), dla gospodarczych
23 proc. (-1). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 12 p.
(+3), dla gospodarstw domowych – 14 p. (=), dla podmiotów
gospodarczych – -1 p. (-3).
Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych
ogółem spodziewa się 34 proc. oddziałów (+1), spadek
przewiduje 22 proc. (+4), a 44 proc. (-5) nie oczekuje zmiany
sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych
oczekuje 34 proc. (-2), a instytucjonalnych – 15 proc. (-8);
pogorszenia, odpowiednio, 22 proc. (+7) i 21 proc. (-1). Salda
prognozy wynoszą: ogółem 12 p. (-2), dla depozytów ludności
11 p. (-9), natomiast dla podmiotów gospodarczych -6 p. (-8).
DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA
Depozyty walutowe
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
40
33
20
29
35
36
31
23
27
22
36
26
30
24
18
30
27
30
28
7
5
21
17
13
17
14
0
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
12
9
II'13 III'13
DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
43
40
36
41
47
37
37
34
36
35
27
29
26
25
42
20
25
24
22
14
18
27
26
18
12
0
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
11
12
14
II'13 III'13
DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA
20
SALDO PROGNOZY
10
9
7
8
7
5
1
5
4
0
SALDO OCENY
7
8
4
3
1
8
6
5
8
6
3
1
5
6
2
0
-1
-1
-10
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13
II'13 III'13
DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE
20
SALDO PROGNOZY
10 10
5
5
4
0
3
SALDO OCENY
6
3
4
2
1
0
-1
4
2
2
3
1
3
2
2
-1
-2
-10
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
-5
I'13
-1
-2 -3
II'13
Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły
w 14 proc. placówek (=); w segmencie ludności – w 11 proc.
(-5), podmiotów gospodarczych – 11 proc. (+3). Malały
natomiast: ogółem w 7 proc. placówek (-4), dla ludności –
w 8 proc. (-2) oraz dla firm – w 7 proc. (-5). Saldo oceny
w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 8 p. (+5), dla lokat
ludności – 3 p. (-3) i depozytów podmiotów gospodarczych 4 p.
(+8).
Depozyty terminowe ogółem rosły w 11 proc. placówek (-1),
malały w 8 proc. (-5) i nie zmieniły się w 81 proc. (+6). Depozyty
ludności wzrosły w 12 proc. (-2), podmiotów gospodarczych – w
7 proc. (-1), malały odpowiednio w 9 proc. ludności (-3) i 8 proc.
podmiotów gospodarczych (-4). Salda ocen kształtują się
następująco: dla lokat ogółem 3 p. (+4), dla lokat klientów
indywidualnych 3 p. (+1), dla korporacyjnych -1 p. (+3).
Oczekiwania.
10
proc.
placówek
(-3)
formułuje
przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem,
spadkowe 11 proc. (-2), a 79 proc. (+6) nie oczekuje zmiany
sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych
oczekuje 9 proc. placówek (-3), podmiotów gospodarczych – 8
proc. (-1). Spadek przewiduje, odpowiednio, 9 proc. (-4)
i 12 proc. (-3). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem
-1 p. (-1), dla depozytów gospodarstw domowych 0 p. (+1),
dla lokat firm i instytucji – -4 p. (+2).
6 proc. placówek (-5) spodziewa się wzrostu aktywności
deponentów terminowych ogółem, spadku – 10 proc. (-3), a 84
proc. nie przewiduje zmiany (+8). Wzrost depozytów
terminowych ludności przewiduje 6 proc. placówek (-5),
podmiotów gospodarczych – 4 proc. (-3); spadek, odpowiednio,
9 proc. (-4) i 11 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: dla lokat
ogółem – -3 p. (-1), ludności – -3 p. (-1), podmiotów
gospodarczych – -7 p. (-1).
III'13
Kredyty złotowe
KREDYTY ZŁOTOWE
100
75 68
65
67
43
42
50 38
56
58
62
51
48
40
45
25
50
48
44
32
27
SALDO PROGNOZY
0
III'12 IV'12
V'12
42
35
40
28
SALDO OCENY
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
X'12
XI'12 XII'12
26
27
10
6
I'13
II'13
III'13
KREDYTY KONSUMENCKIE
100
SALDO PROGNOZY
75
59
58
58
50
44
25
29
0
III'12 IV'12
36
V'12
50
31
49
40
SALDO OCENY
46
46
60
42
42
43
27
22
21
31
29
25
25
VI'12 VII'12 VIII'12IX'2012 X'12
27
XI'12 XII'12
6
I'13
7
II'13
III'13
Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 46 proc. placówek
(+10), malała w 21 proc. (-6) i nie zmieniła się w 33 proc. (-4).
Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 44 proc. placówek
(+10), a na cele gospodarcze – 34 proc. oddziałów (+3); spadek
wystąpił, odpowiednio, w 20 proc. (-10) i 18 proc. (-6). Saldo
ocen dla kredytów ogółem wynosi 26 p. (+16), dla kredytów
ludności – 24 p. (+20), dla podmiotów gospodarczych – 16 p.
(+9).
Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa
się 68 proc. placówek (+12), w segmencie ludności – 67 proc.
(+13), w grupie klientów korporacyjnych – 59 proc. (+10).
Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 6 proc. (-8),
kredytów dla ludności – 6 proc. (-9), podmiotów gospodarczych –
9 proc. (-4). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów
ogółem 62 punkty (+20), dla kredytów ludności – 61 p. (+22), dla
podmiotów gospodarczych – 50 p. (+14).
KREDYTY MIESZKANIOWE
80
SALDO PROGNOZY
60 55
48
45
43
40
39
27
32
20
18
24
30
0
-20
III'12 IV'12
Kredyty walutowe
SALDO OCENY
35
34
23
26
19
15
16
16
23
19
1
7
2
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
Monitor Bankowy
X'12
XI'12 XII'12
I'13
18
-1
-6
II'13
III'13
3/2013
Kredyty walutowe rosły w 2 proc. placówek (+2), malały w 21
proc. (+1), a w 77 proc. (-3) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny
jest na poziomie -19 p. (+1).
Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 3
proc. (+2) oddziałów, spadku – 25 proc. (-4), a 72 proc. (+2) nie
oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi -22 p. (+5).
2
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych
KREDYTY WALUTOWE
10
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
0
-10
-18
-16
-20
-24
-26
-24
-30
-24
-20
-29
IV'12
-29
-30
-36
V'12
-26
X'12
-27
-27
-31
-32
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
-19
-24
-28
-30
-25
-27
-40
III'12
-20
-20
-22
-22
.
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych
XI'12 XII'12
I'13
II'13
III'13
KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA
80
SALDO PROGNOZY
SALDO OCENY
60
41
40
41
24
26
26
21
26
25
24
23
18
21
18
18
15
25
19
15
12
15
10
0
III'12 IV'12 V'12 VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12 X'12 XI'12 XII'12
10
10
I'13
II'13
15
III'13
PENGAB
50
40
30
28,8
26,1
22,6
23,5
23,2
20,4
19,1
20
17,3
18,1
16,9
18,4
13,7
11,5
10
Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 19,7 punktu)
Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło 28 proc.
przedstawicieli placówek (+4). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w
13 proc. oddziałów (+4), a w 59 proc. nie odnotowano zmian
(-8). Saldo oceny wynosi 15 p. (=). Poprawa kondycji
ekonomicznej nastąpiła w 28 proc. placówek z przewagą
kapitału krajowego (+7) i zagranicznego (+3) oraz w 27 proc.
banków spółdzielczych (-2). Poprawy sytuacji ekonomicznej
spodziewa się 35 proc. ankietowanych placówek (+7),
pogorszenia – 10 proc. (-8), a 55 proc. nie przewiduje zmiany
(+1). Wskaźnik prognozy netto wynosi 25 p. (+15).
Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB),
obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba
pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej
i przewidywanej – wzrósł w porównaniu z wynikiem z lutego o
7,1 p. i wynosi obecnie 19,7 p.
Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (18,4 punktu)
0
III'12
IV'12
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'12
SALDO PROGNOZY
X'12
XI'12 XII'12
I'13
II'13
III'13
WSKAŹNIK OGÓŁEM
SALDO OCENY
Przewidywana inflacja w okresie 12.2012-12.2013
2012
7
procenty
Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych
wystąpił w 21 proc. placówek (-1), spadek – w 22 proc. (-6),
a w 57 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+7).
Wskaźnik oceny netto wyniósł -1 p. (+5).
Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według
44 proc. placówek (+8), zmaleją według 11 proc. (-7),
a 45 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy
wynosi 34 p. (+16).
36
31
20
Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych
wystąpił w 43 proc. placówek (+7), spadek – w 21 proc. (-8),
a w 36 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie
(=). Wskaźnik netto wynosi 22 p. (+15).
Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według
66 proc. przedstawicieli placówek (+10), zmaleją według 6 proc.
(-8), 28 proc. nie przewiduje zaś zmiany (-2). Wskaźnik
prognozy wynosi 60 p. (+17).
2013
6
5
4
3
Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik
koniunktury w placówkach bankowych, wzrósł o 4,7 p. w
stosunku do lutego: z 13,7 p. do 18,4 p. Skumulowany wskaźnik
ocen wynosi 18,9 p. i jest wyższy od poprzedniego o 3,9 p.
Skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z 12,3 do 17,9 p. (o 5,6
p.).
Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału
zagranicznego z 12,9 p. do 19,6 p. (+6,7), w bankach z
przewagą kapitału krajowego z 10,9 p. do 15 p. (+4,1), a w
bankach spółdzielczych z 19,7 p. do 20,5 p. (+0,8).
4,32
4,52
4,22
4,41
4,33
4,27
III
4,49
II
4,45
4,44
2,76
I
4,45
4,43
3,29
1
5,39
3,83
2
Inflacja
0
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Jaki będzie kurs dolara, euro i franka szwajcarskiego
na koniec przyszłego miesiąca?
5
4,11
4,15
4,14
3,36
3,38
3,35
3,13
3,11
3,17
I
II
III
Bankowcy przewidują, że pod koniec 2013 roku (w okresie
od grudnia 2012 do grudnia 2013 roku) inflacja wyniesie 2,76
proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług
konsumpcyjnych). Mediana wynosi 2,47 proc. Reprezentanci
banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na
2,8 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – na
2,58, banków spółdzielczych – na 3,06.
4
Kurs dolara i euro
3
2
dolar
euro
frank szwajcarski
1
Monitor Bankowy
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
3/2013
Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec
przyszłego miesiąca (poziom uśredniony) wynoszą: 3,17 dla
ceny dolara (mediana – 3,16) i 4,14 dla ceny euro (mediana
4,13). W porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku oznacza
to, że złoty osłabi się wobec dolara (o 8 groszy) oraz euro (o 6
groszy).
3
Czy Pana(i) zdaniem w przyszłym miesiącu Rada Polityki
Pieniężnej ... stopy procentowe ?
Przewidywania zmian stóp procentowych
Zdecydowana większość bankowców (82%) uważa, że Rada
[2] Pozostaw i bez
zm ian
82
Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe bez zmian w
przyszłym miesiącu. Co szósty (17%) uważa, że zostaną one
obniżone.
[3] Podniesie
1
Odsetek
bankowców,
którzy
przewidują
podniesienie stóp procentowych, wynosi 1%.
[1] Obniży
17
Oprocentowanie kredytów
N=198
W okresie ostatniego miesiąca co dwudziestej placówce
Oprocentowanie kredytów
30
9
15
15
6
13
18
23
3
19
-5
placówek (-1). Według 51 proc. oprocentowanie pozostanie na
-29
-33
-17
-45
-38
-50
-70
III'12 IV'12
Wzrostu oprocentowania kredytów oczekuje się w 5 proc.
18
-8
-30
-51
V'12
VI'12 VII'12 VIII'12 IX'2012 X'12
Monitor Bankowy
pozostało bez zmian w 48 proc. (-11), a spadło w 47 proc.
(+12). Saldo oceny wynosi -43 p. (-14).
17
8
10
-10
SALDO OCENY
42
50
30
bankowej (5 proc.) wzrosło oprocentowanie kredytów (-1),
SALDO PROGNOZY
70
XI'12 XII'12
-40
-38
-43
II'13
III'13
-59
I'13
niezmienionym poziomie (=). Spadków spodziewa się 45 proc.
przedstawicieli placówek (+1). Saldo prognozy wynosi 40 p.
(-2).
3/2013
44

Podobne dokumenty