opis nieruchomości Piła - ArcelorMittal Distribution Solutions

Komentarze

Transkrypt

opis nieruchomości Piła - ArcelorMittal Distribution Solutions
OPIS NIERUCHOMOŚCI
BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU
ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do
składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, zabudowanej budynkami i budowlami, położonej w Pile, obręb nr 0039, przy ulicy
Przemysłowej 9, dla której Sąd Rejonowy w Pile Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą o nr PO1I/00005722/9 o łącznej powierzchni 8249 m2 – szczegółowo opisanej poniżej,
wraz ze znajdującą się na terenie zakładu suwnicą bramową SB-5T.
Oferty winny być składane przez Oferentów na warunkach przedstawionych w Regulaminie przetargu,
a wybór oferty następował będzie również na warunkach określonych w tym Regulaminie.
1.
Informacje o nieruchomości
1.1. Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona jest w Pile, obręb nr 0039, przy ulicy Przemysłowej 9, składająca się z działek
nr 278/3, 278/4, 278/6 o łącznej powierzchni 8249 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pile prowadzi
księgę wieczystą o nr PO1I/00005722/9 – zwana dalej „Nieruchomością”.
Nieruchomość jest zabudowana budynkami i budowlami o charakterze przemysłowo – usługowym.
Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem
budynków, budowli jest ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach, adres: ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057816, posiadająca NIP:
954-224-90-02, REGON: 276112593 o kapitale zakładowym: 194.570.700,00 PLN.
1.2. Opis nieruchomości
Nieruchomość jest zabudowana budynkami o charakterze przemysłowo – usługowym (budynek
administracyjno – usługowy, hala magazynowa, garaż, budynek socjalny). Na obszarze nieruchomości
znajduje się także torowisko oraz podtorze suwnicy oraz osadnik betonowy. Przetarg obejmuje
również sprzedaż suwnicy bramowej SB-5T.
Niezabudowane części Nieruchomości stanowią tereny zielone oraz obszary przeznaczone na parkingi,
drogi dojazdowe, place itp. Parkingi, drogi dojazdowe oraz place utwardzone są płytami betonowymi.
Nieruchomość ogrodzona jest ogrodzeniem z siatki stalowej ze słupami stalowymi na cokole
betonowym. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowo –
usługowej.
ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland sp. z o.o.
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
Poland
centrala:
T +48 32 358 9400
+48 32 604 2001
F +48 32 358 9599
www.arcelormittal.com/dspoland
NIP 9542249002
REGON: 276112593
KRS: 0000057816
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 194 570 700 zł
Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa łączy się z drogą krajową numer 11, która stanowi główną
arterię przelotową przez miasto.
Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodną i kanalizacyjną.
1.3.
Przeznaczenie nieruchomości
Aktualnie przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z zapisami w „Zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Piły”, które przyjęto uchwałą nr XXIII/299/12 Rady Miasta Piły z dnia 28
sierpnia 2012, teren nieruchomości został oznaczony jako „w zasięgu obszarów przeznaczonych
pod zabudowę”
1.4. Opis techniczno-użytkowy budynków i budowli
Nieruchomość jest zabudowana następującymi budynkami i budowlami:
a)
Budynek administracyjno – usługowy
Powierzchnia zabudowy : 162,12 m2
Powierzchnia użytkowa : 144,26 m2
ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland sp. z o.o.
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
Poland
centrala:
T +48 32 358 9400
+48 32 604 2001
F +48 32 358 9599
www.arcelormittal.com/dspoland
NIP 9542249002
REGON: 276112593
KRS: 0000057816
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 194 570 700 zł
Distribution Solutions Poland
Budynek wolnostojący, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Ściany zewnętrzne i
wewnętrzne z płyt stalowych izolowanych PW8. Dach konstrukcji stalowej pokryty papą.
Instalacje : elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telefoniczna, ogrzewanie – elektryczne,
ciepła woda z elektrycznego bojlera.
b)
Hala magazynowa
Powierzchnia zabudowy: 679,90 m2
Powierzchnia użytkowa : 660,40 m2
Budynek wolnostojący, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany z konstrukcji stalowych
opierzone blachą trapezową. Więźbę dachową stanowią kratownice z profili stalowych. Pokrycie
dachu – blacha stalowa trapezowa. Bramy wjazdowe – stalowe. Instalacja elektryczna.
c)
Budynek socjalny
Powierzchnia użytkowa : 15,45 m2
Budynek wolnostojący, jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja tradycyjna
murowana. Instalacje: elektryczna, ogrzewanie (elektryczne).
d)
Budynek garażu
Powierzchnia użytkowa : 32,80 m2
1.5. Obciążenia nieruchomości
Nieruchomość jest obciążona następującym prawem służebnością gruntową drogi koniecznej
polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 278/3 i 278/4 na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego bądź właściciela działki nr 278/5.
ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland sp. z o.o.
ul. Stalowa 1
40-610 Katowice
Poland
centrala:
T +48 32 358 9400
+48 32 604 2001
F +48 32 358 9599
www.arcelormittal.com/dspoland
NIP 9542249002
REGON: 276112593
KRS: 0000057816
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 194 570 700 zł