Opis wykonawczy

Komentarze

Transkrypt

Opis wykonawczy
PROJEKT WYKONAWCZY
dla przebudowy części istniejących pomieszczeń „pod
filarami” na Poradnię Okulistyczną Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w
segmentach E i F – w Radomiu ul.Tochtermana 1
dz. nr. ewid. 3/5
INWESTOR - Radomski Szpital specjalistyczny
ul.Tochtermana 1 26-600 Radom
AUTOR – arch. Gertruda Wypysiak
z zespołem branżystów (jak w dalszej części
opracowania)
Radom wrzesień 2007r.
NA PRZEDMIOTOWĄ DOKUMENTACJĘ SKŁADA SIĘ:
A*. część technologiczna: - autor arch. Gertruda Wypysiak
upr. proj. nr. WBP – II –K – 8386/RA/30/84 ; MA - 0949
- odrębne opracowanie
• opis technologiczny
• rzut technologiczny 1:50
• wykaz sprzętu i symboli graficznych
A. część architektoniczna: - autor arch. Gertruda Wypysiak
upr. proj. nr. WBP – II –K – 8386/RA/30/84 ; MA - 0949
• opis techniczny wraz z załącznikami
• sytuacja 1:500
• rzut przebudowywanego przyziemia 1:50
• przekrój A-A 1:50
• przekrój B-B 1:50
• elewacja frontowa 1:50
• elewacja tylna 1:50
• elewacja boczna 1:50
• wykaz stolarki otworowej 1:100
• nadproża stalowe 1:10
• płyta przekrycia stropu windy 1:20
• detal pochylni 1:20
• detal balustrady 1:20
• detal pochwytu 1:20
• detal ścianki w rejestracji 1:20
• detal witryn 1:20
• detal ścianki parawanowej 1:20
• detal ścianki w gabinecie 1:20
• detal ścianki w gabinecie 1:20
• detal ścianki w aneksie socjalnym 1:20
B. część konstrukcyjna: - autor mgr inż. Maria Drozdowska
upr. proj. nr. WBP II - 8386/RA/26/84
• rysunki zamieszczone w cz. architektonicznej
C. część instalacji sanitarnych: - autor mgr inż. Ewa Olęder
upr. proj. nr.134/87: MAZ/IS/2631/01
• opis techniczny
• rysunki zamieszczone w odrębnym opracowaniu
D. część instalacji elektrycznej: - autor inż. Piotr Gralewski
upr.proj. nr. RA/43/85
• opis techniczny
• rysunki zamieszczone w odrębnym opracowaniu
E. E. część instalacji teletechnicznych - autor inż. Piotr
Gralewski upr.proj. nr. RA/43/85
• opis techniczny
• rysunki zamieszczone w odrębnym opracowaniu
OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla
przebudowy części istniejących pomieszczeń „pod filarami” Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego w Radomiu ul.Tochtermana 1 na dz. nr. ewid. 3/5,
dla potrzeb poradni Okulistycznej. Przedmiotowa inwestycja częściowo
zmienia istniejącą funkcję (w cz. budynku funkcjonowały dotychczas
gabinety lekarskie) oraz wprowadza nową – sklep medyczny adaptuje do
potrzeb poradni. Całość zadania poszerzona została o dodatkową
powierzchnię w segmentach E i F przeznaczoną na potrzeby sanitarne
poradni.
2. Podstawa opracowania
Za podstawę opracowania projektowego przyjęto następujące dokumenty:
• umowę z inwestorem dotyczącą zakresu przedmiotowej dokumentacji
z dn. 31.05.2007r.
• decyzję nr. 90/2007 o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z
załącznikiem graficznym i orientacją
• mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych wskazanego
terenu 1:500
• inwentaryzację przedmiotowej części istniejących pomieszczeń
wykonaną pod kątem przebudowy
• szczątkową dokumentację archiwalną istniejącego budynku
udostępnioną przez inwestora
• projekt technologiczny wykonany po uzgodnieniach ustalających
założenia programowo – funkcjonalne z inwestorem
• notatki materiałowe w sprawie rozwiązań technicznych instalacji wod.
– kan., ogrzewania i zasilania w energię elektryczną oraz sieci
komputerowej spisane po uzgodnieniach z inwestorem
• warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity
• zatwierdzony projekt budowlany dla zadania jw.
• Ustawa Prawo Budowlane – Dz. U. Nr.156 z 2006r.
• Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej – Dz. U. Nr.202 z 2004r. I Dz. U.
Nr.120 z 2003r.
• Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz.U. Nr. 213 z 2006r.
3. Opis projektowanego obiektu
Istniejący budynek zlokalizowany jest na obszarze dla którego nie ma
żadnych obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przystąpiono natomiast do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami
Podwalną, Wałową, Lekarską, Tochtermana, Traugutta i Narutowicza.
Działka przylega do pasa drogowego ulic Tochtermana i Narutowicza. Jest to
obszar podlegający ochronie dziedzictwa kulturowego ze względu na
włączenie go do zabytkowego układu urbanistyczno – architektonicznego
miasta Radomia. Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wniósł żadnych
wytycznych konserwatorskich dla przedmiotowej inwestycji, poza
obowiązkiem uzyskania pozwolenia w oparciu o projekt kolorystyki.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą żadne ustalenia wynikające z potrzeb
ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Przedmiotowa część budynku jest obiektem parterowym, powstałym na
zasadzie zabudowy istniejącego przejścia pod filarami, stanowiącego wejście
główne do budynku szpitala – zabudowa powstała pod koniec lat 90-tych.
Stan techniczny jest zadawalający, a związku z tym przebudowa jest
możliwa. Przedmiotowa część budynku istniejącego posiada niezbędne
wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Nowa funkcja nie powoduje
zmiany w dotychczasowych warunkach zasilania obiektu szpitala i obiektu
przedmiotowego, stąd wszystkich ustaleń w tym zakresie dokonano z
inwestorem. Zapisy wyszczególnione w decyzji nr.90/2007 w zakresie
obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji dla przedmiotowej
inwestycji zostały uwzględnione dokładnie w określonym zakresie.
4. Zakres prac rozbiórkowych wynikających z przebudowy
Nowa funkcja i nowa bryła wymaga dokonania niewielkich zmian w
istniejącej strukturze budowlanej przedmiotowego obiektu. Do rozbiórki
zostały przeznaczone fragmenty ścian zewnętrznych w tzw. wnęce
wejściowej od strony przejścia oraz ściany działowe służące dotychczasowej
funkcji. Tym samym demontażu będą wymagały elementy stolarki
otworowej, sufit podwieszany oraz posadzki, tynki, glazura. Działająca dotąd
instalacja wewnętrzna również musi ulec gruntowej modyfikacji.
Uzupełnienia będzie wymagał każdy z funkcjonujących systemów
wentylacji. Z uwagi na konieczność łączenia przestrzeni istniejącej Poradni
Endoskopowej z nową poradnią Okulistyczną wykonany zostanie także
demontaż witryny okiennej na klatce schodowej wraz z jej wymianą. Te
prace rozbiórkowe wymagają nadzoru osoby uprawnionej w tym zakresie
oraz zabezpieczenia terenu wokół budynku i na odcinku równoległym
wzdłuż ul. Tochtermana i od strony przejścia pod filarami.
5. Funkcja i forma przebudowywanej części budynku
Zgodnie z założeniami programowo – funkcjonalnymi poradnia będzie
elementem kompleksowego działania RSS. Stąd przyjęto lokalizację
wejścia głównego do poradni w nawiązaniu do istniejącego wejścia do
funkcjonującej poradni Endoskopowej od strony wewnętrznego zielonego
dziedzińca szpitalnego. Nie zakłóca to dostępności przedmiotowego obiektu
od ul. Tochtermana. Elementy małej architektury i informacji wizualnej mają
za zadanie tylko dodatkowo uczytelnić wejście główne do Poradni
Okulistycznej. Taka lokalizacja spowoduje sensowne wykorzystanie
istniejącego wejścia, gdyż zewnętrzne obciążenie Poradni Endoskopowej jest
niewielkie ze strony pacjentów. Forma przedmiotowej części budynku
szpitala poza niewielką korektą nie ulega zmianie. Powiązanie przestrzenne
poczekalni dwu poradni dało szansę maksymalnego wykorzystania
powierzchni i kubatury „pod filarami”. Nie zmienia się bryła od strony ul.
Tochtermana oraz od strony wewnętrznego dziedzińca szpitala. Niewielkiej
korekty wymagała stolarka okienna, co wynika z nowej funkcji. Zmianie
uległa tylko elewacja boczna od strony przejścia pod filarami. Tam z uwagi
na brakującą powierzchnię zlikwidowano wnękę wejściową, która w
dotychczasowej postaci nie miała zastosowania. W związku z takimi
założeniami istniejąca infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla
prawidłowego funkcjonowania przedmiotowej części budynku po
przebudowie. Nowa funkcja będzie działać w ramach dotychczasowego
zakresu i stopnia wykorzystania istniejącej infrastruktury.
Przebudowa w znikomym stopniu powiększa gabaryty istniejące i
jednocześnie zachowuje dotychczasową formę od frontu, czyli od ul.
Tochtermana, i nie powoduje żadnej ingerencji w bryłę szpitala, co jest
jednym z głównych zaleceń układu urbanistyczno – architektonicznego w
tym rejonie.
6. Elementy zagospodarowania terenu
Projektowana przebudowa nie powoduje żadnych zmian w istniejącym
zagospodarowaniu działki. Główny dostęp i dojazd na działkę pozostaje
nadal od ul. Tochtermana dla wszystkich pacjentów, w tym również dla
pacjentów Poradni Okulistycznej. Obsługa komunikacyjna pod kątem miejsc
postojowych zarówno dla niepełnosprawnych jak i pozostałych pacjentów
nie zmienia stanu istniejącego. Przewiduje się tylko nową informację
wizualną precyzującą i wyznaczającą miejsca postojowe dla Poradni
Okulistycznej – 2 stanowiska dla niepełnosprawnych i 3 stanowiska w
sąsiadującej z poradnią zatoce parkingowej. Schemat dla miejsc postojowych
obsługujących poradnię przyjęty w decyzji o lokalizacji dotyczy wskaźnika
jakim jest łóżko, tymczasem ten wskaźnik nie ma żadnego zastosowania w
Poradni Okulistycznej. Podobna sytuacja dotyczy problemu składowania
odpadów technologicznych w tym niebezpiecznych. Poradnia Okulistyczna
nie wykonuje żadnych zabiegów i nie „produkuje” takich odpadów. Zakres
działalności obejmuje tylko poradnictwo w oparciu o wykonane badania przy
pomocy specjalistycznego sprzętu laserowego, a wskazane ewentualne
zabiegi wykonywane są jak dotychczas na okulistycznym oddziale
szpitalnym w budynku głównym. Zgromadzone odpadki standardowe
wynikające z codziennego funkcjonowania poradni, będą jak w
dotychczasowych gabinetach gromadzone w szczelnych pojemnikach
szpitalnych i wywożone w ramach dotychczasowych wywozów całego
szpitala. Przedmiotowa poradnia nie jest obiektem odrębnym, stanowi
uzupełnienie funkcji i struktury szpitala. Stan zadrzewienia i
zagospodarowania zielenią bez zmian. Stan zagospodarowania alejek,
dojazdów i chodników bez zmian. Stan zainwestowania w infrastrukturę
techniczną na działce zostaje również na istniejącym poziomie, gdyż nowa
funkcja nie powoduje konieczności jej rozbudowy ani modernizacji.
7. Przystosowanie przedmiotowego obiektu do potrzeb
niepełnosprawnych
Zgodnie z normami poradnia posiada urządzenia powodujące całkowitą
dostępność dla niepełnosprawnych. Główne wejście ma bezpośrednie
połączenie z istniejącą pochylnią z wjazdem od strony ul.Tochtermana, dalej
poprzez przejście pod filarami aż do wejścia do poradni od strony
wewnętrznego dziedzińca. Wejście bezpośrednie do budynku
zaprojektowano z terenu bez różnic wysokości pomiędzy komunikacją
wewnętrzną i terenem. Istniejąca różnica wysokości między poziomem
korytarza w Poradni Endoskopowej a wewnętrzną komunikacją w nowej
Poradni Okulistycznej została zniwelowana przy pomocy pochylni
wewnętrznej o spadku 10%, szerokości 120cm i powierzchni
antypoślizgowej, z balustradą ograniczającą. Poczekalnia posiada
wyznaczone miejsca dla wózków inwalidzkich, szerokość umożliwiającą
swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim do gabinetu lub rejestracji (ok.
160cm) oraz szerokość drzwi do gabinetów lekarskich w świetle 110cm. Na
ścianach wzdłuż korytarzy projektuje się poręcze ochronne wspomagające
poruszanie się niepełnosprawnych. Zespół sanitarny dla niepełnosprawnych
zaprojektowano jako odrębną jednostkę funkcjonalną i zlokalizowano go w
segmencie F z dostępem z istniejącej komunikacji szpitalnej.
8. Dane ogólne dotyczące przedmiotowej części budynku:
pow. zabudowy – 137.34 m2
pow. użytkowa – 150.30 m2
ilość kondygnacji – 1
wysokość kondygnacji – 3.0m
kubatura – łącznie – 526.22 m3
9. Program użytkowy
Program funkcjonalno – przestrzenny poradni powstał w oparciu o
ustalenia programowe dokonane z inwestorem, uwzględniające przepisy
szczegółowe dla otwartych zakładów opieki zdrowotnej oraz możliwości
realizacji zadania wynikające ze struktury funkcjonalnej kompleksu
szpitalnego. Przedmiotowa poradnia powstaje na zasadach przebudowy
istniejących pomieszczeń i uwzględnienie tych uwarunkowań oraz
wynikających z nich ograniczeń jest sprawą istotną. Obiekt nie jest
inwestycją ani nową, ani funkcjonującą samodzielnie, stąd
skonstruowany dla niego program funkcjonalny odpowiada przepisom
w stopniu maksymalnie możliwym do zrealizowania.
Poradnia Okulistyczna – część pomieszczeń parteru segmentu E
adaptowanych do nowej funkcji
1.istn. hall wejściowy – szatnia punktowa dla pacjenta - 10.6m2
2.poczekalnia cz.”A” – 18.8
3.poczekalnia cz.”B” – 14.3
4.rejestracja - 10.7
5.aneks socjalny – 4.13
6.gabinet laserowy – 12.07
7.ciemnia laserowa – 4.1
8.gabinet okulistyczny – 12.3
9.gabinet okulistyczny – 12.0
10.gabinet okulistyczny – 12.0
11.gabinet jaskrowy – 13.1
12.pracownia perymetrii – 4.8
13.istn. schowek porządkowy – 1.5
14.wc personelu – 3.3
15.wc pacjentów „D” – 6.1
17.wc niepełnosprawnych – 4.0
18.schowek porządkowy – 1.4
19.wc pacjentów „M” – 10.8
20. korytarz – 3.9
RAZEM POW UŻYTKOWA – 146.17 M2
16.istn. pom. do rektoskopii – 9.0
OGÓŁM POW. UŻYTK. OBJĘTA PRZEDMIOTOWYM ZADANIEM –
150.30 M2
10. Stan istniejący elementów budowlano – konstrukcyjnych budynku
Modernizowana część budynku jest fragmentem kompleksu szpitalnego, który
powstawał w latach 50 –tych i 60 –tych. Cały budynek wykonany jest w
technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi. Przedmiotowa część
obiektu została dobudowana w latach 90 –tych w oparciu o technologię
tradycyjną poprzez adaptację części przejścia pod filarami. Rozpiętość
konstrukcyjna jest wynikiem możliwości przestrzenno – użytkowych i nie ma
związku z żadnym modułem projektowym.
• Mury fundamentowe – beton B15 zbrojone stalą AIII posadowione na
warstwie chudego betonu ok. 1,0m pod terenem
• Ściany zewnętrzne – jednowarstwowe z bloczków z betonu
komórkowego YTONG gr.36cm (takie założenia projektowe przyjął
autor dokumentacji na dobudowę, ale na obecnym etapie nie wykonano
odkrywek dla ścian zewnętrznych, stąd przyjęto założenie ścian z
gazobetonu ocieplonego cienką warstwą styropianu – 36cm
• Ściany działowe – bloczki gipsowe „Pro – Monta”
• Stropy – istniejący strop monolityczny nad przejściem
• Zadaszenie – konstrukcja drewniana kryta dachówką bitumiczną
• Nadproża – żelbetowe wylewane
• Wentylacja – rury pvc prowadzone do pionów na piętrze obudowane
płytami gips – karton na stelażu stalowym
• Izolacja p – wilgociowa – 2xpapa na lepiku asf.
• Okładziny wewnętrzne ścian – glazura do wysokości 2.0m
• Sufity podwieszane – konstrukcja systemowa z wypełnieniem twardymi
płytami z wełny mineralnej.
11. Opis elementów budowlano – konstrukcyjnych dla przebudowy
• ściany zewnętrzne części dobudowanej – gazobeton gr. 36 cm na
zaprawie jw. ocieplone styropianem gr.4 cm metodą lekką – mokrą np.
system Atlas
• ściany wewnętrzne – cegła ceram. pełna gr. 12 lub 6 cm na zapr. cem.
marki 5, alternatywnie bloczki YTONG o pokrewnych grubościach
• nadproża – prefabrykowane L19 wg. rzutów, ocieplone jw. lub stalowe
wg. detalu
• stolarka okienna i drzwiowa – standardowa, ogólnie dostępna, PCV lub
drewniana, wg. wykazu
• balustrady i pochwyty przyścienne – konstrukcja ze stali nierdzewnej
wg.detalu – wys. 1.10 m (0.75m)
• posadzki –– terakota na wylewce samopoziomujacej, gładka łatwo
zmywalna ale nie powodująca poślizgu
• tynki wewnętrzne – cem.- wap. kat. III malowane w kolorach
pastelowych wg. projektu wnętrz
• tynki zewnętrzne – systemowe mineralne np. Atlas w kolorach wg.
załączonych rys. elewacji
• przewody wentylacyjne – w pomieszczeniach istniejących systemowe
wentylatory łazienkowe na kanałach wentylacyjnych wykonanych w
ścianach zewnętrznych, z tzw. klapą zwrotną; w pomieszczeniach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poradni wentylacja wywiewna z wentylatorami wspomagającymi i
wyprowadzeniem ponad dach z obróbką blacharską wg zasad sztuki
budowlanej oraz wskazań montażowych producenta
system orynnowania – istniejący
izolacje termiczne – styropian 4 cm osiatkowany i otynkowany, nadproża
i wieńce – jak ściany zewnętrzne
okładzina wewnętrzna ścian gabinetów i pom. sanitarnych – glazura do
wys. 1.6m
pochylnia – płyta krzyżowo zbrojona na ściankach fundamentowych z
bloczków betonowych wg. detalu
ścianki parawanowe mobilne – rozwiązania systemowe z profili
aluminiowych z wypełnieniem łatwo zmywalnymi płytami
laminatowymi, mocowane do posadzki i stropu wg. rys. detali z
uwzględnieniem rozwiązań systemowych dostosowanych do potrzeb i
gabarytów z rzutu i przekrojów
ścianki sanitarne – systemowe lub wg. detalu (konstr. aluminiowa z
wypełnieniem płytą laminowaną) wg zasad jw.
stolarka otworowa – standardowa PVC z rozszczelniaczami wg wykazu i
wskazań technologicznych
sufit podwieszany – systemowa konstrukcja wieszakowa wypełniona
twardą płytą z wełny mineralnej laminowanej
strop nad szybem windowym – płyta żelbetowa monolityczna wg. detalu
elementy informacji wizualnej oraz małej arch. – wg. rozwiązań detalu w
projekcie wykonawczym dla wnętrz
12. Projektowane instalacje
Dla prawidłowego funkcjonowania modernizowanego budynku przewiduje się
następujące rozwiązania techniczne:
• przebudowę instalacji elektrycznej pod kątem ogrzewania ( jak
dotychczas grzejniki elektryczne konwekcyjne) w poradni okulistycznej
oraz korekta istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach sanitarnych
• rozbudowę instalacji wewnętrznej wodociągowej wg. wskazań
instalacyjnych
• ścieki sanitarne jak dotychczas odprowadzone do istniejącej kanalizacji
szpitala ze zmianami wynikającymi z części instalacyjnej
• instalacja wentylacji – z uwagi na brak możliwości wprowadzenia nowej
wentylacji grawitacyjnej przewiduje się zamontowanie wentylatorów
łazienkowych wyposażonych w klapę zwrotną na kanałach wykonanych
w ścianach zewnętrznych sanitariatów oraz w pomieszczeniach poradni
wentylacji wywiewnej z montażem wentylatorów na kanałach, nawiew
poprzez infiltrację
• rozbudowę istn. sieci komputerowej i telefonicznej wg. opracowania
branżowego w proj. wykonawczym
• instalacja odgromowa – istniejąca
Wszystkie dane dotyczące w/w rozwiązań w opracowaniach branżowych.
13. Ochrona cieplna rozbudowywanego budynku
Zestawienie podstawowych współczynników przenikania ciepła przez
przegrody podano w cz. instalacji sanitarnych , która to dokumentacja stanowi
element niniejszego opracowania. Stosowane w tym przypadku rozwiązania
techniczne oraz materiały budowlane spełniają obowiązujące normy cieplne
oraz powinny posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty (sprawdzić przy
zakupie).
14. Ochrona przeciwpożarowa
Przedmiotowy obiekt projektuje się w klasie odporności pożarowej D (budynek
parterowy), kategoria zagrożenia ludzi ZLIII. Elementy budynku spełniają
następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej:
• ściany zewnętrzne stanowiące główne elementy konstrukcyjne REI 30min NRO
• istn. strop REI – 30min – NRO
• ścianki działowe – nie określa się - NRO.
Drogi ewakuacyjne uwzględniają następujące zasady:
• drzwi ewakuacyjne (istniejące) otwierane na zewnątrz
• drzwi przesuwne w ściankach parawanowych otwierane automatycznie i
ręcznie z wykluczeniem ich zablokowania
• długość drogi ewakuacyjnej – max.40m
• szerokość przejścia ewakuacyjnego – 1.60m.
Poradnia Okulistyczna zostanie włączona do szpitalnego systemu ewakuacji po
wprowadzeniu korekty w opracowanym dotychczas dla całego szpitala planie
ewakuacji oraz w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica proszkowa lub śniegowa)
typu jednostka gaśnicza o masie środka 2kg na 300m2 powierzchni i koc
gaśniczy – umieszczone w miejscu ogólnodostępnym i widocznym, przy
wejściu głównym do poradni.
15. Ochrona pod kątem przepisów sanepid i bhp
Przebudowywany obiekt spełnia wszystkie normy w tym zakresie:
• pow. gabinetów badań lekarskich – min.12m2
• rejestracja dostępna z poczekalni ogólnej
• w pomieszczeniach stałej pracy zapewniono oświetlenie dzienne oraz
wyposażono je w niezbędne urządzenia technologiczne dla każdego
stanowiska pracy, a także przewiduje się montaż żaluzji ograniczających
emisję promieni słonecznych
• szatnie odzieży wierzchniej dla pracowników przewidziano w
kompleksowym systemie szatniowym dla pracowników szpitala
• centralna szatnia obsługująca pacjentów dostępna z tego samego
poziomu przy głównym wejściu do szpitala (po kapitalnej modernizacji i
remoncie) oraz szatnia punktowa przy wejściu głównym do poradni w
istniejącym hallu
• poczekalnia dla pacjentów ma wyznaczone miejsca dla wózków
inwalidzkich
• dla pacjentów i pracowników przewidziano niezależne zespoły sanitarne
• pracownicy poradni korzystają z sanitariatu wspólnego dla dwu praktyk
(okulistyki i endokrynologii) po modernizacji i remoncie tych
pomieszczeń
• dla niepełnosprawnych przewidziano osobny węzeł sanitarny dostępny z
komunikacji ogólnej
• wszystkie pomieszczenia są wyposażone w wentylację mechaniczną
• udostępniono pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych –
zaprojektowano pochylnię wewnętrzną o spadku 10%, z nawierzchnią
antypoślizgową oraz balustradą ochronną i pochwytem przyściennym
uwzględniającym wys. 1.1m i 0.75m oraz początkową i końcową
płaszczyzną ruchu min.1.5 na 1.5m
• zaprojektowano wzdłuż ścian korytarza poręcze wspomagające
poruszanie się niepełnosprawnym oraz szerokość drzwi wejściowych w
świetle 1.10m (ze względu na normy ppoż. min.0.90m)
• przewidziano schowek porządkowy wyposażony w złączkę do węża oraz
kratkę ściekową
• wyposażono aneks socjalny dla pracowników w zlewozmywak i
umywalkę oraz zabezpieczono wokół ścianę na wys. 1.5m
• gabinety wyposażone zostały w węzły sanitarne z umywalką, dozownik
mydła i zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku
• zastosowano fartuchy ochronne w gabinetach lekarskich wokół węzła
sanitarnego
• sufit podwieszany wykonany z elementów laminowanych
zapewniających szczelność i gładkość powierzchni
• połączenie ścian z podłogą bezszczelinowy
• ścianki działowe parawanowe z materiałów laminowanych gładkich z
elementami przesuwnymi i zabezpieczeniem przed wypadnięciem z
prowadnicy, umożliwiające korektę aktualnie wykorzystywanej
powierzchni w gabinecie lekarskim, ale nie blokujących ewakuacji
• pomieszczenia wyposażono w wentylację wyciągową uruchamianą
automatycznie, a wentylację wywiewną wspomaga się wentylatorami
dachowymi wyprowadzonymi ponad dach
• w pomieszczeniach będących stanowiskami pracy wyposażonymi w
okablowanie i sprzęt komputerowy należy zamontować uziemienie w
postaci pasków z folii miedzianej umieszczonych pod posadzką.
Oświadczenie
Oświadczam, że niniejsza dokumentacja pt. Projekt wykonawczy dla
przebudowy części istniejących pomieszczeń „pod filarami” RSS dla
potrzeb Poradni Okulistycznej wraz z węzłami sanitarnymi w segmentach
E i F zlokalizowanych w Radomiu ul.Tochtermana1 na dz. nr. ewid. 3/5
została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
szczegółowymi w zakresie projektowania obiektów służby zdrowia i tym
samym służy jako rozszerzenie projektu budowlanego dla w/w zadania.
Podstawa prawna – PRAWO BUDOWLANE art.20 ust.4