Regulamin konkursu fotograficznegox

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu fotograficznegox
REGULAMIN KONKURSU
FOTOGRAFICZNEGO ‘Z KULTURKĄ’
ORGANIZATOR i UCZESTNICY
1. Organizatorem konkursu jest Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy w Krośnie.
2. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
CELE
Celem konkursu jest rozbudzanie, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań młodzieŜy fotografią
i kulturą, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki oraz formy spędzania wolnego czasu,
jak równieŜ promowanie udziału młodzieŜy w szeroko rozumianej kulturze.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. KaŜdy uczestnik moŜe przesłać od 1 do 5 zdjęć będących interpretacją tematu ‘Z KULTURKĄ’,
wykonanych w dowolnej technice, min. 2000 pikseli na dłuŜszym boku.
2. Zdjęcia naleŜy przesyłać na adres mailowy [email protected] wraz z imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą szkoły autora zdjęć.
3. Przesłanie zdjęć wiąŜe się z akceptacją niniejszego regulaminu.
4.
Akceptując
niniejszy
regulamin
uczestnik
oświadcza,
Ŝe
przysługują
mu
wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz Ŝe wszystkie osoby widniejące na
fotografiach wyraŜają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
5. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a takŜe ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania i wykorzystania nadesłanych zdjęć w celach
promocyjnych konkursu oraz Studium.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku otrzymania zbyt małej
ilości zgłoszeń.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 marca 2015 r. i trwa do 19 kwietnia 2015 r.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
- Etap I – trwa do 10 kwietnia 2015 r. – nadsyłanie zdjęć,
- 13 kwiecień 2015 r. - wyłonienie przez komisję konkursową zdjęć finałowych,
- Etap II – trwa od 13 do 19 kwietnia do godz. 22:00 – głosowanie za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook.
3. Nagrody:
- nagroda internautów – tablet multimedialny
4. Warunki otrzymania nagrody:
- nagrodę internautów – tablet multimedialny otrzyma autor zdjęcia, które w okresie od 13 do 19
kwietnia 2015 r. zdobędzie najwięcej głosów za pomocą funkcji ‘lubię to’ (polubień) na portalu
społecznościowym Facebook.
5. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody odbędzie się 23 kwietnia 2015r.
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie podczas wernisaŜu wystawy fotograficznej
‘Taniec obrazów- obraz tańca’.
Kontakt:
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie
Ul. Mirandoli Pika 8
38-400 Krosno
Tel. 13 43 20544 / [email protected]/ Koordynator Kinga Przystasz

Podobne dokumenty