Karta charakterystyki

Komentarze

Transkrypt

Karta charakterystyki
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 1 z 10
Numer materiału: ERL-001
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
ERLUS Muffenkitt
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie substancji/mieszaniny
Przemysł budowlany
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy:
Erlus AG
Ulica:
Hauptstraße 106
Miejscowość:
D-84088 Neufahrn/NB
Telefon:
e-mail:
08773 18-0
[email protected]
Telefaks: 08773 18-113
Osoba do kontaktu:
Internet:
Markus Schulte
www.erlus.com
Telefon: 08773 18203
Deutschland: Giftnotruf 30 - 19240
Polska / Poland +48 22 619 66 54
1.4. Numer telefonu
alarmowego:
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Kategorie zagrożenia:
Działanie żrące/drażniące na skórę: Skin Irrit. 2
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Eye Dam. 1
Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie: STOT RE 2
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego: Aquatic Chronic 3
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uszkodzenie narządów (płuca) poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie drogą
oddechową.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008
Niebezpieczne składniki, które muszą być wymienione na etykiecie
Krzemian sodu
Kwarc - Dwutlenek krzemu
Hasło ostrzegawcze:
Niebezpieczeństwo
Piktogram:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315
Działa drażniąco na skórę.
H373
Może powodować uszkodzenie narządów (płuca) poprzez długotrwałe lub wielokrotne
narażenie drogą oddechową.
H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 2 z 10
Numer materiału: ERL-001
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P260
Nie wdychać pył cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P273
Unikać uwolnienia do środowiska.
P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P314
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501
Używanie zgodnie z przepisami władz.
2.3. Inne zagrożenia
Nie wdychać pyłu.
W zależności od sposobu obchodzenia się i zastosowania (np. mielenie, suszenie), może dojść do
wytworzenia drobnego pyłu kwarcowego. Wnikający do płuc pył kwarcowy może wywołać uszkodzenie płuc
(pyłową krzemicę płuc).
Pracowników narażonych regularnie kontrolować lekarsko.
SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszaniny krzemianów alkalicznych, dodatki ceramiczne i wypełniacze.
Schamotte
Składniki niebezpieczne
Nr CAS
Nazwa chemiczna
Nr WE
Ilość
Nr Index
Nr REACH
Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
1344-09-8
Krzemian sodu
10 - < 15 %
215-687-4
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H302 H315 H318
14808-60-7
Kwarc - Dwutlenek krzemu
1-<5%
238-878-4
STOT RE 1; H372
1314-13-2
Tlenek cynku
215-222-5
0,1 - < 1 %
030-013-00-7
Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1; H400 H410
Wydźwięk zwroty H i EUH: patrz sekcja 16.
SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy
4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wskazówki ogólne
W przypadku złego samopoczucia: Uzyskać pomoc lekarską. Przedstawić lekarzowi dołączoną Kartę
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. W razie utraty przytomności umieścić poszkodowanego stabilnie
na boku i natychmiast wezwać pomoc lekarską. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie.
Udzielający pierwszej pomocy sam potrzebuje pomocy. (rękawice ochronne, odporny na chemikalia; Okulary
ochronne)
Natryski do oczu i natryski bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne.
W przypadku wdychania
Usunąć z zagrożonej strefy. Przenieść na świeże powietrze. Porażonego utrzymywać w cieple i spokoju.
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 3 z 10
Numer materiału: ERL-001
Uzyskać pomoc lekarską.
W przypadku kontaktu ze skórą
Skażone partie skóry gruntownie umyć wodą z mydłem. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji
alergicznych udać się do lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami
Natychmiast przepłukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej 15 minut. Soczewki kontaktowe,
jeśli są, usunąć. Szeroko otwarte oczy chwile przepłukiwać Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się,
skonsultować się ze specjalistą.
W przypadku połknięcia
Nie powodować wymiotów. Obmyć usta wodą , a nastepnie wypić dużą ilość wody. Wypić 1 lub 2 szklanki
wody.
Przy zachłyśnięciu natychmiast wezwać lekarza.
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Istnieje ryzyko podrażnienia dróg oddechowych, oczu i/lub skóry. wdychanie pyłu może powodować skrócenie
oddechu, ucisk w klatce piersiowej, ból gardła i kaszel.
Długotrwały kontakt ze skórą może wysuszyć skóre i wywołać dermatoze.
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z
poszkodowanym
Terapia objawowa (odkażanie, funkcje życiowe).
SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru
5.1. Środki gaśnicze
Odpowiednie środki gaśnicze
Produkt niepalny. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla środowiska.
Niewłaściwe środki gaśnicze
Nie używać zwartego strumienia wody ponieważ może rozproszyć i rozprzestrzenić ogień.
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Brak dostępnych danych.
5.3. Informacje dla straży pożarnej
W razie konieczności akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamknietym obiegiem.
Informacja uzupełniająca
Należy uniemożliwić przedostanie się wody gaśniczej lub produktu rozcieńczonego wodą do wód
powierzchniowych lub zbiorników wody pitnej.
Skażona woda gaśnicza i ziemia muszą być usunięte zgodnie z przepisami.
SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogrodzić strefę niebezpieczną. Ewakuować ludzi w bezpieczne miejsce.
Nie wdychać pyłu. W przypadku oddychania pyłem i/lub dymem, użyj aparatu oddechowego z zamknietym
obiegiem powietrza i pyłoszczelnego ubrania.
6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skaził wody gruntowe.
6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Zebrać unikając tworzenia kurzu (zapylenia) i postępować zgodnie z ustawą o odpadach.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz także sekcja 8, 13.
SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 4 z 10
Numer materiału: ERL-001
Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją
Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu.
Unikać tworzenia się pyłu. Dostarczyć wystarczającą ilość powietrza i/lub wyciąg w pokoju pracy.
Wskazówki na wypadek pożaru i wybuchu
Produkt jest niepalny.
Informacja uzupełniająca
Przy manipulowaniu produktami przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa.
Skorzystać ze wskazówek na etykiecie.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych
niezgodności
Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych
Pojemniki trzymać szczelnie zamkniete. Przechowywać w suchym miejscu.
Nie stosować pojemników z następujących materiałów: szkło, aluminium, cynk
Wskazówki dotyczące wspólnego magazynowania
Nie przechowywać w pobliżu kwasów.
Inne informacje o warunkach przechowywania
Chronić przed mrozem.
Należy przestrzegać miejscowych obowiązujących przepisów dotyczących obchodzenia się i magazynowania
substancji będących zagrożeniem dla wody.
7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe
Brak dostępnych danych.
SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej
8.1. Parametry dotyczące kontroli
Parametry kontrolne
Nr CAS
Nazwa chemiczna
61790-53-2
Pyły krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych: ziemia okrzemkowa
(diatomit) niekalcynowana - pył respirabilny
mg/m³
wł./cm3
Kategoria
2
-
NDS (8 h)
14808-60-7
Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę powyżej 50%: pył
respirabilny
0,3
NDSCh (15 min)
-
1314-13-2
Tlenek cynku - w przeliczeniu na Zn - dymy
NDS (8 h)
NDSCh (15 min)
5
NDS (8 h)
10
NDSCh (15 min)
8.2. Kontrola narażenia
Stosowne techniczne środki kontroli
Dostarczyć wystarczającą ilość powietrza i/lub wyciąg w pokoju pracy. Używaj odpowiednich odkurzaczy.
Przestrzeganie NDS na stanowisku pracy.
Natryski do oczu i natryski bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne.
Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny
Ogólne zasady higieny przemysłowej. Unikać dłuższego i intensywnego kontaktu ze skórą. Przy pracy nie jeść,
nie pić, nie palić, nie kichać. Myć rece przed posiłkami i po zakończeniu pracy.
Zdjąć i uprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.
Ochrona oczu lub twarzy
Przy przelewaniu stosować okulary ochronne. Okulary ochronne z osłonami bocznymi.
Ochrona rąk
Rękawice z następującego materiału:
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 5 z 10
Numer materiału: ERL-001
NBR (kauczuk nitrylowy), CR (polichloropren, Kauczuk chloroprenowy).
W razie uszkodzenia lub po pierwszych oznakach zużycia, rękawice ochronne należy natychmiast wymienić na
nowe. Należy nosić przetestowane rękawice ochronne.
Ochrona skóry
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Ochrona dróg oddechowych
Stosować tylko w dobrze wentylowanych strefach. Jeśli stężenie w powietrzu przekracza NDS, należy
stosować dopuszczony do tego celu sprzęt ochrony dróg oddechowych. W przypadku występowania pyłów
należy stosować ochronę dróg oddechowych. (EN 14387)
Kontrola narażenia środowiska
Nie powinno być uwolnione do środowiska.
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:
proszek
szary
bezwonny
Metoda testu
pH (przy 20 °C):
12 (100 g/l)
Zmiana stanu
Temperatura topnienia:
n.s.
Początkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:
Temperatura sublimacji:
n.s.
Temperatura mięknięcia:
n.s.
Temperatura zapłonu:
Kontynuowana palność:
n.s.
n.s.
Samo nieutrzymywalne spalanie
Palność
ciała stałego:
n.s.
n.s.
gazu:
Właściwości wybuchowe
n.s.
Granice wybuchowości - dolna:
Granice wybuchowości - górna:
n.o.
n.o.
Temperatura samozapłonu
ciała stałego:
gazu:
n.s.
n.s.
Temperatura rozkładu:
n.s.
Właściwości utleniające
n.s.
Prężność par:
Prężność par:
n.s.
n.s.
Gęstość względna:
Gęstość usypowa (przy 20 °C):
Rozpuszczalność w wodzie:
(przy 20 °C)
Wersja nr: 1,02
n.o.
1000 kg/m³
cześciowo rozpuszczalny (ca. 12 %) g/L
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 6 z 10
Numer materiału: ERL-001
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach
n.s.
Współczynnik podziału:
n-oktanol/woda:
n.s.
Lepkość dynamiczna:
n.s.
Lepkość kinematyczna:
n.s.
Czas wypływu:
n.s.
Gęstość par:
n.s.
Szybkość odparowywania względna:
n.s.
Badanie na oddzielenie
rozpuszczalnika:
n.s.
Zawartość rozpuszczalnika:
0%
9.2. Inne informacje
Sucha masa:
100
SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność
10.1. Reaktywność
Brak dostępnych danych.
10.2. Stabilność chemiczna
Stabilny przy prawidłowym użyciu i składowaniu.
10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
W normalnych warunkach przechowywania i w czasie normalnego użytkowania nie występują żadne
niebezpieczne reakcje.
10.4. Warunki, których należy unikać
Brak rozkładu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami.
10.5. Materiały niezgodne
silne kwasy, fluorowodór
10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu
Niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane.
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
Toksyczność ostra
Brak danych o produkcie.
Nr CAS
Nazwa chemiczna
Droga narażenia
1344-09-8
Dawka
Gatunek
Źródło
Szczur
IUCLID
Krzemian sodu
droga pokarmowa
1314-13-2
Metoda
ATE
500 mg/kg
LD50
> 5000 mg/kg
Tlenek cynku
droga pokarmowa
Działanie drażniące i żrące
Pył produktu może działać drażniąco na oczy, skóre i układ oddechowy.
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 7 z 10
Numer materiału: ERL-001
Działanie uczulające
Brak dostępnych danych.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe
Brak danych o produkcie.
Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzalne
Wnikający do płuc pył kwarcowy może wywołać uszkodzenie płuc (pyłową krzemicę płuc).
Rakotwórczość, mutagenność, działanie szkodliwe na rozrodczość
Brak danych o produkcie.
Zagrożenie spowodowane aspiracją
Brak danych o produkcie.
Specyficzne działanie w próbie na zwierzętach
Brak dostępnych danych.
Informacje uzyskane na podstawie doświadczeń zebranych w praktyce.
Istotne obserwacje kwalifikacyjne
Brak danych o produkcie.
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksyczność
Brak danych o produkcie.
Na podstawie wartości pH nie można wykluczyć działania toksycznego na żyjątka wodne.
Tlenek cynku
Szkodliwy dla środowiska wodnego może być przyczyną długotrwałego skażenia środowiska wodnego.
Toksyczność wodna:
Krzemian sodu
LC50 (96h) > 200 mg/l Brachydanio rerio
Nr CAS
Nazwa chemiczna
Toksyczność dla
organizmów wodnych
1314-13-2
Metoda
Dawka
[h] | [d] Gatunek
Źródło
Tlenek cynku
Ostra toksyczność dla ryb
LC50
0,14 mg/l
96 h Pstrąg tęczowy
(Oncorhynchus mykiss)
Ostra toksyczność dla alg
ErC50
0,14 mg/l
72 h Algi (Selenastrum
capricornutum)
Ostra toksyczność dla
skorupiaków
EC50
0,17 mg/l
48 h Dafnia
12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
Brak dostępnych danych.
12.3. Zdolność do bioakumulacji
Brak dostępnych danych.
12.4. Mobilność w glebie
Brak dostępnych danych.
12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Brak dostępnych danych.
12.6. Inne szkodliwe skutki działania
Brak dostępnych danych.
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 8 z 10
Numer materiału: ERL-001
Informacja uzupełniająca
Nie powinno być uwolnione do środowiska.
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów
Zalecenia
Używanie zgodnie z przepisami władz. Nie spuszczać do kanalizacji.
Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt
ODPADY Z BUDOWY I ROZBIÓRKI (WŁĄCZNIE Z WYDOBYTĄ ZIEMIĄ Z MIEJSC
170904
SKAŻONYCH); inne odpady z budowy i rozbiórki; zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe inne
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Kod odpadów - wykorzystany produkt
ODPADY Z PROCESÓW TERMICZNYCH; odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych; odpadowe
101013
środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
Niebezpieczny odpad.
Usuwanie zanieczyszczonych opakowań i zalecane środki czyszczące
Nieoczyszczone opakowania jak opróżnione całkowicie opróżnione opakowania: Używanie zgodnie z
przepisami władz.
Opakowania po opróżnieniu i odpowiednim czyszczeniu nadaja się do recyklingu.
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu
Transport lądowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
nie objety przepisami
14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:
nie objety przepisami
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:
nie objety przepisami
14.4. Grupa pakowania:
nie objety przepisami
Inne istotne informacje (Transport lądowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
Transport wodny śródlądowy (ADN)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
nie objety przepisami
14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:
nie objety przepisami
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:
nie objety przepisami
14.4. Grupa pakowania:
nie objety przepisami
Inne istotne informacje (Transport wodny śródlądowy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
not regulated
14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:
not regulated
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:
not regulated
14.4. Grupa pakowania:
n.d.a.
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 9 z 10
Numer materiału: ERL-001
Inne istotne informacje (Transport morski)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
Transport lotniczy (ICAO)
14.1. Numer UN (numer ONZ):
not regulated
14.2. Prawidłowa nazwa
przewozowa UN:
not regulated
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w
transporcie:
not regulated
14.4. Grupa pakowania:
n.d.a.
Inne istotne informacje (Transport lotniczy)
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
14.5. Zagrożenia dla środowiska
ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU:
nie
14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Brak dostępnych danych.
14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Brak dostępnych danych.
Informacja uzupełniająca
Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny
Przepisy narodowe
Klasa zagrożenia wód (D):
1 - lekkie zanieczyszczenie wody
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa.
SEKCJA 16: Inne informacje
Skróty i akronimy
n.s. - nie stosowalne
n.o. - nie oznaczono
SVHC = substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie / substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
GHS = Globally Harmonized System
CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
Wydźwięk zdań H i EUH (Numer i pełny opis)
H302
Działa szkodliwie po połknięciu.
H315
Działa drażniąco na skórę.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H372
Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H373
Może powodować uszkodzenie narządów (płuca) poprzez długotrwałe lub wielokrotne
narażenie drogą oddechową.
H400
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Informacja uzupełniająca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowią jednak zapewnienia właściwości i nie
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015
Erlus AG
Karta charakterystyki
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
ERLUS Muffenkitt
Wydrukowano dnia: 03.11.2015
Strona 10 z 10
Numer materiału: ERL-001
uzasadniają stosunku prawnego.
Produkt należy stosować wyłącznie do celów podanych w instrukcji technicznejwzględnie w przepisie użycia.
Przepisy i ustawy winny być przestrzegane przez odbiorców naszych produktów w ich własnym interesie.
(Informacje dotyczące niebezpiecznych składników zostały zaczerpnięte z aktualnie obowiązujących kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawców.)
Wersja nr: 1,02
PL
Data aktualizacji: 03.08.2015

Podobne dokumenty