specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komentarze

Transkrypt

specyfikacja istotnych warunków zamówienia
S PECYFIKACJA I STOTNYCH W ARUNKÓW Z AMÓWIENIA
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Znak sprawy: RA-TL 10/2013
ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl, REGON 977924147
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z p. zm.) zwaną dalej ustawą
ZAPRASZA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ORGANIZACJĘ KONFERENCJI NAUKOWEJ 10TH WORKSHOP ON MODEL ORIENTED DATA
ANALYSIS AND OPTIMUM DESIGN
Ogłoszonego:
- w Biuletynie Zamówień Publicznych
- na stronie internetowej Zamawiającego – www.uz.zgora.pl
- na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
Podpisy przewodniczącego, z-cy przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej:
1. ..................................................................
4.
..................................................................
2. ..................................................................
5.
.............................................................
3. ..................................................................
Z
A T W I E R D Z A M
ZIELONA GÓRA, kwiecień 2013 rok
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
I.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji naukowej 10th Workshop on
Model Oriented Data Analysis and Optimum Design.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79.95.20.00-2 - usługi w zakresie organizacji imprez,
- 55.00.00.00-0 - usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do
niniejszej Specyfikacji – „Opis przedmiotu zamówienia”.
3. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie konferencji - 9 czerwca 2013 r.,
godz. 18:00; zakończenie konferencji - 14 czerwca 2013 r., godz. 14:30.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielania zaliczek w wysokości do 30% wartości
brutto realizowanego zamówienia na poczet wykonania zamówienia. Zaliczka moŜe
zostać udzielona nie wcześniej niŜ 14 dni przed rozpoczęciem konferencji.
II.
Informacje proceduralne
1. Ofertę naleŜy przygotować na formularzu „OFERTA” i „Formularzu cenowym”,
które stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszej Specyfikacji, stanowić one będą
pierwsze strony oferty. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której
naleŜy umieścić napis „OFERTA - Przetarg nieograniczony na organizację
konferencji naukowej 10th Workshop on Model Oriented Data Analysis and
Optimum Design”.
W interesie Wykonawcy zaleca się umieszczenie na kopercie adresu i nazwy
Wykonawcy. W przypadku otrzymania oferty po upływie terminu składania ofert
umoŜliwi to Zamawiającemu odesłanie tej oferty bez jej otwierania.
2. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Zielonogórski,
65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9, bud. A18, pok. 010 – Kancelaria Ogólna.
3. Oferty wysyłane pocztą naleŜy włoŜyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres
Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski, Kancelaria Ogólna, 65-417 Zielona
Góra, ul. Licealna 9.
4. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złoŜenia jej w niewłaściwym
miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie
obciąŜają Wykonawcę.
5. Termin składania ofert upływa w dniu: 08.05.2013 r. o godz. 11.00.
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie
składania ofert zostaną zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Strona 2 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
7. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie (papierowo), faksem lub za
pomocą poczty elektronicznej, z wyłączeniem ofert. Składanie ofert dopuszcza się
jedynie w formie pisemnej. Zamawiający Ŝąda potwierdzenia otrzymania kaŜdego
faksu i przesyłki elektronicznej. Dokumenty przesyłane za pomocą poczty
elektronicznej winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego pisma
oryginalnego w jednym z następujących formatów: JPG, PDF, DOC, XPS. Pliki te, w
celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum ZIP lub RAR.
Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem naleŜy przekazywać
Zamawiającemu na następujący adres: Uniwersytet Zielonogórski, 65-417 Zielona
Góra, ul. Licealna 9, z dopiskiem „Dział Zaopatrzenia”,
lub
na następujący numer faksu: 0048 68 324 74 47,
albo na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected]
W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania korespondencji za
pomocą faksu lub poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iŜ korespondencja dotarła
czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania – zgodnie z raportem rejestru
połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzeniem z komputera Zamawiającego.
9. Godziny pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku 07.00 do 15.00 (w dni
pracujące dla Zamawiającego).
10. Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami: mgr inŜ. Arkadiusz
Łuszczyński, tel. 0048 68 328 28 90, faks: 0048 68 324 74 47 (Dział Zaopatrzenia).
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść Specyfikacji w niniejszym przetargu.
12. Zamawiający moŜe przedłuŜyć określony w pkt. II. 5 termin składania ofert w celu
umoŜliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały
nowemu terminowi, z wyłączeniem terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przedłuŜenie terminu składania ofert
nie ma wpływu na bieg tego terminu.
13. Wszelkie modyfikacje SIWZ i wyjaśnienia do niej stają się integralną częścią
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiąŜące przy składaniu
ofert.
14. KaŜdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.
15. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
Strona 3 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
16. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami określonymi
w niniejszym dokumencie. Alternatywy zostaną odrzucone.
17. Oferta oraz dokumenty, które naleŜy dołączyć do oferty powinny być przygotowane
zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i formularzy załączonych do SIWZ. Oferta winna
zawierać wszelkie informacje wymagane w formularzach załączonych do SIWZ.
18. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu „OFERTA” części
zamówienia, których wykonanie powierzy on podwykonawcom. Brak jakiegokolwiek
wpisu będzie traktowany jako deklaracja realizacji zamówienia bez udziału
podwykonawców.
19. Oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały. Wszystkie
dokumenty sporządzone w języku innym niŜ polski muszą być złoŜone wraz
z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania
przetargowego i realizacji umowy.
20. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego
przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego (podpisania oferty) nie wynika z innych
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą, naleŜy dołączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo:
1) Dołączone pełnomocnictwo winno być w oryginale lub w formie notarialnie
potwierdzonej kopii.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich tych Wykonawców;
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną
winno zawierać:
a) wyszczególnienie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną
(nazwy, adresy, numery Regon i NIP),
b) wskazanie pełnomocnika,
c) dokładne określenie postępowania dla którego udzielane jest pełnomocnictwo,
d) podpisy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, łącznie z
podpisem podmiotu umocowanego na podstawie pełnomocnictwa, jeŜeli jest
on jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
e) zakres pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy.
21. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być składane w oryginale lub w formie
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę
upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z zasadami reprezentacji).
Sformułowanie potwierdzające zgodność kopii z oryginałem i podpis Wykonawcy
Strona 4 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
muszą być umieszczone na kaŜdej (zadrukowanej) stronie kserokopii dokumentu. W
razie wątpliwości przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów, z
wyłączeniem dokumentów, o których mowa w pkt. II.22.
22. W przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów, jakich moŜe
Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U z 2009 r., nr 226 poz. 1817 z p. zm.), kopie dokumentów dotyczących
tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te
podmioty.
23. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) na pierwszej stronie Formularza „OFERTA” naleŜy wyszczególnić wszystkich
tych Wykonawców w następujący sposób:
a) w górnym lewym rogu (pieczęć Wykonawcy/nazwa i adres) naleŜy
wyszczególnić wszystkich składających ofertę,
b) w tekście wstępnym naleŜy wymienić wszystkich Wykonawców, w których
imieniu składana jest oferta, w następujący sposób: „działając jako
Pełnomocnik w imieniu i na rzecz: Wykonawcy X z siedzibą w ...., NIP ...,
Regon ...; Wykonawcy Y z siedzibą w ...., NIP ..., Regon ...; Wykonawcy Z z
siedzibą w ......, NIP ..., Regon ...;” itd., (ilość wierszy naleŜy powielić tak aby
wymienić dane wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną),
2) korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w
imieniu Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku kilku
pełnomocników Zamawiający wybierze tego, z którym będzie prowadził
korespondencję związaną z postępowaniem,
3) ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy (jeśli Zamawiający Ŝąda takiego
zabezpieczenia).
24. Spółkę cywilną naleŜy traktować jako Wykonawców składających ofertę wspólną.
25. Wykonawcy będący osobami fizycznymi to równieŜ (zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej) osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne osoby fizyczne prowadzące
działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoby fizyczne
prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
26. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być
podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku mogą one nie zostać
uwzględniane.
27. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umoŜliwiający ich identyfikację tzn. muszą
być czytelne lub złoŜone wraz z imienną pieczątką.
Strona 5 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
28. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty ponosi
Wykonawca.
29. Załączniki ofert stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie oznaczone.
30. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną ofertę pod warunkiem, Ŝe
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty, przed terminem składania ofert.
31. Powiadomienie (o którym mowa w ppkt. 30) powinno znajdować się w zamkniętej
kopercie, którą naleŜy opisać tak jak kopertę z ofertą dodając jednocześnie napis
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
32. Wykonawca nie moŜe dokonywać zmian i wycofać oferty po upływie terminu
składania ofert.
33. Treść oferty winna odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji.
34. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie Zamawiającego: 65-516 Zielona Góra, ul.
Prof. Z. Szafrana 21 (budynek A-7), pok. 110 (Dział Zaopatrzenia), w dniu
08.05.2013 r. o godz. 13.00.
35. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
36. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich
adresy, ceny ofertowe, warunki płatności, termin wykonania zamówienia publicznego
i okres gwarancji (jeśli dotyczy).
37. W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.
38. Zamawiający poprawi w treści oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.
Omyłki zostaną poprawione zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy i niniejszą Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
39. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
40. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie i w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
41. Zamawiający zawiadomi o wyniku przetargu zgodnie z procedurą określoną w
ustawie, a po upływie terminu na wnoszenie środków ochrony prawnej zawrze umowę
z wybranym Wykonawcą, którego poinformuje wcześniej o terminie i sposobie
podpisania umowy.
42. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany:
Strona 6 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
1) podać Zamawiającemu imiona i nazwiska osób uprawnionych przez niego do
koordynacji realizacji umowy, w tym ich dane teleadresowe,
2) w przypadku braku wpisu Firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), przekazać Zamawiającemu, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem aktualną kopię wypisu z ewidencji działalności
gospodarczej - jeśli jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą,
3) przekazać Zamawiającemu umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy.
4) do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców
występujących wspólnie (np. umowę konsorcjum) – jeŜeli za najkorzystniejszą
uznana zostanie oferta złoŜona przez Wykonawców występujących wspólnie.
43. Umowa Wykonawców występujących wspólnie (np. umowa konsorcjum) musi
zawierać co najmniej:
1) wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,
2) kto jest upowaŜniony do podpisania umowy,
3) kto jest upowaŜniony do kontaktów z Zamawiającym,
4) dokładne określenie celu dla którego realizacji podmioty zawiązały współpracę, w
tym równieŜ wskazanie numeru postępowania przetargowego,
5) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego minimum okres pełnej realizacji
przedmiotu zamówienia publicznego, wydłuŜony o okres odpowiedzialności z
tytułu udzielonej gwarancji/ rękojmi oraz okres konieczny dla usunięcia usterek
pogwarancyjnych.
44. Istotne postanowienia umowy, zgodnie z którymi zostanie zawarta umowa w tym
postępowaniu, znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
45. Na mocy art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewidział zmiany moŜliwe do
dokonania w umowie, która zawarta zostanie w wyniku przedmiotowego
postępowania. Przewidywane zmiany zostały określone w Istotnych postanowieniach
umowy, stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.
46. Cenę naleŜy określić zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy.
47. Cenę oferty naleŜy określić w PLN.
48. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
49. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
50. Cenę oferty naleŜy określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług
VAT). NaleŜy wypełnić odpowiednio wszystkie rubryki zawarte w Formularzu
„OFERTA”, zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
51. Cena musi zawierać wszelkie składowe niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia, w tym: opłata klimatyczna (dotyczy tylko 14 osób), bezprzewodowy
dostęp do internetu, miejsca parkingowe dla uczestników konferencji, dodatkowe
atrakcje (baseny, zabiegi itp.), podatki (w tym VAT), koszt przewidywanej inflacji,
itp.
Strona 7 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
52. Całkowita cena brutto określone przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną
obowiązującymi przez cały okres waŜności umowy i nie będzie podlegała zmianom,
chyba, Ŝe zmiany te zostały przewidziane przez Zamawiającego. Oferowana cena
powinna uwzględniać przewidywaną inflację.
53. VAT naleŜy obliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11
marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z p. zm.) obowiązującymi na dzień
składania ofert.
54. Zamawiający moŜe m. in. następujące omyłki rachunkowe uznać za oczywiste i
poprawić z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jeśli
ich oczywistość w danej sytuacji będzie niezaprzeczalna:
1) błędne wyniki działań matematycznych wynikające z dodawania, odejmowania,
mnoŜenia i dzielenia,
2) błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od
towarów i usług,
3) błędne zsumowania w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług.
55. W przypadku rozbieŜnego podania przez Wykonawcę ceny słownie i liczbą przyjmie
się, Ŝe poprawnie podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny. W
przypadku braku obliczeń ceny oferty i jej weryfikacji (np. formularz cenowy,
kosztorys ofertowy), jako cenę oferty przyjmie się ten zapis, który przedstawia niŜszą
wartość w PLN.
56. Oczywiste omyłki pisarskie to bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące
wyrazów, których poprawienie w Ŝadnym wypadku nie moŜe prowadzić do
merytorycznej zmiany treści oferty, np.:
a) widoczna mylna pisownia wyrazu,
b) ewidentny błąd gramatyczny,
c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
d) ewidentny błąd rzeczowy typu: 31 listopada, itp.
57. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka
sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów zagranicznych, które na
podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na
terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie winni na
Formularzu OFERTA zaznaczyć, Ŝe ich cena ofertowa nie jest ceną brutto, tzn. Ŝe
nie zawiera naleŜnego podatku VAT i dlaczego.
58. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47/1993 poz. 211 z p. zm.)
Wykonawca winien złoŜyć stosowne oświadczenie na formularzu oferty.
W przeciwnym wypadku cała oferta moŜe zostać ujawniona.
Strona 8 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
59. Zamawiający zaleca aby informacje zastrzeŜone jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych, jawnych
elementów oferty.
III.
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania i którzy spełniają postawione przez Zamawiającego warunki
dotyczące:
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
• posiadania wiedzy i doświadczenia,
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
• sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy.
III.B. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1
ustawy:
1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się
udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować
Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)
wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi polegające na zapewnieniu
całodziennego wyŜywienia dla minimum 100 osób kaŜda wraz z
udostępnieniem sali konferencyjnej.
Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat (...)” rozumie się
zakończenie realizacji zamówienia w tym okresie.
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania
spełniania warunku zobowiązani są złoŜyć:
1) wypełniony Formularz „Doświadczenie Wykonawcy” (wykaz wykonanych
usług) - załącznik nr 8 do SIWZ;
2) dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi które Wykonawca wpisze w
załączniku nr 8 – „Doświadczenie Wykonawcy”, zostały wykonane
naleŜycie;
3) wypełniony Formularz „Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 6 do SIWZ;
Strona 9 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
2. Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do
wykonania zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem.
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania
spełniania warunku zobowiązani są złoŜyć tylko oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ).
3. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
objętego przedmiotowym postępowaniem.
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania
spełniania warunku zobowiązani są złoŜyć tylko oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ).
4. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi znajdować się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
objętego przedmiotowym postępowaniem.
Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania
spełniania warunku zobowiązani są złoŜyć tylko oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ).
IV.
Dokumenty i oświadczenia, które naleŜy dołączyć do oferty
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na
mocy art. 24 ust.1, do oferty naleŜy dołączyć:
1) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy –
załącznik nr 5 do SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
UWAGA!!!
a) JeŜeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10 i
11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności
tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert (odpowiednio), z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
Strona 10 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Jeśli Zamawiający Ŝąda powyŜej
tych dokumentów.
b) Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §3 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013 r., nr 0 poz. 231 z
p. zm.) – jeśli Zamawiający Ŝąda powyŜej któregoś z tych dokumentów – moŜe
złoŜyć odpowiednio dokumenty, o których mowa w § 4 tego Rozporządzenia, tzn.
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. IV.1.2) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
-
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
-
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa
powyŜej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Podane wyŜej terminy wystawienia dokumentów obowiązują odpowiednio
(stosowne oświadczenia muszą mieć właściwe dla siebie terminy ich
sporządzenia).
c) W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilku Wykonawców, wszyscy
Wykonawcy muszą być uprawnieni do przystąpienia do realizacji umowy –
wszystkie wymagane w pkt. IV.1 dokumenty i oświadczenia muszą być
złoŜone przez kaŜdego z tych Wykonawców. Spółkę cywilna traktuje się jak
wykonawców składających ofertę wspólnie.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych na podstawie art. 22 ust. 1, do oferty naleŜy dołączyć:
1) wypełniony Formularz „Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu” – załącznik nr 6 do SIWZ;
2) wypełniony Formularz „Doświadczenie Wykonawcy” (wykaz wykonanych usług)
- załącznik nr 8 do SIWZ;
3) dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi które Wykonawca wpisze w załączniku nr 8
– „Doświadczenie Wykonawcy”, zostały wykonane naleŜycie;
Strona 11 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
UWAGA!!!
a) JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy (jeśli Zamawiający stawia taki warunek i Ŝąda powyŜej dołączenia
dokumentu na potwierdzenie jego spełniania), polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 9
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013 r., nr 0 poz. 231 z
p. zm.) (tzn. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert), dotyczącej tych podmiotów.
b) Jeśli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeśli
Zamawiający Ŝąda powyŜej dokumentów potwierdzających spełnianie warunków)
polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Dokument winien zawierać równieŜ określenie formy i zakresu udostępnienia.
c) JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez
zamawiającego (jeśli Zamawiający Ŝąda powyŜej tych dokumentów), moŜe
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.
3. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony formularz „OFERTA” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
2) Wypełnione Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynaleŜności do Grupy
Kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.
3) O ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŜonych
wraz z ofertą naleŜy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
V.
Wadium
Zamawiający odstępuje od Ŝądania wniesienia wadium.
VI.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający odstępuje od Ŝądania wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania
umowy.
Strona 12 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
VII.
Wybrane nakazy ustawowe
1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
VIII.
Wymagania szczególne
1. Miejsce konferencji musi znajdować się w odległości nie przekraczającej 80 km od
Zielonej Góry, w niewielkiej miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną,
nad jeziorem i w otoczeniu lasu, z dogodnym dojazdem z lotnisk w Berlinie i
Poznaniu.
2. Wykonawca zapewni zakwaterowanie ze śniadaniem w miejscu konferencji dla 14
osób (8 członków komitetu organizacyjnego oraz 6 zaproszonych uczestników
specjalnych; w tym 2 uczestników w pokojach jednoosobowych i 12 w pokojach
dwuosobowych) w terminie od dnia 9 czerwca 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r., w
hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (z osobnym węzłem sanitarnym w
kaŜdym pokoju) w odległości maksymalnie 1 km od miejsca konferencji.
3. Zarezerwowanie miejsc noclegowych w terminie od dnia 9 czerwca 2013 r. do dnia 14
czerwca 2013 r., dla 110 uczestników konferencji (pokoje 1 i 2 osobowe) w hotelu o
standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym w odległości maksymalnie 1 km od miejsca
konferencji.
UWAGA
Uczestnicy konferencji opłacają noclegi we własnym zakresie, do wyceny
organizacji konferencji nie naleŜy wliczać kosztów noclegów dla 110 osób.
4. Wykonawca zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną z miejscami do siedzenia dla
150 osób, o powierzchni minimalnej 200 m2, z nagłośnieniem, mikrofonem
bezprzewodowym, projektorem, laptopem, flip-chartem, ekranem do prezentacji
multimedialnych, zaciemnieniem sal i obsługą techniczną.
5. Wykonawca zapewni osobną klimatyzowaną salę w sąsiedztwie sali konferencyjnej o
powierzchni minimalnej 100 m2 i mogącą pomieścić 110 osób, przeznaczonej na
prezentację posterów naukowych.
6. Wykonawca zapewni salę restauracyjną dla 110 osób, w której będą podawane obiady
i kolacje, w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej.
7. Wykonawca zapewni wydzieloną przestrzeń do przeprowadzenia przerw kawowych,
umoŜliwiających równieŜ dłuŜsze dyskusje merytoryczne uczestników (wyklucza się
korytarze oraz salę konferencyjną).
8. Wykonawca zapewni bar z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi czynny
codziennie w godz. 18:00–24:00.
9. Wykonawca zapewni minimalny standard obiektu, obejmującego salę konferencyjną,
salę na postery, salę restauracyjną, salę na przerwy kawowe oraz bar, odpowiadający
hotelowi 3-gwiazdkowemu (wyklucza się bary, motele, domy weselne). Obiekt
powinien być usytuowany w odległości maksymalnie 1 km od miejsc zakwaterowania
Strona 13 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
uczestników konferencji.
10. Wykonawca zapewni bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu w całym obiekcie
dla kaŜdego z uczestników (moŜliwość korzystania z internetu w tym samym czasie
przez wszystkich uczestników konferencji).
11. Wykonawca zapewni co najmniej 60 miejsc parkingowych dla uczestników
konferencji w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
12. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób zajmujących się obsługą techniczną
sali konferencyjnej w godzinach trwania konferencji, co najmniej w godz. 08:30 –
18:00.
13. Wykonawca zapewni obsługę przez osoby posługujące się językiem angielskim w
stopniu przynajmniej komunikatywnym.
14. Wykonawca zapewni miejsce i warunki techniczne do urządzenia sekretariatu
konferencji w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, wyposaŜonego w
niezaleŜne urządzenia takie jak kserokopiarka, fax o parametrach technicznych
spełniających międzynarodowe standardy, telefon o odpowiednich parametrach
technicznych przystosowany do realizacji połączeń międzynarodowych, laptop z
dostępem do internetu, materiały eksploatacyjne, oraz miejsce umoŜliwiające
przechowanie toreb z materiałami konferencyjnymi uczestników.
15. Wykonawca zapewni miejsce na umieszczenie firmowych banerów (3 m szer. i
2 m wys.) oraz stolików wystawowych sponsorów.
16. Wykonawca zapewni zorganizowanie 8 przerw kawowych w dniach roboczych
konferencji wraz z poczęstunkiem dla 110 uczestników.
17. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kaŜdym z pięciu dni trwania obrad
konferencji (10–14 czerwca) obiadu dla 110 uczestników, w godz. 13:00-14:30, oraz
zapewnienie wystarczającej w stosunku do liczby gości ilości osób obsługujących
salę, gdzie będą serwowane posiłki. Osoby z obsługi powinny posługiwać się
językiem angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.
18. Wykonawca zapewni organizację kolacji powitalnej „welcome reception” dla 110
uczestników w dniu 9 czerwca 2013 r. w formie bufetu szwedzkiego w godz. 18:0022:00.
19. Wykonawca zapewni organizację kolacji dla 110 uczestników w dniu 10 czerwca
2013 r. w formie dań serwowanych do stołów, w godz. 19:00-21:00.
20. Wykonawca zapewni organizację uroczystej kolacji w formie biesiady staropolskiej
dla 110 uczestników uczty z pokazem walk rycerskich i tańców średniowiecznych w
dniu 11 czerwca 2013 r. w godz. 19:00–01:00.
21. Wykonawca zapewni organizację kolacji poŜegnalnej dla 110 uczestników w dniu 14
czerwca 2013 r. w formie bufetu szwedzkiego w godz. 19:00-22:00.
22. Wykonawca zapewni usługi rekreacyjne dla gości, np. basen, sauna, jacuzzi, odnowa
biologiczna itp.
Strona 14 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
IX.
Ocena spełniania wszystkich warunków dopuszczenia do postępowania określonych
w SIWZ
Ocena spełniania przez Wykonawców wszystkich warunków określonych w niniejszej
SIWZ będzie dokonywana na zasadzie: spełnia – nie spełnia, na podstawie Ŝądanych
dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania, a dokumenty
przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzać ich spełnianie. Do dalszego etapu
zostaną zakwalifikowani Wykonawcy spełniający wszystkie warunki. Brak
któregokolwiek z Ŝądanych dokumentów, złoŜenie dokumentów nie potwierdzających
spełnianie warunków, złoŜenie dokumentów zawierających błędy lub złoŜenie dokumentu
w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy i lub odrzucenie oferty.
X.
Kryteria oceny ofert
Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie wg następujących kryteriów:
1. Cena brutto (C) - waga dla kryterium 60 %, liczba punktów, którą moŜna uzyskać w
ramach tego kryterium będzie liczona wg wzoru:
cena najtańszej oferty
C = ------------------------------ x 60%
cena ocenianej oferty
2. Atrakcyjność lokalizacji (L) - waga dla kryterium 25%;
1) atrakcje historyczne (np. zamki w pobliŜu miejsca konferencji) – 30 pkt.
2) infrastruktura turystyczna (np. parki lub szlaki w pobliŜu miejsca konferencji,
punkty informacji turystycznej, wypoŜyczalnie sprzętu rekreacyjnego) – 30 pkt.
3) walory krajobrazowe (wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru
oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane
przez siły przyrody lub działalność człowieka) – 20 pkt.
4) dogodny dojazd z lotnisk – 20 pkt.
liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium będzie liczona wg
wzoru: suma punktów od 1) do 4) będzie pomnoŜona przez współczynnik 0,25.
3. Dodatkowe atrakcje (A) - waga dla kryterium 15%;
1) atrium lub mini palmiarnia – 30 pkt.
2) SPA – 15 pkt.
3) sauna – 15 pkt.
4) basen – 40 pkt.
liczba punktów, którą moŜna uzyskać w ramach tego kryterium będzie liczona wg
wzoru: suma punktów od 1) do 4) będzie pomnoŜona przez współczynnik 0,15.
Ostateczną ocenę punktową kaŜdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby
punktów przyznanych w ramach kryteriów:
1. Cena (C) – 60% (60% = 60 pkt)
2. Atrakcyjność lokalizacji (L) – 25% (25% = 25 pkt)
3. Dodatkowe atrakcje (np. baseny, zabiegi) (A) – 15% (15% = 15 pkt)
Strona 15 z 16
S P E C Y F I K A C J A
I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W
Z A M Ó W I E N I A
postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych., znak sprawy: RA-TL 10/2013
LP = C+L+A
gdzie LP - liczba punktów uzyskanych przez ofertę.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najkorzystniejsza oferta moŜe uzyskać maksimum 100 pkt.
XI.
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XII.
Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.
XIII.
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XIV.
Środki ochrony prawnej
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI tejŜe ustawy.
XV.
Załączniki do SIWZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”,
Załącznik nr 2 – Formularz „OFERTA”,
Załącznik nr 3 – „Formularz cenowy”,
Załącznik nr 4 – „Istotne postanowienia umowy”,
Załącznik nr 5 – „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy”,
Załącznik nr 6 – „Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu”,
7. Załącznik nr 7 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynaleŜności do
Grupy Kapitałowej”,
8. Załącznik nr 8 – Formularz „Doświadczenie Wykonawcy”.
Strona 16 z 16
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Miejsce konferencji musi znajdować się w odległości nie przekraczającej 80 km od
Zielonej Góry, w niewielkiej miejscowości z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną,
nad jeziorem i w otoczeniu lasu, z dogodnym dojazdem z lotnisk w Berlinie i
Poznaniu.
2. Wykonawca zapewni zakwaterowanie ze śniadaniem w miejscu konferencji dla 14
osób (8 członków komitetu organizacyjnego oraz 6 zaproszonych uczestników
specjalnych; w tym 2 uczestników w pokojach jednoosobowych i 12 w pokojach
dwuosobowych) w terminie od dnia 9 czerwca 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r., w
hotelu o standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym (z osobnym węzłem sanitarnym w
kaŜdym pokoju) w odległości maksymalnie 1 km od miejsca konferencji.
3. Zarezerwowanie miejsc noclegowych w terminie od dnia 9 czerwca 2013 r. do dnia 14
czerwca 2013 r., dla 110 uczestników konferencji (pokoje 1 i 2 osobowe) w hotelu o
standardzie co najmniej 3-gwiazdkowym w odległości maksymalnie 1 km od miejsca
konferencji.
UWAGA
Uczestnicy konferencji opłacają noclegi we własnym zakresie, do wyceny
organizacji konferencji nie naleŜy wliczać kosztów noclegów dla 110 osób.
4. Wykonawca zapewni klimatyzowaną salę konferencyjną z miejscami do siedzenia dla
150 osób, o powierzchni minimalnej 200 m2, z nagłośnieniem, mikrofonem
bezprzewodowym, projektorem, laptopem, flip-chartem, ekranem do prezentacji
multimedialnych, zaciemnieniem sal i obsługą techniczną.
5. Wykonawca zapewni osobną klimatyzowaną salę w sąsiedztwie sali konferencyjnej o
powierzchni minimalnej 100 m2 i mogącą pomieścić 110 osób, przeznaczonej na
prezentację posterów naukowych.
6. Wykonawca zapewni salę restauracyjną dla 110 osób, w której będą podawane obiady
i kolacje, w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej.
7. Wykonawca zapewni wydzieloną przestrzeń do przeprowadzenia przerw kawowych,
umoŜliwiających równieŜ dłuŜsze dyskusje merytoryczne uczestników (wyklucza się
korytarze oraz salę konferencyjną).
8. Wykonawca zapewni bar z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi czynny
codziennie w godz. 18:00–24:00.
9. Wykonawca zapewni minimalny standard obiektu, obejmującego salę konferencyjną,
salę na postery, salę restauracyjną, salę na przerwy kawowe oraz bar, odpowiadający
hotelowi 3-gwiazdkowemu (wyklucza się bary, motele, domy weselne). Obiekt
powinien być usytuowany w odległości maksymalnie 1 km od miejsc zakwaterowania
uczestników konferencji.
10. Wykonawca zapewni bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu w całym obiekcie
dla kaŜdego z uczestników (moŜliwość korzystania z internetu w tym samym czasie
przez wszystkich uczestników konferencji).
11. Wykonawca zapewni co najmniej 60 miejsc parkingowych dla uczestników
konferencji w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
strona 1 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 1
12. Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę osób zajmujących się obsługą techniczną sali
konferencyjnej w godzinach trwania konferencji, co najmniej w godz. 08:30 – 18:00.
13. Wykonawca zapewni obsługę przez osoby posługujące się językiem angielskim w
stopniu przynajmniej komunikatywnym.
14. Wykonawca zapewni miejsce i warunki techniczne do urządzenia sekretariatu
konferencji w bezpośrednim sąsiedztwie sali konferencyjnej, wyposaŜonego w
niezaleŜne urządzenia takie jak kserokopiarka, fax o parametrach technicznych
spełniających międzynarodowe standardy, telefon o odpowiednich parametrach
technicznych przystosowany do realizacji połączeń międzynarodowych, laptop z
dostępem do internetu, materiały eksploatacyjne, oraz miejsce umoŜliwiające
przechowanie toreb z materiałami konferencyjnymi uczestników.
15. Wykonawca zapewni miejsce na umieszczenie firmowych banerów (3 m szer. i
2 m wys.) oraz stolików wystawowych sponsorów.
16. Wykonawca zapewni zorganizowanie 8 przerw kawowych w dniach roboczych
konferencji wraz z poczęstunkiem dla 110 uczestników.
17. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kaŜdym z pięciu dni trwania obrad
konferencji (10–14 czerwca) obiadu dla 110 uczestników, w godz. 13:00-14:30, oraz
zapewnienie wystarczającej w stosunku do liczby gości ilości osób obsługujących
salę, gdzie będą serwowane posiłki. Osoby z obsługi powinny posługiwać się
językiem angielskim w stopniu przynajmniej komunikatywnym.
18. Wykonawca zapewni organizację kolacji powitalnej „welcome reception” dla 110
uczestników w dniu 9 czerwca 2013 r. w formie bufetu szwedzkiego w godz. 18:0022:00.
19. Wykonawca zapewni organizację kolacji dla 110 uczestników w dniu 10 czerwca
2013 r. w formie dań serwowanych do stołów, w godz. 19:00-21:00.
20. Wykonawca zapewni organizację uroczystej kolacji w formie biesiady staropolskiej
dla 110 uczestników uczty z pokazem walk rycerskich i tańców średniowiecznych w
dniu 11 czerwca 2013 r. w godz. 19:00–01:00.
21. Wykonawca zapewni organizację kolacji poŜegnalnej dla 110 uczestników w dniu 14
czerwca 2013 r. w formie bufetu szwedzkiego w godz. 19:00-22:00.
22. Wykonawca zapewni usługi rekreacyjne dla gości, np. basen, sauna, jacuzzi, odnowa
biologiczna itp.
strona 2 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 1
MENU
„%” – przedstawia ilość porcji potraw w stosunku do liczby uczestników
Dzień I - niedziela
Kolacja powitalna - „Welcome reception”
Czas trwania: 18.00 – 22.00
Bufet:
Leczo warzywne
200 g x 40 %
200 g x 60 %
Leczo mięsno-warzywne
100 g x 80 %
Kiełbaski koktajlowe, wędliny suche, wędzone
Pasztet warzywny
150 g x 60 %
Sałatka z czterema serami
150 g x 50 %
Sałatka jarzynowa
100 g x 50 %
Pieczywo mieszane
bez ograniczeń
Masło
bez ograniczeń
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata, sok, woda, napoje gazowane i
niegazowane
Dzień II – poniedziałek
1. Śniadanie w godz. 7.00 – 9.00 (podane w formie bufetu)
2. Konferencja w godz.: od ok. 9.00 – 18.00
3. Przerwy kawowe – dwie po pół godziny (gramatury dotyczą dwóch przerw)
Kawa
500 ml 100 %
Herbata
500 ml 100 %
Sok 0,25l
500 ml 100 %
Woda 0,25l 500 ml 100 %
Ciasto
200 g 100 % ( jabłecznik, sernik, jogurtowe z owocami)
Owoce
300 g 100 % ( winogron, jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, ananas,
mandarynki )
4. Lunch ok. godz.: 13.00 – 14.30
Krem pomidorowy ze świeŜą bazylią
Filet z dorsza z sosem cytrynowym
a dla wegetarian kotlety sojowe
Ziemniaki gotowane
Sałatka z sezonowych warzyw
Sok 0,25 l
Woda 0,25 l
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata
200 g x 100 %
220 g x 60 %
220 g x 40 %
150 g x 100 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
strona 3 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
5. Kolacja zwykła ok. godz.: 19.00.
Bufet:
Pieczone rozmaitości drobiowe
Grillowane warzywa z dipami
Paleta róŜnorodnych sałat, warzyw oraz sosów
Pasztet mięsny z pikantnym dipem
Sery Ŝółte
Sałatki – 2 rodzaje
Pieczywo mieszane
Masło
Sok, woda
Dzień III – wtorek
załącznik nr 1
220 g x 60 %
150 g x 40 %
150 g x 100 %
100 g x 50 %
100 g x 60 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
1. Śniadanie w godz. 7.00 – 9.00 (podane w formie bufetu)
2. Konferencja w godz.: od ok. 9.00 – 18.00
3. Przerwy kawowe – dwie po pół godziny (gramatury dotyczą dwóch przerw)
Kawa
500 ml 100 %
Herbata
500 ml 100 %
Sok 0,25l
500 ml 100 %
Woda 0,25l 500 ml 100 %
Ciasto
200 g 100 % ( czekoladowe, droŜdŜowe, rogaliki z marmoladą)
Owoce
300 g 100 % ( pomarańcze, banany, mandarynki, winogrona, kiwi, ananas )
4. Lunch ok. godz.: 13.00 – 14.30
Zupa wiosenna
Filet drobiowy faszerowany z serem pleśniowym
a dla wegetarian zapiekanka warzywna
Ziemniaki gotowane
Sałatka z sezonowych warzyw
Sok 0,25 l
Woda 0,25 l
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata
5. Kolacja uroczysta w godz.: 19.00 – 1.00
Dania ciepłe serwowane do stołów:
Filet drobiowy z marynaty w sosie jogurtowym z curry
Królewskie pstrągi w otoczce z praŜonych migdałów
Karkówka z grilla na ostro z warzywami
Kotlety z białej fasoli, pieczarek i ryŜu dla wegetarian
Ziemniaki gotowane
Ziemniaki zapiekane
Marchewki w winno ziołowym sosie
Zielona sałatka z dresingiem cytrynowym
Przysmak czosnkowo- ogórkowy
200 g x 100 %
220 g x 60 %
220 g x 40 %
150 g x 100 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
150 g x 50 %
250 g x 50 %
150 g x 50 %
220 g x 40 %
150 g x 50 %
150 g x 50 %
150 g x 40 %
150 g x 40 %
150 g x 40 %
strona 4 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 1
Przekąski zimne podane do stołów:
Rolady drobiowe nadziewane serem pleśniowym i suszonymi pomidorami
Fileciki z kurczaka w sezamie
Szparagi w szynce
Paleta serów gatunkowych
Marynowany łosoś – gravlaks z rucolą, pomidorkami koktajlowymi
Brzoskwinie z serem pleśniowym i orzechami
Sałatka wiosenna brokułowo-kalafiorowa z jajkiem i sosem jogurtowym
Sałatka zamkowa
Wybór marynat – pieczarki, papryka, ogórki, cebulka
Pieczywo
Masło
Ciasto jogurtowo-owocowe
Kawa, herbata, sok, woda
Napoje gazowanie i niegazowane
150 g x 50 %
150 g x 40 %
100 g x 40 %
100 g x 60 %
100 g x 60 %
150 g x 30 %
150 g x 40 %
150 g x 40 %
150 g x 30 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
100 g x 100
bez ograniczeń
bez ograniczeń
Dzień IV – środa
1. Śniadanie w godz. 7.00 – 9.00 (podane w formie bufetu)
2. Konferencja w godz.: od ok. 9.00 – 13.00
3. Przerwa kawowa
Kawa
250 ml 100 %
Herbata
250 ml 100 %
Sok 0,25l
250 ml 100 %
Woda 0,25l 250 ml 100 %
Ciasto
100 g 100 % (babka cytrynowa, sernik na zimno, makowiec)
Owoce
150 g
50 % (winogron, jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, ananas,
mandarynki)
4. Lunch ok. godz.: 13.00 – 14.30
Zupa kalafiorowa
Pieczeń wieprzowa w sosie burgundzkim
a dla wegetarian gulasz wegetariański z fasolą
Ziemniaki gotowane
Sałatka z sezonowych warzyw
Sok 0,25 l
Woda 0,25 l
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata
200 g x 100 %
220 g x 60 %
150 g x 40 %
150 g x 100 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
Dzień V – czwartek
1. Śniadanie w godz. 7.00 – 9.00 (podane w formie bufetu)
2. Konferencja w godz.: od ok. 9.00 – 13.00
3. Przerwy kawowe – dwie po pół godziny (gramatury dotyczą dwóch przerw)
Kawa
500 ml 100 %
Herbata
500 ml 100 %
Sok 0,25l
500 ml 100 %
Woda 0,25l 500 ml 100 %
strona 5 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
Ciasto
200 g
Owoce
300 g
mandarynki)
załącznik nr 1
100 % (babka majonezowa, rogaliki z czekoladą, szarlotka)
50 % (winogron, jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, ananas,
4. Lunch ok. godz.: 13.00 – 14.30
Zupa serowo-porowa
Sznycel drobiowy
a dla wegetarian makaron z warzywami (równieŜ z fasolą)
Ziemniaki gotowane
Sałatka z sezonowych warzyw
Sok 0,25 l
Woda 0,25 l
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata
200 g x 100 %
220 g x 60 %
150 g x 40 %
150 g x 100 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
5. Kolacja poŜegnalna:
Bufet:
Rozmaitości mięsno – warzywne
Rozmaitości warzywne
Paszteciki mięsne
Cebulaki droŜdŜowe
Indyk w maladze
Filet rybny w warzywach
Sałatka Waldorf
Sałatka z krewetkami
Sery pleśniowe z owocami
Pieczywo mieszane
Masło zwykłe, ziołowe
Ciasto czekoladowe z wiśniami
Kawa, herbata, sok, woda
Napoje gazowanie i niegazowane
200 g x 60 %
200 g x 40 %
100 g x 60 %
100 g x 40%
150 g x 40 %
150 g x 40 %
150 g x 50%
150 g x 50 %
100 g x 40 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
100 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
Dzień VI – piątek
1. Śniadanie w godz. 7.00 – 9.00 (podane w formie bufetu)
2. Konferencja w godz.: od ok. 9.00 – 13.00
3. Przerwa kawowa
Kawa
250 ml 100 %
Herbata
250 ml 100 %
Sok 0,25l
250 ml 100 %
Woda 0,25l 250 ml 100 %
Ciasto
100 g
100 % ( biszkopt z owocami, kruche ciasteczka )
Owoce
150 g
50% (winogron, jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, ananas,
mandarynki)
strona 6 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
4. Lunch ok. godz.: 13.00 – 14.30
Zupa pieczarkowa
Sznycel wieprzowy
a dla wegetarian krokiety z farszem np. szpinakowo-serowym
Ziemniaki gotowane
Sałatka z sezonowych warzyw
Sok 0,25 l
Woda 0,25 l
Kawa konferencyjna z ekspresu ciśnieniowego, herbata
załącznik nr 1
200 g x 100 %
220 g x 60 %
220 g x 40 %
150 g x 100 %
150 g x 100 %
bez ograniczeń
bez ograniczeń
bez ograniczeń
strona 7 z 7
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 2
............................................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA
.......................................................
PIECZĘĆ WYKONAWCY
(NAZWA I ADRES)
(w przypadku wykonawców występujących
wspólnie naleŜy wymienić wszystkich)
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
W ZIELONEJ GÓRZE
OFERTA
My, niŜej podpisani
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
.......................................................................................................................................................
z siedzibą w:
.......................................................................................................................................................
nr REGON: .............................................. NIP ……………………………………........………
(w przypadku wykonawców występujących wspólnie naleŜy wymienić wszystkich)
DANE DO KORESPONDENCJI:
Adres: ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
nr tel. ............................................................... ; nr fax ................................................................
adres e-mail: .................................................................................................................................
1. Oferujemy zrealizowanie całości zamówienia na organizację konferencji naukowej 10th
Workshop on Model Oriented Data Analysis and Optimum Design zgodnie z SIWZ wraz z
załącznikami (w tym z opisem przedmiotu zamówienia), jak i jej modyfikacjami i
wyjaśnieniami do niej, za:
kwotę OGÓŁEM BRUTTO:
................................................................................zł
SŁOWNIE: (.........................................................................................................zł)
.........................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 2
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 2
2. Cena zawiera wszystkie składowe niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: opłata
klimatyczna (dotyczy tylko 14 osób), bezprzewodowy dostęp do internetu, miejsca
parkingowe dla uczestników konferencji, dodatkowe atrakcje (baseny, zabiegi itp.),
podatki (w tym VAT), koszt przewidywanej inflacji, itp.
3. Termin
realizacji
zamówienia:
rozpoczęcie
konferencji
-
9 czerwca 2013 r.,
godz. 18:00; zakończenie konferencji - 14 czerwca 2013 r., godz. 14:30.
4. Termin związania ofertą: 30 dni.
5. Okres gwarancji i rękojmi obowiązujący w przedmiotowym postępowaniu na cały
przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
6. Warunki płatności: przelew 21 dni od daty wystawienia faktury.
7. Oświadczamy, Ŝe zawarte w Specyfikacji przetargu istotne postanowienia umowy zostały
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnie z tymi postanowieniami i na wyŜej wymienionych warunkach,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, Ŝe wykonanie następujących części zamówienia zostanie powierzone
podwykonawcom:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe otrzymaliśmy informacje konieczne do
przygotowania oferty.
10. Oświadczamy, Ŝe następujące dokumenty, będące częścią oferty są tajne i nie mogą być
ujawnione: ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................etc.
.........................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 2 z 2
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 3
FORMULARZ CENOWY
LP
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILOŚĆ
CENA
J.
BRUTTO
1.
Wszystkie koszty związane z 1 uczestnikiem
konferencji
110 osób
2.
Noclegi
14 osób
3.
Wynajem sali o powierzchni minimalnej 200 m2
1
4.
Wynajem sali o powierzchni minimalnej 100 m2
1
WARTOŚĆ
BRUTTO
OGÓŁEM
................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 1
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 4
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr RA-TL 10/2013 rozstrzygniętego
w dniu ..................... r. przedmiotem umowy jest organizacja konferencji naukowej 10th
Workshop on Model Oriented Data Analysis and Optimum Design w zakresie i na
warunkach określonych niniejszą umową oraz załącznikiem nr 1 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia − „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z naleŜytą starannością,
wymaganą przy usługach tego rodzaju.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowany w okresie od
9 czerwca 2013 r., godz. 18:00 do 14 czerwca 2013 r., godz. 14:30.
§2
1. Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy wynikające ze złoŜonej oferty wyraŜa się
kwotą brutto: .............. zł (słownie: ............... 00/100 zł) w tym .............. zł VAT.
2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji
zamówienia, w tym takŜe: opłata klimatyczna (dotyczy tylko 14 osób), bezprzewodowy
dostęp do internetu, miejsca parkingowe dla uczestników konferencji, dodatkowe atrakcje
(baseny, zabiegi itp.), podatki (w tym VAT), koszt przewidywanej inflacji, itp.
3. Zamawiający na Ŝyczenie Wykonawcy udzieli zaliczki maksymalnie w wysokości 30%
wartości umowy brutto, tj. .............. zł (słownie: ................ 00/100 zł), nie wcześniej niŜ
14 dni przed rozpoczęciem konferencji.
4. Wykonawca wystawi fakturę VAT w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaliczki. Faktura
zostanie oznaczona symbolem RA-TL.
5. Kwota, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o udzieloną zaliczkę, będzie płatna przez
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od
daty dostarczenia jej do Zamawiającego.
6. Faktura musi zawierać rzeczywistą ilość wykonanych usług.
7. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.
8. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie moŜe dokonywać przelewu wierzytelności
wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.
strona 1 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 4
9. Wartość brutto umowy określona w ust.1 i ceny jednostkowe brutto zawarte w
„Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, są wartościami
maksymalnymi i nie mogą ulec zwiększeniu.
§3
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników Konferencji,
maksymalnie o 20% .
2. O zmniejszeniu liczby uczestników Konferencji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na
piśmie w terminie nie później niŜ na 7 dni przed pierwszym dniem Konferencji.
3. Zmiany ilościowe, o których mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględni w końcowym
rozliczeniu przedmiotu umowy, stosując ceny jednostkowe podane w formularzu oferty,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§4
Do stałych kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym uprawnionych do
dokonywania czynności organizacyjno-technicznych i odbiorowych, strony jako swoich
przedstawicieli wyznaczają:
a) ze strony Zamawiającego: prof. dr hab. inŜ. Dariusz Uciński tel. 68 328 25 01, e-mail:
[email protected] ,
b) ze strony Wykonawcy: ............................... .
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) nieterminowego wykonania zamówienia lub któregoś z jego elementów lub
wykonania go niezgodnie z umową pod względem asortymentowym, jakościowym
lub ilościowym w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w §2 ust.1,
2) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu karę w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto, o której
mowa w §2 ust.1,
3) w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego, z
powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub rozwiązania
umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej w wysokości 20% ogólnej wartości umowy brutto, o której
mowa w §2 ust.1.
strona 2 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 4
2. W przypadku zwłoki w zapłacie naleŜności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe.
3. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego
zastrzeŜone kary umowne.
§6
1.
Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności i są
dopuszczalne jedynie w granicach określonych w artykule 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
2. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania następujących zmian:
a) w przypadku, gdy zaistnieją sytuacje spowodowane działaniem siły wyŜszej (np.
klęski Ŝywiołowej, złych warunków atmosferycznych), strony mogą zmienić termin
realizacji umowy,
b) w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących
następstwem prawnym, a takŜe w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub
Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie,
c) dopuszcza się zmiany osób wskazanych w §4, jeŜeli z przyczyn losowych lub
słuŜbowych któraś z osób tam wymienionych nie będzie mogła czasowo lub na stałe
wykonywać swoich obowiązków, odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca wskaŜą
inną osobę/osoby upowaŜnioną do stałego lub czasowego zastępstwa.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisu ust. 1 jest niewaŜna z mocy przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z p. zm.).
4. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie moŜe przenieść wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§7
1.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny w Zielonej Górze.
2.
Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszej umowie podlegają przepisom Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z p. zm.).
strona 3 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 4
§8
1.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.
2.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
- załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2 – Formularz cenowy.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
strona 4 z 4
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY
na podstawie art. 24 ust. 1 i innych artykułów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z p. zm.) zwanej w dalszej
części oświadczenia „ustawą”.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Uniwersytet Zielonogórski w trybie przetargu nieograniczonego na:
organizację konferencji naukowej 10th Workshop on Model Oriented Data Analysis and
Optimum Design.
Ja/my (imię i nazwisko/ imiona i nazwiska):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
jako upowaŜniony/nieni do reprezentacji oświadczam/my, Ŝe Wykonawca:
1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – tzn.
w odniesieniu do reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy nie zachodzą Ŝadne
przesłanki wykluczenia wymienione w art. 24 ust.1 ustawy.
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania z Ŝadnego innego powodu.
............................................................
D AT A
................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 1
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 6
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ WYKONAWCĘ
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
określonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z p. zm.) zwanej w dalszej części
oświadczenia „ustawą”.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Uniwersytet Zielonogórski w trybie przetargu nieograniczonego na:
organizację konferencji naukowej 10th Workshop on Model Oriented Data Analysis and
Optimum Design.
Ja/my (imię i nazwisko/ imiona i nazwiska):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę/ców (nazwa/y i adres):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
jako upowaŜniony/nieni oświadczam/my, Ŝe Wykonawca/y składający ofertę spełnia/ją
warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu
i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym
postępowaniu, określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.
............................................................
D AT A
................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 1
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 7
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
w zakresie przynaleŜności do GRUPY KAPITAŁOWEJ
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
przez Uniwersytet Zielonogórski w trybie przetargu nieograniczonego na:
organizację konferencji naukowej 10th Workshop on Model Oriented Data Analysis and
Optimum Design.
Ja (imię i nazwisko):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres):
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................,
jako upowaŜniony oświadczam, Ŝe stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późń. zm.):
a) przynaleŜę(my) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*,
wobec powyŜszego w załączeniu przedkładam(y) listę podmiotów naleŜących do tej samej
grupy kapitałowej;
(W przypadku złoŜenia oświadczenia o przynaleŜności do grupy kapitałowej Wykonawca
obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów naleŜących do grupy
kapitałowej do której przynaleŜy).
b) nie przynaleŜę(my) do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.*
* niepotrzebne skreślić
............................................................
D AT A
................................................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 1
oznaczenie sprawy: RA-TL – 10/2013
załącznik nr 8
.......................................................
PIECZĘĆ WYKONAWCY
(NAZWA I ADRES)
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Uniwersytet
Zielonogórski w trybie przetargu nieograniczonego na: organizację konferencji naukowej 10th Workshop on
Model Oriented Data Analysis and Optimum Design oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) zrealizowaliśmy lub
realizujemy następujące usługi polegające na zapewnieniu całodziennego wyŜywienia dla minimum 100 osób
kaŜda wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej (zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ obowiązującej w
przedmiotowym postępowaniu):
Nazwa i adres podmiotu,
dla którego usługę zrealizowano lub
realizuje się
1
1.
2.
3.
Termin realizacji
(od ...– do ...)
Sposób wpisania daty:
DD-MM-RRRR
2
UWAGI
3
Jeśli Wykonawca umieścił w wykazie doświadczenie innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tym doświadczeniem do realizacji przedmiotowego zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji wskazanego niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z tego doświadczenia przy
wykonywaniu zamówienia. ZłoŜony dokument winien zawierać równieŜ zakres i formę udostępnienia
doświadczenia.
W sytuacji określonej w pkt. 1 Wykonawca winien w kolumnie „UWAGI” zamieścić informacje, Ŝe jest to
doświadczenie innego podmiotu i wskazać ten podmiot.
W załączeniu Wykonawca winien złoŜyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, Ŝe wykazane wyŜej
usługi zostały wykonane naleŜycie.
.............................................
..................................
miejscowość
data
..............................................................................................
P O D P I S
W Y K O N A W C Y
strona 1 z 1