Sznur uszczelniaj¹cy (PE)

Komentarze

Transkrypt

Sznur uszczelniaj¹cy (PE)
Sznur uszczelniaj¹cy (PE)
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ z polietylenu (PE) o okr¹g³ym przekroju i zamkniêtych porach. Stosowany do wype³niania szczelin
dylatacyjnych, uszczelnieñ szk³a profilowego, szczelin ³¹czeniowych okien oraz innych ruchomych fug.
W³aœciwoœci:
uszczelniania miejsc przep³ywu powietrza i zabezpieczenia przed
utrat¹ ciep³a; wyró¿nia siê bardzo dobr¹ kompatybilnoœci¹ z innymi
powszechnie stosowanymi materia³ami uszczelniaj¹cymi.
Zastosowanie sznura dylatacyjnego jako materia³u uszczelniaj¹cego
zapobiega trójstronnej przyczepnoœci szczeliwa w z³¹czu.
Odporny na odkszta³cenia i korozjê, nie zawiera freonów (HFC, CFC i
HCFC). Jest to materia³ uszczelniaj¹cy do wstêpnego wype³niania
szczelin dylatacyjnych wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ (DIN
18540). Ze wzglêdu na swoj¹ strukturê o zamkniêtych porach nie
absorbuje wody. Sznur uszczelniaj¹cy doskonale nadaje siê do
Zdjêcie i rysunek techniczny:
Legenda:
silikon
sznur uszczelniaj¹cy
Dane techniczne:
NORMA
KLASYFIKACJA
Materia³
pianka polietylenowa (PE) o zamkniêtych porach
Kolor
szary
Klasa materia³ów budowlanych
DIN 4102, czêœæ 1
B2
Absorpcja wody
DIN 53495
< 0,5 vol. % po up³ywie 40 dni
Gêstoœæ objêtoœciowa
22 ± 5 kg/m³
Odpornoœæ na temperaturê
od -40°C do +70°C
spe³nia wymagania
Tolerancja wymiarowa
Wytrzyma³oœæ na zerwanie
ISO 1798
130 kPa
Wytrzyma³oœæ na œciskanie 25% / 50% / 70%
ISO 3386/1
20 / 50 / 120 kPA
Wykonanie:
Sznur uszczelniaj¹cy greenteQ nale¿y wprowadziæ w stanie lekko sprê¿onym
do fugi lub pustej przestrzeni na odpowiedni¹ g³êbokoœæ. W przypadku
zastosowania dwóch odcinków sznura ich koñce nale¿y dopasowaæ na styk. Do
umieszczenia sznura nale¿y u¿yæ narzêdzia o zaokr¹glonym kszta³cie.
Nie wprowadzaæ sznura przy pomocy ostrego narzêdzia (np. œrubokrêtu, d³uta,
itp.), aby nie uszkodziæ zewnêtrznej pow³oki, czego skutkiem mo¿e byæ
powstawanie pêcherzyków gazu w materiale uszczelniaj¹cym.
Forma dostawy:
W rolce lub w odcinkach 2 m (w kartonie) (*);
o œrednicy 6 - 50 mm.
Nazwa
Wersja
Opakowanie
Nr artyku³u VBH
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 6 mm
pe³ny profil
1500 m
395.729 / 0006
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 10 mm
pe³ny profil
600 m
395.729 / 0010
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 15 mm
pusty profil
250 m
395.729 / 0015
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 20 mm
pusty profil
150 m
395.729 / 0020
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 25 mm
pusty profil
100 m
395.729 / 0025
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 30 mm
pusty profil
80 m
395.729 / 0030
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 40 mm (*)
pusty profil
120 m
395.729 / 0040
Sznur uszczelniaj¹cy (PE) 50 mm (*)
pusty profil
84 m
395.729 / 0050
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
SZNUR - Sznur uszczelniaj¹cy (PE)
08/2011 | www.vbh.pl
Instrukcje u¿ytkowania, dane dotycz¹ce produktu i jego osi¹gniêæ oraz inne dane techniczne stanowi¹ w odniesieniu do naszych produktów greenteQ jedynie ogólne wskazówki. S³u¿¹ one tylko do opisu w³aœciwoœci i budowy
produktów i nie stanowi¹ gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Ze wzglêdu na szeroki zakres mo¿liwych zastosowañ naszych produktów obowi¹zkiem u¿ytkownika jest sprawdzenie, czy dany
produkt nadaje siê do jego celów. Nasze doradztwo techniczne udzielane ustnie, pisemnie lub w postaci przeprowadzonej próby s³u¿y tylko do Pañstwa informacji i jest absolutnie niewi¹¿¹ce.

Podobne dokumenty